(22.40 hodin)
(pokračuje Toman)

Musím říci, co se týče Polska. Vážená paní poslankyně, i přes výstrahy ze strany Evropské komise jsme přistoupili k mimořádným veterinárním opatřením, protože jak jsem řekl, ochrana našich spotřebitelů je pro nás absolutní prioritou. Nakonec i sama komise uznala, že naše kroky byly v danou chvíli oprávněné. V důsledné kontrole samozřejmě pokračujeme. A chci říct, že to byla Česká republika, která Polsko donutila k organizačním změnám v rámci veterinární správy, protože Česká republika má dokonalou veterinární správu a přijímají až 3 000 veterinářů. Přijímají 3 000 veterinářů z toho důvodu, že předtím to předali do soukromých rukou a neměli dokonalou kontrolu. Takže prosím, mluvme tady také pravdu. Není to o žádném podniku, o žádné firmě. Já se k tomu střetu zájmů dostanu později.

Jsem si vědom toho, že jsem označován některými, jako jste vy, ministrem velkých podniků. Není to pravda! Jsem ministr všech zemědělců a potravinářů a snažím se pro ně na národní evropské úrovni dělat a vyjednat maximum možného. Veřejně jsem uvedl, že jako první ministr přistoupím v nadcházejícím programovém období společné zemědělské politiky k zavedení platby na tzv. první hektary. To znamená, zvýhodníme zemědělce do výměry minimálně průměru 133 ha, bavíme se o 150 ha, aby neměli složitý přístup k penězům. Prosíme, říkejme celou tu pravdu! To znamená, umožní nám to tzv. dobrovolné zastropování. Ale to také víte, paní poslankyně! Nevím, proč jste to tady neřekla. Říkejte celou pravdu!

Zároveň říkám, že co se týká krajiny, Ministerstvo zemědělství velmi důsledně začalo chránit zemědělskou půdu a přijali jsme opatření k omezení půdní eroze. Zpřísnili jsme podmínky protierozní ochrany prostřednictvím tzv. standardu dobrého zemědělského environmentálního stavu půdy. To je ten DZES 5 a DZES 7. Také jsme o tom, paní poslankyně, mluvili. Proč to neřeknete? Znamená to, že výměra bude omezena na 30 ha jedné plodiny na erozně ohrožených půdách. Řekněte to celé prosím! Všichni ministři přede mnou tu možnost měli. Jsem první ministr, který to udělal. Jsem ve vládě jeden rok.

Zároveň jsme omezili používání glyfosátů, ať si o tom myslí každý cokoliv, to znamená, omezili jsme používání glyfosátů na plodiny určené k potravinářským účelům. Jako jedna z prvních zemí v Evropě. Ostatní o tom mluví. Chci říct, co se týká zničené, otrávené krajiny, jenom upozorňuji, za posledních šest let došlo v České republice ke snížení používání pesticidů o více než 14 %. Meziročně, meziročně zdůrazňuji, poklesla spotřeba o 10 %.

Co se týká vodohospodářského řešení sucha, o tom také tady bylo mluveno s předřečníky. Nejenom že pokračujeme v přípravě přehradních nádrží. Chci říci, že poslední nádrž se udělala za komunistického režimu. My jsme... v posledních dvou letech se nám podařilo prosadit stavbu dvou nových přehrad, ať to jsou Vlachovice, nebo ať to jsou Kryry, Senomaty atd., v severních Čechách, tzn. dvě postižené oblasti. A budou to vodárenské nádrže. To znamená pro pitnou vodu.

Také jsem otevřel hned po nástupu do funkce téma zavedení ústavní ochrany vody. Já velmi děkuji stranám, které se k tomu připojily. Zavedli jsme kulatý stůl s ústavními právníky. Právnická fakulta Univerzity Karlovy nyní pro Ministerstvo zemědělství zpracovává posudek o možnostech ústavní právní ochrany vody v ČR. A já jsem velmi rád, že tyto dlouhodobé snahy Ministerstva zemědělství vzbudily zájem nejenom odborníků, ale i politiků, a to napříč politickým spektrem. Chci říci, že vyzývám předsedy politických stran, napíšu to písemně, aby vyslali své experty do této pracovní skupiny, aby to nebylo předmětem politického boje, protože nám jde opravdu o tu půdu - o půdu taky, ale o vodu. Jde nám o ústavní ochranu.

Do Legislativní rady vlády jsme předložili novelu vodního zákona, která po vzoru povodňových komisí se bude starat o dostatek vody v krajině a bude kontrolovat jednotlivá opatření. Chci říci, že jsme taky iniciovali změnu stavebního vodního zákona, který zjednoduší povolovací řízení u terénních úprav a malých vodních děl. Bylo to tady předmětem kritiky, ale od řady odborníků máme potvrzeno, že to nejsou ta betonová díla. To jsou přírodní překážky, které se vytvoří v krajině na zadržování vody. Prosím, jestli nás někdo chce kritizovat za zadržování vody, je mi ctí.

Co se týká programu rozvoje vodovodů a kanalizací. Já jenom chci říct, že tyto investice, o kterých tady bylo zmiňováno, za které jsme byli kritizováni, to je těch 50 mld., pomohou se zásobováním vody pro 3,7 mil. obyvatel v České republice, aby nebyli závislí na ničem jiném: 3,7 mil. obyvatel.

Co se týká kůrovcové kalamity. My jsme uvolnili dvojnásobek peněz pro malé, střední atd. hospodáře minimálně ve výši 1,15 mld. korun a je nový dotační titul, který se teď projednává v Bruselu. Jsem velmi rád, že paní ministryně financí na to slyšela. A uvolníme peníze pro soukromé vlastníky lesů, pro obce s výjimkou Lesů České republiky až do výše 2,5 mld. korun. Minimálně. Takže to je v běhu také.

Chtěl bych se také závěrem vyjádřit ještě k jedné věci, která tady zazněla a která se mě dotýká osobně, k těm auditům. Já jsem v minulých měsících byl velmi osočován z údajného střetu zájmů v souvislosti s podnikáním mé rodiny. Těmito spekulacemi se cítím velmi poškozen, protože od začátku se nezakládaly na realitě, a já jsem velmi rád, že to mohu konstatovat i s ohledem na předběžné závěry druhého auditu Evropské komise zaměřeného na čerpání investičních zemědělských dotací. Průběžná zjištění v návrhu auditní zprávy DG Agri neobsahují závěr o tom, že by došlo k naplnění střetu zájmů ani k porušení českého zákona o střetu zájmů nebo nového finančního nařízení. Pouze máme poskytnout doplňující informace. Není tam žádná korekce. Audit také nenavrhuje ve vztahu k firmě Xaverov jakoukoli finanční korekci, to znamená, že auditoři těchto dotací neshledali problém, tedy ani střet zájmů. Chci říci, že k tomuto předběžnému závěru auditu se vyjádří nezávislí úředníci, kteří se v problematice vyznají a do jejichž práce nechci a ani nemůžu zasahovat.

Pouze pro informaci si myslím, že je vhodné uvést, že od našeho vstupu do Evropské unie proběhlo na Státním zemědělském a intervenčním fondu přes sto auditních misí. A protože jsem zvyklý říkat čísla, takže prosím pěkně: Od našeho vstupu bylo vyplaceno v rámci SZP řádově 341 mld. korun. Na základě zjištění z auditních misí byly uděleny korekce ve výši 0,3 % z celkově vyplacených finančních prostředků. A abyste si mohli udělat nějaký přehled, tak pro Itálii to bylo v přepočtu ve výši 10 mld. korun, pro Francii 11 mld. korun, pro Maďarsko 16,5 mld. a to jen za poslední tři roky. Pro Českou republiku za 15 let to bylo 0,3 %. Takže to je důvod, proč věřím úředníkům. Proč věřím tomu, že dají úplně přesný obrázek, jestli někdo má nebo nemá střet zájmů. A to, co jsem řekl, máme od nich, máme to potvrzeno. Takže myslím, že i naprostý laik si udělá jasný obrázek o tom, nakolik je systém v ČR funkční či problematický. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Vrecionová a po ní pan předseda Michálek. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Veronika Vrecionová: Děkuji. Ještě jednou hezký večer. Já teda fakt v těch dvou minutách asi úplně, budu se strašně snažit rychle to stihnout, když tak se přihlásím podruhé.

Nejdříve k paní ministryni Schillerové. My se o tom tématu skutečně bavíme dlouho. Budete se divit, já jsem to pochopila celé, ale skutečně já jsem vás při té jedné interpelaci upozorňovala na to, že v době, kdy vy jste byla na Ministerstvu financí náměstkyní, tak se tam objevila na vašich stránkách nová metodika, která v podstatě velmi zpřísnila vybírání daně z tzv. ostatní půdy. A to, že se mi zdá, že tři čtvrtě roku se o tom bavíme, že je potřeba toto napravit - nezlobte se, mně se to skutečně zdá být dlouho. Ale uznávám, že už jsme se i neformálně na to téma mnohokrát bavili.

Střet zájmů. Tady pan, řekla bych, nevím, jestli mám být žoviální také tak jako pan milý Jaroušek prostřednictvím pana předsedajícího, asi je to nevhodné - chtěla bych říct, mluvím o české legislativě a rozumím tomu, že by to měly řešit také naše české buď orgány činné v trestním řízení, nebo případně soudy. To, co měl zákonodárce na mysli, říká, že zákon o střetu zájmů zakazuje firmám člena vlády žádat stát o peníze, ať už je to formou dotací, investičních pobídek, nebo účasti ve výběrových řízeních. Protože všechny tyto situace může člen vlády ovlivnit. To je ta podstatná věta. Ten zákon lex Babiš, jak se tomu říká, vůbec nemluví o žádném svěřenském fondu. A tam je ten zakopaný pes. To je ten problém. A asi... dobrá, neřešme, co říká Komise nebo Brusel.

A potom na pana ministra zemědělství. V podstatě můj dotaz byl, co se za vás zjednodušilo. Vy říkáte, že -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, paní poslankyně, čas vypršel. (Poslankyně avizuje předsedajícímu, že se přihlásí ještě jednou.) Máte možnost, ale teď musíme skončit, protože dvě minuty uběhly. Nyní je na řadě faktická poznámka. Není? Pan předseda Michálek stáhl faktickou poznámku. Pan ministr se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP