(18.40 hodin)

 

Poslankyně Monika Jarošová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené dámy a pánové, půjčovat si máme, jen pokud víme, že jsme schopni své závazky uhradit. To je známá pravda. Bohužel nikdo z nás do budoucna neví, co mu osud nachystá. Nikoho z nás tady v sále nevyjímaje. Zadluženost českých obyvatel se ke konci loňského roku pohybovala ve výši 2,27 bilionu korun. Většinu těchto prostředků zahrnují hypotéky a úvěry čerpané na financování bydlení. Podle průzkumu provedeného v loňském roce pětině dlužníků zbývají peníze jen na nejlevnější jídlo a oblečení, pěti procentům dlužníků nezbývá dokonce ani na to a patnáct procent dokonce uvedlo, že přesně nevědí, kolik vlastně dluží, a to v době, kdy prožíváme nebývalý ekonomický růst. Ptám se, co nastane v případě recese.

Mnoho dlužníků se díky svému předlužení dostává do dluhové pasti, ze které je velice složitá cesta ven. Mnoho rodin je v důsledku neschopnosti splácet v exekuci, někteří čelí i několika exekucím současně. Dluhy se mají platit, to je bez diskuse. Na druhou stranu však vím, že následné poplatky, jako jsou úroky, pokuty z prodlení a odměny exekutorům, mnohdy v konečném součtu mnohonásobně převyšují dlužnou částku. Z exekucí se stal dobrý byznys a je jasné, že mnohým tento stav může i vyhovovat. Svědčí o tom i to, že se s pohledávkami dlužníků čile a úspěšně obchoduje.

Naším zájmem by na jedné straně mělo být, aby se to, co bylo půjčeno, vrátilo, ale za podmínek, které nebudou likvidační a nebudou vrhat dlužníky do spirály dluhových pastí. Je nemyslitelné, aby se z několikatisícových dluhů staly během let milionové pohledávky, které mnohdy připraví dlužníky i o střechu nad hlavou. Proto navrhujeme, aby dlužník přednostně splatil jistinu dluhu, až poté ostatní pohledávky, a rušíme úroky z úroků. A právě k tomu má přispět tato novela.

Děkuji vám za pozornost, dámy a pánové, a prosím o vaši podporu. (Potlesk z řad poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji vám za vaše vystoupení. Poprosím pana poslance Radka Rozvorala, který je přihlášen do obecné rozpravy a zároveň je poslední přihlášený písemně. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Rozvoral: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolte mi se vyjádřit k návrhu poslanců hnutí SPD ze dne 13. února tohoto roku, kterým se mění občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a spočívá v úpravě znění § 1932 odst. 1 a 2.

Navrhované změny právní úpravy jsou vedeny s cílem posílení právní pozice postavení dlužníka v rámci závazkového vztahu. Máme za to, že navrhovaná právní úprava bude mít pozitivní sociální dopady pro občany, kteří se dostali do krizové finanční situace, neboť těmto lidem velice pomůže, pokud budou splácet nejdříve jistinu, poté náklady již určené, a teprve potom úroky z jistiny a nákladů. Dále tímto návrhem rušíme placení úroků z úroků, jelikož to považujeme za nevhodné a nemorální.

Tato změna právní úpravy reflektuje současnou situaci ve věci dluhových pastí neboli dluhových spirál, což vyjadřuje situaci, kdy jednotlivec či rodina není schopna plnit své závazky vůči věřitelům. Důsledkem tohoto stavu jsou sankce a dluh se navyšuje o penále. Mnoho osob řeší tuto situaci další půjčkou nebo úvěrem, ale ve většině případů nejsou schopny splácet ani tyto následné půjčky a padají do dluhové pasti. V případě, že se již člověk do dluhové pasti dostane, nezbývá mu nic jiného, než přistoupit k jejímu řešení konsolidací nebo oddlužením. Konsolidace spočívá ve sloučení všech dluhů dlužníka do jednoho dluhu z důvodu zjednodušení a přehlednosti, kdy dluhy dlužníka řeší jeden subjekt. Oddlužení či osobní bankrot je v podstatě sanační způsob řešení úpadku, který byl do českého právního řádu zaveden insolvenčním zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. Tento zákon upravuje proces umožňující dostat se dlužníkům legálním způsobem z jejich tíživé situace, když už nejsou schopni řádně a včas hradit splátky svých půjček a úvěrů nebo je jim zřejmé, že toho nebudou schopni v blízké budoucnosti. Celý proces oddlužení je řízený nestranným soudem, který jako jediný má pravomoc usměrnit požadavky věřitelů. Dlužníci pak hledají různá východiska, jak se dostat z dluhové pasti. Desítky společností nabízejí dlužníkům služby typu finančního poradenství, za což ale musí dlužníci platit vysoké částky, aniž by bylo zaručeno, že pomoc bude úspěšná.

V této souvislosti bych sdělil několik faktů a čísel, které ve svých statistikách zveřejnila Exekuční komora České republiky za rok 2018. Počet nově zahájených exekucí v České republice v loňském roce přesáhl půl milionu, přesně 505 120 exekucí, a i když zde byl oproti roku 2017 zaznamenán pokles o 106 445 exekucí, je toto číslo alarmující. Celkový počet lidí v exekuci atakuje hranici 900 000, z toho téměř půl milionu lidí má tři a více exekucí a něco málo přes 150 000 lidí má dokonce přes deset exekucí. Zhruba polovina exekucí je na částku do 10 000 korun. V průměru tak statisticky vychází na jednu osobu více jak pět a půl exekučních řízení a vymáhaná částka převyšuje částku 63 000 korun v rámci jedné exekuce. Co se týče geografického rozložení, pak nejvyšší podíl osob v exekuci spadá v rámci České republiky pod Ústecký a Moravskoslezský kraj, kde se pohybuje okolo 15 %. Naopak nejméně povinných se nachází v kraji Zlínském a v Kraji Vysočina, kde se pohybuje okolo 3 %.

Závěrem bych chtěl zmínit, že pro lidi, kteří se dostali do takzvané dluhové pasti, je placení úroků z úroků silným demotivujícím prvkem nejenom v jejich současné situaci, ale bude mít i negativní dopady na jejich budoucnost. Naše hnutí SPD považuje tento stav za silně alarmující, protože tyto skutečnosti se odrážejí na utváření společenského klimatu v naší republice. Proto je naší povinností těmto lidem pomoci z jejich tíživé životní situace.

Naše hnutí SPD má v rámci balíčku pomoci těmto lidem připravený ještě zákon řešící zestátnění exekutorů a zákon ke zrušení lichvy. Dnes navrhovanou a projednávanou změnou občanského zákoníku, spočívající ve změně znění § 1932 v prvním a druhém odstavci, považujeme za nástroj, který by pomohl stav lidem v dluhové pasti zlepšit. Z tohoto důvodu vás, zde přítomné, žádám o podporu tohoto návrhu změny zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk z poslanců SPD.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Bělobrádek. Prosím. (Neklid v sále.)

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, my jsme odmítli některé návrhy SPD, jejich předchůdců, proto, že to byly legislativně prostě naprosté amatérské patlaniny, které by byly udělány typem: když mě bolí zuby, tak vám uřízneme nohu, a tím to vyřešíme. Já jsem přesvědčen, že jediné řešení je vrátit tuto normu skutečně k přepracování. A možná by bylo dobré, kdyby někteří vaši členové místo toho, aby tahali z vaší strany peníze a pak si z toho stavěli vily, kdybyste si za to zaplatili nějaké pořádné legislativce a skutečně potom udělali normy, které budou přijatelné.

Není také pravda, že bychom nic neudělali. Už v minulém období například skutečně v této oblasti pomohl poslanec KDU-ČSL Klaška a teď, jak už tady zaznělo od Dominika Feriho, se prohlasovaly další věci a další se připravují. Jsou to skutečně návrhy, které jste připravili, které mají významné vady a je potřeba je skutečně opravit. Takže to není žádná snaha nepomoci lidem, protože je to skutečně závažné téma, ale musíte to připravit pořádně. Takže my jsme určitě připraveni vrátit to k dopracování, a pokud to bude mít svůj smysl, tak tomu potom pomoct.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím nově příchozí poslance do jednacího sálu, aby se ztišili. S přednostním právem je přihlášen pan místopředseda Okamura, blížíme se ke konci tohoto bodu, za chvilku budeme hlasovat. Prosím.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já bych zareagoval na bývalého předsedu KDU-ČSL pana Bělobrádka. Chtěl bych připomenout, že letošního ročníku sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny, se zúčastnil český velvyslanec v Německu a člen KDU-ČSL Tomáš Jan Podivínský a také se ho zúčastnil bývalý ministr kultury Herman. Zúčastnil se ho i pan Bělobrádek. Připomeňme, že Sudetoněmecký landsmanšaft je organizací, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. Na tyto sjezdy jezdí KDU-ČSL. Budu konkrétní. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP