(11.30 hodin)

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo. Já bych chtěla jenom doplnit jako strana spolupředkladatelská tady v podstatě ten text, který byl navržen ze strany Ministerstva financí. Předně bych chtěla tedy říci, že Ministerstvo spravedlnosti zajišťovalo transpozici těch článků směrnice o výkonu některých práv akcionářů ve společnosti s kotovanými akciemi, které se týkají odměňování osob ve vedoucím postavení veřejně obchodovatelných akciových společností a schvalování a uveřejňování transakcí se spřízněnými stranami. Navrhovaná úprava posiluje roli akcionářů při určování výše odměn osob ve vedoucím postavení a zvyšuje transparentnost odměňování těchto osob v případě subjektů veřejného zájmu. Mám za to, že tato regulace, jejím hlavním cílem je snížit riziko uzavírání nevýhodných smluv se spřízněnými stranami. A proto doporučujeme z naší strany, aby tento zákon dostal podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti. Pan poslanec Martínek, přihlášen je s přednostním právem pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když už se paní ministryně spravedlnosti zapletla do debaty, tak já jsem mluvil o jiné části toho zákona a předpokládám, že i tuto část připravovalo právě Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s Ministerstvem financí. A můj dotaz je jednoduchý. Proč v jednom jediném případě porušení povinnosti podle toho zákona je zvolen soukromoprávní charakter sankce a ve všech ostatních veřejnoprávní? To je to, k čemu směřuje ten pozměňovací návrh, který nedává pryč ty sankce, jenom jsem upozornil, že podle našeho názoru je nesystémová, dá se lehce obejít, není kontrolovatelná, tudíž bude nevymahatelná. Nevím, proč v tomto jediném případě ze všech těch ostatních to prostě není stejně. Na to bych prosil odpověď.

Jinak chci poděkovat Ministerstvu financí, myslím, že to je korektní říct, protože s přípravou toho pozměňovacího návrhu ministerstvo, přestože s tím nesouhlasilo, tak Ministerstvo financí mi pomohlo tak, aby to bylo legislativně čisté, a tím pádem aby to bylo správně napsané, aby to bylo hlasovatelné, aby to v případě, že by to náhodou prošlo, nezpůsobilo nějaké problémy. Takže v tomhle bych chtěl poděkovat Ministerstvu financí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Martínek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážené dámy, vážení pánové, začal bych citací premiéra Andreje Babiše ze 14. března 2019, kde reagoval na interpelaci Radka Holomčíka ohledně biopaliv. Cituji. "Takže vy jste se vlastně naučili tu politiku a samozřejmě dobře víte, že to, co vy navrhujete, je proti evropské směrnici a skončí to jenom infringementem a pokutou, zaplatí to daňoví poplatníci, tak proto je to nesmysl, co navrhujete." Konec citace.

Sice pan premiér neměl u biopaliv pravdu, na druhou stranu by mohl mít pravdu dnes u tohoto tisku. Proč to zmiňuji? Protože zde máme pozměňovací návrh B poslance Jana Volného, sněmovní dokument 2671, který původně měl negativní stanovisko od Ministerstva financí s odůvodněním, že je proti směrnici. Následně se postoj ministerstva změnil. V důvodové zprávě poslanec Volný uvádí: "Pozměňovacím návrhem se možnost hlasovat akcionáři - spřízněné straně, s níž se významná transakce uzavírá, vrací zpět. Směrnice totiž výslovně s touto možností počítá."

Dovoluji si citovat z implementované směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/828 ze dne 17. května 2017, článek 9c odstavec 4 třetí pododstavec: "Pokud se na transakci se spřízněnými stranami podílí člen orgánů společnosti nebo akcionář, neúčastní se tento člen orgánů společnosti nebo akcionář schvalování nebo hlasování."

Směrnice tak nejenže zakazuje hlasování osob, které jsou ve střetu zájmů, ale dokonce nepřipouští ani účast takových osob na daném jednání. Pokud tedy nechceme podporovat možný střet zájmů a současně chceme hlasovat v souladu se zněním směrnice, není možné podpořit pozměňovací návrh B - pana Volného - který jde proti směrnici. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martínkovi. Nyní pan poslanec Skopeček, myslím, že se hlásil jako zpravodaj, poté pan kolega Munzar. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuji pěkně za slovo. Než budu korektně číst stanoviska za rozpočtový výbor, tak bych rád sdělil svůj názor na tento zákon v obecné rozpravě. Můj názor je takový, že je to naprosto zbytečná evropská směrnice, respektive naprosto zbytečný zákon, který tady v České republice přijímáme a který bychom nepřijímali, pokud by nám ho - v uvozovkách - Brusel nevnutil. Kdyby nám ho nenutil, tak by v České republice vůbec nevznikla debata o tomto tématu, o této věci. Čili je to takový ten příklad toho, jak nám bobtná česká legislativa normami, které pro život v České republice nepotřebujeme a přijímáme je jenom kvůli tomu, že byly schváleny v Bruselu.

Co se týče věcné stránky zákona, tak si nemyslím, že české firemní kultuře, českému podnikatelskému prostředí, akcionářům pomůže a vylepší situaci fakt, že budeme zveřejňovat mzdovou a odměňovací politiku managementu firem. Pomůže to podle mě jenom jednomu jedinému, a to růstu závisti ve společnosti, která je podle mého názoru v naší společnosti už tak dost vysoká.

Nevadilo by mi zveřejňování platů v jakékoliv manažerské pozici ve veřejné správě, v příspěvkových organizacích, ve státních firmách, tam si myslím, že to je vzhledem ke vztahu k daňovým poplatníkům naprosto patřičné a v pořádku. Vadí mi, že touto normou budeme nutit zveřejňovat politiku odměňování soukromé společnosti, které hospodařují a odměňují své zaměstnance včetně managementu ze svých vlastních peněz. Podle mého názoru není nikomu nic do toho, jak ta či ona soukromá společnost nakládá se svými prostředky a jak svůj management odměňuje. Myslím si, že tato věc, která je tlačena takovou tou ideou absolutní transparentnosti, nepovede k dobrým výsledkům, a podle mého názoru se to stane jako další součást pro konkurenční souboj a pro přetahování jednotlivých zaměstnanců a zástupců managementu, pokud výše jejich odměn bude veřejnou informací.

Považuji to za zbytečný zákon, nebudu pro něj hlasovat. Pokud by to nebyla evropská norma, tak se o tom vůbec v České republice a v této Sněmovně nebavíme, protože takovou normu prostě v České republice nepotřebujeme. Děkuji pěkně za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jana Volného a přihlášen z místa je pan poslanec Vojtěch Munzar. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, já bych se chtěl vyjádřit tady k příspěvku pana kolegy od Pirátů. Já mu to nemám za zlé, ono je to dost komplikované vysvětlování, jak to má vypadat, ale jenom chci upozornit, že to nemá se střetem zájmů v tom smyslu, který tady diskutujeme vlastně celé volební období, vůbec nic společného. Uvědomte si, že tato implementace se týká akciových společností kotovaných na burzách. To znamená, to jsou velké akciové společnosti. V mnohých je i akcionářem stát. To znamená, že to se netýká těch normálních, klasických akciových společností, kterých je, jak říká tady pan kolega Stanjura, celých 26 tisíc. Nemyslím si, že to je vyloženě proti té implementaci nebo představám Evropské unie. Je to jenom upřesnění a nemyslím si, že by v tom měl být nějaký zásadní konflikt právě se stranou Evropské unie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar, přihlášený z místa. Pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP