(11.40 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Jak jsem slíbil v prvním čtení, my jsme okamžitě po skončení prvního čtení, respektive ještě před ním, navázali diskuze s odbornými společnostmi, nebo vlastně jsme s nimi pokračovali, protože už při přípravě této novely k nim intenzivně docházelo. Tady bych chtěl pochválit a poděkovat Ministerstvu práce a sociálních věcí, že nám k tomu poskytlo odborný aparát. Sešli jsme se se všemi zástupci odborných společností, kterých se to dotýká, a připravili jsme širší pozměňovací návrh, který upravil diagnostiku, respektive ohraničení nově zavzatých skupin pacientů tak, aby pro pracovníky České správy sociálního zabezpečení bylo jednoznačně dané, kteří pacienti budou do zákona nově zařazeni. A musím říci, že došlo i k určitému zúžení, protože třeba u kardiaků by v původním návrhu byla skupina poměrně široká a mělo by to samozřejmě významnější rozpočtové dopady. Takže ten pozměňovací návrh jsme projednali na výboru pro sociální politiku. Ten ho, myslím, že všemi hlasy doporučil ke schválení Poslanecké sněmovně. Jsem přesvědčený, že s přijetím tohoto pozměňovacího návrhu i zde ve třetím čtení naplňujeme to, aby nově zařazené skupiny pacientů čerpaly kompenzační pomůcky opravdu efektivně, aby na ně měli nárok pouze ti pacienti, kterým to skutečně přinese profit.

Na závěr chci říci, že mám ambici ještě dnes v rámci druhého čtení předložit jeden podle mého názoru jak počtem pacientů, tak i rozpočtovými dopady drobný pozměňovací návrh. Byli jsme osloveni skupinou pacientů, což jsou pacienti, kteří mají ztráty obou horních končetin, nebo nefunkčnost obou horních končetin. Oni v tuto chvíli nemají možnost čerpat příspěvek na motorové vozidlo, což je z našeho pohledu diskriminační, nebo hlavně z jejich pohledu je diskriminační. Tady si je potřeba uvědomit, že to možná vypadá nelogicky, ale tito pacienti nejsou schopni samostatně třeba vylézt do tramvaje nebo do autobusu, protože nemají úchop, to znamená, bez pomoci druhé osoby nejsou schopni využívat hromadnou dopravu a mají samozřejmě často problém i opustit své obydlí. Z tohoto pohledu předložím v podrobné rozpravě pozměňovací návrh, který by měl této úzké skupině pacientů, podle propočtů by se mělo jednat zhruba o sto, maximálně dvě stě pacientů, kteří by byli zařazeni ročně, a to si myslím, že je ještě možná jenom v prvním náběhu, takže i rozpočtové dopady v tomto směru nejsou veliké a odstranila by se v tomto směru diskriminace, která zde v tuto chvíli panuje.

Kolegyně, kolegové, já vám děkuji za pozornost. Velmi rád bych vás potom požádal o podporu tohoto návrhu, pod kterým jsou podepsaní i zástupci dalších politických uskupení, abychom ho ve třetím čtení samozřejmě i po posouzení pozměňovacích návrhů schválili.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Kaňkovskému, který nás seznámil s tímto návrhem z hlediska navrhovatele. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku jako garančnímu výboru a ještě se jím zabýval výbor pro zdravotnictví. Usnesení výboru máme k dispozici jako sněmovní tisky 267/2 a 3. Zpravodajkou výboru pro sociální politiku byla paní poslankyně Vrecionová, ale s projednáním návrhu ve výboru nás seznámí pan poslanec Jan Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením výboru pro sociální politiku ze dne 7. února 2019: "Výbor pro sociální politiku doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s tímto návrhem, ve znění přijatého pozměňovacího návrhu."

Já si v této chvíli dovolím nečíst celý přibližně jednostránkový návrh na usnesení, neb jak bylo řečeno, máte tento přijatý návrh výboru pro sociální politiku všichni k dispozici v systému pod č. 267/3.

Nicméně pokud mám ještě jenom slovo, tak doufám, že se nezpronevěřím jednacímu řádu a pozici zpravodaje tohoto materiálu, dovolte mi jenom jednu krátkou poznámku, která taktéž zazněla na výboru pro sociální politiku. Bylo tady řečeno, že předmětem této úpravy je rozšíření okruhu postižení, která i přes svou závažnost nebyla dosud v zákoně zohledněna. Potud je to v pořádku. Tou druhou oblastí jsou navrhované úpravy: navýšení úhrad u některých nákladnějších zvláštních pomůcek, což si myslím, že je také v pořádku. V důvodové zprávě všichni máte informaci, že tyto návrhy, pokud nebude rozhodnuto jinak, budou mít dopad na státní rozpočet přibližně v úrovni 80 milionů korun. Vláda k tomuto poslaneckému návrhu přijala neutrálního stanovisko, nicméně trochu mě mrzí, že v sedmi bodech v důvodové zprávě nepřímo rozcupovala tento poslanecký návrh, ale uvidíme, jak se s tím vypořádáme.

Ale, a teď se dostávám k své spíše systémové poznámce. Jenom pro vaši informaci, o vyplacení této dávky, tohoto příspěvku, rozhoduje úřad práce, a to podle jediného kritéria, což je podle výše příjmu tohoto žadatele, případně podle posuzované osoby. A skutečně systémově mě velmi mrzí, že v praxi nastává opravdu velký paradox, a já jsem byl v poslední době opravdu kontaktován mnoha lidmi, kteří mají nějaký stupeň postižení nebo jsou na vozíku, a skutečně to v praxi znamená to, že ti, kteří se aktivně snaží vrátit na trh práce, kteří si vyhledávají práci, tak paradoxně tímto pouze jediným kritériem, tím, že si vydělávají peníze, dostávají příspěvek menší, aniž by to v praxi znamenalo, že jejich nároky nebo jejich požadavky, tak aby vůbec do té práce mohli jezdit, jsou menší než těch, kteří si práci nehledají.

Z tohoto důvodu chtěl náš poslanecký klub připravit pozměňovací návrh, nicméně když jsem se začetl do systému, které návrhy jsou v této chvíli k dispozici, tak jsem velmi rád - a předpokládám, že paní kolegyně Richterová to tady ještě bude podrobně diskutovat - že se objevil pozměňovací návrh, který řeší tento problém. Jedná se o návrh paní Olgy Richterové a Andrey Brzobohaté a chtěl bych říci, že jsem velmi rád, že se tento pozměňovací návrh pravděpodobně za malou chvíli objeví na plénu Poslanecké sněmovny, protože s ním jednoznačně souhlasíme.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu poslanci Bauerovi, který nás seznámil s projednáním ve výboru pro sociální politiku. Dalším výborem, který se zabýval tímto návrhem, byl výbor pro zdravotnictví. Zpravodajem výboru byl pan poslanec Petr Pávek, který ale není přítomen. Prosil bych nějakého člena výboru pro zdravotnictví, aby se ujal toho, že nás seznámí s projednáním ve výboru. Kdokoliv z výboru pro zdravotnictví. Ano, děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já bych vám přečetla usnesení výboru pro zdravotnictví z 34. schůze z 9. ledna 2019 k návrhu poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové a dalších o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk č. 267.

"Po úvodním slovu MUDr. Víta Kaňkovského, zástupce MPSV ČR MUDr. Aleny Zvoníkové, zástupce MZ ČR prof. MUDr. Romana Prymuly CSc. Ph.D. a zpravodajské zprávě Ing. Petra Pávka výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška, Markéty Pekarové Adamové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 267."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Pastuchové, že nás seznámila s projednáním ve výboru pro zdravotnictví. Nyní mohu otevřít obecnou rozpravu, což jsem učinil. Do obecné rozpravy je jako první přihlášena paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Dražilová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP