(11.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Tady už to doporučení nepotřebujeme.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Ondřeje Veselého, Hany Aulické Jírovcové, Heleny Válkové, Lukáše Koláříka, Romana Onderky, Víta Kaňkovského, Petra Pávka, Lenky Dražilové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 463, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 315, přihlášeno 154 poslanců, pro 147, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji paní zpravodajce, děkuji paní navrhovatelce paní poslankyni Gajdůškové a končím projednávání tohoto bodu.

Paní poslankyně Andrea Babišová se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny ze zdravotních důvodů.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo

 

208.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
/sněmovní tisk 207/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů už je paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Prosím ještě zpravodaje garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, pana poslance Jakuba Michálka, aby přišel ke stolku zpravodajů. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 207/4. Ten nám byl doručen 13. září 2019. Usnesení garančního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 207/5.

Paní ministryně se ptám, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. (Ano.) Paní ministryně, prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych chtěla znovu připomenout, o co se tady bude jednat. Je to vládní návrh zákona, který byl připraven v souladu s plánem legislativních prací již v roce 2018 a kterým se mění zákon o obchodních společnostech a dalších družstvech.

Cílem tohoto návrhu zákona je odstranit některé nedostatky, které v praxi doposud vyvstaly při uplatňování zákona o obchodních korporacích. Podílela se na tvorbě tohoto zákona odborná komise složená z předních českých akademiků, zástupců praxe i zástupců Nejvyššího soudu České republiky zabývající se touto problematikou. Navrhované změny se dotýkají různých aspektů. Přesto, že jde na první pohled o novelu obsáhlou, obsahuje jen několik málo koncepčních změn. Na mnoha místech se pouze promítají změny provedené v jiných ustanoveních, aby byla zajištěna konzistentnost zákona. Podle zaměřovaných změn je lze rozdělit stručně řečeno do těchto kategorií: jednak se jedná o snížení regulatorní zátěže pro podnikatele a posílení autonomie. Dále se jedná o zajištění větší transparentnosti organizačních struktur kapitálových společností a družstev. Dále se jedná o úpravu monistického systému vnitřní správy akciové společnosti vyhovující požadavkům transparentnosti. Dále řešení problematiky tzv. neaktivních společností, které představují riziko, že budou zneužity k podvodnému jednání. Dále odstranění nedostatků v transpozici některých ustanovení směrnic EU a realizaci propojení obchodního rejstříku. Dále zajištění větší ochrany práv společníků a posílení jejich právní jistoty. A koneckonců odstranění nepřesností či nejednoznačností, např. úprava protestu na valné hromadě atd. A v poslední řadě odstranění legislativně technických či terminologických chyb a duplicit.

Účinnost se obecně navrhuje stanovit od 1. ledna 2020. Účinnost změny zákona o základních registrech pak na 1. července 2020, aby bylo možno nastavit procesy zpracování nových referenčních údajů.

K jednotlivým pozměňovacím návrhům se potom vyjádřím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji paní ministryni a otevírám rozpravu. Do rozpravy je přihlášen pan poslanec Dominik Feri. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, myslím, že ve třetím čtení se kromě legislativně technických úprav sluší udělat ještě jednu věc, a sice poděkovat, když je to namístě. A u tohoto návrhu si myslím, že to namístě bezesporu je. Poněvadž jsme tam došli k mnoha kompromisům, sluší se poděkovat Ministerstvu, protože nám bylo nápomocno. Zmiňovala to paní ministryně, zpřísnění protestování na valné hromadě, tak tam jsme s kolegou Kohoutkem připravili pozměňovací návrh, který usnadňuje společníkům, aby se mohli domoci svého práva, aby si s sebou mohli vzít svého zástupce. Ten byl výborem... (Odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, prosím o klid! Ať pan poslanec může pokračovat! Děkuji.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji, pane místopředsedo. Ten byl výborem podpořen. A sluší se poděkovat také kolegům z ostatních poslaneckých klubů, protože v ústavně-právním výboru většinou platí, že to není koalice versus opozice, ale je to prostě právní problém, a ta debata je vysloveně odborná.

Jsem trochu kolovrátek, ale musím vás ještě jednou vyzvat a poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh B1, který se týká zachování jednočlenných správních rad. Není to nic nového, zachovává se to původní znění, a tím pádem by se předešlo dalším komplikacím pro 2 500 společností. Věřím, že tento návrh podpoříte.

Takže ještě jednou, děkuji všem, kteří se na tomto tisku podíleli.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná jiná písemná přihláška do rozpravy nebyla, ale z místa se hlásí pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, ta novela je víceméně převážně technická. Jediný politický spor, který tam existuje, jsou kodeterminace. Já bych k tomu řekl snad jenom tolik, že si myslím, že vládou zvolené řešení, které je napadeno dvěma návrhy, a to pana poslance Chvojky a mým, je to možná nejhorší, které se zvolit dalo. Buď, to si řekněme, že ve velkých podnicích chceme spoluúčast zaměstnanců v dozorčích radách, pak dává smysl, aby tam byl nějaký počet, jestli je to třetina, nebo je to méně, čtvrtina, jeden smysl nedává. Jeden smysl nedává. Anebo si řekněme, že jsme zastánci liberálního modelu, to je můj návrh. Chceme, aby nebyla žádná povinnost v zákoně pro společnosti, ať si to společnosti určují samy. A hlasujte pro můj návrh.

Ale myslím, že nejhorší, co se může stát, pokud zůstane vládní, který na jednu stranu nutí větší společnosti, aby volby prováděly, aby všechnu administrativu, která s tím má být, vykonávaly, ale současně nevytváří žádný prostor pro to, aby se zaměstnanci na řízení těchto společností podíleli.

Takže bych jenom poprosil, aby Sněmovna při svých úvahách podpořila buď návrh pana poslance Chvojky, což je ten řekněme více fandící zaměstnancům, nebo návrh můj. Ale vládou zvolené řešení si myslím, že je to nejméně vhodné řešení, které v sobě skrývá všechny nevýhody pro společnosti, všechny nevýhody zastoupení zaměstnanců a žádnou výhodu, kterou fakticky to má zaměstnancům přinášet.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP