(11.10 hodin)
(pokračuje Ondráček)

To, že se navýší administrativní zátěž, připustil při rozpravě - a můžete se podívat do stenoprotokolu ze 30. ledna - i sám pan ministr Kněžínek: "Ano, možná to bude nějaké mírné zatížení administrativní zátěže pro policii, ale v zásadě jde o to, že oni si doplní ty tiskopisy, které jinak stejně předkládají, a ono to má význam..." Takže ano, oni si doplní ty tiskopisy o další desítky řádků. Už to nebude devět a půl listu, už to bude deset listů nebo jedenáct listů. Předloží to té osobě, ale věřte, že policie a právě se specializací trestné činnosti mládeže a na mládeži vždy velmi dobře poučovala osoby, s nimiž jednají. A to, co tady říkáte, v podstatě vypadalo, že bez této implementační novely by ta policie nemohla dál fungovat. Funguje, akorát jí to zase ztížíte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Majerová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji, hezké dopoledne. Já bych chtěla také reagovat na předřečnici. A naprosto nesouhlasím s tím, co zde bylo řečeno. Máme tady další implementaci z hlediska soudnictví ve věcech mládeže. Já si myslím, že naše soudnictví, náš trestní řád a práce policie ve věcech mládeže splňuje svou práci naprosto správně a funkčně. A další zavedenou implementací opět se zvyšuje administrativa, o které se tady neustále mluví, že se má snižovat. Neustále tady hovoříme o tom, že se mají, ať už je to soudnictví, či jiná činnost, že se má debyrokratizovat, ale neustále se děje pravý opak na základě těchto a dalších implementací. Proto samozřejmě budeme hlasovat proti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a ještě mi dovolte přečíst omluvu. Od 12.40 do 18.30 se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Václav Klaus.

Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka? Není tomu tak. Ještě se zeptám pana zpravodaje výboru pro bezpečnost Zdeňka Ondráčka, jestli má zájem jako zpravodaj - ne.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

 

Poslankyně Helena Válková: My jsme proceduru hlasování odsouhlasili na garančním ústavněprávním výboru. Navrhujeme hlasovat návrhy A společně jedním hlasováním. To jde o ty návrhy ÚPV, jde konkrétně, protože je to tak kraťoučké, jednoduché, právě o vypuštění možnosti právní fikce u 15letého.

A samozřejmě, protože tam je implementační lhůta, původně to mělo nabýt účinnosti 1. června 2019, to už nenabude, takže tam máme první den kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce. Takže to je ta druhá změna.

A potom jako návrh B je poslankyně paní Karly Maříkové a ten se týkal jenom toho zpřesnění podmínek pro pořizování obrazového a zvukového záznamu, s tím, že v tom jejím návrhu byla přidána dvě slova, která zpřesňovala okolnosti, za kterých může být takový záznam pořizován.

A potom samozřejmě jako poslední by bylo hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Má někdo připomínky k proceduře? Není tomu tak.

Rozhodneme o proceduře v hlasování číslo 975, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 975, z přítomných 182 pro 159, proti 1. Procedura byla schválena.

 

Budeme se tedy zabývat návrhy pod písmenem A. Paní zpravodajko?

 

Poslankyně Helena Válková: Takže návrh pod písmenem A jsem předtím představila. Jedná se o schválení návrhu ústavněprávního výboru vypustit původní návrh právní fikce, že za dítě mladší 15 let se považuje i ten, kdy není možné odstranit důvodné pochybnosti o tom, kolik je mu roků. A potom je to současně i den účinnosti zákona, tzn., že by zákon nabyl účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci vyhlášení ve Sbírce.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko výboru je pozitivní, když je to návrh ústavněprávního výboru. A paní ministryně, stanovisko? (Souhlasné).

Zahájil jsem hlasování číslo 976 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 976, ze 181 přítomného pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh?

 

Poslankyně Helena Válková: Další návrh je poslanecký, jako jediný poslanecký návrh, paní poslankyně Maříkové. To je to zpřesnění podmínek pro pořízení obrazového a zvukového záznamu o výslechu mladistvého, aby se vždycky přihlíželo k okolnostem i k osobě mladistvého. To tam je konkrétně doplněné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Stanovisko výboru? (Souhlasné.) Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahájil jsem hlasování číslo 977 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 977, z přítomných 182 pro 151 poslanec, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali oba pozměňující návrhy a můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 299, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování číslo 978, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 978, z přítomných 182 pro 117, proti 31 poslanec. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové, děkuji paní zpravodajce Heleně Válkové a končím bod 152.

 

Dalším bodem našeho jednání bude bod číslo

 

153.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
/sněmovní tisk 300/ - třetí čtení

Požádám, aby u stolku zpravodajů zaujali svá místa za navrhovatele, vládu ČR, místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová, a zpravodaj garančního výboru, to byl rozpočtový výbor, poslanec Jan Skopeček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 300/3, který vám byl doručen 23. dubna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 300/4.

Ptám se zástupce navrhovatelů, tedy paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Aleny Schillerové, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Do rozpravy, kterou otevírám, nemám žádnou přihlášku a ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Ano, vidím pana předsedu klubu ODS Zbyňka Stanjuru a další, kteří se hlásí z místa. Pan zpravodaj poté. Pane zpravodaji, uplatňujete přednostní právo? Ne, dobře. Pane předsedo, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP