(12.10 hodin)

 

Poslanec Radek Zlesák: Děkuji za slovo a panu předsedajícímu, který je vždy připraven, díky tomu mohu přečíst usnesení výboru pro obranu z 27. schůze ze dne 30. října 2019 k tomuto bodu.

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, náčelníka Generálního štábu armádního generála Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Ing. Radka Zlesáka a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky v prvním pololetí 2019 vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Děkuji za vaši pozornost a ještě jednou se omlouvám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Já zahajuji všeobecnou rozpravu a rozhlédnu se po sále, zdali je někdo přihlášen. Nikoho nevidím, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se, zdali má pan ministr či pan zpravodaj zájem o závěrečné slovo. Nemáte zájem o závěrečné slovo, pane ministře? Pane zpravodaji? (Bez zájmu.) Přistoupíme tedy k rozpravě podrobné. Podívám se, zda je někdo přihlášen. Nikdo přihlášen není. Takže končím podrobnou rozpravu. Táži se, zdali máte zájem o závěrečné slovo - pan ministr, pan zpravodaj? Nemáte zájem, takže budeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo předneseno panem zpravodajem.

Ještě jednou zagonguji, abych dal prostor dostavit se všem poslancům. Myslím, že můžeme hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 277, přihlášeno 145 poslanců, pro 117, proti 9. Návrh usnesení byl přijat.

 

Přistoupíme k bodu číslo

 

280.
Informace o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních
mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států
na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019
/sněmovní tisk 599/

Tento materiál opět uvede ministr obrany Lubomír Metnar. Prosím, ujměte se slova.

 

Ministr obrany ČR Lubomír Metnar Opět děkuji za udělení slova. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je to poslední bod, který tady uvádím.

Tento materiál v uvedeném období obsahuje informace, kdy vojenská cvičení byla realizována v rozsahu schváleném vládou České republiky. Materiál obsahuje informace o realizovaných vojenských cvičeních v rozsahu schváleném vládou České republiky. Jednotky ozbrojených sil ČR se v tomto období zúčastnily 52 vojenských cvičení se zahraničními partnery mimo území České republiky a 23 cvičení se zahraničními partnery na území ČR. Celková finanční částka potřebná k provedení těchto cvičení činila 53,8 mil. korun.

Hlavní úkoly ozbrojených sil České republiky při výcviku se zahraničními partnery v prvním pololetí letošního roku byly: příprava jednotek k nasazení v operacích a do pohotovostních sil, rozvoj interoperability v rámci bilaterální regionální spolupráce, výstavba a rozvoj schopností k naplňování kolektivních a obranných závazků NATO a EU. Detailní přehled cvičení za období leden až červen 2019 je rovněž uveden v příloze předkládaného materiálu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Usnesení výboru pro obranu bylo doručeno jako sněmovní tisk 599/1. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru poslanec Pavel Jelínek a informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, Informace o účasti ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních mimo území ČR a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území ČR za období leden až červen 2019, sněmovní tisk číslo 599, byla na výbor pro obranu doručena 30. října. A na této 27. schůzi bylo výborem pro obranu doporučeno a přijato následující usnesení:

Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním vystoupení náměstka ministra obrany pověřeného řízením sekce obranné politiky a strategie Ing. Radomíra Jahody, MSc., a náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Ing. Aleše Opaty, zpravodajské zprávě poslance Ing. Pavla Jelínka, Ph.D., a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně PČR, aby informaci o účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky za období leden až červen 2019, sněmovní tisk číslo 599, vzala na vědomí;

II. pověřuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky;

III. ukládá předsedkyni výboru, aby předložila usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Zahajuji všeobecnou rozpravu, do které nemám žádného přihlášeného poslance, takže všeobecnou rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan zpravodaj, pan ministr? Nemáte zájem o závěrečná slova, pane ministře. Pan zpravodaj také ne. Přistoupíme k rozpravě podrobné. Do té nemám také nikoho přihlášeného, takže končím podrobnou rozpravu. Máte zájem o závěrečná slova po podrobné rozpravě? Ne, pan zpravodaj také ne. Takže budeme hlasovat o usnesení. Zagonguji. Dáme prostor, aby se poslanci, kteří tady nejsou, dostavili.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro usnesení? Kdo je proti usnesení?

Hlasování číslo 278, přihlášeno 144 poslanců, pro 123, proti žádný. Návrh usnesení byl schválen.

 

Nyní přistoupíme k dalšímu bodu a jedná se - já jsem ještě neotevřel bod, chcete k tomu vystoupit? Ještě jsem neotevřel bod, ale já ho otevřu. (K poslanci Chvojkovi.) Jedná se o bod číslo

 

17.
Návrh poslanců Jana Hamáčka, Lubomíra Zaorálka, Kateřiny Valachové,
Jana Birke a dalších na vydání ústavního zákona o celostátním referendu
/sněmovní tisk 111/ - druhé čtení

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili dne 5. října, podrobná rozprava byla přerušena. Chcete tedy vystoupit? Tak prosím. Předseda klubu ČSSD Jan Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké už odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl prosím navrhnout přerušení tohoto bodu, a to z důvodu, že tady není ta hlavní zástupkyně předkladatelů Kateřina Valachová, je omluvena z pracovních důvodů. A nejenom že to je zástupkyně předkladatelů, ale také je předsedkyní stálé komise pro Ústavu, kde se toto velmi podrobně probíralo. Myslím si, že by bylo (nebylo) od věci, aby při projednávání tohoto tisku byla na místě. Opakuji, je omluvena z pracovních důvodů, tudíž prosím o přerušení tohoto bodu do dalšího jednání o druhých čteních. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Máme tady procedurální návrh, takže zagonguji. Faktickou poznámku, dobře, ale můžete s přednostním právem, pane předsedo. (Poslanec Kalousek mimo mikrofon: Já se omlouvám, já jsem hlasoval.) Aha, takhle, ale já jsem ještě nevyhlásil hlasování. Tak vás odmáznu. Já jsem zatím jenom zagongoval. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP