(15.10 hodin)
(pokračuje Havlíček)

Ten problém se v čase vyvíjí. A tak jak se jevil jako možná skutečné nebezpečí před pár lety, tak v tuto chvíli se to jeví trochu jinak. Nicméně to ještě neznamená, že se tam nebude nic činit, nic dělat. Čili já si dovolím teď zrekapitulovat ten stav, který byl.

Je pravda, že na základě analýzy rizik staré ekologické zátěže v zóně Kladno-východ byla v roce 2013 identifikována rozsáhlá kontaminace zemin v oblasti bývalých oceláren Poldi. Ta byla prokázána, jak jste správně řekla, až cca 90 metrů pod stávajícím terénem. Na základě těchto informací bylo zjištěno, že při realizaci schváleného a platného plánu pro oblast vzdouvání důlních vod dojde při jejich nastoupání k oblasti určité identifikovatelné kontaminace a následně kontaminaci těchto důlních vod. Vzniklá škoda by skutečně měla zásadní ekonomický a finanční dopad.

Je nutné připomenout, že v současnosti řeší v kladenském regionu problematiku zahlazování následků hornické činnosti včetně řešení problematiky důlních vod - a to je důležitá zpráva - státní podnik Palivový kombinát Ústí, který však k té předmětné ekologické zátěži nemá vůbec žádnou vazbu. V současnosti dochází k samovolnému zatápění vyrubaných prostor v podzemí a ke stoupání hladiny.

Tak a teď co je důležité. S přihlédnutím k výše uvedenému bylo v roce 2017 navrženo technické řešení k zamezení rozšíření znečištění spočívající ve vyhloubení čerpacích vrtů, instalaci čerpací techniky, vybudování přivaděčů vody, případně úpravě důlní vody, napojení na veřejné vodoteče a investiční náklady na tu výstavbu předpokládaly 250 milionů korun. Na základě nicméně výsledků měření a výpočtů provedených pro státní podnik Palivový kombinát Ústí, a to společností Green Gas DPB na konci roku 2017, bylo zjištěno, že ke znečištění důlních vod by mohlo dojít, pokud by vůbec došlo, až za několik desítek let, a to tedy pouze v tzv. stopovém množství. Čili žádné finanční prostředky uvolněné usnesením vlády z roku 2017 tedy nebyly čerpány zatím, a to z důvodu, že vláda určila zcela - a to je důležité - striktní akce, které mohou být z těchto prostředků financovány. Konkrétně se jednalo o 150 milionů korun na čerpací vrty a 100 milionů na čistírnu důlních vod.

PKÚ za tím účelem s maximálním množstvím informací, na jejichž základě bylo možné provést rozhodnutí o dalším postupu, mj. zadal veřejnou zakázku na zhotovení sedmi kusů hydrogeologických průzkumných vrtů, zpracování matematického modelu, to je to, co by se teď mělo dělat. A MPO se tedy domnívá, že by vláda měla být informována o návrhu souboru těchto opatření komplexního charakteru vedoucího k eliminaci negativních účinků, a to jako celku.

Nicméně je zcela jasné, že tenhle úkol už přesahuje rámec kompetencí našeho resortu. Proto jsem vládě navrhl, a bude to teď na dalším zasedání vlády, aby zpracovatelem tohoto navazujícího materiálu bylo Ministerstvo životního prostředí. MPO samozřejmě bude plně součinné a předá všechny získané poznatky z těch studií, které se teď tedy z toho platí, to je těch, jak už jsem říkal, sedmi geologických průzkumných vrtů, s tím, že je nutné říci, že MPO, resp. Palivový kombinát Ústí jakožto podřízená instituce MPO, ke staré ekologické zátěži nemá žádnou právní vazbu ani odpovědnost a činnost nad rámec povinnosti monitorovat kvalitu důlních vod byla v minulých letech realizována, a to z důvodu, že si státní podnik byl vědom své povinnosti jednat v souladu s obecnou zakročovací povinností ve smyslu občanskoprávních předpisů. Takže smyslem toho úsilí bylo indikovat a navrhnout další postup, kterým by byla hrozící ekologická škoda odvrácena nebo zmírněna.

Takže cílem v současnosti plánovaných akcí v rámci PKÚ je zajistit bezproblémové vypouštění všech důlních vod do veřejné vodoteče. Po zatopení všech vyrubaných prostor bývalého kladenského revíru současně PKÚ podnikne všechny kroky, aby nedošlo k negativním dopadům na hydrosféru, tak, aby nebyla zanedbána opatření a kontaminováno životní prostředí, nebo naopak (předsedající upozorňuje na čas) aby byla učiněna všechna - už to hned bude, já myslím, že to je důležité - technická opatření, která by byla předimenzovaná. Je tady toho ještě víc -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, nemůžu dovolit. Paní poslankyně vám dá doplňující dotaz, předpokládám, a umožní vám tak pokračovat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane ministře, za odpověď. Samozřejmě já čerpám z médií a z informací samospráv. Ptám se tedy, a to s ohledem na závažnost situace, protože Kladno je v oblasti vysychající krajiny, dochází jim voda a musí přivádět vodu až z Želivky, a pokud by došlo skutečně ke kontaminaci tohoto zdroje, to je zdroj velký tak, že činí asi jednu třetinu celoroční spotřeby v České republice, tak si myslím, že by bylo dobré řešit tu situaci tak, že by se mohlo čerpat a těch 250 milionů by se právě mohlo využít na čerpání, a tím by se snížila ta hladina a nedocházela by ta voda až k té kontaminované části. Mně připadá, že si to přehazujete trošičku jako horký brambor.

Moje otázka tedy zní: jestliže to chcete převést na Ministerstvo životního prostředí, to chápu, ale každopádně vzhledem k tomu, v jaké je to lokalitě, by to mělo být v kompetenci obou. A jestli těch 250 milionů bude převedeno od vás (předsedající upozorňuje na čas) na Ministerstvo životního prostředí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: O tom musí rozhodnout vláda, protože principiálně nejde vůbec o 250 milionů korun. Ty jsou na to alokovány a ty jsou v pořádku. Ale ony musí být čerpány účelově. A jestliže teď se tedy prokázalo, že ta kontaminace je jiná, a v tuto chvíli bychom vlastně byli v situaci, že by se měly alokovat peníze na něco jiného, než jak původně bylo, to je těch, jak jsem už říkal, 150 a 100 milionů korun, tak se musí všechno překvalifikovat a říct, na co se tedy ty peníze použijí. V tom asi nebude problém. Pokud se shodneme na tom, že tam nějaké nebezpečí hrozí a že je tam třeba udělat jiná opatření, tak se na to ty peníze použijí. Čili nehraje se teď opravdu o to, aby se někde ušetřilo 250 milionů. My jsme nemohli v tuhle chvíli vzít peníze a účelově použít na něco jiného, než jak nám Ministerstvo financí někdy v roce 2017 odsouhlasilo. Čili není za tím žádná klička, není za tím ani snaha ušetřit 250 milionů korun, skutečně v tom ten problém není. Je v tom jediná věc, že se změnila situace ve smyslu toho, že to, jak se tím trochu strašilo, co by všechno mohlo nastat, v tuto chvíli vypadá, že zdaleka tak není. A není to jenom otázka desítek let, ale i té míry. Nicméně to se vyhodnotí.

Souhlasím s vámi, že v tuhle chvíli nemusí občany zajímat, jestli to dělá MŽP, nebo jestli to dělá MPO, to my si musíme na vládě vyřídit, ale garantuji to, že pokud tam cokoli bude potřeba udělat k tomu, aby se tomu zabránilo, tak se na to ty peníze samozřejmě využijí a jenom se to musí překvalifikovat, na co to přesně bude. A ono je to dost celkem náročné téma, protože to není tak úplně jednoduché tady během pěti minut si všechno vysvětlit. Já si myslím, že by vůbec nebylo špatné, kdyby zástupci resortů jeli do toho regionu a tam se na to udělalo opravdu sezení třeba s těmi občany a tam by se skutečně vysvětlilo, jaká je situace, z čeho mohou mít obavu, nemohou mít obavu, kolik se alokovalo na to peněz, kolik se alokuje a jaké se budou dělat kroky. To si myslím, že by bylo docela férové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, děkuji za dodržení času. A prosím paní poslankyni Majerovou Zahradníkovou, která bude interpelovat nepřítomného ministra Plagu ve věci počítání romských žáků na školách. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji za slovo. Mně je líto, že opět interpeluji pana ministra školství, který tu není, tak si budeme muset počkat na písemnou odpověď.

Nicméně mnoho škol a ředitelů mateřských škol i školek se na mě obrátilo, abych se dotázala Ministerstva školství, proč si po ředitelích škol vyžádalo další dokument, který tentokrát chce, aby zjistili počty romských žáků. Náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl v zaslaném dopise výslovně ředitelům napsal, aby kvalifikovaně odhadli počet romských žáků. Úředníci ministerstva v této souvislosti zformulovali definici romství, ze které mi opravdu vstávají vlasy hrůzou na hlavě, a přemýšlím, jestli je to jenom trapný a nejapný žert.

Takže teď bych ráda přečetla tu definici identifikace: Za Roma je označen takový jedinec, který se za něj sám považuje, aniž by se nutně k této příslušnosti za všech okolností hlásil, anebo je za něj považován významnou částí svého okolí na základě skutečných či domnělých antropologických, kulturních nebo sociálních indikátorů. - Ono by stačilo pouze vyměnit to slovo Roma a byli bychom v devětatřicátém.

Mohl by prosím Sněmovně podat pan ministr školství Robert Plaga k výše uvedené záležitosti vysvětlení? Pokud to měl být ze strany jeho úředníků snad hloupý vtip, tak se skutečně hodně nepovedl a rodiče romských žáků mají plné právo cítit se dotčeni. V neposlední řadě potom ministr Plaga ředitele školek a škol opět zahltil dalším zbytečným (předsedající upozorňuje na čas) byrokratickým dotazníkem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví písemně do třiceti dnů.

A nyní prosím pana poslance Kolovratníka, který bude interpelovat pana ministra Kremlíka ve věci přípravy vysokorychlostních tratí v České republice. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP