(11.20 hodin)

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, jenom velmi rychle zopakuji, o čem předkládaný návrh novely zákona o zaměstnanosti je.

Cílem této navrhované novely je zajistit alespoň částečnou kompenzaci dopadů zvýšení minimální mzdy, která vstoupila v platnost 1. 1. 2019, a to formou zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o 800 Kč na osobu a měsíc. Předpokládaný náklad tohoto návrhu, tohoto opatření, se dá spočítat na zhruba 300 milionů Kč za rok.

Chci upozornit, že bez této kompenzace hrozí omezení pracovních míst invalidních osob. Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených podle své vnitřní ankety uvádí, že pokud by k této kompenzaci nedošlo, pak až 51 % zaměstnavatelů by muselo ukončit pracovní poměr s těmi nejméně výkonnými zaměstnanci. Pokud by pak ještě došlo k předpokládanému dalšímu navýšení minimální mzdy, pak až 14 % zaměstnavatelů lidí se zdravotním postižením uvádí, že by museli ukončit svou činnost, a 17 % zaměstnavatelů by nebylo schopno zaměstnávat 50 % osob se zdravotním postižením, to znamená, že by neudrželi své firmy v režimu takzvaného chráněného pracovního trhu. Tady je třeba zdůraznit, že role takzvaného chráněného trhu práce je naprosto nezastupitelná právě při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Je třeba také vědět, že z ročních výdajů na podporu 56 tisíc pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením se až dvě třetiny nákladů vrací do veřejných financí, do veřejných rozpočtů, v podobě odvodů, ale i úspor na sociálních výdajích. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí jeden nezaměstnaný na podporách v sociálním systému stojí přibližně 207 000 Kč, přitom navrhované navýšení znamená 9 600 Kč na osobu a rok. Navrhované opatření se tedy určitě vyplatí.

Musím se ale ještě vyjádřit k pozměňovacímu návrhu, který je součástí toho návrhu. Po zkušenostech ze tří čtvrtin roku, po který usilujeme o to, aby tento návrh byl přijat, aby firmy zaměstnávající osoby se zdravotním postižením to navýšení podpory dostaly, obsahuje předložený pozměňovací návrh zmocnění vládě, aby v případě dalšího zvýšení minimální mzdy mohla vláda svým nařízením adekvátním způsobem zvýšit i příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením tak, aby mohla vláda okamžitě naplnit to, co bývá a bylo i letos výsledkem jednání tripartity. Prosím tedy podporu i tohoto pozměňovacího návrhu.

Závěrem mi dovolte ještě poděkovat všem, kteří jsou spolupředkladateli tohoto návrhu zákona, svým kolegům a kolegyním ze sociální demokracie, ale chci také zvláště poděkovat paní poslankyni Lence Dražilové, předsedkyni podvýboru pro osoby se zdravotním postižením, a všem členům a členkám tohoto podvýboru, stejně jako všem členům a členkám sociálního výboru, kde jsme se shodli na tom, že tento krok, toto opatření je potřeba udělat. Jmenovitě ještě za všechny chci poděkovat panu poslanci Kaňkovskému, který podporoval i to zařazování co nejrychleji, tak abychom to stihli. A velké poděkování patří samozřejmě paní zpravodajce, která ví dobře podle vlastních zkušeností, o čem mluví.

Prosím vás tedy všechny, vážené kolegyně, vážení kolegové, o podporu tohoto návrhu. Určitě to bude dobrý skutek vůči lidem, kteří dokázali překonat svůj hendikep a snaží se podle svých sil pracovat. Bude to pomoc a podpora i těm, kteří jim tuto práci zajišťují, tedy zejména výrobním družstvům a dalším, kteří vytvářejí pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením. Obojím patří respekt a uznání. A já vám dopředu děkuji za podporu návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní poslankyni Gajdůškové, která vystoupila za navrhovatele tohoto návrhu zákona. V tuto chvíli otevírám rozpravu. Nemám do rozpravy nikoho přihlášeného a ani nevidím přihlášku z místa, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Není.

Nyní bych požádal paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování a přednesla jednotlivé pozměňovací návrhy. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych vás seznámila s usnesením výboru pro sociální politiku číslo 146 ze dne 18. října 2019, který tento zákon projednal. Konstatuji, že návrh na zamítnutí nebyl podán. Procedura hlasování bude velmi jednoduchá. Budeme hlasovat pouze o jednom pozměňovacím návrhu, který je obsažený v usnesení garančního výboru pro sociální politiku číslo 143 z 3. října 2019. Tento návrh na jednání výboru podala paní poslankyně Alena Gajdůšková.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Procedura je skutečně velmi jednoduchá, ale přesto o ní nechám hlasovat. Myslím, že jsme všichni slyšeli návrh.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro proceduru? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 313, přihlášeno 156 poslanců, pro 134, proti nikdo. Proceduru jsme schválili.

 

Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Budeme tedy hlasovat následující. Jako první budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Gajdůškové. Garanční výbor návrh doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Za navrhovatele paní poslankyně doporučujete, to je samozřejmé. Když nám to řeknete na mikrofon, bude to lepší. (Navrhovatelka: Doporučuji.) Děkuji.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování číslo 314, přihlášeno 158 poslanců, pro 147, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Jiný pozměňovací návrh není. Vyrovnali jsme se se všemi. Je to tak, paní zpravodajko? (Ano.) Takže můžeme přistoupit k hlasování o návrhu jako celku. (Náhle současně mluví zpravodajka i předsedající.) Prosím?

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Pardon, že vám skáču do řeči, pardon.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Neslyším dobře.

 

Poslankyně Andrea Brzobohatá: Chtěla jsem jenom říct, že garanční výbor zákon doporučuje. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP