(10.40 hodin)
(pokračuje Filip)

Můžeme tedy hlasovat. Zahájil jsem hlasování 162 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 162, z přítomných 80 pro 44. Návrh byl přijat.

 

Budeme pokračovat, a to opět interpelací pana poslance Zbyňka Stanjury, tentokrát na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou. Jde o sněmovní tisk 616. Požádám sněmovnu o klid, abychom mohli pokračovat v projednávání této interpelace.

Otevírám rozpravu. Hlásí se pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Avizuji - hned to zdůvodním - poměrně netradiční procedurální návrh, a to abychom sloučili rozpravu k interpelacím, sněmovní tisky 616, 617 a 618. Hned vysvětlím.

Já jsem se obrátil na tři resorty, které bezesporu vykonávají nějakou vlastnickou politiku, na resort financí, resort dopravy a resort Ministerstva průmyslu a obchodu, s dotazy, které vlastně byly identické. Ptal jsem se na to, kdo definuje vlastnickou politiku státu, jaké jsou hlavní body této vlastnické politiky, kdo prosazuje a pak vlastně na statistické údaje o všech majetkových účastech, o tom, kdo je vede, jaké je složení managementu, případných dozorčích rad či představenstva, o tom, jaká je funkční doba těchto lidí.

Musím s uspokojením konstatovat, že zejména v oblasti statistiky jsem dostal plné informace, takže musím pochválit všechna tři ministerstva. Máme k dispozici, a tím pádem máte všichni ve svém tisku přehled o všech významných majetkových účastech státu včetně personálního složení managementu, dozorčích rad či představenstev či správních rad, podle toho, u kterého podniku nebo majetkové účasti. Nicméně ty odpovědi se poměrně zásadně liší v prvních třech otázkách, které jsou důležitější než ten seznam, to znamená, kdo definuje vlastnickou politiku státu, jaké jsou její hlavní body a jak se prosazuje. V zásadě ještě na to, jak se prosazuje, jsou odpovědi identické, jsou logické, prosazují to zástupci státu v řídících či kontrolních orgánech.

Abych nepřeskakoval, dovolil bych si dát procedurální návrh, abychom vedli rozpravu ke všem těm třem interpelacím. Zatím nemám v úmyslu navrhnout vyslovení nesouhlasu, spíše si to v debatě vyjasnit. Všichni tři ministři, resp. paní ministryně a dva její kolegové jsou přítomni, takže nic nebrání tomu, abychom to do 11 hodin stihli.

Zkusím popsat ten problém. Ministerstvo dopravy napsalo, že nemá kompetenci určovat vlastnickou politiku státu, když to zjednoduším. Ministerstvo průmyslu mi napsalo, že vlastnickou politiku určuje vláda. Na základě nějakého usnesení z roku 2014 mělo Ministerstvo financí vypracovat materiál, na základě toho se měla řídit všechna ministerstva. Z Ministerstva financí mi napsali, že ten materiál skutečně vypracovali, bohužel ho vláda nepřijala. Neznám důvody, pro mě bylo překvapením, já jsem nevěděl, že to vláda nepřijala, nakonec to byla nová informace. Ale to není to nejdůležitější. Současně mi Ministerstvo financí napsalo, že vlastnická politika se řídí interními směrnicemi ministerstva, které jsou bezesporu neveřejné. Myslím, že interní směrnice z logiky věci, z toho názvu "interní", jsou neveřejné.

V zásadě ale ani v jedné z těch odpovědí jsem se nedozvěděl, jaké jsou hlavní body vlastnické politiky. Mě třeba zajímá - jeden z největších státních podniků, nebo státní účasti, to není státní podnik, jsou České dráhy, a. s. Desítky miliard obratu, desetitisíce zaměstnanců. Ministerstvo dopravy, všichni občané chápou a rozumějí tomu, že za České dráhy zodpovídá Ministerstvo dopravy. Ona to úplně není pravda podle složení řídícího výboru, ale logicky občané a myslím, že i my předpokládáme, že odpovědnost za České dráhy má Ministerstvo dopravy. Současně mi pan ministr napsal, že neurčuje vlastnickou politiku státu. A materiál Ministerstva financí nebyl přijat. Pak je logická otázka, kdo určuje například vlastnickou politiku státu u Českých drah a jaké jsou její hlavní body. A tam ty body mohou být různé. Stát může sledovat zejména ekonomické ukazatele nebo například poskytování nějakých veřejných služeb, které jsou v zájmu státu a jeho občanů.

Pokud mi vyhovíte, já bych byl pro, abychom vedli tu debatu společně. Já myslím, že klíčová otázka je, kdo vlastně určuje vlastnickou politiku státu, zda jsou skutečně jen interní směrnice - to já nepovažuji za šťastné. Rozumím, když vláda neschválila komplexní materiál, že ministerstvo musí něco dělat. U Ministerstva dopravy to nebylo vůbec jasné. Pochopil jsem z té odpovědi u MPO, že to vlastně také dělají na úrovni ministerstva. Tak spíše asi paní ministryně, zda má ambici ten materiál znovu předložit, případně přepracovaný, aby ho vláda schválila, tím pádem bude veřejný a i my se můžeme seznámit s tím, kdo určuje a jaké jsou hlavní body vlastnické politiky.

Dokud to nebude určeno, tak se vlastně nemá cenu přít, jak jsme se přeli v některých jiných interpelacích, co stát vlastně chce v ČEZ, co chce v Českých dráhách, co chce v ČEPSu. Protože my vlastně nevíme, jaké jsou úkoly, tak těžko můžeme říci, jestli se úkoly plní dobře, nebo špatně, případně nemůžeme debatovat o obsahu té vlastnické politiky, jestli má být skutečně zaměřena pouze na produkci zisku, nebo jsou tam i jiné úkoly, což já chápu, že tam mnohdy budou i jiné úkoly.

Děkuji. Pane místopředsedo, dávám procedurální návrh, abychom sloučili rozpravu ke třem sněmovním tiskům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pan poslanec Zbyněk Stanjura navrhl sloučit rozpravu ke třem interpelacím. Podle § 54 odst. 8 zákona o jednacím řádu a § 63 odst. 1 a 6 je to návrh, který je procedurálně možný a musíme to odhlasovat. V případě, že to přijmeme, přeruším jednu interpelaci po druhé a pak bychom zahájili sloučenou rozpravu. To je tedy procedurální postup. Doufám, že nikdo nic nenamítá proti postupu předsedajícího a můžeme tak rozhodnout.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 163, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 163, z přítomných 92 pro 79, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Proto přerušuji projednávání tisku 616, interpelace Zbyňka Stanjury, a zahajuji projednávání sněmovního tisku 617, interpelaci Zbyňka Stanjury, tentokrát na ministra dopravy, a tu zároveň přerušuji a také zahajuji projednávání interpelace Zbyňka Stanjury podle sněmovního tisku 618 na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a zároveň ji přerušuji a zahajuji sloučenou rozpravu k těmto třem interpelacím.

 


Sloučená rozprava k tiskům 616, 617 a 618

Jako první se hlásí místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane předsedo, je to tak, jak jste to shrnul, na financích skončí vždycky všechno - to je jen trošku bonmot. Vy jste to shrnul velice správně. My jsme se nijak nedomlouvali na odpovědích, každý odpověděl tak, jak to viděl ze svého úhlu pohledu.

Samostatná vlastnická politika státu, to je to gros, na co jste se ptal, skutečně není v současné době jednotně definována. To znamená, že při vykonávání vlastnické politiky státu, a to bylo i předmětem mé odpovědi vám, jsou Ministerstvem financí respektovány principy OECD pro správu a řízení státem vlastněných společností, které jsou zakotveny v Kodexu správy a řízení společností ČR z roku 2018, který vychází z obecných pravidel srovnatelných národních kodexů Corporate Governments, zejména rakouský a německý kodex, z mezinárodních standardů Corporate Governments a konkrétních pravidel, která reflektují tuzemskou a evropskou legislativu. To je jakýsi soubor a rámec správy a principů. To jsem vám všechno uváděla, pokud tedy budete souhlasit, tak bych to možná už všechno nečetla, máte to v odpovědi. (Poslanec souhlasí.) Děkuji.

Uváděla jsem vám tam, jaké jsou oblasti předmětů, které sledují jednotlivé resorty, pak strategie a pak to, že vlastně Ministerstvem financí navržená strategie, a my jsme ji skutečně v souladu s tím usnesením - teď hledám ten rok, kdy jsme to poslali na vládu - 2017, ano, mám to v té odpovědi, my jsme ji skutečně navrhli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP