(16.40 hodin)
(pokračuje Mračková Vildumetzová)

Dovolte mi, abych připomněla, že vláda k návrhu zaujala ve svém usnesení číslo 637 ze dne 3. října 2018 souhlasný postoj, návrh zákona byl schválen Poslaneckou sněmovnou, třetí čtení návrhu zákona proběhlo dne 13. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny. Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu jako tisk 72. Návrh byl v Senátu přikázán k projednání výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí jako výboru garančnímu, dále ústavně-právnímu výboru a výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Třetího května jsem se zúčastnila jako předkladatelka 8. schůze Senátu, kde se vedla dlouhá diskuse k tomuto sněmovnímu tisku, a musím říct, že Senát poté navrhl, po projednání, aby tento tisk byl zamítnut.

V souvislosti s projednáním uvedeného návrhu bych ráda poukázala na věci, které v daném Senátu zazněly. Jedna z nich jsou i ekonomické souvislosti přijetí uvedeného principu omezení kumulace odměn. Tady bych jenom připomněla, že každý rok se schvaluje nové nařízení vlády ohledně odměňování zastupitelů. Je určitě dobře, že se každý rok o nějaké procento navyšuje, a musím říct, že i v Senátu od jednoho pana senátora zaznělo, že když jsem dělala šéfku Svazu měst a obcí, že mě měl určitě rád, ale že v tuto chvíli chci a že starostové berou malé odměny. Já jsem mu na to řekla, že se s tím určitě ztotožňuji, že starostové berou malé odměny, ale že on jako senátor a starosta bere velkou odměnu, protože za tyto dvě funkce pobírá - v uvozovkách - 200 procent, a myslím si, že 140procentní odměna je dostačující.

Chtěla bych říct, že celkové výdaje v roce 2018 na odměny, včetně odchodného a zákonných odvodů pojistného z rozpočtů územně samosprávných celků, činily v minulém roce 6 830 000 000, takže vzrostly o 1 250 000 000. Proto si myslím, že se nebavíme o symbolických prostředcích, což je podle mého názoru dobře, protože komunální a regionální zastupitelé by měli být za svou práci řádně zaplaceni. Dokonce si myslím, že nelehká práce komunálních politiků a odpovědnosti s tím spojené si zaslouží i větší odměnu. Ti, kteří však vykonávají vícero funkcí, by neměli být placeni dvakrát. Návrh navíc počítá s tím, že uspořené finanční prostředky, tedy krácených 60 procent, zůstanou v rozpočtech měst, obcí a krajů a zastupitelé si současně sami rozhodnou, jakým způsobem s těmito uspořenými prostředky v dané obci, městě nebo kraji naloží.

Dalším argumentem, který v Senátu zazněl, je, že se řeší pouze souběh odměn zastupitelů územně samosprávných celků a členů zákonodárného sboru a neřeší se například kumulace odměn lékařů, učitelů. Já se s tím v žádném případě nemohu ztotožnit, protože když se někdo stane poslancem, tak ho zvolili občané. Pokud se někdo stane lékařem, tak do takové funkce není volen. Takže můžeme se o tom někdy bavit v minulosti, ale myslím si, že my teď, v tuto chvíli, hovoříme o kumulaci odměn poslance, kde tedy to volí občané, z hlediska starosty, místostarosty, tak ty si ze svého středu samozřejmě volí zastupitelé.

Musím také konstatovat, že to projednávání návrhu zákona provázely nejenom v Poslanecké sněmovně, ale i v Senátu velké emoce. Já určitě chápu, protože se to týká nás, poslanců a senátorů. Z hlediska poslanců je to okolo 40 poslanců, kteří kumulují odměny, je tady ale řada poslanců, kteří dnes už jsou neuvolněnými zastupiteli - já mezi ně patřím taky, jsem neuvolněná hejtmanka, která také pobírá 40procentní odměnu, je tady pan starosta Kupka a další, kteří dnes už jsou, protože ten zákon to přináší, ale jsou samozřejmě i někteří, kteří - a musím říct, že z hlediska senátorů, a omlouvám se, je to skoro nadpoloviční většina. Já jsem si udělala tu statistiku a chápu, že právě komunální politici, starostové, jsou velmi úspěšní právě a stávají se senátory.

Musím konstatovat, že od pana Vystrčila neustále zazníval v Senátu argument ohledně Národní sportovní agentury. V tu chvíli, když se to projednávalo v Senátu, se ještě nevědělo, kdo bude předsedou Národní sportovní agentury. Dneska už víme, že předsedou se stal Milan Hnilička. Neustále zazníval argument, že on také bude kumulovat tyto odměny. Já bych jenom chtěla, protože jsem to tady slyšela, že to tady proudí celou Sněmovnou a že se to například dostalo i k panu Kalouskovi, takže se to v žádném případě nezakládá na pravdě, protože zákon č. 236/1995 Sb., zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, jasně určuje, že pokud je dnes pan poslanec Hnilička poslancem a zároveň předsedou Národní sportovní agentury, tak pobírá pouze jednu odměnu, a to tu vyšší. Takže se tady může k tomu i pan předseda Národní sportovní agentury vyjádřit.

Zároveň bych ještě chtěla uvést jeden argument, a to je ten, protože k tomuto návrhu zákona právě v prvním čtení vystupoval i pan Kalousek, a máme tady i další členy vlády, například Kláru Dostálovou, Vojtěcha Adama, kteří jsou poslanci a zároveň ministři, a oni také pobírají jednu odměnu. Oni sice dostávají příspěvky na asistenty, dostávají příspěvek na kancelář, ale za ten fyzický výkon funkce poslance žádnou odměnu nepobírají.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, řekla jsem řadu důvodů a argumentů a jsem přesvědčena, že tento zákon je správný, spravedlivý a velmi jednoduchý a technicky proveditelný. A navrhuji setrvat na sněmovní verzi, čímž bychom měli všichni společně vyslat jasný signál občanům, že podporujeme spravedlivou odměnu za vykonanou práci také v případě politiků. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Já bych chtěl jenom říct, že nejsme v rozpravě, takže všechny faktické poznámky, které tady mám, mažu. V tuto chvíli poprosím, aby se slova ujal pan senátor Miloš Vystrčil. Prosím, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za slovo a za to, že se poté, co jsem sem přišel potřetí nebo počtvrté, dostávám i ke slovu tady u řečniště.

Na úvod, jak jsem tady čekal, tak jsem si hledal poslední výzkumy důvěryhodnosti jednotlivých zastupitelských sborů a poslední průzkum STEM z března a dubna roku 2019 říká, že obecním zastupitelstvům věří nebo důvěřuje 66 % lidí, krajským zastupitelstvům 48 % a Poslanecké sněmovně, respektive Senátu, vždycky to vychází okolo 30 %.***
Přihlásit/registrovat se do ISP