(9.20 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Plzák hlasuje s náhradní kartou číslo 13.

Ptám se, zda je ještě nějaký návrh k pořadu schůze. Nikoho nevidím. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. Je zde námitka proti tomu, abychom hlasovali jedním hlasováním? Námitku nevidím. Budeme tedy hlasovat jedním hlasováním. Nebo dvěma. Budeme zvlášť hlasovat o vyřazení bodu 154 a poté bychom mohli jedním hlasováním hlasovat o zařazení nových bodů. Je s tím souhlas?

 

Takže nejprve o vyřazení bodu 154, tisk 301, z pořadu této schůze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování s krásným číslem 1050, přihlášeno 151, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat o zařazení tří nových bodů, jak navrhoval pan předseda Faltýnek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování 1051, přihlášeno je v tuto chvíli 153 poslanců, pro 150, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Děkuji vám. Tím jsme se vypořádali s hlasováními pořadu schůze a budeme pokračovat dle schváleného pořadu.

 

Jako první otevírám bod

 

155.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 66/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
ve znění zákona č. 290/2017 Sb.
/sněmovní tisk 302/ - třetí čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v rozpravě 19. června. Pan ministr už je na svém místě u stolku zpravodajů, stejně jako paní poslankyně Věra Adámková jako zpravodajka garančního výboru. Připomínám, že pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 302/8, který byl doručen dne 10. května 2019, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 302/9.

Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Ve středu 19. června byli přihlášeni nejdříve s faktickou poznámkou pan ministr zdravotnictví, pak poslanec Jiří Mašek, poslankyně Věra Adámková. V rozpravě byl přihlášen písemně pan poslanec Bohuslav Svoboda a z místa se hlásil pan poslanec Patrik Nacher. Taková je situace. Ptám se pana ministra, zda si vzpomene, jaká byla jeho faktická poznámka. Jestliže ano, tak prosím, máte své dvě minuty.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno. Skutečně faktická poznámka, protože reaguje na diskusi, která tady byla ve středu přerušena. Myslím, že aspoň něco si pamatuji. Tehdy jsme diskutovali otázku paní poslankyně Černochové, která tady bohužel teď není, týkající se otázky záchranářů, jestli záchranáři zdravotnické záchranné služby budou mít také přístup k lékovému záznamu právě z těch důvodů, kdy jedou pro pacienta, který například je bezvědomí a podobně, a potřebují řešit to, jaké léky pacient užívá. Takže jenom odpověď na toto - ano, záchranáři budou mít tento přístup. To znamená, budou oprávněni nahlížet do lékového záznamu a využít to v rámci své práce.

Pak jsem ještě chtěl reagovat na pana poslance Válka prostřednictvím pana předsedajícího, který se ptal na to, jestli v lékovém záznamu budou i data o listinných receptech, to znamená receptech, které stále jsou na různé výjimky, týkající se například návštěvních služeb apod., budou do budoucna předepisovány listinně - ano, i tyto recepty budou v lékovém záznamu, neboť počítáme s tím, že budou povinně digitalizovány v rámci lékáren. To znamená, skutečně tam budou všechny receptové léky. Pro vaši informaci, každý měsíc je vydáno zhruba 6,5 milionu receptů. Bavíme se skutečně o 90 % léků v České republice, které budou v tom lékovém záznamu. Nebudou tam centrové léky, které mají speciální režim, jsou vydávány na základě žádanek, a léky s modrým pruhem, ale to se velmi brzy změní, protože novelu tohoto zákona rovněž předložíme. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře, za přesné dodržení času. Další faktická poznámka - pan poslanec Mašek. Připraví se paní poslankyně Adámková. Prosím.

 

Poslanec Jiří Mašek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, moje poznámka je ke ctěnému kolegovi panu profesoru Válkovi prostřednictvím pana předsedy. Bylo to na jeho rozdělení pacientů, kteří jsou v bezvědomí a u kterých pan profesor řekl, že chápe, proč využívat lékový záznam, a na ty ostatní, se kterými si může lékař popovídat ve své ordinaci a kde si myslí, že by to popovídání a písemný záznam měl přednost. Já bych tady chtěl jenom zdůraznit, že právě jde o kategorii seniorů v počtu třeba dvou milionů, kteří mají problém si vůbec vzpomenout a tomu lékaři říci validní data, a že to je právě ta kategorie lidí, u kterých dochází k takzvané polypragmasii, čili užívání velkého množství léků, třeba i nad deset preparátů najednou, kde je velká pravděpodobnost negativních účinků. Čili chci říci, že se nejedná v žádném případě o pacienty v bezvědomí, ale o všechny pacienty, kteří mohou profitovat z lékového záznamu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Já bych jenom poprosil - hladina hluku v sále je poměrně vysoká. Já jsem nechal pana poslance domluvit. Nyní bude mluvit paní poslankyně. Prosím o klid, abychom rozuměli, co říká. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, moje faktická poznámka se vztahovala k předchozímu vystoupení v tu středu paní doktorky Richterové, která tam měla větičku o tom, že v současné době dávku léků určuje lékař, pouze u toho konopí by byla omezena. To je prosím vás absolutní nesmysl. Všechny léky mají dané dávky, které jsou závazné, některé pro den, některé dokonce pro tu dávku. U mnoha preparátů je to tak - a víte to všichni, třeba po operaci že dostáváte léky proti bolesti až v určitém časovém odstupu. Je to proto, že my musíme dodržet dávku pro die v tom případě a je mnoho preparátů včetně těch v infuzích, kde musíme dodržet dávku pro tu dávku. Takže vždycky je tam určena ta mez. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Válek.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já si jenom prostřednictvím pana předsedajícího na pana kolegu a pana poslance dovolím reagovat. Já si plně uvědomuji tu situaci důchodců. Koneckonců se do této kategorie mílovými kroky blížím tak jako řada kolegů a kolegyň v parlamentu. To je jedna z mála věcí, kterou, ať se zblázníme, hlasováním neovlivníme. To je prostě biologie, to si uvědomuji. Ale mně šlo, a já to ještě jednou zopakuji, o jednu věc. Chápu, že teď nemůžu dostat odpověď, ale prosím, aby byla pak ve vyhlášce nebo v něčem jasně vysvětlena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP