(14.40 hodin)
(pokračuje Valenta)

V roce 2013 jste veřejně sliboval, že pokud budete poslancem, budete do Sněmovny chodit, a ne jako ti ostatní poslanci, co mají účast 40 % a vysedávají v bufetech. Vy dnes máte sněmovní účast 27 % a na poslaneckých interpelacích jsem vás nezaregistroval již snad po několik měsíců. Před rokem jsem vás zde také interpeloval s tím, že i účast členů vaší vlády na jednání Sněmovny i interpelacích je více než tristní. Slíbil jste, že s nimi promluvíte, ale sám jste jim od té doby dobrý příklad nedal. Tehdy jste totiž měl 34 % účastí při hlasovaní a dnes již těch zmíněných 27%. Jestli tedy váš mediální výrok platí a skutečně se již nechcete účastnit jednání Sněmovny, vzdejte se prosím svého poslaneckého mandátu ve prospěch náhradníka, nebo urychleně - a toto slovo zdůrazňuji - prosaďte klouzavý mandát, což jste i sám osobně navrhoval. Legislativní silou k tomu potřebnou zcela jistě při aktuálním rozložení politických sil disponujete, takže jakékoliv otálení v této věci mohou, a také jistě budou, naši občané považovat pouze za jakýsi trik, který vás zcela jistě není hoden. Děkuji za objasňující písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Vojtěch Munzar ve věci řešení bytové krize. Přečtu omluvu. Pan poslanec Miroslav Rozner se omlouvá dnes od 14.30 do konce jednání. Prosím.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane neustále nepřítomný premiére, od léta se neúčastníte interpelací, což znamená, že odpovědi na naše dotazy nejsou vaše autentické, ale jsou to de facto odpovědi úředníků a Úřadu vlády. Přesto vznesu svůj dotaz.

Jak budete řešit bytovou krizi a rostoucí ceny nemovitostí a nájmů, jaké funkční řešení máte připraveno? Odmítli jste zrušit daň z nabytí nemovitosti, a tím snížit náklady pro kupující na pořízení jejich bydlení. Místo toho zvyšujete poplatky na vklad do katastru, prosazujete novelu zákona o České národní bance, ve které jí chcete dát další pravomoci v oblasti regulace hypoték. Vaše vlajkové lodě neřeší bytové krize, půjčky pro mladé a program Výstavba nájemních bytů nefunguje, protože není o ně zájem.

Co se týče půjček pro mladé, tak podle mých informací Státní fond rozvoje bydlení evidoval do začátku října za tento rok pouze 347 žádostí, zejména na výstavbu rodinných domů, a tyto žádosti jsou v hodnotě 411 milionů korun. Přitom banky za celý minulý rok, pro vaši představu, poskytly hypotéky ve výši 15 miliard korun. Co se týče programu Výstavba, tak podle informací z října se sešlo jen 11 žádostí o dotaci v celkové výši lehce přesahující 80 milionů korun a o úvěr požádalo ještě méně obcí, a to pouze tři v celkové hodnotě 41 milionů korun. Na těchto číslech je vidět, že tyto vlakové lodi politiky vlády v oblasti bydlení nic zásadního nevyřeší. Je to spíše, lidově řečeno, takovým plivnutím do rybníka.

Takže opakuji svůj dotaz. Jaké máte připravené další funkční řešení a kdy s ním přijdete? Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další interpelace bude interpelace paní poslankyně Věry Kovářové ve věci bílí koně na státní zemědělské půdě. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, mrzí mě, že se vás opět nemohu zeptat osobně, jelikož jste se z ústních interpelací, pomalu již tradičně, omluvil. Je to nešťastné, že vás na interpelacích vídáme tak málo, protože témata, o kterých s vámi poslankyně a poslanci chtějí diskutovat, jsou závažná a je potřebné na ně znát názor předsedy vlády, která se podle ústavního pořádku Poslanecké sněmovně zodpovídá.

Téma, které bych dnes ráda otevřela, se týká prodeje státní zemědělské půdy. V médiích jsem se totiž dočetla o specifickém podvodu, který teď popíšu. V období okolo roku 2010 pozemkový fond nabízel k odprodeji státní zemědělskou půdu. Tehdy byly podmínky prodeje striktně nastaveny tak, aby se pozemky nemohly dostat do rukou velkých firem. Odkoupit je mohly pouze fyzické osoby nebo například obce.

Novináři detailně popisují případ, kdy firma přišla s vychytralým nápadem a využila několik fyzických osob z rodinného okruhu jejího majitele, aby jejich prostřednictvím pozemky nakoupila. Firma těmto lidem - bílým koňům - poskytla milionové prostředky na nákup pozemků a bezprostředně po uplynutí pětileté lhůty, po kterou k ní měl stát předkupní právo, na sebe tyto pozemky od bílých koňů převedla. Tímto podvodným způsobem se velmi výhodně dostala k lukrativní zemědělské půdě.

Jak se tedy díváte na takové jednání? Může český stát usilovat o zneplatnění těchto podvodných transakcí? Je možné dokonce hovořit o trestní odpovědnosti aktérů této kauzy? Budou ze strany státu podány žaloby, nebo dokonce trestní oznámení? Co uděláte vy a vaše vláda pro to, aby se takovýmto podvodům zabránilo a aby nedocházelo k nežádoucí koncentraci zemědělské půdy? Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem.

Dalším v pořadí, poslední dvě interpelace na premiéra České republiky, je pan poslanec Dominik Feri. První interpelace ve věci vymahatelnosti před rokem 2001. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo. Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, má druhá interpelace navazuje na tu první. Včera jsem tady ve svém projevu akcentoval, že bychom měli pracovat s konkrétními daty. A bohužel ve veřejném prostoru a i tady v Poslanecké sněmovně začíná zaznívat požadavek na zestátnění exekutorů. Což je samozřejmě politicky legitimní návrh, na druhou stranu bez důsledné analýzy toho, jak to tady před tím rokem 2001 vypadalo, se neobejdeme. V důvodové zprávě se v zásadě hovoří o vymahatelnosti na úrovni nějakých 3 %.

Mě by zajímalo, na čem jsou tato data založena, z čeho bylo čerpáno. Jistě, mohlo by se říci, že je to otázka spíše na paní ministryni spravedlnosti, ale vy jako předseda vlády to dokážete pojmout trochu komplexněji i pohledem jiných rezortů. A dále by mě zajímaly konkrétní odkazy na ty zdroje a nejlépe, kdybyste mi v elektronické podobě ty přílohy poslal.

Já s tímto tvrzením nemohu souhlasit. Myslím, že systém soukromých exekutorů je funkční, je rozhodně funkčnější než systém soudních vykonavatelů. Protože srovnáme-li 25 %, která vymohou soudní exekutoři, se 3 %, která vymohli tehdy na soudech, tak je to samozřejmě nesouměřitelné. Ale bohužel tento požadavek to začíná zazdívat a myslím, že bychom proti němu měli mít pádné argumenty založené na statistických údajích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A poslední interpelace, opět pana poslance Dominika Feriho, ve věci zákon o lobbování.

 

Poslanec Dominik Feri: Vážený pane nepřítomný předsedo vlády, v této interpelaci bych se rád dotázal na vývoj ohledně navrženého vládního návrhu zákona o lobbování, který již byl do Sněmovny postoupen. Zajímá mě, kdy bude projednáván, a dále věcně, jaké politické argumenty byly sneseny pro to, aby byl z režimu zákona o lobbování vyřazen prezident republiky.

Prezident republiky je vrcholný politický činitel České republiky, má vliv na projednávání zákonů, ať už právní, to znamená například prezidentské veto, nebo i mimoprávní, to je ten samotný vliv na zákonodárce, na veřejné mínění a samozřejmě na jednotlivé aktéry. A myslím, že by měl být zahrnut do zákona o lobbování a zpracovávat lobbistickou zprávu.

Dále by mě zajímalo, z jakého důvodu jste odmítli do návrhu zákona o lobbování zařadit i jeho poradce, protože ti významně působí na prezidenta České republiky a měli by být rovněž vedeni v zákonu o lobbování. V zákonu o lobbování budeme vedeni podle tohoto návrhu my všichni. Všichni poslanci, jak tady sedíme. Dokonce i naši asistenti budou v rámci toho zákona zpracovávat nějakou lobbistickou zprávu a budou muset vlastně sdělovat, s kým se scházeli a o čem jednali. A pak tu máme prezidenta republiky, který by z toho měl být vyňat? Promiňte, myslím si, že asistenti pana prezidenta jednají o úplně jiných a zásadnějších věcech než moje slečna asistentka.

Děkuji za odpověď do mé datové schránky.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně do 30 dnů. Upozorňuji Poslaneckou sněmovnu, že byly vyčerpány všechny přihlášky na předsedu vlády. Nyní budou následovat ústní interpelace na ostatní členy vlády.

Vyzývám pana poslance Tomáše Vymazala, aby přednesl interpelaci na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jaroslav Martinů. Prosím máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, v současnosti existuje málo tak nezpochybnitelně prospěšných opatření, jako je laické použití Naloxonu při předávkování opioidy. Naloxonový program u problémových uživatelů opioidů však v České republice dosud není realizován. V akčním plánu národní strategie pro oblast závislostí sice figuruje pilotní projekt distribuce Naloxonu uživatelům opioidů, avšak jeho rozsah je omezení jak lokalizací, tak finanční dotací.

Naloxon je u nás v současné době navíc aplikován injekčně, přestože v České republice již existuje zaregistrovaná varianta ve formě nosního spreje s názvem Nixoid. Tato metoda aplikace s sebou nese zcela evidentní výhody, avšak Ministerstvo zdravotnictví a SÚKL stále nezajistily dostupnost této formy Naloxonu na českém trhu.

Pane ministře, plánuje Ministerstvo zdravotnictví zavést takzvaný take-home naloxonový program dostupný svědkům předávkování, a zachránit tak řadu lidských životů? Pokud ano, tak kdy? Nedostupný Nixoid totiž nezachrání nikoho. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP