(12.20 hodin)
(pokračuje Okamura)

Budeme hlasovat o procedurálním návrhu předsedy klubu ČSSD Jana Chvojky, který navrhuje přerušení tohoto tisku z důvodu nepřítomnosti hlavního zástupce navrhovatele do dalších jednání v rámci druhých čtení, když to budu citovat tak, jak to bylo řečeno. Žádost o odhlášení. Odhlašuji vás všechny. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přerušení? Kdo je proti přerušení?

Hlasování číslo 279. Přihlášeno 135 poslanců, pro 106, proti 3. Návrh na přerušení byl přijat. Já tedy přerušuji projednávání tohoto tisku.

 

Máme další návrh zákona. Jedná se o bod

 

18.
Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 69/ - druhé čtení

Dne 6. března 2019 na 27. schůzi Poslanecké sněmovny jsme souhlasili s návrhem na opakování druhého čtení tohoto návrhu zákona. Usnesení Poslanecké sněmovny číslo 537. Prosím, aby místa u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Lubomír Španěl a zpravodaj garančního výboru za rozpočtový výbor poslanec Jan Řehounek. Rozpočtový výbor návrh znovu projednal a vydal usnesení, která byla doručena jako sněmovní tisky 69/8 a 9.

Ptám se nyní zástupce navrhovatelů poslance Lubomíra Španěla, zda chce vystoupit v úvodu tohoto druhého čtení. Ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lubomír Španěl: Dobrý den. Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, náš návrh zákona o majetku České republiky, sněmovní tisk 69, zavádí takzvanou péči řádného hospodáře. Za současného právního stavu není státu umožněno vymáhat některé škody, které na jeho majetku opakovaně vznikají. Konkrétně se jedná o škody na majetku státu, které jednotlivým organizačním složkám státu, respektive státu jako celku, vznikají uhrazením pokuty za správní delikt.

Typicky se jedná například o uhrazení pokuty za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek dle rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nicméně se může jednat i o jiné správní delikty, kdy je v rámci státu jednou organizační složkou státu udělena pokuta jiné organizační složce. Vždy se jedná o takové případy, kdy stát, respektive organizační složky státu, prostřednictvím některého svého zaměstnance poruší právní předpis a za toto jednání uhradí stát, respektive jedna organizační složka státu, uloženou pokutu, která se okamžitě stává příjmem státu, respektive jiné organizační složky státu.

Rozpočtový výbor přijal na své 22. schůzi dne 3. 4. 2019 pozměňovací návrh, který řeší komplexně tuto problematiku, takzvanou fikci právnické osoby. My tento komplexní návrh podporujeme jako SPD. A chtěl bych jenom připomenout, že tento komplexní návrh již zohledňuje i pozměňovací návrh pana poslance Michálka a záleží na něm, jestli mu to takto stačí.

Takže to by bylo na úvod všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, aby se ujal slova zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jan Řehounek a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Řehounek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych tady navázal na zástupce předkladatelů. V krátkosti bych tady přednesl putování tohoto tisku Sněmovnou, protože je to jeden z nejstarších tisků, které tady v současné době leží, protože skupina poslanců ho předložila Sněmovně už 25. ledna 2018. To znamená, že tento tisk je tady více než rok a půl.

První čtení proběhlo 11. dubna, kde tedy byl ten tisk doporučen garančnímu výboru rozpočtovému, za který tady mluvím, zároveň tady byl přidělen i ústavně-právnímu výboru. Já budu hovořit za rozpočtový výbor, který ho projednal několikrát, jednou přerušil projednávání. Druhé čtení proběhlo 14. listopadu 2018, kdy ten návrh prošel obecnou rozpravou, byl postoupen do třetího čtení, ale v rámci začátku třetího čtení bylo navrženo opakování druhého čtení, a proto jsme teď opět ve druhém čtení. Po tom opakování druhého čtení ústavně-právní výbor už zákon neprojednal a rozpočtový výbor ho projednal dvakrát, ale nejdůležitější je projednání ze 4. dubna 2019, kdy přijal usnesení, se kterým bych vás tady rád seznámil.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů poslance Jana Hrnčíře, zpravodajské zprávě poslance Jana Řehounka a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu - za prvé - doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 69, schválila ve znění komplexního pozměňovacího návrhu.

Jak tady už zástupce předkladatelů zmínil, k tomuto tisku byl podán komplexní pozměňovací návrh, který i z mého pohledu a i z pohledu výboru výrazně zpřesnil a upravil ten původní návrh, a já budu vlastně i za klub ANO doporučovat, aby byl tento sněmovní tisk schválen ve znění tohoto komplexního pozměňovacího návrhu. A jak je samozřejmě dále jasné z jednacího řádu, všechny další pozměňovací návrhy už by měly být k tomuto novému komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. A nyní se táži, zdali si přeje vystoupit zpravodajka ústavně-právního výboru paní poslankyně Helena Válková, ta je ovšem omluvena, takže můžeme pokračovat. A nyní s přednostním právem pan poslanec Jakub Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem také byl účasten jednání ústavně-právního výboru o tom původním návrhu. My jsme nad tím diskutovali. Dospěli jsme k závěru, že je potřeba to výrazným způsobem předělat a že současně podporujeme tu základní myšlenku, která tam je, jak řešit odpovědnost zejména úředníků za způsobenou škodu. Ostatně i my jsme to měli v našem programu jako prioritu, aby se posílila zodpovědnost za způsobenou škodu, a to ve dvou základních ohledech.

Za prvé, dneska neexistuje povinnost učinit jakýkoliv záznam o tom, že nějaký nárok na náhradu škody vůbec vznikl. Takže to je věc, kterou jsme tam zařadili z mé iniciativy. A současně jsme řešili problém, na který nás upozornil prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, že v okamžiku, kdy jedna organizační složka platí pokutu jiné části státu, vznikne tedy škoda na jednom úřadě, ale dostane to druhý úřad do svého rozpočtu, tak z pohledu práva, tak jak to vykládal Nejvyšší správnou soud, vlastně žádná škoda nevznikla, protože si to jenom stát přendaval z jedné kapsy do druhé. Takže tohle jsme i v návaznosti na analýzy paní doktorky Bělinové upravili, a na základě dohody, kterou jsme učinili s panem náměstkem Landou na Ministerstvu financí, jsme dali dohromady ten výsledný návrh, do kterého si Ministerstvo financí vtělilo i tu svoji koncepci dělené subjektivity státu. To je věc, která je poměrně radikální změnou, nese za ni zodpovědnost Ministerstvo financí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP