(13.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Tohle je celý první bod. Dobře. Doufám, že víme, o čem budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

hlasování číslo 176 je přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 67, proti 55. Návrh nebyl přijat. Prosím další bod tohoto návrhu.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Další bod tohoto návrhu: Doporučuje Radě České televize, aby při schvalování rozpočtu na rok 2020 a další roky důkladně a s péčí řádného hospodáře prověřovala jednotlivé nákladové položky rozpočtu, a to za účelem efektivního využití finančních prostředků získaných od koncesionářů.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pan poslanec se hlásí. Dobře. Pokud není - nyní budeme hlasovat. Já se omlouvám. Byly zde nějaké přihlášky.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 177 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 51. Návrh byl přijat.

 

Budou nějaké kontroly hlasování nebo něco? Nevypadá to, takže prosím další bod.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Teď bychom hlasovali, jestli se nepletu, kolegu Juříčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Bude kontrola hlasování, tak počkáme chvilku. (Probíhá kontrola hlasování.) Pan poslanec. Prosím.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já jenom pro pořádek. Hlasoval jsem ne. V tom prvním hlasování na sjetině mám ano. Zřejmě rudá barva. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: V tom prvním věcném předpokládám. Děkuji. Prosím, pokud nejsou žádné další věci k hlasování, tak myslím, že bychom se mohli posunout k dalšímu návrhu.

 

Poslankyně Barbora Kořanová: Děkuji za slovo. Naposledy bychom hlasovali o doprovodném usnesení kolegy Juříčka, které zní: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky bere na vědomí skutečnost, že hospodaření České televize je deficitní a že současný provoz České televize je udržitelný pouze do roku 2021. Dále si je Poslanecká sněmovna vědoma toho, že existuje mnoho indícií, z nichž je možné usuzovat, že v České televizi docházelo k porušování zákona číslo 134/2016 Sb., popřípadě i dalších zákonných norem, a že docházelo a stále dochází k porušování článku 22.1 Kodexu České televize ze strany generálního ředitele České televize. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky ve všech uvedených skutečnostech neshledává natolik vážný problém, aby neschválila výroční zprávy České televize."

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To je návrh doprovodného usnesení.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Já vám děkuji. V hlasování číslo 178 je přihlášeno 152 poslanců a poslankyň, pro 20, proti 70. Toto doprovodné usnesení nebylo přijato.

 

Věřím, že jsme se takto vypořádali se všemi návrhy. Já velice děkuji zpravodajce a velice děkuji všem, kteří se tohoto jednání zúčastnili. Tím jsme vyčerpali všechny návrhu k tomuto bodu, takže tento bod končím. Nyní podle procedurálního usnesení, které jsme schválili dříve, vyhlašuji přestávku a sejdeme se ve 14.30 hodin k projednávání ústních interpelací na vládu a členy vlády. Já vám děkuji a přeji dobrou chuť.

Ještě na to byl dotaz, tak já to uvedu. Po ústních interpelacích by se mělo pokračovat s dalšími zprávami České televize, pokud nedojde snad k nějaké jiné dohodě do té doby, ale ta v tuto chvíli není na stole.

 

(Jednání přerušeno ve 13.36 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP