(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Navrhovatel? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1070, přihlášeno 142 poslanců, pro 112, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Monika Oborná: A nyní bychom hlasovali pozměňovací návrh pana poslance Radka Holomčíka B1, který se týká účasti stálého hosta na jednání Dozorčí rady ZIFu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Prosím o stanovisko výboru. (Nedoporučuje.) Navrhovatel? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1071, přihlášeno 142 poslanců, pro 30, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Monika Oborná: Vzhledem k tomu, že jsme přijali pozměňovací návrh kolegy Holomčíka B3, tudíž se pozměňovací návrh B2 stal nehlasovatelným, takže vás, pane předsedající, prosím, nechte hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, je to tak. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Josefa Kotta, Margity Balaštíkové, Mariana Bojko a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 353, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 1072, přihlášeno 142 poslanců, pro 133, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji paní zpravodajce. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Další omluvy - paní poslankyně Olga Richterová se omlouvá od 10.10 do 10.20 z jednání kvůli pracovní schůzce, pan poslanec Přemysl Mališ se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny z dnešního dne.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

34.
Návrh poslanců Víta Kaňkovského, Radky Maxové, Jana Bartoška,
Markéty Pekarové Adamové, Olgy Richterové, Aleny Gajdůškové,
Marka Výborného, Mariana Jurečky, Stanislava Juránka, Jiřího Miholy,
Ondřeje Benešíka, Víta Rakušana a Hany Aulické Jírovcové na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek
osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci
a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 267/ - druhé čtení

Za navrhovatele uvede předložený návrh pan poslanec Vít Kaňkovský, který je přítomen a kterého prosím, aby se ujal slova. (Velký hluk v sále.) Dámy a pánové, prosím o klid, ať se můžeme věnovat projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vít Kaňkovský: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych vám na začátek připomněl cíle poslanecké novely zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách osobám se zdravotním postižením, která vznikla v těsné spolupráci s Národní radou osob se zdravotním postižením. Tento návrh navazuje na naši poslaneckou novelu téhož zákona, kterou jsme prosazovali v minulém volebním období a která byla úspěšně schválena na konci minulého volebního období na podzim roku 2017.

Už při projednávání té minulé novely v roce 2017 jsem zmiňoval, že se nepodařilo do ní prosadit některé další změny, které vidím jako potřebné a na kterých se tenkrát minimálně z hlediska věcného shodovalo tehdejší složení Poslanecké sněmovny, a musím říct, že to rezonovalo i v Senátu. Mám na mysli především fakt, že v části tohoto zákona chybí některé skupiny osob, které trpí chorobami, které závažným způsobem omezují mobilitu dané osoby, ale přitom se nejedná o poruchu nosného nebo pohybového aparátu. Jen pro upřesnění, v současné době se zákon dotýká pouze osob s těžkým zrakovým postižením, těžkým sluchovým postižením, kombinovanými vadami sluchu a zraku, osob s těžkým postižením nosného a pohybového aparátu a osob s hlubokou nebo těžkou mentální retardací. Pouze u příspěvku na mobilitu na něj mohou dosáhnout i některé další osoby s jiným těžkým onemocněním, pokud mají přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Zákon o dávkách osobám se zdravotním postižením přiznává dva druhy příspěvků. Tím prvním je příspěvek na mobilitu, který lze považovat za klasickou finanční dávku, a druhým typem příspěvku je příspěvek na kompenzační pomůcku, což jsou pomůcky, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, mají trošičku jiný charakter. A zde už nejde o klasickou finanční dávku, ale o příspěvek státu na konkrétní kompenzační pomůcku, která má za cíl zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení dané osoby a slouží k podpoře jejího sociálního a společenského začleňování, což je právě rozdíl od těch zdravotních pomůcek, které jsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Je také potřeba říci, že na tyto kompenzační pomůcky si zdravotně postižení připlácejí 10 % z ceny kompenzační pomůcky.

Námi dnes předložená novela se zabývá tím druhým ze zmíněných příspěvků, tedy příspěvkem na kompenzační pomůcky, kdy stát za splnění podmínek daných zákonem poskytuje zdravotně hendikepovanému příspěvek na konkrétní pomůcku, která mu při jeho zdravotním stavu zlepší kvalitu života, a to zejména z hlediska sociálního a společenského začlenění.

Námi předložená novela si klade za cíl do působnosti té druhé části tohoto zákona přidat tři skupiny onemocnění osob, které sice nemají těžké postižení nosného či pohybového aparátu, ale jejich mobilita je výrazně narušena jejich závažnými interními chorobami. Konkrétně se jedná o pacienty s těžkým postižením srdce, s těžkým plicním onemocněním či se závažným postižením cév dolních končetin. Všechna tato onemocnění v pokročilém stadiu výrazným způsobem snižují mobilitu člověka, a to v některých případech ještě hůř než u osob, které mají poruchu nosného či pohybového aparátu. Zde je také třeba říci, že tyto zmíněné osoby mohou již nyní dosáhnout na prvý typ příspěvků, což už jsem zmiňoval, na příspěvek na mobilitu, nikoliv však na kompenzační pomůcky. A tady je potřeba říci, že tyto osoby mnohdy právě pro to své těžké postižení interního stavu jsou schopny samostatně udělat pouze několik kroků, často se nedostanou mimo svůj byt a právě bez těch kompenzačních pomůcek jsou odkázány na přebývání pouze ve svém bytě. Z tohoto pohledu potom ten už zmíněný příspěvek na mobilitu je jim víceméně k ničemu. Právě proto chceme tyto tři skupiny pacientů do účinnosti zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením zanést, tak aby mohly čerpat na kompenzační pomůcky.

Druhou ambicí tohoto zákona je zvýšit maximální limit na některé nákladné kompenzační pomůcky, kterými jsou zdvihací plošina nebo šikmá zvedací plošina. Zde je potřeba si uvědomit, že to jsou opravdu vysoce nákladné pomůcky, které při povinné 10% spoluúčasti poměrně výrazným způsobem zatěžují jak toho samotného pacienta nebo zdravotně postiženého, tak jeho rodinu. Musím říci, že o této části změny jsme se poměrně dlouze bavili na garančním výboru. Vím, že bude předložen návrh, aby tato část byla z působnosti této novely vyjmuta. Musím říci, že tady opravdu z regionů jsou různé zprávy. Bohužel ceny těch kompenzačních pomůcek se ani regionálně nepohybují stejně. Firmy jsou si vědomy, že mají v některých regionech majoritu. Tohle nechám potom samozřejmě na diskusi kolegyni Dražilové, která bude předkládat pozměňovací návrh k této části novely, a bude to samozřejmě ještě na diskusi v garančním výboru a potom na hlasování. Musím ale říci, že i já jsem byl překvapen těmi rozdíly, které v některých regionech v nákladnosti pomůcek jsou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP