(9.10 hodin)
(pokračuje Kovářová)

Konstatoval jste také, že na Ministerstvu školství je titul, který velmi chválím, a to je titul pro vybrané projekty právě pro ty obrovské školy, které nebylo možno financovat z dotací, o kterých jsme zde hovořili, a že tento program bude trvat do roku 2023, což samozřejmě vítáme. Ale musíme také konstatovat, a my jsme se spolu byli podívat v krásné škole v Psárech, kde bohužel ta škola je sice obrovská, ale slouží jako spádová škola. To znamená, že tam jezdí stovky dětí i z jiných obcí, a bohužel škola byla otevřena a došlo k tomu, že už první žák byl odmítnut. Čili opakuje se to i v Rudné, kde Rudná navyšuje kapacitu, ale bude brát pouze své děti. To znamená, že musí odmítat žáky z obcí, z těch menších, které budou muset postavit také nové školy, jako jsou Drahelčice. A myslím, že tam k té komunikaci docházelo již velmi často. Čili řada obcí se bude potýkat opět s velkým nedostatkem kapacit, ale také s velkým nedostatkem finančních prostředků.

Ve své odpovědi jste konstatoval, že je povinností obcí, aby zajistily dostatečnou kapacitu mateřských a základních škol. To je pravda, obce se snaží, ale situace, která je v okolí velkých měst, ale i v dalších lokalitách je tak kritická. Migrace mladých lidí do těchto oblastí je mimořádná a stěhují se tam další, takže problém bude i nadále přetrvávat.

Dále bych se vás ráda zeptala - vy odpovídáte, že o problému víte, víte, že kapacitní problémy i přes dotační tituly existují, a že provedete analýzu. Tak jsem se chtěla zeptat, kdy bude hotová. Protože ten problém už je dnes, ví se o něm a bude do budoucna narůstat, protože územní plány jsou jedna věc, ale výstavba domů začíná zvláště v této době, kdy v Praze je nedostatek bytů, všichni se stěhují tedy do okolí Prahy, popřípadě Brna. Takže kdy bude hotová analýza, jestli není škodou, že ta analýza nebyla provedena už dříve, aby se mohlo pokračovat v dalších dotačních titulech, a zda jste komunikoval s Ministerstvem financí o prodloužení toho dotačního titulu, který má končit v roce 2020. Výhoda toho dotačního titulu je zřejmá, a to z toho důvodu, že může být financování rozděleno do několika let, byla tam etapizace, obce se na to mohly připravit a finanční prostředky - administrace těch žádostí je poměrně rychlá na rozdíl od toho, když jdou peníze z Evropské unie.

Takže prosím o odpovědi na své otázky. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a slovo předám panu ministrovi.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Vážený pane předsedo, vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na vaši písemnou interpelaci jsem odpověděl, myslím si, že ve velké míře detailů, a to svým dopisem ze dne 26. 6. 2019. Veškeré mně známé a dostupné informace o dotačních programech, které řeší navyšování kapacit základních a mateřských škol, které realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí a Ministerstvo pro místní rozvoj, mám za to, že vám byly přehledně zaslány. Podotýkám, přestože jsem ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, tak jsme dali dohromady i ty informace, které jsme měli dostupné o ostatních resortech a programech, které nejsou v naší gesci.

Samozřejmě že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dlouhodobě spolupracuje s Ministerstvem financí a v rámci této spolupráce jsou dotační programy obou ministerstev koordinovány tak, aby se zacílení vzájemně doplňovalo a nedocházelo k nesystémovým překryvům. Ta koordinace probíhala řadu let, až do letošního roku. Rokem 2019 končí na MŠMT dotační program 133310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky a celá tato dotační agenda včetně finančních prostředků přechází z rozhodnutí vlády České republiky na Ministerstvo pro místní rozvoj, které by mělo, a já si myslím, že je to tak správně, systémově koordinovat, řídit a zastřešovat celou dotační politiku státu směrem k územním samosprávným celkům. Z pohledu starostů je to vcelku logické, abychom se dostali do situace, kdy nepátrá, které ze tří čtyř ministerstev zrovna má dotační program, ale směřuje svou pozornost přímo na Ministerstvo pro místní rozvoj, které je k tomu určeno.

Tedy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy již v rozpočtu na rok 2020 nemá na uvedený program alokovány žádné finanční prostředky, a pokud bych chtěl být skoupý na informace, jako že jsem nebyl, tak bych řekl, že pro rok 2020 je nutno se obrátit na Ministerstvo pro místní rozvoj s žádostí o informaci, jaké dotační programy, ať národní, či evropské, a s jakou alokací finanční se budou na rok 2020 a roky následující vypisovat a realizovat.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude dále od roku 2020 pokračovat pouze s realizací dotačního programu 133310 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi. V tomto programu probíhá realizace deseti velkých projektů v prstenci kolem Prahy, je to ta již zmiňovaná akce v Psárech, která je skutečně moderní školou 21. století, a to také díky tomu, že vznikla na zelené louce. A proč stojí v tuto chvíli? Protože zastupitelstvo jako zřizovatel si problému bylo vědomo v dostatečném předstihu a dostatečně dopředu začalo řešit územní dokumentaci a v podstatě projekt a následně bylo možno ho zrealizovat. Ve spoustě těchto obcí stavební připravenost ještě nebyla. To znamená, ptáte-li se, proč ten problém někde nebyl řešen dřív, tak i kdyby tady dotační prostředky byly, tak nebyla stavební připravenost na úrovni těchto obcí. Můžeme se bavit, jestli dříve slepice, nebo vejce, jestli tedy má být napřed stavební dokumentace, nebo napřed mají vědět, že je dotační program.

Ale není to nějakým opomenutím. A já ani nezakrývám, že ten problém existuje v území a že ho nějakým způsobem řešíme. V předchozím větách jsem se snažil vysvětlit, že se ho snažíme řešit systematicky, to znamená koncentrací těchto zdrojů pod Ministerstvo pro místní rozvoj, kde když jenom si vezmu aktuální stav, se vzaly všechny možné úspory a koncentrovaly se na to, aby v rámci IROPu bylo možné zaplatit co nejvíce projektů mateřských školek a škol základních. Jsou to navýšení v řádu stamilionů, respektive miliard korun, a je to konkrétní krok podpořený financemi.

Pokud bych měl odpovědět na vaše otázky, tak předesílám, že ať už v tom dopise, nebo v tuto chvíli to není dáno tím, že bych odpovídat nechtěl, ale pojďme si říct, jak to ve skutečnosti je. Pokud mi kladete otázku, opakovaně - bude pokračovat osvědčený dotační titul na Ministerstvu financí na výstavbu základních škol v okolí velkých měst, který má končit v roce 2020? - tak jsem odpověděl se znalostí toho, co Ministerstvo financí dělá, ale ne jako ministr financí. Tedy musím vám odpovědět, že MŠMT nemá jasné informace, zda jiné gesční ministerstvo, tedy Ministerstvo financí, bude dále jako správce toho programu v jeho realizaci pokračovat. Na tento dotaz musí odpovědět příslušný resort, pokud chcete širší odpověď než tu, kterou jsem vám dal já.

Kolik financí plánujeme vynaložit pro účely navýšení kapacit mateřských a základních škol v následujících dvou letech? Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy plánuje vynaložit v rámci programu 133310 na posílení kapacit základních škol v následujících dvou letech cirka 600 milionů korun. Kolik finančních prostředků plánuje vynaložit Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo financí, musí říci paní ministryně financí a paní ministryně pro místní rozvoj. Nebo chcete-li souhrnně, tak na to může odpovědět pan premiér. Ale lepší bude se zeptat těch gesčních ministerstev. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy není odpovědným orgánem, ale to se asi nemusíme tady přesvědčovat, za sestavení rozpočtu těchto dvou zbývajících kapitol.

Kolik financí na to půjde z národních zdrojů, kolik z evropských zdrojů? Z národních zdrojů, jak jsem říkal, půjde 600 milionů korun, to jsou národní zdroje soustředěné na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, ze kterých je financován celý program 133310. Informace o zdrojích Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj vám sdělí příslušné úřady.

Jaká ministerstva budou chystat dotační programy pro tento účel? Než dojde v budoucnu k plnému přechodu těchto věcí na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak budou ty programy ještě dobíhat. To znamená, moje odpověď je, jedná se o Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.***
Přihlásit/registrovat se do ISP