(10.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Tehdy byla ta strategie odmítnuta, ale samozřejmě že to v tuto chvíli pro nás nekončí, protože my musíme dosáhnout toho, aby vláda schválila jasný dokument, protože v tuto chvíli samozřejmě, i když se řídíme těmito principy, i když máme nastaveny jakési interní pokyny, i když je všichni dodržujeme každý z úrovně svých kompetencí, tak samozřejmě toto není úplně žádný ideální stav v tuto chvíli. A vlastně musíme naplnit usnesení vlády, které Ministerstvo financí toto navrhovalo.

To znamená, že já v tuto chvíli počítám s tím, že do konce roku, odhaduji, protože na tom pracujeme, předložím do vlády znovu materiál, to znamená znovu materiál, kde si musíme říct, za prvé - víte, že jsem vám přiložila do té odpovědi i podrobnou analýzu všech těch společností, aby byl kompletní přehled. My si musíme i říct, na kterých společnostech máme zájem, které chceme utlumit, které chceme naopak priorizovat. Prostě dát tomu jasnou štábní kulturu a pak samozřejmě na těch principech, na kterých to stejně všichni spravujeme, postavit ten vládní materiál, protože jenom vláda může být tím, kdo vlastně tuto politiku bude prosazovat a tuto politiku přijme. Takže mou ambicí v tuto chvíli, a na tom samozřejmě pracuje odborný tým Ministerstva financí - ale to není jenom otázka Ministerstva financí. My musíme spolupracovat i s kolegy z dalších rezortů. Takže já v tuto chvíli plánuji do konce roku předložit ten materiál znovu do vlády. Bude veřejný.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Aleně Schillerové. Nyní se hlásí pan ministr dopravy Vladimír Kremlík a ptám, jestli bude mít zájem také pan místopředseda vlády. Ano. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážená veřejnosti, my samozřejmě jako Ministerstvo dopravy jsme odpověděli na dotaz panu poslanci Stanjurovi, kde jsme mu poskytli detailní přehled, pokud jde o jednotlivé státní organizace v rezortu Ministerstva dopravy. Tady můžete vidět velmi stručný přehled, který zahrnuje konkrétní organizaci, konkrétní složení statutárních orgánů, představenstva, počty zaměstnanců a hospodářské výsledky a samozřejmě okolnost, pokud je řízena někým jiným, než je přímo ministr, případně některý jiný subjekt, například České dráhy, řídící výbor, který je složen z různých zástupců různých ministerstev.

Pokud jde o výkon vlastnické politiky státu, tak tady bych chtěl konstatovat, že oceňuji tento dotaz směrem k tomuto tématu, a my jako Ministerstvo dopravy úzce spolupracujeme s Ministerstvem financí a samozřejmě s místopředsedou vlády panem Havlíčkem na tom, aby skutečně byla a existovala strategie vlastnické politiky státu. Pro nás to bude klíčový dokument, který bude zavazovat nás jako rezortní ministry, pokud jde o její prosazování. Je třeba nezapomenout, že ovšem existuje ještě jeden dokument, který determinuje fungování těchto státních organizací, a to je usnesení vlády 835 ze dne 12. 12. 2018, které definuje zásady odměňování vedoucích zaměstnanců a členů řídících orgánů. I z tohoto dokumentu vycházíme. A pak v některých případech, pokud jde o některé státní organizace, pak samozřejmě je tam tzv. výbor pro personální nominace zřízený při Úřadu vlády.

Pokud jde o zmíněné České dráhy, tak tam bych chtěl říci, že úzce kooperuji s vedením Českých drah, to znamená s představenstvem a dozorčí radou. Teď myslím jako my, Ministerstvo dopravy a řídící výbor, a České dráhy by měly projednávat teď na podzim svoji strategii. Tam by se měly především zaměřit na modernizaci vozového parku, na nutnost významných investic za účelem plnění uzavřených smluv o závazku veřejné služby v dopravě, přičemž především to je plnění objednávek krajů a Ministerstva dopravy a samozřejmě posílení konkurenceschopnosti Českých drah ve vztahu k soukromým dopravcům. Nesmírně důležitý úkol pro České dráhy je potom personální stabilizace společnosti, a to jak na úrovni managementu Českých drah, tak samozřejmě provozních zaměstnanců, zejména strojvedoucích, kterých, vnímám, že není dostatek, resp. je jich nedostatek. Důležité pro České dráhy bude udržení ratingu Baa2 a stávajících výhodných podmínek pro externí financování.

Samozřejmě České dráhy čeká aktuální pokračování v přípravě na přechod na plně liberalizovaný železniční trh. Především se má projevit ve zvyšování úrovně poskytovaných služeb, zvyšování konkurenceschopnosti s cílem posilování Českých drah na trhu. Samozřejmě důležitá bude transformace řídicí struktury společnosti a modernizace jejích vnitřních procesů s cílem efektivního fungování v plně tržním prostředí. Samozřejmě jsou tam určité historické zátěže v důsledku nedokonalé a nedokončené transformace Českých drah, státní organizace. Asi na to vzpomínáte, pane poslanče, jednalo se o roky kolem roku 2000.

Pak samozřejmě nesmírně důležitá bude konsolidace skupiny Českých drah a výhled a strategie ve vztahu k dceřiným společnostem. Nesmírně důležité budou potom příležitosti na otevřeném trhu, aktivizace nových trhů. České dráhy by neměly čekat pasivně na příchod konkurence ze zahraničí, ale měly by také aktivně dobývat i cizí trhy. (V sále je silný hluk!)

Takže to je velmi stručně, pokud jde o Ministerstvo dopravy a prosazování vlastnické politiky státu v rezortu Ministerstva dopravy. Chtěl bych ještě poděkovat za spolupráci s panem místopředsedou vlády Havlíčkem a s paní ministryní Schillerovou v této věci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi dopravy a nyní v rozpravě pan místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pane místopředsedo vlády, máte slovo. Ale ještě než začnete mluvit, ještě jednou požádám o klid!

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já už to nebudu natahovat, protože vše zde padlo od paní ministryně financí i z pohledu rezortu od kolegy Kremlíka. Jenom doplním jedinou věc, že v rámci MPO mimo to, že samozřejmě respektujeme OECD atd., tak zavádíme významně náročnější systém řízení majetkových účastí. Ono to není jenom o tom, že si vydefinujeme, co bude, kdo bude dělat, ale když se to potom skutečně fakticky řídí po té ekonomické stránce, stránce synergických efektů, jasně se definuje a současně i vyhodnocuje úroveň a role správních, nebo chceme-li dozorčích rad v jednotlivých vedeních společnosti managementu a představenstvech a děláme poměrně i zásadní změny. Jinak vše jsem dal do té písemné odpovědi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já děkuji panu místopředsedovi vlády a ministrovi průmyslu a obchodu Karlu Havlíčkovi. Dále v rozpravě pan poslanec Zbyněk Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji. Stihneme to. Nebudeme navrhovat vyslovení nesouhlasu. Jestli mohu dobře interpretovat slova paní ministryně, tak já bych očekával někdy v prvním kvartálu příštího roku, že by vláda mohla ten materiál projednat. To budou zřejmě obecná pravidla vlastnické politiky. Za nás, my si představujeme, že ty podniky se rozdělí mezi ty, jejichž obsah vlastnické politiky bude určovat vláda jako celek, a ty méně významné, že by je určovaly jednotlivé rezorty. Myslím si, že je to rozumné, že každou majetkovou účastí se nemusí zabývat vláda jako celek. To byl vlastně důvod, proč jsem dal nesouhlas s tou odpovědí, abychom si to vyjasnili.

Děkuji jednak za ty písemné podklady. Každý z vás, kdo budete mít zájem, si to můžete najít. Neinterpeloval jsem ministra vnitra, protože tam má Českou poštu. Asi jsem nezahrnul úplně všechny, ale interpeloval jsem ty tři rezorty, kde těch majetkových účastí je nejvíce.

Pane místopředsedo, nenavrhuji hlasování o vyslovení nesouhlasu s odpovědí u všech tří interpelací, sněmovní tisky 616, 617, 618.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi klubu ODS Zbyňku Stanjurovi za jeho návrh a mohu projednávané tři interpelace, to znamená interpelaci pod číslem 616 na paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou (považovat) ukončenou. Taktéž 617 na pana ministra dopravy Vladimíra Kremlíka a 618 na ministra průmyslu a obchodu a místopředsedu vlády Karla Havlíčka. Děkuji za odpovědi a končím projednávání těchto bodů. Neotevřu další interpelaci, protože tady mám ještě několik omluv z dnešního jednání. Mezi 11. a 12. hodinou se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, omlouvá se do 13 hodin z pracovních důvodů pan poslanec Dominik Feri, od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Pour, dále se omlouvá ze zdravotních důvodů mezi 11. hodinou a 16. hodinou pan poslanec Karel Schwarzenberg a od 9 hodin do 11 hodin se omlouvá z pracovních důvodů pan poslanec Josef Hájek. Další omluva je od pana poslance Bendy, který to má do konce jednacího dne z osobních důvodů. Další omluva je mezi 11. a 13. hodinou z pracovních důvodů od pana poslance Miloslava Janulíka a mezi 9.00 a 11.45 se z pracovních důvodů omlouvá paní poslankyně Věra Adámková. To jsou omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny.

A protože se blíží 11. hodina, končím tedy blok odpovědí na písemné interpelace poslanců, kteří vyslovili nesouhlas s odpovědí ministrů vlády České republiky. Budeme pokračovat dalšími body podle zákona o jednacím řádu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP