(18.30 hodin)
(pokračuje Feri)

To, co tu zmiňoval pan Okamura, bylo ukázkové rétorické politické cvičení. Jistě asi nutné, ale věcně špatné. Tak pan místopředseda Okamura tady citoval něco o přísudcích, o přísudkové vyhlášce, která už je od roku 2013 nálezem Ústavního soudu, pléna Ústavního soudu, zrušena. Zcela mimo. Zmiňoval tu, že exekutoři mají milion. To se tak hezky šermuje v té debatě. Milion. Ten exekutor bere milion měsíčně. Ale ať se jde zeptat těch exekutorů na malých úřadech, kolik berou. Vždyť bojujou velmi často o holé živobytí, nějaké měsíce mají ztrátové a o nějakém milionu si tak můžou akorát tak nechat zdát.

Zároveň tu pan místopředseda Okamura zmiňoval něco, na čem si myslím, že je postaven celý ten návrh. On totiž začal v tom projevu zaměňovat jistinu za dluh. On říkal, že dlužník splatí tomu věřiteli ten dluh, to, co si od něj půjčil. Ale to, co si od něj půjčil, není jenom ten dluh, nepůjčujeme si velmi často v rámci nějakých obchodněprávních vztahů nebo spotřebitelských vztahů za dobré slovo, kdy nemusíte platit žádné úroky. Prostě ty peníze nějakým způsobem platíte. Ten dluh není jenom ta jistina. To je nutné oddělovat. To jsou i ty úroky.

Ale nyní už se přesuňme k tomu samotnému návrhu a k tomu, proč navrhnu v závěru své řeči vrácení k dopracování. Pan místopředseda Okamura toto stavěl do takové velmi prazvláštní dichotomie. On řekl, že tento problém buď nechceme řešit, protože nás nezajímá, anebo že jsme s exekutory domluveni. A já bych si dovolil do toho vnést ještě jeden aspekt. Možná že osobně my nepodpoříme ten návrh v této podobě z toho důvodu, že je prostě velmi špatně legislativně zpracován. A dovolím si zmínit některé velmi sporné body.

No tak opravdu víme, co tento návrh přinese? Víte to, kolegové z SPD prostřednictvím pana předsedajícího? Víte, na co všechno se to vztahuje? Hovoříte tady o spotřebitelích, ale tady to se vztahuje na všechny peněžité dluhy. To se vztahuje i na obchodní společnosti. To se vztahuje nikoliv jenom na dluhy ze závazku, ale i na dluhy z jiného právního důvodu. To znamená, myslím, že jste nedomýšleli, na co všechno tento návrh bude dopadat.

Velmi důležitou věcí, která bohužel v tomto projednávání z úst předkladatelů nezazněla, je to, že když se bude splácet ze zákona jako první a plnit na jistinu, tak se tím umenšuje jistina jako taková, umenšují se ty úroky, což bude významná změna, se kterou věřitelé nepočítali a počítat asi nebudou a která hlavně není vypočtena. Protože to nejde jen tak říct - tak předřaďme jistinu před úroky. To bude mít dopady daňové - kde je nějaká daňová analýza? Je to poslanecký návrh, nemusí tam být RIA, ale ty daňové dopady bezesporu budou. Bude to mít dopady z hlediska řekněme nějakých běžných hospodářských vztahů, tzn. jaký dopad to bude mít na věřitele, jaký dopad to bude mít na dlužníky, a bude to mít dopady třeba i do účetnictví, protože banky evidují jinak jak tu jistinu, tak ten úrok. Není o tom v důvodové zprávě ani slovo, ani čárka. Ten návrh byl psaný horkou jehlou.

Když tu bylo hovořeno o tom, že nás tento problém nezajímá nebo že jsme domluveni, zmínil to velmi poctivě pan zpravodaj a zmínila to i vláda, že jsme přijali některé změny, které dlužníkům skutečně pomohou. To znamená, bavíme-li se tady o skutečné pomoci těm předluženým, např. té paní, kterou tu pan místopředseda Okamura zmiňoval, tak přece cesta z té dluhové pasti, když má na sobě mnohočetné exekuce, není ta, že změníme jedno hmotněprávní ustanovení v občanském zákoníku, ale je ta, že ta paní vstoupí do oddlužení. A nyní bude moci, protože už nebude muset uspokojit 30 % pohledávek nezištných (?) věřitelů, ale toliko to, co zaplatím insolvenčnímu správci, to je ta tisícikoruna a tisícikoruna. To jsme přijali.

Je-li tu případ nějakého dětského dlužníka, na kterém váznou exekuce, tak už je tu načtený nějaký návrh, který teď budeme v rámci podvýboru cizelovat. Budeme projednávat novelu insolvenčního zákona, která umožňuje snazší oddlužení pro děti. Další příklad. V rámci té novely insolvenčního zákona jsme zároveň ty úroky nad výší jistiny zařadili do podřízených pohledávek, které se v rámci běžného oddlužení prostě neřeší, ty se nehradí. Ten člověk bude oddlužen, aniž by zaplatil to, co je nad to. To znamená, rozhodně to není tak, že by nás to nezajímalo. Řešíme to. Ale řešíme to konkrétními věcnými kroky, nikoliv nějakými marketingovými hláškami.

A možná ještě k dalším věcem, které mohou prakticky pomoci a kterými se můžeme zabývat. Ten dluh nabude takovéhle výše možná i proto, že zkrátka to nalézací řízení trvá poměrně dlouhou dobu. To znamená, navrhovatelé se jistě mohou zaměřit na rychlost rozhodování obecných soudů. Navrhovatelé se zároveň ale můžou zaměřit taky na to, jak aktivně uplatňuje účastník, tzn. žalovaný, svoji procesní obranu nebo nástroje, které se mu podávají z občanského soudního řádu, tzn. jestli náhodou není rozhodováno až příliš moc fiktivně. Náhradní doručení. To je něco, co jsem tady zmiňoval, už když jsme se bavili u těch dětských dlužníků. Soud vám pošle prostou výzvu. Na konci připojí doložku - souhlasíte s tím, že bude rozhodnuto v této věci bez nařízení jednání? Vy nepřebíráte, jste ohlášeni na ohlašovně, doručí se náhradně, rozhodne se. Pak má věřitel v ruce exekuční titul a už to jde do výkonu rozhodnutí, do exekuce.

To znamená, to jsou věci, na které bychom se měli podívat, mohli podívat. A vůbec se nebráním tomu, jakkoli je tato formulace, kterou si předkladatelé nadnášejí, v rámci kontinentálního práva neobvyklá, abychom se o ní bavili. Ale to naprosto klíčové je to, že to je něco, co mění trh jako takový. To se netýká jenom spotřebitelských vztahů. To se netýká jenom spotřebitelských úvěrů, jakkoli to tak může být podáváno. To je pouhá výseč. Velmi malá výseč. A tak prvozásadní změna zkrátka je podmíněna důslednou ekonomickou analýzou.

Z tohoto důvodu navrhuji, aby byl tento návrh vrácen předkladatelům k dopracování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Váš návrh jsem zaznamenal. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan poslanec Grospič a pan poslanec Španěl. Přečtu omluvu. Dnes od 18.30 do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Marek Výborný. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, já tady samozřejmě nechci vystupovat jako obhájce tohoto tisku a návrhu zákona, protože si myslím, že také potřebuje značně, aby na něm bylo pracováno, pokud by se měl stát součástí našeho platného právního řádu. Nicméně si myslím, že z toho zákona je jasné, že pokud jde o úpravu pořadí, v němž dochází k umořování dluhu a jeho příslušenství, je třeba právě prohodit v navrhovaném textu, tak jak se na to dívám z prvé podoby, úroky z prodlení s úroky, takže by pak text odst. 1 § 1932 měl znít, že má-li dlužník plnit jistinu, úroky a náklady spojené s uplatněním pohledávky, započte se plnění nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, poté na úroky a nakonec na úroky z prodlení, ledaže dlužník projeví při plnění jinou vůli.

Ale já si myslím, že předložený návrh má prostě své opodstatnění. Je pravdou, že dojde-li k posílení postavení dlužníka tím, že v podstatě dojde v konečném důsledku i ke snížení celkové částky, kterou dlužník musí uhradit, na druhou stranu to může vyvolat i opačný efekt v tom, že dojde ke zvýšení úroků, a tudíž v konečném důsledku to nepřinese žádné posílení postavení dlužníka a ani právní jistoty.

Takže tolik jenom jsem chtěl uvést repliku vaším prostřednictvím, pane předsedající, na svého předřečníka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Španěl. Prosím.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Děkuji, pane předsedající. Já budu také reagovat vaším prostřednictvím na pana poslance Feriho. Já mu ještě jednou přečtu § 1932 odst. 2. A jeden z nás asi neumí číst: Jistina a náklady již určené se úročí, pane Feri. Jistina a náklady již určené se úročí. Úroky a úroky z prodlení se neúročí... Prosím vás, nevykládejte tady demagogii.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji za dodržení času. V obecné rozpravě další přihlášeným je paní poslankyně Jarošová, připraví se pan poslanec Radek Rozvoral. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP