(10.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kolovratníkovi. Nyní pan poslanec Vojtěch Munzar. Ještě než mu udělím slovo, znovu požádám sněmovnu o klid! Protože je tady nesmírný hluk. A ta debata je potom složitá nejen pro ty, kteří poslouchají, ale zejména pro ty, kteří musí jako stenografové zaznamenat. Máte slovo.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte i mně, abych se vyjádřil k části návrhu zákona týkající se osvobození či zvýhodnění od časového poplatku - já tomu tedy dál budu říkat dálniční známka, všichni jsme na to zvyklí - a to v návaznosti na dopady do životního prostředí. Nechci tady v tuto chvíli zabředávat úplně do diskuse o tom, kolik vyprodukuje emisí celý vozový park a jak je to poměřeno třeba s nákladní lodní dopravou a ani kolik miliard daňové poplatníky bude stát investice do infrastruktury a modernizace distribučních sítí na elektromobilitu. Proto se chci držet právě pouze otázky odpuštění či zvýhodnění plateb za používání dálnic. A k tomu bude směřovat potom i pozměňovací návrh, který vám představím.

Já si, upřímně řečeno, nemyslím, že osvobození nebo úspory při koupi dálniční známky, tedy úspora 1 500 v případě plného osvobození nebo 500 korun za rok v případě snížení, může být tou skutečnou motivací, proč by si někdo koupil o statisíce korun dražší moderní vozidla na alternativní pohon. A rozhodně si nemyslím, že tato marginální úspora je nějakým motivačním nástrojem pro konečné spotřebitele, aby se na trhu s vozidly nějak jinak rozhodovali. Kvůli pár stovkám za rok si skutečně nikdo nekoupí elektromobil za milion korun. V tom to skutečně není. Ale dobře. Pokud přijmeme tezi, že chce stát nějakým způsobem symbolicky ocenit majitele vozidel, která přispívají ke snižování emisí z dopravy, pak ale nerozumím tomu, že ministerstvo, a teď tedy stát a vláda, nejde technologicky neutrálním řešením, ale preferuje pouze určitou technologii. Místo toho, aby se Ministerstvo dopravy soustředilo na snižování emisí, tak se soustředí na konkrétní technologii návrhu zákona. (V sále je velmi rušno.)

Já vám to hned vysvětlím. U plného osvobození je tou hranicí emisní limit 50 gramů na kilometru. V takovém případě auto dostane zelenou značku a dálniční známku majitel neplatí. Tady se to váže na emisní limit. Ale u snížení ceny dálniční známky šlo Ministerstvo dopravy úplně jinou cestou. Snížení ceny u dálniční známky předpokládá u vozidel poháněných plynem nebo biometanem, tedy CNG či LNG. Místo toho, aby vázalo snížení ceny na úsporu emisí, tedy vybralo si nějakou hranici a snažilo se o technologickou neutralitu, tak si vybralo jednu konkrétní technologii. (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, pane poslanče. A znovu požádám sněmovnu o klid. A teď to začnu brát asi odleva doprava, nebo doprava doleva, včetně středu, aby vás kolegové nechali v klidu hovořit. Většina si už sedla, tak snad bude dostatek ticha a klidu na vaše vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Velice děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ono je to opravdu důležité, co může způsobit taková jedna věta v novele zákona. Na jednu stranu na půdě Poslanecké sněmovny slyšíme kritiku Bruselu... (Řečník vyčkává, až jeho kolegové v plénu ukončí své debaty.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, tady kolegyním a kolegům přede mnou, vaším prostřednictvím. Na jednu stranu na půdě z Poslanecké sněmovny slyšíme kritiku Bruselu, a to dokonce z úst premiéra, že Brusel preferuje pouze jednu konkrétní technologii, a to elektromobilitu, jejíž přínosy jsou diskutabilní. A v tomto já s panem premiérem souhlasím a doufám, že stejně mluví jak tady u nás ve Sněmovně, tak i v Bruselu. Ale na druhou stranu vláda předkládá návrh, ve kterém dělá to samé, co kritizuje. Preferuje pouze jednu konkrétní technologii. A zatím vidím snahu spíše určitých výrobců alternativních technologií a možná dodavatele plynů a zdrojů o spíše marketingový, nástroj jak svoji technologii zdůraznit a PR podpořit.

Ministerstvo jim v tomto bohužel vyšlo vstříc. Mě mrzí, že tady není pan ministr dopravy dnes, protože paní ministryně se na to ptát nebudu, proč Ministerstvo dopravy vybralo konkrétní technologii. Ale Národní akční plán čisté mobility, na který se odkazuje Ministerstvo dopravy, jasně definuje, že klíčovým principem by měl být princip technologické neutrality, a to ve smyslu nezacílení podpory ze strany veřejného sektoru pouze na jeden druh alternativních paliv. A od toho se ministerstvo svým návrhem výrazně odchýlilo a zároveň v důvodové zprávě nevysvětlilo, proč pro sníženou sazbu vybralo výhradně a jedině pouze technologii zemního plynu a biometanu.

To mě vede k pozměňovacímu návrhu, který jsem nahrál do systému pod označením 2934. Můj pozměňovací návrh má tři varianty. Samozřejmě každý tento návrh má své pro a proti, ale je to pro mě lepší než úzká preference pouze jedné technologie. Ve variantě jedna se snažím o co nejširší pojetí technologií a navrhuji doplnit i vozidla poháněná zkapalněným ropným plynem, to znamená LPG, a rovněž vozidla, u nichž hodnota CO2 v kombinovaném provozu nepřesahuje hodnotu 95 gramů na kilometr. Tato hodnota je stanovena na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 443/2009, podle které si klade za cíl snížit průměrné emise CO2 do roku 2020 právě na tu hranici 95 gramů CO2 na kilometr za celý vozový park nových automobilů. Proto navrhuji tento limit, aby stát preferoval ta vozidla, která ke snížení emisí přispívají. (Opět odmlka pro hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Požádám kolegy přímo před pultem pro toho, kdo hovoří, aby opravdu zklidnili své debaty, protože to je pro toho vystupujícího opravdu velmi nepříjemné. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji. Vozidla LPG jsou dnes nejrozšířenějším typem alternativních paliv a na rozdíl od těch nejmodernějších cenově dostupným pro široké vrstvy obyvatelstva a také s dostupnou infrastrukturou. O různých subvencích a zvýhodnění pro vozidla s těmi nejnovějšími technologiemi se mezi lidmi říká, že jsou to zvýhodnění pro bohaté, ale LPG je cenově dostupné a široce využívané.

Mohli byste namítnout, že LPG nemusí dosahovat kýžených nových limitů pro vozový park, ale to mnohá auta na CNG také ne. A proto ve variantě dvě navrhuji vázat zvýhodnění pouze na emisní limit do 95 gramů na kilometr. V takovém případě by se zvýhodnila všechna vozidla, která přispívají ke snížení emisí. A tady si musíme jasně říci, jestli chceme naším rozhodnutím preferovat určité technologie, nebo chceme preferovat snížení emisí. Já se v této volbě kloním ke snižování emisí.

A konečně třetí varianta. Pokud byste, vážené kolegyně a kolegové, usoudili, že předchozí dvě vám z nějakých důvodů nevyhovují, je vyškrtnutí, ta varianta té preference pouze vozidel na plyn a biometan, ze snížené sazby poplatku. Je to prosté. Než zvýhodnit jednu technologii na úkor ostatních a vytvářet tak principiálně nerovný přístup, tak je správnější a spravedlivější zvýhodnění zrušit. To rozhodnutí bude na vás ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Vojtěchu Munzarovi za vystoupení. Pokračujeme v obecné rozpravě vystoupením pana poslance Martina Kupky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, já bych vám rád velmi stručně představil stručnou a krátkou změnu, resp. novelu, pozměňovací návrh, který by významně zjednodušil pokládání zejména sítí nové generace do silničního pomocného tělesa a do dělicích pásů, také do mostů a na mostní konstrukce.

V současné době je situace taková, že pokud vlastník sítě neboli vedení, jak o tom hovoří zákon, chce položit, protože jinou možnost třeba nemá, svoje optické vlákno nebo svoje elektrické vedení do pomocného silničního tělesa nebo právě do dělicího pásu, tak musí prokázat, že jakákoliv jiná alternativa by byla nepřiměřeně finančně nákladná. To prověřování je samozřejmě významná komplikace a pro všechny, kteří by tím pádem měli zájem využít silniční pomocné těleso, je v podstatě nedostupné anebo velmi komplikovaně dostupné. Pro rozvoj zejména sítí nové generace je ale taková možnost velice důležitá pro to, aby bylo možné snáz dovést rychlý internet do vzdálených oblastí České republiky. A samozřejmě je jasné, že na druhou stranu nesmí ten návrh, ta úprava zatížit vlastníky komunikací. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP