(18.10 hodin)
(pokračuje Kupka)

Pak je taky dobrý důvod přijímat zákony, aby něčemu negativnímu zabránily. Brání tento zákon něčemu negativnímu? Zabrání nějakému zlu, které se děje? No nepochybně také ne.

Takže se vlastně ve skutečnosti žádného opravdu pádného důvodu, proč takový zákon doplnit do českého právního řádu, nikomu nedostává. Aspoň tady takový žádný pádný argument opravdu nezazněl. Zato jsme byli svědky jednoho opravdu hloupého a zlého facebookového statusu jednoho z našich kolegů. Nepochybně jsme posílili to, že občané v politice tedy nevidí nic pěkného. Jestli jsme tím chtěli přispět k motivaci, aby se lidé zajímali o politiku, aby kandidovali do místních zastupitelstev a stávali se starosty - protože to tedy mimochodem je jeden z vážných problémů České republiky. Na mnoha místech už není koho přesvědčit, aby se věnoval správě obce a šel dělat starostu. Protože to opravdu žádná jednoduchá práce není. V tomhle směru jsme tedy zatím nic pozitivního nespáchali. Ale jednu příležitost teď máme a prosím vás, abyste to dobře uvážili. Myslím, že dobrá příležitost by byla ten zákon opravdu nepodpořit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nikdo další do rozpravy není přihlášený. Hlásí se někdo do rozpravy z místa? Nehlásí. Rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan senátor? Pan zpravodaj? Nemají zájem o závěrečná slova. Přivolám poslance, kteří nejsou přítomni v sále, a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů. Ano, už se stalo.

 

Nyní přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 273/5."

Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Jsme připraveni na hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 184, přihlášeno 175 poslanců, pro 118, proti 32. Konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Děkuji panu senátorovi a panu zpravodaji, končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

 

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 302/10/ - vrácený Senátem

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 302/11. Informace k pozměňovacím návrhům nám byly rozdány do pošty. Vítám mezi námi pana senátora Václava Hampla a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte tedy, abych se stručně vyjádřil k návrhu novely zákona o léčivech, jejímž jádrem a důvodem pro její předložení bylo zakotvení tzv. lékového záznamu pacienta a kterou této Sněmovně vrátil se svým pozměňovacím návrhem zpět k projednání Senát. (Neklid v sále.)

Sluší se připomenout, že Poslanecká sněmovna postoupila Senátu tento tisk ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, z nichž jedním z nich byl i návrh pana poslance Pawlase. Ten svým návrhem zakotvoval v oblasti nároku na objem dodávek léčivých přípravků k distribuci namísto dosavadního režimu tzv. tržních podílů nový režim založený na tzv. průměrné poptávce.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím o klid, abychom slyšeli pana ministra a jeho argumentaci k usnesení Senátu. Prosím, pane ministře, pokračujte.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji, pane předsedající.

K tomuto pozměňovacímu návrhu musím dodat, že se jedná o návrh, který nijak nekorespondoval s obsahem vládního návrhu, který, jak říkám, primárně zakotvoval zavedení tzv. lékového záznamu pacienta.

Senátem přijatý pozměňovací návrh z návrhu novely zákona o léčivech ten tzv. režim průměrné poptávky vyjmul, s čímž primárně souhlasím, protože si myslím, že to nebyl úplně šťastný návrh. Na druhou stranu, s čímž nemohu souhlasit, je druhá část senátního pozměňovacího návrhu, který byl vrácen k projednání Sněmovně a obsahuje změnu úpravy v otázce nastavení s právy souhlasu pacienta, s nahlížením do jeho lékového záznamu, když ponechává opt-out systém pouze pro lékaře a mění jej pro farmaceuty, a nejenom farmaceuty v lékárnách, ale i například klinické farmaceuty, kteří se zabývají právě otázkou nežádoucích interakcí apod. a jsou na to skutečně specialisté, pro tyto zavádí opt-in režim místo onoho opt-out režimu, tak jak je zachován pro lékaře. Z tohoto pohledu si myslím, že to je chybný návrh, tak jak byl schválen ze strany Senátu. Myslím si, že neodpovídá záměru skutečně rozšířit lékový záznam co nejvíce v rámci poskytovatelů zdravotních služeb, jak lékařů, tak i farmaceutů, kteří jsou odborníky na oblast lékových interakcí, kteří skutečně jsou pro to expertně vzděláni, často možná více než samotní lékaři. Takže v tomto směru si myslím, že to zkrátka není šťastné. A byť nesouhlasím s oním návrhem týkajícím se úpravy distribuce léků a myslím si, že ten návrh nebyl skutečně šťastný, tak jak byl schválen ve Sněmovně, tak v rámci zachování toho primárního účelu, tzn. lékového záznamu pacienta jakožto nadstavbové části eReceptu, lékového záznamu, který skutečně vyžadují i samotní lékaři a lékárníci, tak souhlasím v tomto směru se sněmovní verzí a budu podporovat a hlasovat pro sněmovní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal pan senátor Václav Hampl. Prosím, pane senátore, máte slovo.

 

Senátor Václav Hampl: Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře.

Úprava, kterou vám navrhuje Senát, má vlastně tři části, by se dalo říct. Jedna jsou legislativně technické úpravy, to bych asi nekomentoval podrobněji. Druhá se týká skutečně de facto zrušení, s jednou malou výjimkou, toho režimu o informační povinnosti pro distributory léčivých přípravků. A třetí je, jak tady už zmínil pan ministr, změna režimu pro lékárníky z opt-out na opt-in.

Pokud jde o návrh vypustit pozměňovací návrh přijatý zde ve Sněmovně, v Senátu převážil názor, že k této možnosti, k této úpravě se negativně vyjádřil z pohledu své působnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, protože ji považuje za protisoutěžní, to je myslím vážná námitka. Pak nám také vadila relativně obtížná vymahatelnost, zejména pro neujasněnost některých pojmů, a současně jsme přesvědčeni, že pravděpodobně ten hlavní úmysl této změny, totiž bránit možnému vývozu život zachraňujících přípravků, by nebyl naplněn, protože to ustanovení neobsahuje žádnou sankci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP