Úterý 24. září 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomáš Hanzel)

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon
č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 273/5/ - zamítnutý Senátem

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Omlouvám se, pane předsedající, kolegyně, kolegové. V předešlém hlasování jsem hlasoval tak, že se zdržuji, přičemž mám na sjetině ano. Hlasování nezpochybňuji, uvádím pouze pro stenozáznam. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Nezpochybňujete hlasování? Ne, dobrá.

Název bodu jsem přečetl. Usnesení, jímž Senát zamítl tento návrh zákona, bylo doručeno jako sněmovní tisk 273/6. Vítám mezi námi senátora Miloše Vystrčila. Prosím, aby se k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu zákona vyjádřila za navrhovatele poslankyně Jana Mračková Vildumetzová. A pak se k tomu vyjádří pan zpravodaj garančního výboru Ivan Bartoš. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové -

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pardon. Poprosím klid v sále!

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Dovolte mi opětovně uvést sněmovní tisk 273, kterým je návrh zákona na vydání, kterým se mění zákon o obcích, o krajích a o hlavním městě Praze. Znovu bych si dovolila uvést, co návrh tohoto zákona přináší. Řeší kumulaci odměn, a pokud se někdo stane poslancem, senátorem, členem vlády a zároveň bude uvolněným zastupitelem, tzn. starostou, místostarostou, hejtmanem, primátorem, náměstkem, radním, ale i předsedou výboru, tak za tuto uvolněnou funkci bude pobírat 40 % odměny.

Dovolte mi, abych připomněla, že vláda k návrhu zaujala ve svém usnesení číslo 637 ze dne 3. října 2018 souhlasný postoj, návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou, třetí čtení návrhu zákona proběhlo dne 13. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu jako tisk 72. Návrh byl v Senátu přikázán k projednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jako výboru garančnímu, dále ústavně-právnímu výboru a výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Třetího května jsem se zúčastnila jako předkladatelka 8. schůze Senátu, kde se vedla dlouhá diskuse k tomuto sněmovnímu tisku, a musím říct, že Senát poté navrhl, po projednání, aby tento tisk byl zamítnut.

V souvislosti s projednáním uvedeného návrhu bych ráda poukázala na věci, které v daném Senátu zazněly. Jedna z nich jsou i ekonomické souvislosti přijetí uvedeného principu omezení kumulace odměn. Tady bych jenom připomněla, že každý rok se schvaluje nové nařízení vlády ohledně odměňování zastupitelů. Je určitě dobře, že se každý rok o nějaké procento navyšuje, a musím říct, že i v Senátu od jednoho pana senátora zaznělo, že když jsem dělala šéfku Svazu měst a obcí, že mě měl určitě rád, ale že v tuto chvíli chci a že starostové berou malé odměny. Já jsem mu na to řekla, že se s tím určitě ztotožňuji, že starostové berou malé odměny, ale že on jako senátor a starosta bere velkou odměnu, protože za tyto dvě funkce pobírá - v uvozovkách - 200 procent, a myslím si, že 140procentní odměna je dostačující.

Chtěla bych říct, že celkové výdaje v roce 2018 na odměny, včetně odchodného a zákonných odvodů pojistného z rozpočtů územně samosprávných celků, činily v minulém roce 6 830 000 000, takže vzrostly o 1 250 000 000. Proto si myslím, že se nebavíme o symbolických prostředcích, což je podle mého názoru dobře, protože komunální a regionální zastupitelé by měli být za svou práci řádně zaplaceni. Dokonce si myslím, že nelehká práce komunálních politiků a odpovědnosti s tím spojené si zaslouží i větší odměnu. Ti, kteří však vykonávají vícero funkcí, by neměli být placeni dvakrát. Návrh navíc počítá s tím, že uspořené finanční prostředky, tedy krácených 60 procent, zůstanou v rozpočtech měst, obcí a krajů a zastupitelé si současně sami rozhodnou, jakým způsobem s těmito uspořenými prostředky v dané obci, městě nebo kraji naloží.

Dalším argumentem, který v Senátu zazněl, je, že se řeší pouze souběh odměn zastupitelů územně samosprávných celků a členů zákonodárného sboru a neřeší se například kumulace odměn lékařů, učitelů. Já se s tím v žádném případě nemohu ztotožnit, protože když se někdo stane poslancem, tak ho zvolili občané. Pokud se někdo stane lékařem, tak do takové funkce není volen. Takže můžeme se o tom někdy bavit v minulosti, ale myslím si, že my teď, v tuto chvíli, hovoříme o kumulaci odměn poslance, kde tedy to volí občané, z hlediska starosty, místostarosty, tak ty si ze svého středu samozřejmě volí zastupitelé.

Musím také konstatovat, že to projednávání návrhu zákona provázely nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu velké emoce. Já určitě chápu, protože se to týká nás, poslanců a senátorů. Z hlediska poslanců je to okolo 40 poslanců, kteří kumulují odměny, je tady ale řada poslanců, kteří dnes už jsou neuvolněnými zastupiteli - já mezi ně patřím taky, jsem neuvolněná hejtmanka, která také pobírá 40procentní odměnu, je tady pan starosta Kupka a další, kteří dnes už jsou, protože ten zákon to přináší, ale jsou samozřejmě i někteří, kteří - a musím říct, že z hlediska senátorů, a omlouvám se, je to skoro nadpoloviční většina. Já jsem si udělala tu statistiku a chápu, že právě komunální politici, starostové, jsou velmi úspěšní právě a stávají se senátory.

Musím konstatovat, že od pana Vystrčila neustále zazníval v Senátu argument ohledně Národní sportovní agentury. V tu chvíli, když se to projednávalo v Senátu, se ještě nevědělo, kdo bude předsedou Národní sportovní agentury. Dneska už víme, že předsedou se stal Milan Hnilička. Neustále zazníval argument, že on také bude kumulovat tyto odměny. Já bych jenom chtěla, protože jsem to tady slyšela, že to tady proudí celou Sněmovnou a že se to například dostalo i k panu Kalouskovi, takže se to v žádném případě nezakládá na pravdě, protože zákon č. 236/1995 Sb., zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, jasně určuje, že pokud je dnes pan poslanec Hnilička poslancem a zároveň předsedou Národní sportovní agentury, tak pobírá pouze jednu odměnu, a to tu vyšší. Takže se tady může k tomu i pan předseda Národní sportovní agentury vyjádřit.

Zároveň bych ještě chtěla uvést jeden argument, a to je ten, protože k tomuto návrhu zákona právě v prvním čtení vystupoval i pan Kalousek, a máme tady i další členy vlády, například Kláru Dostálovou, Vojtěcha Adama, kteří jsou poslanci a zároveň ministři, a oni také pobírají jednu odměnu. Oni sice dostávají příspěvky na asistenty, dostávají příspěvek na kancelář, ale za ten fyzický výkon funkce poslance žádnou odměnu nepobírají.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, řekla jsem řadu důvodů a argumentů a jsem přesvědčena, že tento zákon je správný, spravedlivý a velmi jednoduchý a technicky proveditelný. A navrhuji setrvat na sněmovní verzi, čímž bychom měli všichni společně vyslat jasný signál občanům, že podporujeme spravedlivou odměnu za vykonanou práci také v případě politiků. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych chtěl jenom říct, že nejsme v rozpravě, takže všechny faktické poznámky, které tady mám, mažu. V tuto chvíli poprosím, aby se slova ujal pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo a za to, že se poté, co jsem sem přišel potřetí nebo počtvrté, dostávám i ke slovu tady u řečniště.

Na úvod, jak jsem tady čekal, tak jsem si hledal poslední výzkumy důvěryhodnosti jednotlivých zastupitelských sborů a poslední průzkum STEM z března a dubna roku 2019 říká, že obecním zastupitelstvům věří nebo důvěřuje 66 % lidí, krajským zastupitelstvům 48 % a Poslanecké sněmovně, respektive Senátu, vždycky to vychází okolo 30 %.

Já to tady říkám proto, že jsme dneska v situaci, že ti, co se těší nejmenší důvěře, říkají těm, co se těší největší důvěře, jak se mají chovat a jaké peníze mají brát a kdy se jich mají, nebo nemají vzdát, což mi připadá úplně paradoxní, nesmyslné a popírající základní informaci, kterou od občanů dostáváme. Oni nejvíce věří komunálním politikům, těm, kterým my dneska říkáme, že 60 % platu si nezaslouží, a my jim tady z pozice těch, kterým lidé nejméně věří, řekneme, že si je nemají vzít. A když se podíváme na důvodovou zprávu, tam je napsán jediný důvod, a to je, že to je ve veřejném zájmu, že to je veřejný zájem, aby nebrali 100 % odměny, ale aby brali pouze 40 %. Nevím, jak se přišlo na to, že zrovna 40 %, že to není třeba 39 % nebo 45 %. A ani nevím, jak se přišlo na to, že je to veřejný zájem, který musí realizovat Poslanecká sněmovna. Protože první otázka, kterou bychom si měli položit, je, jestli tu věc máme řešit, jestli není řešitelná někde jinde.

A to bych se zase mohl podivovat nad některými kolegy, kteří se rádi zaštiťují různými principy, které v celé Evropě užíváme, a to je takzvaný princip subsidiarity. Princip subsidiarity říká, že pokud něco můžeme vyřešit níže, tak to neřešme výše. To znamená, pokud něco může rozhodnout orgán pod námi, tak ho nechme to rozhodnout a neřešme to za něj. A to, kolik bere starosta, může rozhodnout orgán pod námi, dokonce orgán, který se těší větší důvěře než my, a to je obecní zastupitelstvo. Obecní zastupitelstvo volí starostu, zvolení lidé, obecní zastupitelé, volí starostu, stejně - paní poslankyně Vildumetzová, paní hejtmanko a paní předsedkyně Asociace krajů prostřednictvím pana předsedajícího - jako například rada kraje nebo rada města jmenuje ředitele školy. To jsou taky volení lidé, rada města nebo rada kraje, kteří jmenují ředitele školy nebo ředitele nemocnice, stejně jako volení zastupitelé volí starostu nebo místostarostu. A v jednom případě říkáme "udělejme z toho 0,4", a v jiných případech se nás to netýká, protože oni nejsou těmi volenými představiteli? Samozřejmě že jsou volenými představiteli ve smyslu toho, že je volí volení představitelé, v jednom případě rada města nebo rada kraje a v jednom případě je to třeba zastupitelstvo kraje nebo zastupitelstvo města. Čili argument o tom, že jsou to dvě rozdílné skupiny, ředitel nemocnice, ředitel školy, ředitel muzea, starosta, místostarosta nebo hejtman, je naprosto lichý, nesmyslný, irelevantní.

Ale hlavní, co jsem chtěl říci, je, že proboha, pokud zastupitelstvům věří 66 % lidí, nechejme to na nich, jestli jejich starosta, když je zároveň senátorem nebo poslancem, má brát 60 %, 40 %, 70 %. On může být neuvolněný, on se se zastupitelstvem může domluvit a následně to může být tak, že to je ke spokojenosti místa, kde on působí. A ten veřejný zájem aplikujme tam, kde to skutečně tak má fungovat, protože jinak je to u starosty Božího daru a jinak je to u primátora Brna. A může to být jinak. A nechme to proboha na těch zastupitelích! My se tady všude možně oháníme principem subsidiarity, tak ho nechme aplikovat a nedělejme, opakuji to, ze zastupitelů krajů a obcí, kterým věří více lidí než nám, hlupáky a neřešme za ně věci, které můžou vyřešit oni. A nedělejme hlupáky ani z těch zvolených starostů a hejtmanů.

Paní hejtmanka sama říkala, že si to vyřešila. Ona si to vyřešila, ale v tom, jak se chce starat o všechny ostatní, kteří to neumějí tak dobře vyřešit jako ona, protože asi nejsou morálně tak vyspělí, tak je potřeba, aby se to ještě vyřešilo zákonem. Nechme to proboha na nich! Paní hejtmanka si to vyřešila a 0,4 bere. Pan Kupka si to vyřešil zase nějak jinak. Někdo jiný si to zase nějak vyřešil. Je to řešitelné z pozice rozhodnutí toho člověka a z pozice toho zastupitelstva. Přesto my jako ti nejmoudřejší ze všech, respektive se omlouvám, vy, Poslanecká sněmovna, protože Senát to zamítl, chcete rozhodovat za ně. (Poslanec Stanjura má z lavice námitku.) Část Poslanecké sněmovny, omlouvám se panu předsedovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího, ODS vím, že pro tenhle nesmysl, který omezuje pravomoci zastupitelů a svobodu rozhodování volených zastupitelů, nehlasovala.

Takže to je první věc, kterou jsem chtěl zdůraznit. Řešíme věc, která má řešení. Paní hejtmanka Vildumetzová je toho dokladem, další lidé jsou toho dokladem, přesto si myslíme, že by to bez nás nešlo, byť máme menší důvěru, respektive máte menší důvěru, nebo část z vás má menší důvěru než ti, kteří by o tom mohli a často i rozhodují.

Teď druhá věc - ta nelogičnost. Co vadí primárně, prosím vás? Primárně vadí to, že lidi berou dva platy, dvě odměny, nebo vadí primárně to, že nestíhají dělat dvě pozice? Já si myslím, že pokud by nám něco mělo už vadit a pokud přistoupím na tuto logiku, tak by nám mělo vadit, že někdo dělá dvě věci a nestíhá to. A rozuměl bych tomu, byť bych s tím nesouhlasil, že třeba někdo říká: není možné dělat dvě funkce, pozici primátora a poslance, obě dvě na plný úvazek a naplno, zakažme to. To můžeme udělat. Tomu bych rozuměl. Nesouhlasil bych s tím, ale to má logiku, protože řekneme, že to nejde stihnout. Den by musel mít 36 nebo 48 hodin. Ale říkat klidně ať ty dvě funkce dělá, ať tu politickou moc kumuluje, to nám nevadí, ať ji má, ale dejme mu za to 1,4 platu, to přece nemá žádnou logiku. To je úplně hloupé omezení na nějakou ekonomiku, na nějaké peníze, na které on si díky tomu, že má kumulaci dvou funkcí, může přijít, když to přeženu, úplně jiným způsobem, a podstatu, pokud vám o tuto podstatu jde, vůbec neřešíte. Ta podstata této věci, že někdo dělá více věcí, než na které stačí časově, vůbec není řešena. Je to řešeno jenom tak, že řekneme: dejme mu 0,4 - ale to, že mu zůstává kumulace moci, že mu zůstává kumulace politických funkcí, to vůbec neřešíme. Čili my jsme vlastně, nebo vy jste, pardon, navrhovatelé střelili kozla a říkáme: dobré, pojďme na to takhle, je to v pořádku. Naopak, dokonce v důvodové zprávě je napsáno, že někdy je transfer zkušeností - to znamená to, co se ti starostové dozvědí a pak uplatní v Poslanecké sněmovně - užitečný, že to vlastně nevadí. Podle mě to je celé postavené na hlavu.

Nyní se ještě vracím opět k tomu souběhu. Už jsem to tady vysvětloval. Souběhy zdaleka nejsou jenom u poslanců a senátorů a starostů a místostarostů. Jsou u ředitelů nemocnic, ředitelů škol, ředitelů muzeí, primářů různých oddělení. To jsou všechno lidé, kteří jsou jmenováni samosprávou, ne že nejsou. Nemluvím o soukromých podnikatelích. Mluvím o lidech, kteří fungují ve veřejnoprávních institucích a jsou do nich dosazováni, do těchto pozic, volenými představiteli města, většinou to bývá rada, nebo volenými představiteli kraje, většinou to bývá rada kraje. To jsou podle mě naprosto zásadní věci a pro mě je nepochopitelné, proč se snažíme vstoupit někam, kde to už dneska řešit umíme.

Co se týká věci, kterou tady říkala paní hejtmanka, že v případě zákona o podpoře sportu je to ze zákona dáno tak, že pokud je někdo předsedou Národní rady sportu, že už nemůže zároveň pobírat plat poslance, tady je mi líto jediné věci, a to je to, že když jsme na to poukazovali v Senátu, že jsme tuto odpověď nedostali. Nevím, jestli si to paní hejtmanka nechala pro sebe, aby nám to mohla říct až tady, nebo jestli to v té době nevěděla - obojí není fér. I to, že si to nechala až sem, nebo že to nevěděla, to není fér, to je tedy neznalost, to se omlouvám, to bych řekl, že když je někdo nepřipravený, tak to se nedá říct, že to je neférovost, takže tím pádem tu schizofrenii vypouštím. Na druhé straně minimálně to, že paní hejtmanka o tom nemluvila v případě Senátu, znamená, že když se poprvé o tom v Poslanecké sněmovně hlasovalo, tak si toho, že to je vyřešeno nějakým jiným zákonem, nebyla vědoma, a velmi pochybuji o spoustě dalších z vás, že jste si byli vědomi toho, že to nějaký zákon řeší, to, že zároveň předseda Národní rady pro sport a zároveň poslanec nemůže brát dva platy, jeden ministra a druhý poslance.

Takže tolik v tuhle chvíli úplně na začátek ode mě. V případě rozpravy se potom ještě vyjádřím k některým věcem, které tady byly řečeny. Ale na úvod to považuji za dostatečné vysvětlení toho, proč Senát navrhl zákon zamítnout. Velmi vás prosím, abyste návrh Senátu podpořili a skutečně se starali o ty věci, které jsou věcí Parlamentu České republiky, a nestarali se o věci, které si mohou rozhodnout krajská nebo obecní zastupitelstva.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu senátoru Vystrčilovi. Než otevřu rozpravu, tak se ptám, zda se chce k usnesení Senátu vyjádřit zpravodaj garančního výboru, v tomto případě to byl pan poslanec Ivan Bartoš. Ne, nechce se vyjádřit. Otevírám rozpravu. S přednostním právem je do rozpravy přihlášen pan předseda Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, nechci úplně jitřit staré rány, protože rozprava tady proběhla už několikrát velmi důkladně, takže bych to pouze shrnul. My jsme iniciovali tuto úpravu, aby v tom byl konečně systém, protože si myslíme, že to má být transparentní, že jeden politik nemá brát dva platy. Myslím si, že to je jasné každému občanovi. Mají to i v jiných zemích. Například ve Velké Británii, když sedíte ve dvou parlamentech, tak taky neberete dva plné platy, ale krátí se to tam na nějaké procento. Takže není to něco, co bychom vymysleli tady v České republice. Myslím si, že pokud to necháme na volné ruce trhu, že si to každý bude dělat, jak bude chtít, tak bohužel bude docházet v některých případech k tomu hromadění. Takže si myslím, že je správné, aby tady nějaká pravidla byla.

Náš návrh byl širší, pokrýval kumulaci i u dalších funkcí. Bohužel ten návrh neprošel. Takže ten nový návrh, který také spolupředkládáme, samozřejmě podpoříme.

Chtěl bych se tady zastat trošku starostů. Myslím si, že není správné mluvit tady o tom, že by se zakazovalo starostům, aby seděli v komoře parlamentu. To bych tady vůbec nezmiňoval. Rozhodně bych to nepřipouštěl jako alternativu. Jsem rád, že tady někteří starostové sedí, byť my třeba jako strana máme jiný názor a máme nějaká pravidla pro ty kumulace. Ale na druhou stranu to může obohatit ten pohled, když některé politické strany to takhle mají. Ale současně by nemělo docházet ke kumulaci dvou plných platů. Takže to je stanovisko poslaneckého klubu Pirátů. A tak budeme taky hlasovat, aby byl obhájen ten původní návrh Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Adamec. Připraví se pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo - ano, tři (řečník se rozhlíží, ve vládní lavici je ministryně Schillerová, ministryně Dostálová a ministr Zaorálek) - kolegyně, kolegové, budu velmi stručný, budu bez emocí. Myslím, že rozprava tady už proběhla. Nicméně nedá mi to, musím se k tomu vrátit a musím říct, že jsem hodně dlouho zvažoval, jestli se přihlásit do rozpravy, či nikoli, ale chci vám říct, že já ve střetu zájmů nejsem.

Já jsem jeden z těch čtyřiceti starostů, kteří tady ve Sněmovně jsou. A řeknu vám to asi takhle. Za dobu starostování - teď je to jednadvacátý rok, šesté volební období v okresním městě, druhém největším v Královéhradeckém kraji, jsem byl třikrát zvolen do Parlamentu České republiky. Jednou to bylo do horní komory, dvakrát to bylo sem do dolní komory. A musím říct, že od začátku jsem v tom měl docela jasno. Prvních šest let jako senátor jsem se vzdal platu ve prospěch obce. Někdo říká, že to nejde. Jde to, samozřejmě že to jde. Můžete to udělat různým způsobem. Tehdy jsem to tak cítil. Poté co jsem se dostal do Poslanecké sněmovny, jsem to cítil, ale bylo to mé rozhodnutí, svobodné rozhodnutí, že bude lepší, když budu neuvolněným starostou, protože pro mě to zakládá klid. A představa některých voličů, že ten starosta sedí osm hodin na židli, tak takovou představu já nemám, ale mám aspoň klid v tuhle chvíli svůj osobní.

Musím říct, že to, co tady prezentovali Piráti na začátku této rozpravy, mi bylo sympatičtější. Musím to říct úplně otevřeně. Protože oni říkali, že jsou proti kumulaci funkcí. Ano, to si dovedu představit. Dobře. Nechcete kumulaci funkcí. Pokud se parlament rozhodne, je to jasně dáno a nemáme se o čem bavit. Ale překvapil mě ten vývoj, co tady říkal pan předseda Michálek, že najednou jsou proti kumulaci platů. Myslím si - nejenom já, ale i řada starostů si to musela nějakým způsobem vyřešit. A mě fascinuje tento návrh v tom, proč je to těch 40 % a jestli v tuto chvíli vlastně nepostrádá smysl být uvolněným starostou, pokud jste zároveň v parlamentu, protože když budete neuvolněným starostou, tak vám plat samozřejmě schválí zastupitelstvo, ale protože máme systém, že zastupitelstvo volí starostu, tak si nedovedu představit, že zastupitelstvo by zvolilo starostu a nedalo by mu ten plat, o který si on řekne v rámci toho zákonného intervalu. Takže tomu fakt nerozumím v tuto chvíli. Nevím, proč to děláme. Jenom akorát ze sebe děláme trošičku jakoby alibisty a pokrytce, protože každý z nás to má vyřešeno jinak.

A říkám, velmi čisté by bylo říct, že ta kumulace funkcí nejde. Ano, já znám lidi, kteří kumulovat funkce nemohou, protože jim to prostě nejde, nemají na to, neumějí to. Ale znám spoustu kolegů, kteří na to mají a umějí to velmi dobře. A víte, kdo to posoudí? Jenom voliči. Kdo jiný? Já tedy nevím, jako říkám, jsem byl třikrát v parlamentu, nebo jsem potřetí v parlamentu a šestkrát starosta. Voliči rozhodli, jestli se jim to líbí, nebo nelíbí. To oni hodnotí tu práci, za kterou mě poslali sem do té Sněmovny. A hodnotí to tak, že vlastně při každých volbách se rozhodnou, komu ty hlasy dají, nebo nedají.

Chtěl jsem říct, že skutečně zasahujeme do něčeho, do čeho bychom zasahovat neměli. Fakt neměli. Buďme spravedliví. Buď tedy zakážeme kumulaci funkcí se vším všudy - tady přirovnávání ministrů k parlamentářům... Prosím vás, ministři, kteří jsou zároveň členy parlamentu, tak samozřejmě v tom parlamentu vykonávají minimum, protože hlavní využití práce je na ministerstvu. A můžou tady hlasovat na plénu, ale to je všechno. Proto mají jenom jeden plat. Tomu rozumím. Ale tady je to práce naprosto odlišná - být komunálním zastupitelem, starostou, hejtmanem a zároveň poslancem nebo senátorem. A můžu vám říct, že to jde. Někteří kolegové mají zkušenost, že to jde. Ale musíte na to mít, jak se říká lidově, koule. Jinak to prostě nezvládnete.

A říkám, nechte to na voličích a nechte to na jednotlivých členech parlamentu, kteří jsou zároveň komunálními politiky, protože je to jejich rozhodnutí. A můžu vám říct, že život vypadá pak úplně jinak než vy, co jste jenom v parlamentu, nebo kolegové starostové, hejtmani, kteří nejsou v parlamentu. To je potřeba také říct, že to něco stojí. A právě proto mi vadí, že my tady zákonem říkáme, potrestáme ty starosty, hejtmany, ty úspěšné - protože co kdyby náhodou si přišli na moc peněz? No jsme v České republice. Závist nade vše.

Takže musím říct jednu věc na závěr. Zjistil jsem, a paní kolegyně, poslankyně, neuvolněná hejtmanka to za sebe řekla, že vlastně se stala změna, že se nechala zneuvolnit - blahopřeji, to jste měla udělat hned na začátku a nemuseli jsme si tady vysvětlovat pojmy a dojmy - a že vlastně má těch 40 %. Můžete mít klidně 60, paní kolegyně, nemusíte být zase taková populistka, když vám to zastupitelstvo schválí, to říkám zcela otevřeně.

Takže si myslím, dámy a pánové, já vím, jak je tady politické rozložení. Také mi vadí to, že většina, až na výjimky, těch politických skupin mezi sebou starosty a hejtmany nemá, říkám až na výjimky, a posuzují práci někoho, o které nic nevědí.

Dámy a pánové, vezměte rozum do hrsti a zamítněme tento návrh zákona. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Birke vystoupí v rozpravě. Připraví se pan poslanec Jelínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, navážu na svého předřečníka. Já jsem taky starosta - devátý rok, třetí volební období třetího největšího města v Královéhradeckém kraji. Jsem druhým rokem poslancem Parlamentu České republiky. A víte, kdo o tom rozhodl? Voliči. Třikrát po sobě v komunálních volbách. 40 %. Když mě chtěli dát na kandidátku - a tak jak to v některých politických stranách, někteří z vás to znáte - na nevolitelné místo, ejhle, já všechny přeskočil. Proč? Protože pravděpodobně mě, ne pravděpodobně, ale zcela určitě ty preferenční kroužky právě toho města, toho regionu mě vynesly.

Co tím chci říci? To, že voliči si přejí - přejí - abych byl jejich zástupce v Poslanecké sněmovně. A pozor, na rozdíl od mého předřečníka, vaším prostřednictvím Ivana Adamce, já se k tomu přiznám, jsem ve střetu zájmů. Voliči vědí devět let, že já pobírám dva platy. Rovná se pořád 40 %. Všichni to o mě vědí. Všichni. V tom Náchodě, na okresu Náchod, všichni to vědí, že pobírám dva platy. Je také pravda, a nechci tady hovořit o tom, jestli někdo lépe pracuje, nebo někdo hůř pracuje, jestli to zvládá, nezvládá. Já opravdu nejsem profesionál v tomto ohledu. Je pravda, že jste starostou 24 hodin denně. Čtyřiadvacet hodin denně! Ti starostové, kteří to znají, tak si nemůžete vypnout telefon. Prostě ve tři ráno musíte řešit problém, protože máte prostě nějakou mimořádnou událost. Prostě jste starostou 24 hodin denně.

Ti z vás, kteří tady dneska sedí a jsou nedej bože dokonce starostou toho nižšího stupně, než jsem já, to znamená trojky, to znamená dvojkové obce, nebo dokonce jedničkové obce, tak mi dovolte, abych vám vysekl obrovský předklon, protože na rozdíl od nás, tak jako já jsem, nebo dokonce můj předřečník Ivan Adamec, vaším prostřednictvím, my máme úřady. Ale ti lidé na těch jedničkách, na dvojkách jsou na všechno sami, jenom s paní účetní. Můj velký respekt! A těmhle lidem, kteří dostávají obrovské podpory, vy chcete sebrat ten plat? Že vám není hanba! Promiňte mi to, omlouvám se, že jsem, a nechci být emotivní. Že vám není hanba!

Je mi to moc líto. Možná že si tady říkám sám o sobě, že to vlastně chcete vzít i mně. Dobře. Zcela určitě vím, jak je to rozloženo, a s největší pravděpodobností to projde. Já to určitě zvládnu, nemám s tím vůbec problém. Ale víte, co mi na tom vadí? To, co říkala paní poslankyně Vildumetzová Mračková, vaším prostřednictvím samozřejmě, a řekla to asi tuším třikrát - že tento zákon je spravedlivý. Není spravedlivý! To si řekněme na rovinu. Není spravedlivý. Prostě není spravedlivý především k těm lidem, o kterých jsme hovořili, díky tomu, že ti starostové mají obrovskou podporu, velikánskou podporu, a jak k tomu přijdou, a teď mi promiňte, nechci tady působit jako ten klasický Čech, že mně zemřela koza a chci, aby chcípla i sousedovi, ale jenom říkám, jak k tomu přijde lékař, nebo dokonce ředitel nemocnice, který tady určitě sedí? Jak k tomu přijde ředitel školy, který tady určitě sedí, který je placen ze stejného balíku, resp. jako jsem placen já. Jak k tomu přijdete vy? Vy jste v pohodě? Vy nemáte problém, ale jenom my, kteří máme přes 60 %, a děkuji, pane senátore, vaším prostřednictvím, že jste to tady zmínil, my jsme totiž to nejpopulárnější řemeslo v této České republice. Nejpopulárnější řemeslo! A nám to chcete sebrat? Víte, já nejsem závistivý člověk. Opravdu, věřte mi. A nemám rád ty nejnižší pudy. Jako starosta města si prostě tyhle věci nemůžu dovolit a nechci je, a dokonce je odmítám - závist, zlost a podobné, těch sedm smrtelných hříchů, ale řeknu vám, tohle je špatnost. Špatnost! Děláte to tak, že kategorizujete a děláte rozdíly.

Poslední věc. Je mi líto, že - ono by to vlastně celé nevzniklo, kdyby paní poslankyně Vildumetzová Mračková, vaším prostřednictvím, vlastně nedala slib voličům, že nebude kumulovat funkce. To je celý problém. Na základě toho, že dala slib, musela vymyslet zákon, protože neměla tento nástroj. Je mi to líto, paní poslankyně, vaším prostřednictvím, že to musím říct na mikrofon, ale je to pravda. Je to pravda, a tím jste způsobila tuhle záležitost, která tady dneska je! Řekněme si to tak, jak to je. To je realita! (Potlesk poslanců ČSSD a taktéž zprava.) Pokud nám seberete, nebo mně, starostovi třetího největšího města, čtyřicet procent, já to určitě přežiju, nemám s tím vůbec žádný problém. Ale kdo bude další? Budete to vy, ředitelé škol? Ředitelé nemocnic? Držme si palce, aby to tak nebylo.

Prosím, hlasujte s rozumem a zamítněte tento návrh. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců ČSSD a taktéž zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní budou následovat faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Ožanová a potom pan poslanec Blažek. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, za mě je to o úhlu pohledu. Jsem také starosta, tak jsem se zapojila do bloku starostů. Víte, mně by byla hanba brát dva platy. Takže já to řeknu jednoduše: mám plat poslance a tři desetiny platu starosty, protože to prostě považují za správné a morální.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já navážu na pana kolegu Birkeho. Nějaký pátek myslím to byl, když jsem odjížděl z Prahy, a na Radiožurnálu byl rozhovor naší paní kolegyně Vildumetzové s nějakou redaktorkou a ta jí pořád dokola kladla jedinou otázku: Vy jste slíbila, že nebudete mít dvě funkce, a vy jste to nesplnila. A naše paní kolegyně se bránila tím, že nebude kumulovat platy. Jenomže právní pojistky proti tomu, aby nevykonával někdo dvě a tři funkce, nejsou proto, aby se nekumulovaly platy, ale aby se nekumulovala moc. Když bude půlka platu a půlka platu, tak to pořád neznamená, že v jedněch rukou se nesoustřeďuje příliš veliká moc. Chápu, je to na odpovědnosti voličů. To znamená, že voliči si třeba vyhodnotí, této naší paní kolegyni patří tato celá moc v kraji nebo více mocí v kraji, ale to samozřejmě vás vůbec, paní kolegyně, neopravňuje k tomu, abyste jenom proto, že vy jste nesplnila volební slib, naprosto neuvěřitelným bulvárním způsobem tady četla nějaké platy a dělala ze svého vlastního pokrytectví ctnost. To nejstrašnější, co je, když tady budeme číst, kdo kolik bere, a pokud tímto voláte na svou stranu hostince čtvrté cenové skupiny, já vám je přeji! (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já jsem chtěl vaším prostřednictvím říct paní kolegyni starostce Ožanové - to není o úhlu pohledu. Takhle to prostě je, jak jste to udělala. Řada z nás to dělá úplně stejně, ale dobrovolně. Jestli máte tři desetiny, čtyři, pět, šest, je to vaše rozhodnutí v rámci platného zákona, a jestli někdo je prostě uvolněný ze 100 %, je to také prostě v rámci zákona. Samozřejmě každý máme k tomu nějaký postoj, ale nevidím důvod, proč bychom zákonem měli určovat nějakou normu, nějakou procentickou sazbu, abychom ukázali všichni, jací jsme hamižní a děláme to pro peníze a že to neděláme pro lidi! Tohle je to špatně přece! To je ten správný úhel pohledu! A přeji vám, abyste hlasovala s námi, protože jinak jako starostka, nevím, co budete těm lidem ve vesnici říkat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní s přednostním právem do rozpravy vystoupí pan předseda Stanjura a po něm je přihlášen pan poslanec Jelínek v rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Začnu tím, že popíchnu svého kolegu pana poslance Ivana Adamce. Ostrava-jih je opravdu velká vesnice. To opravdu musím říct.

Nicméně zpátky k meritu věci. Kdybych chtěl být vstřícný k předkladatelům a podporovatelům, tak řeknu, že je vede pýcha. Pýcha! A kdybych nebyl vstřícný, tak řeknu, že je vede arogance. A můžete si každý vybrat, jestli je to pýcha, nebo arogance říkat zastupitelům, jak mohou odměňovat svého starostu nebo místostarostu, svého hejtmana nebo náměstka hejtmana. Neplatí to státní rozpočet. Jsou to výdaje městského či obecního zastupitelstva nebo výdaje kraje. Proč asi politické strany na své kandidátní listiny, třeba do Sněmovny, do Senátu, dávají úspěšné starosty? Položme si tu otázku, proč asi politické strany tam tyto lidi velmi často nominují? Protože nejsou hloupé a vědí, že to jsou lidé, kteří mají podporu voličů. A v každých volbách, i sněmovních, tam, kde my máme dobrého starostu, a nekandiduje, tak máme lepší výsledek než průměrný v té obci. V každých volbách to platí. A podle mě to platí pro každou politickou stranu. Pokud máte dobrého starostu, tak i když nekandiduje, tak vaše strana uspěje ve volbách lépe, než je republikový průměr té konkrétní strany. Tak proč jsme si vybrali k experimentu naše kolegy starosty?

Já jsem hrdý, že mám v klubu šest členů klubu, kteří loni vyhráli obě kola komunálních voleb - to hlasovací občanů a to vyjednávání o koalici. Protože mnozí z nás víme, že ty komunální volby nebo i krajské volby mají dvě fáze. První, že se sečtou hlasy. Málokdy, čest světlým výjimkám, kdy vítěz má většinu křesel. To se také stává, ale velmi často se musí vyjednat koalice. Takže musí ten starosta projevit i cit pro spolupráci, respekt k těm, kteří neuspěli tak dobře, a vytvořit funkční většinu.

A my uprostřed volebního období měníme pravidla hry. Ne, špatně. Ne my. Vy uprostřed volebního období měníte pravidla hry. A nebudu hledat motivaci. Já jsem o tom mluvil v prvním, druhém, třetím čtení a nebudu to opakovat.

Položme si otázku. Potřebuje Česká republika tento zákon? Odpověď. Poctivá, úplně jednoduchá. Na první dobrou. Nepotřebuje! Nepotřebuje.

Nebo si myslíte, že jsou hloupí voliči v Líbeznicích, v Poličce, na Praze 2, v Uherském Hradišti, v Plzni, v Trutnově? A proto volíme kolegy? A proto vyhráli kolegové, protože tam jsou hloupí voliči? A potřebují zákon k tomu, aby věděli, koho mají volit a jakou mají mít odměnu, tyto dámy a pánové, kteří vyhrávají volby? Já myslím, že ne. Proto mluvím o pýše nebo aroganci. O ničem jiném to není.

Hodně toho řekl pan senátor Vystrčil. Já chci říct těm ostatním, kteří budou hlasovat pro, a mají případně jiné zaměstnání nežli člen parlamentu, ať už horní, nebo dolní komory, máte štěstí, že nejsme jako vy. Protože logicky bychom sahali po všech, kteří berou veřejné peníze. Ale my takoví nejsme. Nebudeme ukazovat ještě na ty a na ty a na ty. Říkal to pan poslanec Birke. Ale to by bylo přeci logické. Proč si vybereme z těch, kteří berou veřejné peníze za dvě funkce, nebo za tři funkce, jenom jednu část. A ti ostatní nám nevadí. Já tomu vůbec nerozumím.

A zrovna úspěšní lidé. My budeme znovu na kandidátní listiny v našich primárkách, protože naši volitelé to vědí, opět dávat lidi, kteří mají důvěru voličů. Protože politická strana logicky usiluje o úspěch ve volbách a k dobrému programu potřebuje také lidi, kteří mají podporu voličů. A vy tímto návrhem zákona chcete říct, že ti voliči jsou hloupí. Všichni, o kterých jsem mluvil, a jmenoval jsem tam města a klidně vyjmenuji i jmenovitě, se setkali ve volební kampani s tím, že jejich protikandidáti upozorňovali voliče: Pozor, pozor, ti kumulují peníze, berou dva platy. Každý z nich - zeptejte se jich - kdo všechno z politické konkurence to použil. A světe div se, ti voliči je i přesto zvolili. Oni ty volby vyhráli. Světe div se. Přesto našli koaliční partnery, kteří ocenili, co pro tu obec nebo kraj dělají, a domluvili si koalici.

A vy teď chcete přijít uprostřed volebního období a říct: tak pozor, jsou možná dobří, možná mají podporu voličů, ale myslíme si, že berou moc. To fakt není hezké! A mě nezajímá, kdo z ostatních poslanců bere další příjem z veřejných peněz. Mě to fakt nezajímá. Pokud je sem voliči poslali, tak každý má respekt, protože každý tu podporu voličů získal. Jinak by tady neseděl.

A když mluvil pan poslanec Birke o svém případu, tak... Ivan Adamec také sem přišel poprvé z nevolitelného místa. A voliči věděli, že bude brát případně dva platy, a neřešili to. Řešili jednoduchou otázku: Je to člověk, který bude zastupovat naše zájmy dobře? Nebo to není člověk, který bude naše zájmy zastupovat dobře? A odpověděli si kladně na otázku: Ano, to je člověk, o kterém my si myslíme, že naše zájmy bude hájit dobře. V horní komoře bych řekl, že ten případ úspěšných starostů je ještě častější procentuálně než v dolní komoře. A tam je přímá volba. A přesto tito starostové ty volby vyhrávají. A je to v mnoha stranách, nejsme to pouze my. Ale skoro každý z vás má takového kolegu.

Já jsem debatoval se senátorem za senátní obvod Bruntál, který je z vládního hnutí ANO, a on mi říká: Vy jste o mně mluvil na plénu. Řekl jste, že beru tři platy z veřejných peněz. Já říkám: Ano, pane senátore. Ale já jsem nenavrhoval, že budete brát méně peněz. Já jsem jenom poukázal na tu nespravedlnost, že na někoho se předkladatelé zaměřili, to jsou ti starostové, místostarostové, hejtmani, a na někoho se nezaměřili. Já vám ten plat nezávidím. A kdo ho jmenoval do té funkce, když jsou to krajské nemocnice? Rada kraje. Byli to volení politici. No, byli. Tak jaký je mezi tím rozdíl? Dokonce ten starosta má vyšší mandát než ředitel nemocnice, z mého pohledu, když ho získal přímo od voličů. Kdežto ten ředitel nemocnice to už získal od těch volených. Ale podotýkám, nenavrhuji změnu. Nenavrhuji, že tohoto člověka, že mu řekneme, že bude brát 0,4 ředitelského platu. Nebo 0,3, když má dva. Nebo 0,2, ať to je do kupy 0,4.

Položme si otázku - proč to vlastně děláme? Co to je boj proti kumulaci platů? To nemá česky žádný význam. Mluvil o tom můj kolega pan poslanec Blažek. Kumulace moci, o tom se můžeme bavit. Říkal to pan senátor Vystrčil. Ano, v některých zemích je ze zákona neslučitelná funkce starosty a poslance či senátora. Ale to je jiný příběh. Tady navazujeme na ty nejsmutnější tradice. Poukazujeme na ty úspěšné z nás - na ty úspěšné z nás - a říkáme jim: Jste sice úspěšní, tak aspoň vám sebereme těch 60 %. Protože to je spravedlivé. Pro koho je to spravedlivé? Protože ti voliči si kladou jednoduchou otázku u toho starosty, který je náhodou i poslanec nebo senátor - dělá tu funkci dobře, nebo ne?

Ivan Adamec je - pošesté? - pošesté starostou. A je tady s námi od roku 2013. Myslíte si, že by byl starostou, kdyby si voliči vyhodnotili, že nestíhá a že to nedělá dobře a že to nedělá poctivě? Poprvé se to stát může, že někdo obhájí mandát, tak to prostě není pravda. Tak to řeknu úplně jednoduše: Nebuďte pyšní nebo arogantní, nechte to na voličích. Ti vědí mnohem lépe než my, kdo má být jejich starostou a jaký má mít plat. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Než dám slovo panu poslanci Jelínkovi, tak ještě přečtu omluvy. Z důvodu dopravních komplikací se od 17.30 omlouvá pan poslanec Jiří Běhounek, v době od 18.30 do konce jednacího dne z důvodu jednání ve volebním kraji se omlouvá pan poslanec Jiří Kobza a pan poslanec Jaroslav Dvořák se omlouvá od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jelínek, připraví se pan poslanec Bělobrádek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se v krátkosti pokusím vysvětlit postoj SPD k tomuto návrhu zákona.

My jsme v době projednávání toho původního návrhu měli protinávrh, kde jsme navrhli nulovou odměnu. Ne 40 %, ale nulovou odměnu při souběhu funkcí. Já jsem potom v debatě vysvětloval, že samozřejmě bychom raději, pokud by byla na stole novela zákona o kumulacích funkcí, tak bychom ji určitě velice rádi podpořili. Bohužel tato novela tady není a asi se ani dlouho chystat nebude, tak jsme si zase řekli, proč čekat nějaká léta na to, než bude zákon o kumulaci funkcí projednáván, a je to potřeba využít okamžitě. Ta nula nebyla žádná závist nebo nějaký jiný cit či necit k tomu, aby tito lidé dostali či nedostali tuto odměnu. To, že asi zatím současné fyzikální zákony neumožňují být na dvou místech zároveň v jednom čase, tak s tím snad budeme souhlasit, když pomineme teorii relativity pana Einsteina. Ale vykonávat opravdu zodpovědně více jak jednu z funkcí buď hejtmana, nebo starosty, nebo poslance je podle našeho názoru opravdu nemožné.

A proto, protože náš pozměňovací návrh neprošel na nulovou odměnu těchto lidí, kteří mají kumulaci funkcí, tak v každém případě podpoříme alespoň tu novelu ze 40 %. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Budou následovat faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Birke. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo. Zareaguji na pana kolegu z hnutí za přímou demokracii, teď to tak trošku jako úplně přejmenuji. To se vždycky krásně poslouchá. Takže vy jste pro přímou demokracii, ale kdyby ti občané náhodou chtěli, aby jejich starosta byl současně poslanec, tak se mu to zákonem vezme. To je přece absolutně proti všemu, co říkáte. My budeme regulovat lidi, aby některé věci prostě nemohli svými vlastními hlasy zvolit, protože jim to tady moudře zakážeme.

A ještě k tomu, jestli ten zákon je spravedlivý, nebo není. Prosím vás, co je spravedlivého na tom, že jedna kandidátka slíbí, že nebude dělat dvě funkce dohromady, a pak to nesplní? A aby se z toho nějak vyvinila, tak to zakážeme všem. Co je na tom spravedlivého? To nechápu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Já se také pokusím zareagovat na svého předřečníka z hnutí SPD. Tři poznámky. První poznámka. Já jsem to zapomněl v tom svém úvodním slově říci. Samozřejmě z titulu toho, že beru dva platy, tak samozřejmě z titulu funkce starosty města zastáváte některá představenstva nebo dozorčí rady, protože máte v majetku některé akciovky nebo eseročka. No, já nepobírám žádný plat. To za A.

Za B, promiňte mi, ale já jsem řadový poslanec. Já nemám ani funkci nástěnkáře tady. Já nemám žádnou funkci.

A poslední věc, kterou vám chci říci. Já nebudu jmenovat, ale mě to strašně pobavilo, když jsme se rozcházeli na prázdniny a já jsem slyšel kolegy, jak říkají: Já jedu na chalupu, já k moři, já do Řecka. Tak víte, kam já jsem šel? Do práce. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Bendl. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní ministryně, vážené kolegyně, kolegové, já v tom střetu nejsem. Já jsem nikdy neměl dvě funkce, pokud nepočítám člena vlády, a to, jak tady zaznělo, tak plat poslance jsem nebral, protože to je neslučitelné. Takže o mě tady skutečně vůbec nejde. Já jsem nikdy dvě uvolněné funkce nebral. Vždycky jsem byl v těch dalších orgánech pouze řadovým zastupitelem.

A když se Ivan Adamec tady ptal, že tomu nerozumí a proč to je, tak to tady bylo zodpovězeno. Přece tady byl slib, že se nebudou kumulovat funkce, a to dokonce že je přání předsedy vládní strany. Říkal: my nechceme, aby naši poslanci a hejtmani kumulovali funkce. Nakonec se ukázalo, že si to k srdci vzala, pokud vím, jedna hejtmanka.

No a pak se to řešilo tím, že tady byli i Piráti, a od nich mi to přijde pokrytecké, kteří, jak to tady zaznělo - jestliže nechcete, aby bylo možno kumulovat funkce, a to tady zaznělo, pojďme se bavit o tom, že funkce hejtmana - kde bych to chápal, protože hejtmani jsou skutečně velmi důležité osoby a v rámci krizového řízení mají, podobně jako starostové, na celém kraji obrovskou zodpovědnost. Já bych si dovolil srovnat, že být hejtmanem je na úrovni být členem vlády, co se týká povinností a možností v rámci toho regionu. Je to velmi silná osoba. Tam bych to chápal. Ale jestli starosta z malé vesnice je v té situaci, tak to je nesrovnatelné. Já bych pochopil, kdyby si paní hejtmanka chtěla vyřešit svoji situaci, a když tedy chce zůstat hejtmankou, tak ať si tedy sníží plat, jako to udělala, to je pořádku. Tu možnost má a sama to řekla. Ale proč do toho zatahuje starosty? Tak to mohlo být jen na hejtmany, když už to takhle vezmeme. Ale tady bylo jasně řečeno, a je to pravda - vždyť si to každý může už podle současné legislativy udělat.

Ale to, co mě mrzí třeba na Pirátech, a považuji to za pokrytecké - protože tohle není žádné omezení kumulace funkcí, tady se žádné funkce dále kumulovat nezakazují, dále je můžou vykonávat. Jenom je potrestáme tím, že budou mít menší platy, přičemž mnoho z nich skutečně vykonává své funkce jako neuvolnění.

To znamená, my jsme si tady prošli kolečkem tří čtení. Došlo to do Senátu. Teď to máme zpátky ve Sněmovně a je to v podstatě úplně zbytečné. My budeme zase právní řád zaplevelovat něčím, co je řešitelné už podle současné legislativy, kvůli jednomu nebo několika lidem, kteří si chtějí vyřešit svoji osobní situaci. To mě skutečně mrzí.

A další věc. Samozřejmě voliči - tak voliči mají snad právo si rozhodnout, koho chtějí, nebo nechtějí, když už k tomu takhle přistupujeme.

A potom, co jsem se dozvěděl nového. Já jsem si marně lámal hlavu, proč to je 40 procent. Proč to není 15? Nebo proč to není 72? Protože to je spravedlivé? No, spravedlivé to není, protože skutečně, jak tady zaznělo, to bychom mohli potom z jiných veřejných peněz říct, že to je neslučitelné. Konečně co je spravedlivého na tom, že v krajském zastupitelstvu nesmí sedět ředitel organizace, kterou zřizuje kraj, ale na komunální úrovni to možné je? Co je tohle za spravedlnost? Samozřejmě když jsem šéf technických služeb nebo domova důchodců nebo lesů a dělám akce, tak mám výchozí pozici daleko jednodušší. Zatímco na kraji, když jsem šéfem muzea, nebo gymnázia, které zřizuje kraj, tak v tom zastupitelstvu sedět nemůžu. Tímhle se zabývejme, to je nespravedlivé.

Ale proč 40 procent? No, to jsem se dozvěděl. Protože paní hejtmanka si snížila svojí odměnu na 40 procent, tak aby to tak měli všichni ostatní. Přitom to mohla udělat a udělala už podle současné legislativy. To znamená, tento zákon není o tom, aby se nekumulovaly funkce. Pro zabránění kumulací funkcí nula.

Druhá věc. Řešíme tady něco, co se dá řešit podle současné legislativy. Už dávno jsme mohli mít projednané důležité zákony, které skutečně občany pálí.

Za třetí je to neúcta k voličům, kteří si mohou přece rozhodnout, koho chtějí volit, nebo ne. A jsou přece i starostové nebo hejtmani, kteří řeknou: Ano, beru dva platy, a myslím si, že je to málo na tu práci, kterou udělám. - Já to beru jako bonmot. Ale ti voliči to slyší a stejně ho zvolí? Asi vědí, že tam něco odpracuje.

To znamená, mohli jsme si ušetřit hodně času, hodně peněz daňových poplatníků. A možná bychom daňovým poplatníkům ušetřili daleko víc peněz, kdybychom se tím tady vůbec nezabývali, jednali o tom, co skutečně občany zajímá a pálí. Místo toho tady řešíme něco, že si chceme vyřešit svůj slib, který nesplnilo ani to hnutí, ani ti politici, a místo toho do toho zatahujeme starosty, kteří dělají práci, kterou jejich voliči dokážou ocenit. A jediné čeho dosáhneme, je, že dosáhneme nespravedlnosti. Tohle spravedlnost není.

A já žádné dva platy neberu, mně by to mohlo být jedno. Ale tohle je věc, která se mi skutečně příčí. To je pokrytectví. (Potlesk z řad poslanců KDU-ČSL a TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Páni poslanci Lubomír Španěl a Jan Hrnčíř se omlouvají od 17.45 do konce jednacího dne z důvodu pracovního jednání.

Nyní bude následovat faktická poznámka pana poslance Ferjenčíka. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl jen stručně reagovat na kolegu Bělobrádka vaším prostřednictvím, který tady několikrát zmínil Piráty, tak abych reagoval. Piráti kandidovali do voleb s tím, že omezí kumulaci funkcí a omezí kumulaci platů z veřejných funkcí. Takže my tady plníme svůj volební program, tak nás tady neobviňujte z pokrytectví za to, že plníme svůj volební program. To za prvé.

Za druhé. Žádný pirát nekumuluje dvě uvolněné funkce. Takže my už jsme šli sami příkladem a dobrovolně intence tohoto zákona dodržujeme.

Za třetí. My bychom rádi, aby tento zákon byl přísnější, rádi bychom ho rozšířili, aby se to vztahovalo třeba i na obce a kraje mezi sebou, aby se prostě obecně ten princip nezaváděl. Můžeme se bavit i o kumulaci plnoúvazkových zaměstnání ve veřejné sféře a funkcí politiků. Nicméně současně chceme, aby něco prošlo. A když vidíme, jak se k tomu staví ODS, ČSSD a další strany, když vidíme, jak se k tomu staví Senát, tak tohle vidíme jako kompromis, který má šanci na úspěch a říkáme - aspoň něco.

A poslední poznámka, proč jdeme cestou omezení kumulace platů a ne neslučitelností těch funkcí. My si myslíme, že když se omezí kumulace těch platů, klesne motivace ty funkce kumulovat a ten fenomén se o něco globálně sníží v rámci České republiky. Můžeme se bavit i o neslučitelnosti, ale skutečně chtěli jsme začít opatřením, které není žádný zákaz, příkaz, nařízení, jak tady pravice často říká, ale které prostě motivuje lidi, aby dobrovolně tu kumulaci funkcí omezovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Klaus a budou následovat faktické poznámky pana poslance Birkeho, Adamce a pana předsedy Výborného. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klaus: Vážení kolegové, já už se tady asi hodinu nudím u tohoto zcela zbytečného zákona, kde se jenom všichni bijí v prsa, jak nekumulují funkce a co dělají, tak jenom když mám slovo, tak poslanci Trikolóry vůbec žádné funkce nemají. Okamžitě jak přešli do hnutí, všechny funkce opustili, někdy nedobrovolně. Takže my jsme nejmorálnější tady z vás všech. Pokračujte dál v této debatě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Ruší svoji faktickou poznámku. Pan poslanec Adamec využije. Prosím. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Ano, využiji, děkuji, pane místopředsedo. Já tady musím ještě jednou, vážené kolegyně, vážení kolegové, zopakovat, že pan Ferjenčík mě fakt pobavil, pan poslanec, abych byl úplně přesný, abych ho neurazil.

Vy si fakt myslíte, že se politika dělá pro peníze? Fakt si to myslíte? Jestli si to myslíte, tak tu nemáte co dělat!

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom připomínám, že poslance je potřeba oslovovat prostřednictvím předsedajícího.

Pan předseda Výborný s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já chci vaším prostřednictvím k panu kolegovi Ferjenčíkovi de facto zopakovat to, co tady říkal pan kolega Adamec. Mně to přijde jako - nezlobte se na mě, pane kolego - jako obrovská neúcta. Neúcta k voličům na prvním místě. Přece ten volič ví, koho volí, když volí starostu, který ho už třeba několik období zastupuje na půdě Poslanecké sněmovny. A hlavně je to neúcta k těm, kteří tady sedí, a na těch pozicích, ať už je to pan starosta Birke, pan starosta Adamec a další. To nedělají přece pro peníze. Pokud někdo žije v představě a bude tady vytvářet ve společnosti atmosféru, že všichni tady sedíme kvůli penězům, tak já za sebe říkám, že ne. Samozřejmě nelze vyloučit, že někteří takoví tady jsou, ale přece takhle toto podsouvat veřejnému mínění, to skutečně považuji za nehorázné. Nezlobte se na mě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan předseda Bartoš s faktickou poznámkou je přihlášen, pak pan poslanec Birke.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Já bych chtěl jenom krátce zareagovat prostřednictvím pana předsedajícího na své dva předřečníky. Pan poslanec Ferjenčík na nikoho neukazoval, nikomu nepodsouval, že jsou tady nějaké finanční zájmy starostů, kteří byli zvoleni.

Jinak pokud tady hovoříme o tom, že respektujme tedy hlasy voličů, zaráží mě, že pan Adamec najednou vykládá panu Ferjenčíkovi, že by tady neměl sedět. On byl zvolen stejnými hlasy voličů. Pokud ve vašem případě to bylo s vědomím toho, že máte více funkcí, berme to tak. Pokud to bylo v případě pana Ferjenčíka libovolnou jinou motivací, třeba jaký byl zcela jasně deklarovaný program, nechme to tak, prosím vás. Pokud v jedné části hovoříte o pokrytectví a o respektu hlasů voličů, ve druhé větě si, prosím vás, neodporujte, když panu Ferjenčíkovi tady vyčítáte, nebo tvrdíte, že by neměl mít právo tady sedět, protože něco naznačuje.

My jsme měli řadu příkladů v nižších sférách politiky, kde docházelo ke kumulacím, kde někteří politici brali třeba 300, 350 tisíc, c'est la vie. A neříkejte mi, že u řady lidí, kteří do politiky šli, to nebyla finanční motivace, že to byla skutečně nějaká filantropie. Já jsem šel do politiky, protože jsem viděl velké množství lidí, u kterých to skutečně nebyla oběť, ale byla to prostě cesta nahoru, cesta k moci, cesta k nějakým finančním benefitům. A podívejte se na politiky, na které jsme se tedy my od nějakých devíti let od revoluce koukali, jak jsou oni teď situováni, v jakých firmách sedí. Já tedy nevím, jestli budu tedy za x let v politice disponovat třeba majetkem některých fakt politiků, někteří už nejsou mezi námi, nechme je být, kteří prostě zázračně zbohatli svým příchodem do politiky. No, z poslaneckých platů to nebylo, bylo to z moci. Takže finanční motivace u řady politiků předchozích třicet let byla naprosto dominantní motivací.

Jenom to jsem zde chtěl říci. A prosím vás, nechte kolegu Ferjenčíka sdělit jeho názor, který byl, myslím, sdělen velmi korektně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Birke s faktickou poznámkou. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Vážený pane předsedo Bartoši, vaším prostřednictvím, máte samozřejmě pravdu. Každý, kdo tady je, je zvolen řádně, není potřeba tady diskutovat o tom, jestli někdo tady méně či více. Dvě stě poslanců a poslankyň, promiňte, poslankyň a poslanců, byli zvoleni a mají svůj mandát, o tom není potřeba diskutovat.

Nicméně já jsem velmi pozorně poslouchal pana poslance Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, a mě tam zaujala jedna věc. Víte, to je ten útok na to - já nehovořím o kumulaci funkcí, to jsme si tady řekli, že tenhle zákon to vůbec neřeší. Bavíme se tady o tom, je to prostě normálně lidská závist. Je to prostě útok na ten nejhorší lidský pud. Víte, já jsem poslouchal - teď se omlouvám - ale jednoho politika před rokem 1989, no, mně to hodně připomíná tuhletu debatu. Tenkrát v tom památném projevu on říkal: Podívejte se na tu Zagorovou, tři sta tisíc oni berou. Takhle podobně to vypadá, ta debata dneska. Miliony berou. Já už nevím přesně, jak ten politik se jmenoval, ani nevím, jak ten projev vypadal, ale všichni si ho pamatujete. Bylo to velmi úsměvné.

Mně to hodně připomíná debatu v této Sněmovně. Je to útok na tu nejhorší věc, kdy se na mě koukají a všichni říkají: Podívejte se na toho Birkeho, to je tedy ale zločinec, on bere dva platy! To je děsivý.

Já ještě jednou opakuji. Dvacet čtyři hodin jsem tam na té radnici. Myslím, že zasloužím. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bělobrádek s faktickou poznámkou. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Pavel Bělobrádek: Děkuji za slovo. Nechci být advokátem kolegů z Královéhradeckého kraje, ale pan poslanec a starosta Birke, když šel dělat starostu, tak šel s platem podstatně níže, než který by měl v komerční sféře. Tak výborně, tak ho potrestejte. Kdyby nedělal starostu v Náchodě - a je výborný starosta, i když je z konkurenční strany, i když mě poslal v prvním období do opozice - tak je to výborný starosta. A nestydím se to tady říci, i když je ze sociální demokracie. Ale vy ho potrestáte za to, že šel dělat do Náchoda. Náchod vzkvétá pod jeho vedením, a vy mu řeknete, že tam šel pro peníze. No výborně, tak to vám gratuluji. (Poznámka z pléna.) No samozřejmě ne explicitně, ale z čeho to vyplynulo? Vy jste tady řekl, že tím, že snížíme platy, tak je dostaneme z funkcí. Já myslím, že jsou nějaké logické postupy.

Druhá věc. Nechci se zastávat, nebo nejsem advokátem ani Ivana Adamce. Pn tady neřekl, že nemáte právo tady být. On to řekl trošku jinak. To právo bezpochyby máte, ale je otázka, jak vy si představujete, proč tady ti lidé jsou. Takže všichni jsou sprostí podezřelí a všichni jdou do politiky jen kvůli tomu, protože jim jde o peníze, a tím, že jim snížíte peníze, tak je odtamtud dostanete. U SPD, tam to chápu, protože ti moc hejtmanů a starostů nemají, tak tam je to nepálí, takže z cizího krev neteče.

Já chci jenom říci, že jsem byl jediný poslanec, který hlasoval nejen pro to, aby se nám nezvyšovaly platy o tu původní částku, ale hlasoval jsem, aby se nám nezvyšovaly ani o těch 8 %. Takže v mém případě o to skutečně nejde. Ale já jsem přesvědčen, že si tedy musíme říci, jak to bylo. A od pana kolegy Ferjenčíka, vaším prostřednictvím, jsem slyšel tamhle v té lavici - my se tím snažíme zabránit kumulaci funkcí. Nepřímo jste to tady vlastně řekl, takže ta kumulace funkcí tam je. A že jste měli oboje v programu, to je asi pravda, já váš program dopodrobna neznám. Ale každopádně říkám tady všem občanům, že s kumulací funkcí to nemá nic společného a kumulaci funkcí tím přímo rozhodně nezabráníte.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bendl nyní vystoupí v obecné rozpravě. Připraví se pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, já jsem se neúčastnil té debaty úplně od počátku tohoto návrhu zákona, nicméně alespoň jednu vlastní zkušenost tady k tomu říci musím, protože já jsem kandidoval na starostu podruhé, když to bylo podruhé na Kladně, poprvé v roce 1994, podruhé v roce 1998, a přestože jsem dostal nejvíce preferenčních hlasů a vyhráli jsme volby, tak jsem se vzdal šance býti starostou a stal jsem se poslancem. Zvolil jsem si sám na základě svého rozhodnutí, že zůstanu poslancem a dál už starostu dělat nebudu. Stejně tak jsem v roce 2000, když jsem byl poslancem Parlamentu České republiky a byl jsem zvolen hejtmanem, tak jsem se následně poslaneckého mandátu vzdal a dělal jsem takzvaně na plný úvazek hejtmana Středočeského kraje po dvě volební období, neboť jsem se domníval, že se to fyzicky nedá stíhat, protože platí, že v komunální, ale i regionální úrovni, chcete-li něco dělat pořádně, nikdo vám tam nic neodpustí. To není o tom, jestli děláte za plat 70 %, 60 % nebo 30 %. Tam jde o to, že musíte dělat stoprocentně, jinak vás za to voliči prostě odmění.

Pro každého, kdo je tady starostou, zároveň platí, ono už to tady několikrát bylo řečeno, že tu práci za něj tam v podstatě nikdo neudělá. Starosta může za všechno bez ohledu na to, jestli zastupitelstvo rozhodne tak, či onak, a může to být i v nesouladu s tím, co si starosta myslí. Starosta si to musí odpracovat. To, že chcete tzv. motivovat starosty, zejména ty úspěšné, aby se nestali poslanci Parlamentu České republiky, je podle mého hlubokého přesvědčení postavené na hru na závist v případě Pirátů. Myslím, že dobře víte, že zkrátka na to ten volič uslyší. Ale já tím tedy říkám, že saháte na ty úspěšné, kteří by zrovna zde měli co říci a mohou to, co se děje v komunální úrovni, přenášet do poslaneckých lavic. Možná by to bylo daleko užitečnější, kdyby těch starostů tady bylo mnohem víc.

V případě kolegů z ANO - já si myslím, že se spíš hledá alibi. Že se hledá alibi pro to, jak ten svůj slib, že nebudu kumulovat funkce, něčím omluvit. A to, že se tedy voličům hodí. Hele, tak zůstanou v těch funkcích, budou dál starostové nebo hejtmani a poslanci, ale podívejte se, sebrali jsme jim 60 procent výplaty, tak oni sice budou muset dělat na sto procent, ale 60 procent z výplaty jsme jim sebrali. Je to škoda, že takto uvažujete, protože v České republice má závist často na růžích ustláno. A v okamžiku, kdy si s tímto fenoménem hrajeme tímto podle mě velmi falešným způsobem, neděláme dobře a obrátí se to nakonec proti nám všem.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Budou následovat faktické poznámky. S faktickou poznámkou nejprve vystoupí pan poslanec Birke, poté pan místopředseda Sněmovny Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji za slovo. Dovolte mi, kolegyně, abych vám teď něco přečetl. Poprosím o pozornost, protože tohle je prostě neuvěřitelná věc. My tady vedeme docela seriózní, velmi slušnou debatu a pan kolega Ferjenčík vaším prostřednictvím na Facebook napsal toto: Víte, že poslanec Birke z ČSSD bere dva platy? Prý to vědí všichni. Ano, srdíčko, ne nějaký smajlík.

Jste normální, pane poslanče vaším prostřednictvím? (Hovoří velmi silným hlasem.) To je přesně ta vaše politika. Já tady hovořím o tom, že vy útočíte na ty nejnižší pudy, což je závist a zlost! Já vám něco povím. Za těch padesát let, co jsem na světě, já jsem si musel všechno vydřít sám. Když jsem vstával do práce o půl čtvrté, tak vy jste ještě chodil po dvoře a říkal jste tomu koko, jako malé dítě. Tak co mi tady vypravujete! Děkuju! (Velký potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal s faktickou poznámkou. Máte slovo. (V sále ještě zní potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To nemuselo být, ten potlesk.

Nicméně já bych se chtěl vyjádřit prostřednictvím pana předsedajícího k předřečníkovi, kolegovi poslanci Bendlovi, který tady vykládal o tom, jak my to zamýšlíme. Já obecně nemám moc rád to, když se vykládá, jak někdo něco myslel, nebo co si myslíte, že si někdo myslí. Já tu motivaci mám trošku obrácenou. Já nechci odrazovat ty úspěšné starosty, aby vstupovali do Poslanecké sněmovny. Jsem naopak rád, pokud sem úspěšný starosta nebo zastupitel nebo hejtman vstoupí a přinese tu svoji vědomost s sebou, nicméně si myslím, že ti úspěšní by se potom měli věnovat primárně té práci tady a to starostování nebo to zastupitelování postupně předat. Samozřejmě se můžeme neshodnout na tom, jestli mně do toho něco je, nebo není, nicméně argumentuji, že ta motivace je opačná. Není to o odrazování úspěšných starostů, aby vstupovali sem, ale je to vlastně o tom, aby zatáhli, nebo předali tu svoji starostenskou funkci nebo nějakou jinou někomu dalšímu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Vít Rakušan se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 do 19.30 z důvodu jednání.

Nyní vystoupí pan předseda Kalousek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Bauer. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Moji předřečníci pokládali za nutné tady zdůraznit, zda se jich ta věc týká, nebo netýká, podle toho, zda berou, nebo neberou dva platy. Někteří dokonce potřebují na sítích zdůrazňovat, koho z jejich kolegů se to týká. Já jsem nikdy dva platy nebral a neberu, nicméně samozřejmě že se mě to týká, protože jak známo, mohu úplně za všechno.

Já jsem byl ve třetím čtení tohoto návrhu zákona omluven ze zdravotních důvodů, takže jsem pro něj nehlasoval, nicméně v prvním čtení jsem ho ve svém projevu víceméně podpořil. Protože jsem byl tady v této diskusi zmiňován, tak jsem chtěl sdělit svůj postoj k hlasování. Skutečně jsem na začátku té parlamentní diskuse byl nakloněn k podpoře tohoto návrhu zákona, protože dvě povolání na plný úvazek se prostě dělat nedají. To všichni víme, a je-li to placeno z veřejných zdrojů, mělo by to s ohledem na pracovní náročnost z určitého úhlu pohledu být možná nějak zohledněno. Nicméně on výkon těchto funkcí samozřejmě není jenom o pracovní době a o počtu odpracovaných hodin. Ona je to také otázka převzaté odpovědnosti, a to odpovědnosti nejenom politické, ale také hmotné a bohužel velmi často i trestněprávní. A tu odpovědnost z vás nikdo nesejme bez ohledu na to, jakou výši platu berete, a je tedy naprosto v pořádku, že s touto odpovědností je vám přisouzena i příslušná výše odměny, která se k té funkci vztahuje. Je to možná mnohem spravedlivější, než kdybychom zavedli veřejným funkcionářům píchačky a oni by si vedli karty a byli by placeni podle odpracovaných hodin. Obávám se, že by to nemělo tu správnou efektivitu. A s ohledem na míru odpovědnosti, kterou ti lidé, kteří dostali důvěru voličů, jsou ochotni na sebe vzít, a každý ve svém okolí známe někoho, koho to vytrestalo, dokonce i před státním zástupcem, tak jsem svůj postoj změnil a návrh zákona, tak jak je, nepodpořím.

Současně, ne že bych tady chtěl probírat jednotlivá jména, která berou, nebo neberou dva platy, nebo kumulují, nebo nekumulují funkce, ale snad zdvořilou připomínku pirátské straně, která se tu bije v prsa, že v jejich případě to nepřipadá v úvahu, domnívám se, že paní senátorka Chmelová byla senátorka, která byla zvolena také za pirátskou stranu, a myslím, že je starostkou na Praze 10. (Reakce z pléna: Neuvolněnou.) Ale vy jste tady říkali, že ty funkce nekumulujete v žádném případě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Debata musí probíhat řádným způsobem, pane poslanče. Pokud se chcete přihlásit, máte možnost.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Z mé strany to není absolutně žádná výčitka. Já jsem to chtěl jenom pro pořádek připomenout. Já vám přeji hezký večer.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickými poznámkami vystoupí nejprve pan předseda Bartoš, po něm pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Bartoš: Jenom krátce k paní senátorce Chmelové. Ta byla zvolena jako kandidátka hnutí Vlasta s podporou Pirátů jen neuvolněnou starostkou a je v klubu KDU-ČSL v Senátu. Není to členka pirátské strany, a tudíž jaksi ten diktát, jak by měla paní Chmelová postupovat, není ani v tom, že by za to byla zodpovědná pirátská strana. My jsme požadovali, aby byla neuvolněná, tak se stalo. To je asi tak maximum, co můžete jako podporující strana požadovat nad kandidátem, který je kvalitní a kterého podporujete kvůli tomu, že přináší důležitý program do Senátu, byť skončila v klubu KDU-ČSL.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Ferjenčík stáhl faktickou poznámku. S faktickou poznámkou je přihlášen pan předseda Výborný. Máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Já jenom doplním pana předsedu Bartoše. Je to tak. Renata Chmelová je senátorkou, která byla zvolena za toto hnutí. Je v našem senátorském klubu. A jen tak mimochodem, kdyby byla tak neschopná díky nějaké kumulaci funkcí, platu nebo nevím čeho, o čem tady debatujeme, tak by ji pravděpodobně voliči v jejím obvodě opět nezvolili a opět by nebyla starostkou za hnutí Vlasta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Bauer vystoupí nyní v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bauer: Vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, chtěl bych vás co nejuctivěji požádat, alespoň ty z vás, kteří jste se ještě nerozhodli, jak budete hlasovat, abyste nepodporovali tento návrh zákona. Víte, mně nepřijde ani slušné, ani vhodné, abych tady opakoval nějaké svoje dvacetileté komunální nebo starostenské zkušenosti, já to spíš beru jako svoji osobní výhodu pro výkon funkce poslance. Naopak ty mnohaleté zkušenosti mi velí, že na půdě Poslanecké sněmovny se obecně potkáváme s dobrými návrhy zákony zákonů, se špatnými návrhy zákonů a pak tady velmi často vidím legislativní marketing. A já opravdu tento návrh zákona považuji osobně i na základě těch svých dlouholetých zkušeností za špatný návrh zákona, ale hlavně za naprostý legislativní marketing, protože - a ono to tady dneska už mnohokrát zaznělo - tento legislativní marketing nedělá nic jiného, než skutečně brnká na ty nejtemnější lidské vlastnosti, což je v tomto případě závist. A z toho důvodu já se nemůžu ztotožnit s tímto návrhem zákona.

Druhá věc, která mi velmi vadí, a já to přirovnám třeba k fotbalovému zápasu. Prostě pokud by měl projít, tak změníte pravidla hry, stejně jako u fotbalu nebo u hokeje, v tomto případě v jedné čtvrtině volebního období, což je prostě nepřijatelné pro mě. Takto se zákony nemají dělat, takto by se neměly schvalovat. Já jsem si ještě v době, kdy jsem působil jako starosta, skutečně osobně prošel mnoha desítkami jednání s německými starosty, a v porovnání třeba s francouzskými starosty, a skutečně platí např. u našeho nejbližšího velkého souseda, že Němci to mají zakázané ze zákona, kumulace funkcí není možná. Na druhou stranu tam ti starostové mají své výhody v rámci nejrůznějších benefitů důchodových poté, co s tím mandátem skončí, což v našem případě v Čechách, nebo v České republice nepřipadá vůbec v úvahu. Na druhou stranu ten francouzský model je takový, že Francouzi umožňují kumulaci funkcí. Ani jeden ten stát se nikdy nebavil o tom, jestli jde o peníze, nebo ne. Francouzi tu kumulaci umožňují a naopak pro ta větší, ale i menší města je mimořádnou ctí, že starosta daného města může působit v národní radě ve Francii. To jsou prostě zkušenosti dvou velkých států, které mají nějakou dobu dlouholetou demokratickou tradici.

Tento zákon skutečně nevyřeší to, o čem jste možná na začátku chtěli diskutovat, což je kumulace funkci, a nedělá nic jiného, než brnká na lidskou závist, což je pro mě nepřijatelné. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pokračujeme v rozpravě. Nyní vystoupí pan senátor Vystrčil, po něm pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, dámy a pánové, já už tady nebudu opakovat věci, které tady zazněly a různě rozváděly, troufnu si říct, ty údaje, které já jsem uváděl ve svém úvodním vystoupení. Já si jen dovolím takové malé shrnutí toho, co mi z věcí, které tady zazněly, vyplývá.

Za první mi z toho vyplývá, že tady projednáváme zákon, který nepotřebujeme. Pokud se ptáte na důkazy, tak ty důkazy tady sedí před námi. Někteří tu věc už vyřešili sami a sami se dohodli se svými zastupitelstvy nebo se svým svědomím a tu věc si vyřešili tak, aby to bylo z hlediska jejich příjmů v pořádku. A co se týká souběhu funkci, jak tady řečeno bylo, to ten zákon vůbec neřeší.

Druhá věc, která z té debaty vyplývá, že se tady děje to, že ti, kterým voliči méně věří, chtějí nařídit těm, kterým voliči více věří, co a jak mají dělat. To mi připadá taky takové docela podivné a myslím si, že bychom se takhle chovat neměli, že bychom to měli nechat na těch, co jim voliči více věří, a to jsou ti starostové, místostarostové a ta městská či krajská zastupitelstva. Pokud chcete důkazy, tak dokonce je to tak, že městským zastupitelům voliči věří dvakrát tolik než vám. Dvakrát tolik! 66 % jim věří, 33 %... (Poslanec Faltýnek mimo mikrofon, mj. se pozastavuje nad slovem vám.) Jinak jak tady na mě teď mluví pan kolega Faltýnek, tak prostřednictvím pana předsedajícího musím konstatovat, že pan kolega Faltýnek neumí počítat ani do sta vzhledem k tomu, co tady provedl za násobilku.

Teď další věc, kterou tady chci říci, to je třetí věc. Ten zákon není spravedlivý. Není spravedlivý, protože existují starostové, kteří jsou zároveň senátory nebo poslanci a dělají svoji práci lépe než ti, kteří nejsou senátory nebo poslanci. Já znám hned několik takových. A najednou ti jedni mají být nějak omezeni seshora někým, jako je Poslanecká sněmovna, a někteří nikoliv. To si taky myslím, že není správné. My bychom prostě neměli šířit nespravedlnost v této zemi. Měli bychom to nechat na těch, kteří o tom rozhodují a vědí, o čem rozhodují.

Takže můj závěr je takový... Ještě jednu věc jsem udělal, takový postřeh. Když jsem se po vás díval, tak se mi zdá, že většina z vás tomu rozumí a ví, že to je celý nesmysl. A protože jsou vázáni různými sliby nebo nařízeními nebo pokyny, tak nejsou schopni změnit svůj názor a nejsou schopni hlasovat tak, aby ten zákon neprošel, a tím pádem nebyl zařazen do našeho právního řádu, protože ho nepotřebujeme.

Takže já vám jenom chci popřát, abyste třeba ta nařízení, která jste ze svých stranických sekretariátů dostali, dokázali překonat a hlasovali podle zdravého rozumu. Protože pokud ten zákon prohlasujete a přehlasujete veto Senátu, tak budete hlasovat proti zdravému rozumu, proti starostům, proti samosprávám, proti normálnímu fungování této společnosti, a to jenom proto, že v nějakém okamžiku vám to připadá výhodné. Možná vám to přinese jedno procento nebo někteří z vás za to budou pochváleni, ale dobře to není, protože sami si zužujeme manévrovací prostor, který nám jednou, když ho budeme potřebovat, bude chybět. A my učíme občany, že to vlastně nejsou oni, kdo se má ozvat, jak to v této zemi bude fungovat. Vy říkáte: jsme to my, my víme daleko lépe než vy, kolik má váš starosta brát peněz a kolik nikoliv. A to je přece špatně, takhle bychom se chovat neměli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Bendl s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Bendl: Já jsem pouze procedurálně chtěl říci, pane předsedající, že jsem v hlasování číslo 183 hlasoval ano a na sjetině mám zdržel se. Nezpochybňuji hlasování. Chtěl jsem pouze pro zápis. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, ano, pro zápis, hlasování nezpochybňujete. Můžeme pokračovat. S další faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Dolínek, do rozpravy je přihlášen pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Vážení kolegové, vážený pane senátore, já s tím vystupuji nerad a netýká se to úplně tohoto zákona, můj názor je trošku jiný než mého klubu, ale já se vyjádřím v hlasování.

Já bych chtěl jenom poprosit vás a kolegy senátory, aby nás tady přestali poučovat, jestli někoho řídí sekretariáty, nebo ne. Pan senátor Láska řekl, ať poslanci přiznají, proč nepodpoří žalobu na Zemana, jinak jsou to zbabělci. Přestaňte nás častovat zbabělci, přestaňte nám říkat, jestli nás řídí nějaké sekretariáty, nebo ne. My vám tam taky nechodíme nic takového říkat. Já s vámi velmi rád spolupracuji, víte, že vás chválím v médiích, možná nejčastěji ze všech poslanců, tak jenom prosím, zase vy neuvádějte tyto nízké emoce tady. Děkuji. (Ozývá se potlesk.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: V rozpravě vystoupí pan poslanec Kupka. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já zkusím obrátit pozornost zpět k projednávanému zákonu. Myslím, že tady zazněla celá řada velkých pádných argumentů, proč bychom ten zákon neměli přijmout, proč by neměl platit, že je to, jak zaznělo, předmět legislativního marketingu, že je nespravedlivý, těch argumentů tu zaznělo hned několik, že je retroaktivní, že je neúplný, že - jak tady také několikrát zaznělo - míří vlastně proti správné správě obcí a měst.

My se tady snažíme většinou dobrat toho, proč zákony přijmout, čemu tím můžeme pozitivnímu přispět. Tady skoro nic takového nezaznělo. Ten zákon opravdu nic konkrétního pozitivního nepřináší. Nebo slyšeli jste tady za ty dvě nebo tři hodiny debaty něco opravdu zásadního, co by ten zákon změnil ve správě České republiky? Co by přinesl občanům? Nepochybně ne.

Pak je taky dobrý důvod přijímat zákony, aby něčemu negativnímu zabránily. Brání tento zákon něčemu negativnímu? Zabrání nějakému zlu, které se děje? No nepochybně také ne.

Takže se vlastně ve skutečnosti žádného opravdu pádného důvodu, proč takový zákon doplnit do českého právního řádu, nikomu nedostává. Aspoň tady takový žádný pádný argument opravdu nezazněl. Zato jsme byli svědky jednoho opravdu hloupého a zlého facebookového statusu jednoho z našich kolegů. Nepochybně jsme posílili to, že občané v politice tedy nevidí nic pěkného. Jestli jsme tím chtěli přispět k motivaci, aby se lidé zajímali o politiku, aby kandidovali do místních zastupitelstev a stávali se starosty - protože to tedy mimochodem je jeden z vážných problémů České republiky. Na mnoha místech už není koho přesvědčit, aby se věnoval správě obce a šel dělat starostu. Protože to opravdu žádná jednoduchá práce není. V tomhle směru jsme tedy zatím nic pozitivního nespáchali. Ale jednu příležitost teď máme a prosím vás, abyste to dobře uvážili. Myslím, že dobrá příležitost by byla ten zákon opravdu nepodpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další do rozpravy není přihlášený. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan senátor? Pan zpravodaj? Nemají zájem o závěrečná slova. Přivolám poslance, kteří nejsou přítomni v sále, a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů. Ano, už se stalo.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 273/5."

Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 175 poslanců, pro 118, proti 32. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji panu senátorovi a panu zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP