(10.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka - pan předseda Bartoš.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já bych chtěl poděkovat za slova smíru mého předřečníka prostřednictvím pana předsedajícího a jenom bych chtěl upozornit pana Klause, že jeho předřečníci - pan Jiránek je z Trutnova, pan Třešňák je z Mariánských Lázní - tak tady nerozehrávejte, prosím vás, hru na nějaké pražské poslanecké papaláše, nebo co tady slyším. Poslanci jsou zvoleni z regionů. Děkuji. (Potlesk poslanců Pirátů.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. A až se to bojím říct, ale nemám tu žádné faktické poznámky. (Smích.) Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím a ptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Nejprve paní ministryně. Má zájem o závěrečné slovo? Nemá. Pan zpravodaj Onderka? (Ne.) Ještě zde byl výbor pro veřejnou správu, paní poslankyně Kovářová by mohla mít závěrečné slovo. Nemá zájem.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou, poté přednášel jednotlivé pozměňovacími návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, na konci minulé schůze, kdy jsme projednávali tento tisk, jsem načetl proceduru, následně jsem načetl některé technické úpravy a to bylo asi vše, protože potom jsme přerušili. Já si dovolím, protože dneska zazněl pozměňovací návrh, lépe řečeno technický návrh od kolegyně Mračkové Vildumetzové na rozdělení bodu C, tak si dovolím tu proceduru zopakovat a zkusíme se trošku prokousat tím samotným hlasováním.

V prvé řadě úprava hlasovací procedury v tom smyslu, že pozměňovací návrh A1 a pozměňovací návrh B1 jsou oba dva hlasovatelné. Odůvodnění: Rozpočtový výbor schválil pozměňovacími návrhy uvedené pod body A1 a B1, oba pozměňovacími návrhy se týkají § 3b odst. 1, kdy se v obou pozměňovacích návrzích vkládá nové písm. e). Obě vkládaná písm. e) ale nejsou věcně a obsahově totožná, proto jsou pozměňovací návrhy A1 a pozměňovací návrh B1 oba hlasovatelné.

A druhá technická záležitost by byla legislativně technická úprava: v bodě A3 se doplňují slova "..." a zároveň se v čl. 3 slova "s výjimkou ustanovení čl. 1 bodu 13, které nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021" zrušují. Odůvodnění: S novelizačním bodem 13 je spojena dělená účinnost, kdy by tento bod 13 měl nabýt účinnosti až 1. ledna 2021, zatímco vlastní zákon by měl nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Tohle jsou věci, které jsem načetl již minule, ale než přečtu celou proceduru, dovolím si tedy zopakovat návrh, který zde technicky načetla kolegyně Mračková Vildumetzová, a to je rozdělení hlasování o bodu C1, a to na bod C1a, to znamená, že v článku římská jedna v bodě 12 v § 3b odst. 1 se písm. b) zrušuje, a druhá část tohoto pozměňovacího návrhu C1b - v článku jedna bodě 12 v § 3b odst. 1 se písm. c) zrušuje.

Toto rozdělení bodu C1 na C1a a C1b dle mého názoru musíme hlasovat nyní samostatně, abych já následně mohl ten výsledek vašeho našeho rozhodnutí zapracovat do návrhu celkové procedury, o které budeme hlasovat. Proto poprosím, pane předsedo, jestli bychom mohli nyní hlasovat o rozdělení bodu C1 na body C1a a C1b, tak jak jsem je načetl. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem za to, abychom hlasovali o proceduře jako celku, a ptám se, zda má někdo námitku proti tomu, abychom C1a a C1b hlasovali odděleně. V takovém případě bychom o tom hlasovali, jinak rozdělíme toto hlasování. Nikde žádnou námitku nevidím, takže... Vy máte námitku.

 

Poslanec Roman Onderka: Pane předsedo, já mám námitku, protože po diskuzi s legislativou, kde samozřejmě jednotlivé hlasovací návrhy jsou na sebe vázány, jsem se dohodl, že necháme hlasovat nejprve o této technické záležitosti, a až teprve plénum rozhodne, tak následně já načtu celou proceduru. Je to opravdu konzultováno s legislativou dneska během projednávání tohoto tisku.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Můžu se jenom za sebe zeptat - C2 je hlasovatelné, pokud nebyl schválen C1. Když se schválí C1a a ne C1b, jaký bude další postup například?

 

Poslanec Roman Onderka: Právě to je ten problém, který jsme řešili s legislativou. V případě schválení C1b bod C2 bude nehlasovatelný. Mám to poznačeno. Mám tady ty různé poměry nastaveny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dobře. Takže o tom budeme hlasovat. Ostatní procedura zůstává stejná? (Ano.) Takže už začneme hlasovat, pro všechny přítomné. Takže nejprve budeme hlasovat o rozdělení bodu C1 na C1a a C1b. (Ano.) A poté bychom hlasovali tedy už proceduru jako celek. (Ano.)

Tak já jsem přivolal už kolegy z předsálí.

 

Všichni víme, o čem nyní hlasujeme - zda souhlasíme s rozdělením bodu C1 na C1a a C1b.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro rozdělení. Kdo je proti?

Hlasování číslo 958, přihlášeno je 183, pro 141, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

A budeme tedy hlasovat o proceduře jako celku v tom znění, v jakém jsme si teď odsouhlasili, to znamená, C1 bude rozděleno. Souhlasíte, pane zpravodaji? (Ano, je tomu tak.)

Takže já zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženou procedurou. Kdo je proti?

Hlasování 959, přihlášeno je 183, pro 181, proti nikdo. Máme schválenu proceduru hlasování ve třetím čtení.

 

A já předávám řízení schůze.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji. Tím pádem se budeme řídit schválenou procedurou, to znamená, první hlasování - hlasujeme o úpravě hlasovací procedury. A1 i B1 jsou hlasovatelné, tak jak jsem načítal. Prosím o hlasování. Doporučuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezké dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budeme tedy hlasovat o prvním pozměňovacímu návrhu. Stanovisko, pane zpravodaji? (Doporučuji.) Paní ministryně? (Souhlasné. - Posl. Stanjura žádá o zopakování.)

 

Poslanec Roman Onderka: Hlasujeme o úpravě hlasovací procedury, tak jak jsem ji načetl ještě dnes, to znamená to, že A1 a B1, tyto pozměňovacími návrhy, jsou samostatně hlasovatelné, že nemají závislost. Vychází to z návrhu - pro kolegu Stanjuru prostřednictvím pana předsedajícího - který jsem zde navrhl jako úpravu hlasovací procedury ve smyslu pozměňovacího návrhu A1 a pozměňovacího návrhu B1. Je to první hlasování, o kterém musíme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak je schválena procedura, nemohu tedy postupovat jiným způsobem než podle usnesení Poslanecké sněmovny.

Budeme tedy hlasovat o prvním návrhu. Stanoviska jste slyšeli.

A rozhodneme v hlasování 960, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. (Gestikulace posl. Stanjury.) Kdo je proti?

Tak dobře, ještě jsou dohady mezi zpravodajem. (Posl. Onderka: Nejsou dohady!) Nejsou dohady, dobře. Stanovisko zpravodaje a stanovisko pana předsedy, potom pana předsedy klubu ODS. Pane zpravodaji? (Dává přednost.) Pan předseda Poslanecké sněmovny.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Abych vysvětlil svůj postup během hlasování, my už máme odhlasovánu celkovou proceduru a já jsem vnímal to, co říkal pan zpravodaj, že to A1 a A2 budeme hlasovat odděleně, a v tomto smyslu už jsme si odhlasovali proceduru, tak si myslím, že nebylo nutné hlasovat už - teď už opravdu hlasujeme o zákonu a první jsou legislativně technické. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP