(11.50 hodin)

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže návrh B2 byl přijat, čili potom v bodě 13 procedury budeme hlasovat o návrhu A.1.1, mimo část zrušení bodu 5.

Budeme pokračovat podle procedury. Nyní budeme jedním hlasováním hlasovat o návrzích C1, C2, C4 až C12, C14 a C16. Jde o technické a terminologické změny posunutí účinnosti na 1. 1. 2021 předložené panem poslancem Strýčkem. Garanční výbor má stanovisko doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Jenom abychom si to ujasnili, pane zpravodaji. A bod C3, který se stal pravděpodobně hlasovatelný, budeme hlasovat v tomto hlasování, nebo zvlášť?

 

Poslanec Jakub Michálek: Nikoliv, budeme hlasovat zvlášť, protože Poslanecká sněmovna schválila v proceduře, že bude hlasován samostatně, protože ústavně-právní výbor k němu zaujal samostatné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dobře, děkuji za ujasnění. Stanovisko zaznělo. Paní ministryně, stanovisko? (Doporučující.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 322, přihlášeno 160 poslanců, pro 149, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o tom vyčleněném návrhu C3, to je pozměňovací návrh pana poslance Strýčka. Ten vládní návrh nijak nemění, pouze opisuje to, co v něm již je. (Ozývá se smích.) Takže stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 323, přihlášeno 161 poslanců, pro 1, proti 139. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu C13. Je to pozměňovací návrh pana poslance Strýčka, který právní úpravu nemění, pouze opět opakuje to, co dnes v právní úpravě je. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 324, přihlášeno 161 poslanců, pro 2, proti 138. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: A dostáváme se k vrcholu současné procedury, to jsou návrhy D1 až D3. Pokud bude přijat návrh D3, pak je nehlasovatelný návrh G. Návrhy D1 až D3 jsou návrhy pana poslance Chvojky a týkají se zachování stávajícího rozsahu kodeterminace, tedy že zaměstnanci v akciové společnosti volí jednu třetinu členů dozorčí rady, protože dle vládního návrhu mají zaměstnanci nově volit právě jednoho člena dozorčí rady. Garanční výbor nepřijal k této věci stanovisko.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné stanovisko.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Hlasujeme o návrzích D1 až D3. Kdo je proti?

Hlasování číslo 325, přihlášeno 161 poslanců, pro 119, proti 5. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Takže byl přijat i návrh D3, a tudíž se stal nehlasovatelným návrh G pod bodem 12 procedury.

Nyní budeme hlasovat o návrhu E. Návrh E je pozměňovací návrh paní poslankyně Maříkové, který se týká zavedení práva člena družstva požadovat informace o činnosti družstva. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 326, přihlášeno 161 poslanců, pro 29, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích F1, F3 a F4 pana poslance Bartoška. Návrhem F1 se ruší záměr podřídit nájem družstevního bytu právní úpravě nájmu bytu v občanském zákoníku. Návrhem F3 se mění vypořádací podíl člena bytového družstva, aby ho primárně určovaly stanovy. A návrhem F4, pokud byl člen bytového družstva, který byl nájemcem družstevního bytu, vyloučen, počítá se lhůta pro vyklizení družstevního bytu až ode dne marného uplynutí lhůty pro podání návrhu na prohlášení neplatnosti vyloučení nebo ode dne, v němž nabylo právní moci rozhodnutí soudu, kterým bylo řízení ve věci určení neplatnosti rozhodnutí o vyloučení skončeno. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 327, přihlášeno 161 poslanců, pro 3, proti 135. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu A1.1, mimo část zrušení bodu 5. Návrh A1.1 je část pozměňovacího návrhu garančního výboru, kterým se z vládního návrhu vypouští prvních sedm bodů části první článku 1 týkajících se obchodních korporací. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 328, přihlášeno 161 poslanců, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Jakub Michálek: Nyní budeme hlasovat o návrhu A1.58. To je návrh ústavně právního-výboru - vypuštění problematiky družstev, v části první v článku 1 se dosavadní body 705 až 717 zrušují. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní ministryně? (Souhlasné.)

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 329, přihlášeno 161 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy a můžeme přikročit k hlasování o návrhu zákona jako celku.

Pan poslanec se hlásí k hlasování zřejmě.

 

Poslanec Jan Richter: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, kolegové. Koukám na sjetinu hlasování a v hlasování číslo 318 jsem hlasoval proti, na sjetině mám ano. Tak je to pouze pro stenozáznam, děkuji. Nezpochybňuji hlasování.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, nezpochybňujete hlasování. Pan zpravodaj se chce ještě vyjádřit.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já bych poprosil, jestli bych se mohl vyjádřit jako předseda poslaneckého klubu, teď vybočit z role zpravodaje.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Můžete, máte přednostní právo, uděluji vám slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji. Já bych si dovolil vzhledem k tomu, že došlo k zásadním změnám v návaznosti na schválení některých pozměňovacích návrhů, požádat o pětiminutovou přestávku na poradu klubu. (Nápověda zprava.) Deset? Dobře. Vzhledem k tomu, že je tady žádost z klubu ODS, tak deset minut.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano. Vyhlašuji přestávku. Sejdeme se ve 12.08 minut.

 

(Jednání přerušeno v 11.59 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP