(12.50 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Je dobře, že tady kolegyně Langšádlová ještě zůstala, protože mé vystoupení bude z velké části orientováno i k její replice, která naše poslední jednání přerušila.

Dovolte mně, dámy a pánové, abych reagoval na svou zmíněnou kolegyni Langšádlovou, která zde vystoupila s tvrzením, že mnou zmiňovaná Analýza vysílání České televize a Českého rozhlasu v období před volbami do zastupitelstev krajů a Senátu 2016, zpracovaná výzkumným pracovištěm Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy CEMES pro Radu pro rozhlasové a televizní vysílání za několik set tisíc korun, byla mimořádně nekvalitní a nekompletní a že to takto potvrzuje dokument, ke kterému se přihlásilo i několik univerzit a sociologů. Ano, TOP 09 a některým dalším se v analýze skutečně šláplo na kuří oko. Jestli ale kolegyně Langšádlová explicitně tvrdila, že tato analýza je nesmysl, a opakovaně šířený nesmysl, musím ji v této souvislosti upozornit na několik aspektů.

Na vypracování této analýzy byl nasazen široký tým. Hlavním řešitelem byl doktor Jan Křeček, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy. Statistické zpracování dat zabezpečoval pan Ondřej Dvouletý z Vysoké školy ekonomické. Dále se podíleli: Jan Jirák, Petra Mílková a další pracovníci a studenti Fakulty sociálních věd. Analýzu předal CEMES radě po zapracování řady připomínek v červnu roku 2017.

V závěrech zpracovatelé konstatovali: "V celku vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů České televize byla ve sledovaném období zvýhodňována politická strana TOP 09 tím, že promluvám jejích zástupců bylo trvale a pravidelně přidělováno zřetelně více prostoru, než by odpovídalo reálnému postavení této strany v politickém a společenském životě." (Odmlka pro silný hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já vás musím poprosit o klid, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Pravdou je, že já ani tady na svém místě neslyším přesně, o čem hovoří pan poslanec Valenta. Takže já vás chci ještě jednou požádat o klid, jestli mě slyšíte. Dívám se doleva, doprava. Já vás chci požádat opravdu o klid, abyste si projednali věci, které nesouvisí s tímto bodem, pokud možno v předsálí.

 

Poslanec Jiří Valenta: Mně osobně ten hluk nevadí, ale když neslyším sám sebe, tak už je to trošku moc.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já znova žádám o klid a chtěl jsem říci, že budu muset jmenovat jednotlivé poslance, pakliže se neztiší. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji. "Analýza naopak zaznamenala trvalé znevýhodňování Komunistické strany Čech a Moravy, některých dalších nevládních parlamentních a všech neparlamentních stran." V případě Českého rozhlasu byly závěry obdobné. Ten však spíše výsledky analýzy přijal a zamyslel se nad nimi.

Analytici pak shrnuli svůj názor na možné porušení zákona takto: "Na podkladě této analýzy lze dospět k závěru, že ze strany České televize ve sledovaném období v celku jimi vysílaných zpravodajských a politicko-publicistických pořadů docházelo k porušování paragrafu 31 odstavce 3 zákona č. 231/2001 Sb. Lze tedy dospět i k oprávněnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání realizovat sankční opatření ve smyslu ustanovení paragrafu 58 až 61 citovaného zákona."

A právě v okamžiku zveřejnění tohoto objektivně změřeného výsledku byl nastartován odpor TOP 09 a některých dalších, konkrétně těch, kterým současný neakceptovatelný stav netransparence, neobjektivity a především nerovného přístupu k politickým subjektům v oblasti zpravodajství a publicistiky ve vysílání České televize vyhovuje.

Ale vraťme se k tvrzení paní kolegyně, že existuje dokument, který výsledky analýzy vyvrací. Ano, jde o dvacetipětistránkový materiál České televize, signovaný některými akademiky, kde se mimo jiné praví: "Celkově lze předmětnou analýzu zhodnotit jako velmi nekvalitní ve svém metodickém i analytickém zpracování. V rámci prezentace závěrů analýzy pak autoři publikovali celou řadu z kontextu vytržených, tendenčních, nedostatečně obhájených a někdy až lživých tvrzení. Autoři analýzy by z výše uvedených důvodů měli mít zájem na přehodnocení způsobu vypracování a prezentace předmětné analýzy. Pro zachování vlastního dobrého vědeckého jména by měli posoudit, zda není namístě omluva České televizi a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání." Slyšíte dobře. "Analýzu v současné podobě by pak bylo vhodnější vzít zpět a veřejně přiznat její nedostatky, kterých je až podivuhodně mnoho." Konec citátu.

Osobně ale se domnívám, že v tomto případě jde o doposud nezaznamenaný, bezprecedentní útok na vědeckou svobodu akademického pracoviště v České republice, a to ze strany veřejnoprávního média. Současně se domnívám, že spíše vše, co se v dokumentu ze strany České televize uvádí, tato instituce činí především sama, to znamená, vytrhává z kontextu, publikuje tendenční a někdy až velice zavádějící tvrzení a měla by sama posoudit, zda tak není namístě omluva občanům České republiky.

V konfrontaci postoje České televize a výzkumného pracoviště CEMES můžeme dovodit, že možná došlo k rozporu v meritu posuzování. Nicméně výsledky výzkumu zůstávají relevantní. Zatímco veřejnoprávní televize pro svou praxi vnímá především zákon o České televizi, CEMES analyzoval naplňování zákona o rozhlasovém a televizním vysílání.

Tedy konkrétně: "Odstavec 3 paragraf 31 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, zní: Provozovatel vysílání je povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě."

Doplňuji, že právě takovou analýzu si objednala Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, která dohlíží na jeho naplňování. Dodržování zákona o České televizi kontroluje Rada České televize.

"Odstavec 2 písmeno a) paragrafu 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, zase zní: Hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání jsou zejména: a) poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů."

Jistě cítíte, že rozdíl dikce obou zákonů je zřetelný. Stejně jako rozdíl přístupu odborných analytiků a producentů televizního vysílání.***
Přihlásit/registrovat se do ISP