(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Paní poslankyně, prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za odpověď pane ministře. Já jsem nechtěla říci, že by se o to Ministerstvo školství nestaralo, myslím si, že komunikace se starosty probíhá. Jen poznámka, co se týče obcí jakožto zřizovatelů a vlastníků budov. Máte pravdu, starostové, nebo respektive obce jsou zřizovateli, také stavějí ty kapacity mateřských a základních škol, ale na druhou stranu musím říci, že poměrně dost těžko se totiž určuje budoucí demografická křivka, protože právě v okolí velkých měst nejen že se tam nastěhovalo hodně mladých lidí a přišly s nimi děti nebo se ty děti narodily, ale tam zcela netypicky probíhá i ta migrace stávající. V celé republice, myslím, že je to, možná že mám starší informace, asi 11 procent. Kdežto právě v těch okresech kolem Prahy je migrace daleko vyšší a nestěhují se tam lidé různého věku, ale zase tam přicházejí mladí, zcela netypicky, nikde jinde se to neděje. To znamená, že vlastně zcela nečekaně se opět navyšuje počet dětí a pravděpodobně se bude dále navyšovat i těch, které ještě nejsou narozené, čili se to dá velmi špatně, jak jste říkal, spočítat.

Co se týče rozpočtového určení daní, já to jen připomenu. Obce byly de facto diskriminovány kdysi, co se týče rozpočtového určení daní, a neměly příliš finančních prostředků na investice. To se změnilo, zlepšilo se to. Ony mají daleko více finančních prostředků na investice, ale právě v těch obcích a městech, kde je potřeba vystavět novou základní nebo mateřskou školu, tam je potřeba investovat i do jiné občanské vybavenosti, takže skutečně ty obce jsou v obrovském stresu, a především zastupitelé a starostové, protože samozřejmě rodiče a občané se obracejí především na ně.

Vy jste zmínil, že v rámci rozpočtového určení došlo ke změně a že tam je platba na žáka, ale to se týká pouze neinvestičních nákladů. Takže to je něco, co samozřejmě té obci významně pomáhá, ale investiční náklady je věc trochu jiná.

Takže já jen prosím o to, aby ten problém byl skutečně řešen rychle, aby byly dotační tituly, které se v podstatě osvědčily, ty národní dotační tituly, protože máme kritickou situaci v oblasti kapacit mateřských a základních škol, aby byly vypsány, aby se do nich dalo poměrně dostatečné množství finančních prostředků, aby obce věděly, že ty finanční prostředky budou k dispozici, a mohly se připravovat ohledně dokumentace. Mám na mysli ty obrovské školy, ohledně mateřských škol, tam ta projektová dokumentace je připravená, stavební povolení jsou v řádu tří miliard korun po celé republice. Jen konstatuji, že RUD ano, ale jsou to neinvestiční náklady.

Velkým problémem jsou obce, které jsou menší, ale zároveň jsou spádovými obcemi, to znamená, že tam mohu říci příklad Mukařov, který taky postavil novou školu, a dnes tam jezdí více dětí z okolí než vlastních a je tam potřeba rozšíření dalších tříd. Sportovní hala tam chybí a bohužel zastupitelstvo se už staví negativně k dalšímu rozšiřování, protože v podstatě zřizovatel, tedy obec, staví kapacity pro ty ostatní obce. Někde se daří těm obcím se domluvit, někde ne, a bohužel když pak dojde ke změně vedení té obce, do níž děti dojíždějí, do spádové obce, tak tam dochází potom k velkým nedorozuměním a problémům a to si myslím, že může dojít i potom, jak jste hovořil o těch svazkových školách, tak i posléze může docházet k nějakým nedorozuměním. Nicméně vítám a zaznamenala jsem, obec Železné postavila první svazkovou mateřskou školu, a tak uvidíme, jak to bude fungovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Má někdo zájem o vystoupení? Pan ministr se hlásí. Prosím.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Robert Plaga Děkuji ještě za slovo, já bych jen upřesnil. Já jsem samozřejmě nemyslel ten nápočet, který je v RUDu v poslední době, ale při nápočtu historickém na začátku tohoto tisíciletí byly investice soustředěny na Ministerstvu školství a byly zohledněny v tom původním nápočtu. Ale tam se nezohlednilo, jestli ta obec má školu, nebo nemá školu, to znamená, že tento investiční nástroj se rozplynul v tom všeobecném rozpočtovém určení daní. Samozřejmě ten nástroj, který je posledních pár let, směřuje k investičním výdajům. Toho jsem si vědom.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak, paní poslankyně se hlásí. Chce se na něco zeptat asi.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Už se nechci zeptat, já vám poděkuji za všechny odpovědi, pane ministře. Nebudu dále rozporovat odpověď, protože myslím, že zazněly jasné pokyny pro poslankyni, aby se dotazovala na Ministerstvu pro místní rozvoj a na Ministerstvu financí, a z mé strany jen žádost, zda by skutečně ta tři ministerstva mohla vzájemně spolu komunikovat, tak aby byla dostatečná výše finančních prostředků pro nové kapacity mateřských a základních škol. Takže ještě jednou děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda má ještě někdo zájem o vystoupení v rozpravě. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o přijetí nějakého usnesení. Určitě ne. Dobře. Takže tím pádem končím projednání této interpelace.

Mám zde několik dodatečných omluv: pan poslanec Lipavský se omlouvá na celý jednací den z pracovních důvodů, pan poslanec Kaňkovský se omlouvá od 9 do 11 hodin, paní poslankyně Pekarová Adamová se omlouvá mezi 9. a 11. hodinou z pracovních důvodů, pan poslanec Jan Čižinský se omlouvá do 11 hodin z pracovních důvodů.

Další v pořadí je interpelace na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou, která odpověděla na interpelaci poslance Vojtěcha Filipa ve věci budování jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí a stav postupného nahrazování systémů společnosti OKsystem. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk 571. Pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedo. Vážení členové vlády, paní a pánové, já vím, že je paní ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová omluvena, ale já jsem svůj nesouhlas s její odpovědí na interpelaci, která se týkala informačních systémů na ministerstvu, považoval za docela zásadní a vzhledem k tomu, že mám dodatečné otázky, tak tento čas, než požádám o přerušení té interpelace, využiji k tomu, abych ty otázky položil, aby paní ministryně na ně mohla odpovědět, až se na mě dostane řada příště.

Já stručně uvedu, o co jde v tom tisku 571. Jde o to, že v informačních systémech je zadána zakázka ještě za bývalé ministryně Marxové, která má sjednotit ten informační systém jak pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak pro všechny řízené orgány, organizace, zejména úřady práce a podobně. Tam ten současný systém spotřebovává cirka 700 až 800 milionů korun, ten informační systém, je to velmi drahá záležitost, a proto bylo vypsáno výběrové řízení, ale výsledek toho nového systému se nedostavil ani v roce 2017, ani v roce 2018 a podle mých informací je ohroženo i zajištění toho nového informačního systému k 1. 1. 2020. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP