(15.10 hodin)

 

Poslankyně Ivana Nevludová: Děkuji za slovo, pane předsedající.

Vážená paní ministryně, v systému eKLEP jsem si vyhledala aktualizovanou verzi koncepce rodinné politiky, a to první verzi ze dne 29. května 2019, která šla do připomínkového řízení, a pak další ze dne 31. července 2019, předloženou do vlády. Zajímalo by mě, proč do verze pro vládu bylo vloženo nové opatření, a to č. 5.10, které neprošlo připomínkovým řízením, a připomínková místa se tak k němu nemohla již vyjádřit. Cituji: "Odstranění diskriminace stejnopohlavních rodin v právním řádu České republiky, které za svůj cíl uvádí narovnání právního stavu postavení v rámci občanského zákoníku, kde homoparentální rodiny budou moci uzavřít sňatek, a tudíž na tyto rodiny bude v právním řádu nahlíženo stejně jako na současně sezdané heterosexuální páry. Stejnopohlavní páry tedy budou mít stejné postavení jako páry různopohlavní a budou moci své rodinné vztahy rozvíjet stejným způsobem, buď uzavřením manželství, nebo vstupem do registrovaného partnerství, které s sebou ponese stejná práva a povinnosti jako manželství, včetně práv k dětem. Rovněž bude umožněno osvojení dítěte partnera nebo partnerky registrovaným párům prostřednictvím novely občanského zákoníku nebo novely zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství."

Mě zajímá, jak se může do vlády dostat materiál s tímto kontroverzním opatřením s tím, že jsou obcházena připomínková místa a dále je možno již v předloženém materiálu předjímat možnost uzavírání sňatku homosexuálních párů, když tento návrh zákona je pouze ve formě návrhu předloženého Poslanecké sněmovně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.

Další v pořadí je pan poslanec Zdeněk Ondráček s interpelací na pana ministra Jana Hamáčka ve věci kauza Maříková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane místopředsedo.

Vážený pane ministře, já se na vás obracím s interpelací ve věci kauza Maříková. Je to zajímavý název, ale ve zprávě Projevy extremismu a předsudečné nenávisti, kterou zpracovalo Ministerstvo vnitra jako souhrnnou situační zprávu pro druhé čtvrtletí roku 2019, a tato zpráva byla zpracovaná 8. srpna tohoto roku, se v oddíle 1.3 Projevy předsudečné nenávisti píše o konkrétních kauzách, které tedy probíhaly v tomto pololetí. V České republice známe případ Balda a další, které jsou zde uvedeny. Ale jsou to kauzy, které už proběhly pravomocným rozhodnutím soudů, a jsou to konečné kauzy.

Bohužel mezi případy, které jsou zde uvedeny, je také napsáno v této zprávě: byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jiných práv a svobod proti poslankyni SPD Karle Maříkové pro její výroky - a tak dále. Když jsme to s vámi diskutovali na výboru pro bezpečnost, tak jsme řekli, že v tom cítíme problém. Za prvé že by tam neměla být ani uvedená, ale hlavně jak se tato informace dostala k Ministerstvu vnitra, když přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné. A tehdy jsme o tom diskutovali, že proběhne nějaké šetření, a při posledním jednání výboru, kde byl váš pan náměstek, jsme o této věci znovu diskutovali a tam padlo slovo, že tuto informaci získalo Ministerstvo vnitra od SKPV, to znamená od kriminální policie.

Takže já se ptám, kde, od koho získal autor této zprávy informaci o zahájení úkonu trestního řízení proti poslankyni Karle Maříkové, když přípravné řízení trestní je ze zákona neveřejné.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážený pane místopředsedo, vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně, já bych chtěl vás a všechny občany České republiky ubezpečit, že v tomto případě, který je tedy spojen s vaším jménem, k žádnému úniku dat ze spisu nedošlo, nedochází a docházet nebude. Ministerstvo vnitra v žádném případě nemá přístup do vyšetřovacích spisů. V té souhrnné situační zprávě o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za druhé čtvrtletí roku 2019 byla paní poslankyně zmíněna v souvislosti s jejím veřejně známým výrokem, který byl široce medializován. A ta prostá informace o zahájení úkonu trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod byla získána od policie v rámci shromažďování podkladů do situační zprávy. Žádnou další informaci v této věci Ministerstvo vnitra nezískalo. Ministerstvo, když tuto zprávu sestavuje, tak informace logicky čerpá od policie, zpravodajských služeb a Nejvyššího státního zastupitelství.

Takže chci ještě jednou ujistit, že nedošlo k žádnému úniku ze spisu. Můžeme vést debatu, a já jsem připraven pokračovat v debatě, kterou jsme vedli na výboru pro bezpečnost, zda v takovýchto dokumentech mají být uvedeny pouze případy, kde už je pravomocný rozsudek, kde je tedy prošetřování ukončeno. Já si myslím, že ano, a určitě v tomto směru vydám příslušné pokyny. Ale chci jasně ubezpečit jak vás, tak veřejnost, že nedošlo k úniku z vyšetřovacího spisu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Já samozřejmě velmi rád tu debatu s vámi povedu. Byl bych rád, kdyby u toho také bylo Ministerstvo spravedlnosti, abychom si přesně nastavili mantinely, jestli to přípravné řízení trestní je tedy neveřejné a ty informace by tedy mělo Ministerstvo vnitra mít a psát je do takovýchto zpráv, nebo ne. Já s vámi plně souhlasím, že by tam měly být věci ukončené, kde už máme pravomocné rozhodnutí. Zprávu jsem několikrát četl, musím vás pochválit, že třeba píšete, že tuzemské i zahraniční zkušenosti ukazují, že tolerování verbálních nenávistných projevů je vede k tomu, že přes fyzické násilí - ano, pracujte na tom, protože ta společnost se velmi rychle polarizuje a ty případy, které výhrůžkami vůči osobám ať veřejně činným, nebo jenom pro ty, kteří mají názor na danou věc, přerůstají, a pokud to nebudeme řešit, tak to přeroste v to fyzické násilí, o kterém zde hovoříte. Takže budu velmi rád, pokud o těchto věcech budeme diskutovat a tohle už se nebude opakovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Takže další interpelace je paní poslankyně Pavla Golasowská. Vystoupí s interpelací na ministra Lubomíra Zaorálka ve věci média národnostních menšin. Prosím.

 

Poslankyně Pavla Golasowská: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, oslovuji vás v souvislosti s dotačním programem Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, který je hluboce podfinancován, a Ministerstvo kultury je na tento závažný problém dlouhodobě upozorňováno. Tento dotační program umožňuje národnostním menšinám vydávat periodická média v jejich vlastním jazyce a bohužel oproti roku 2011 celkový objem těchto prostředků klesl o téměř 8 milionů korun na celkových 20 000 850 korun, ačkoliv náklady přirozeně rostly. Celá řada těchto médií má ve výsledku existenční problémy. Ačkoliv vaše ministerstvo slíbilo zástupcům národnostních menšin řešení tohoto problému, tak přesto v návrhu rozpočtu ministerstva na rok 2020 je opět tato nízká, nedůstojná částka.

Vy sám pocházíte, stejně jako já, z Moravskoslezského kraje, a tedy dobře víte, že tamější národnostní menšiny jsou pro tento region obohacující a vzájemné soužití je nesmírně důležité. Dovolila bych se vás tedy zeptat, zdali iniciujete či podpoříte snahu o navrácení částky na tento dotační program pro rok 2020 zpět na důstojnou úroveň. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. A poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek Děkuji. Ano, paní poslankyně Golasowská má pravdu, že severní Morava je trochu takový Manhattan, New York, kde se nám ty národnostní menšiny už tradičně spojují. Já dobře vím, že se tyto prostředky právě čerpají - časopis polské menšiny Glos, německé LandesECHO a slovenské Dotyky, takže to jsou skutečně požadavky, které jsou podle mě naprosto oprávněné. Máte i pravdu v tom, co jste říkala, že tam došlo k poklesu, že tam bylo původně 30 milionů a že to kleslo na nějakých 21, jak jste to správně uváděla. Mohu říci, že tak jak jsem si to ověřoval, Ministerstvo kultury opakovaně žádalo o zvýšení, každoročně tedy žádá o to, aby se to minimálně vrátilo na tu původní hodnotu s tím, že to je vlastně reálně méně, a dělalo to takto i nyní, nicméně jsme v tom neuspěli. Takže v této chvíli je to stále tak, že je tam těch 21, a nedošlo tedy k té změně, kterou vy byste vlastně požadovala. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP