(13.50 hodin)
(pokračuje Pikal)

Otvírám další bod, jímž je

 

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 413/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů již zaujal za navrhovatele místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Zpravodajem garančního výboru, což je hospodářský výbor, je pan poslanec Pavel Pustějovský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 413/3, který byl doručen dne 17. října 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 413/4.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy, takže prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, jsem vás již seznámil v prvním a druhém čtení a při jeho projednávání v garančním výboru.

Konkrétně se jedná o nápravu nesprávné transpozice směrnice o energetické náročnosti budov. Fakticky se jedná o to, aby tzv. průkaz energetické náročnosti byl ve všech budovách, nejenom v tzv. budovách veřejné sféry, ve všech budovách, kam vstupují zákazníci nebo větší množství lidí. A současně se jedná o adaptaci nařízení tzv. štítkování výrobků spojených se spotřebou energie.

Tento návrh byl projednán v hospodářském výboru, Sněmovna ho určila jako garanční, který o předloženém návrhu jednal 30. října. Výbor na této schůzi projednal všechny pozměňovací návrhy uplatněné ve druhém čtení a ve svém usnesení doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jejich přijetí. Ministerstvo průmyslu a obchodu souhlasí se všemi stanovisky garančního výboru, neboť podle našeho názoru navržené úpravy zpřesňují znění návrhu zákona, přispívají tím k jeho zkvalitnění. S ohledem na výše uvedené podporuji doporučení garančního výboru ohledně hlasovací procedury a děkuji vám tímto za pozornost a žádám o podporu při hlasování o pozměňovacích návrzích podle navržené procedury. A následně pak i s návrhem zákona. Děkuji mockrát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já také děkuji. Otevírám rozpravu a táži se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Upozorňuji, že pokud má někdo legislativně technické opravy, je potřeba je v rozpravě načíst. Pan zpravodaj má zájem? Nemá zájem.

V tom případě jestli se nikdo nehlásí do rozpravy, tak rozpravu v tuto chvíli končím. A chápu to tak, že pan ministr již nemá zájem o závěrečné slovo, kdežto pan zpravodaj ano, takže prosím. Ani závěrečné slovo? (Nemá zájem.) Dobře. V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Já předtím ještě přečtu omluvenku. Pan poslanec Venhoda se omlouvá ze zdravotních důvodů a neúčastnil se jednání od 11.15 do konce jednání.

A nyní tedy prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s navrženou procedurou. Prosím. (V sále je hluk.) A prosím o klid v sále, ještě jsme neskončili.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení a nebyly nyní v rozpravě předneseny žádné návrhy legislativně technických úprav, tak si dovoluji navrhnout usnesení hospodářského výboru na následující proceduru hlasování.

1. Budeme hlasovat pozměňovací návrh C3, který směřuje k usnesení hospodářského výboru pod písm. A.

2. Pozměňovací návrh A.

3. Pozměňovací návrh C1.

4. Pozměňovací návrh C2, ten pokud bude schválen, bude pozměňovací návrh B pana kolegy Dolínka nehlasovatelný.

5. Pozměňovací návrh C4.

6. Pozměňovací návrh B, pokud nebude schválen pozměňovací návrh C2. A pak budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já vám děkuji a doufám, že vaši kolegové věnovali dostatečnou pozornost navržené proceduře. (Gong.) Ptám se pro jistotu, jestli někdo nemá něco k proceduře. Pokud ne, svolal jsem kolegy do sálu a budeme hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro navrženou proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 357 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 136, proti nikdo. Procedura byla schválena. A já prosím, pane zpravodaji, abyste představil první návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Jako první pozměňovací návrh budeme hlasovat pozměňovací návrh C3. Jenom podotknu, že pozměňovací návrhy pod písm. C jsou moje pozměňovací návrhy. Pozměňovací návrh A je hospodářského výboru jako komplexní a pozměňovací návrh B je pana kolegy Dolínka.

Takže nyní budeme hlasovat pozměňovací návrh C3, který se týká prodloužení přechodného období pro kontroly vytápění a klimatizace o dva měsíce. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Doporučující. Ano.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování 358. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Já vám děkuji.

V hlasování číslo 358 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 138, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Jako druhý pozměňovací návrh budeme hlasovat pozměňovací návrh A, což je komplexní pozměňovací návrh hospodářského výboru. Jsou v něm legislativně technické úpravy a potom úprava kontroly vytápění, posunutí toho limitu z 20 na 70 kW a klimatizací z 12 na 70 kW. Takže to je zhruba odůvodnění s tím, že stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím stanovisko ministerstva. (Ano. Doporučující.) Děkuji.

Zahájil jsem hlasování 359. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 359 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňujícím návrhem je pozměňující návrh C2. (Mpř. Pikal: C1.) Pardon. Pozměňovací návrh C1. To je pozměňovací návrh, který omezuje riziko, aby se na žádost auditované organizace z energetického auditu nestal jen minimalistický dokument. Stanovisko hospodářského výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 360. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 360 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. - Pardon. Proti 4.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňovacím návrhem je bod C2. Ten podchycuje situace, kdy se stavebník rozhodne provést stavební úpravy na objektu, v němž je umístěna výrobna. Stanovisko garančního výboru je souhlasné.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 361. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 361 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 112, proti 5. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Dalším pozměňovacím návrhem je návrh C4, který posouvá účinnost tohoto zákona z 1. ledna 2020 na účinnost celého zákona patnáctým dnem po jeho vyhlášení. Stanovisko hospodářského výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Jaké? (Zpravodaj: Doporučující.) Doporučující. Děkuji. Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahájil jsem hlasování číslo 362. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 362 je přihlášeno 141 poslanců a poslankyň, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Za šesté. Pozměňovací návrh B není hlasovatelný, protože byl přijat pozměňovací návrh C2, takže budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Ano. Já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 413, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou".

Prosím stanovisko výboru. (Zpravodaj: Doporučující.) Stanovisko ministerstva? (Ano.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 363 je přihlášeno 138 poslanců a poslankyň, pro 100, proti 1. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji zpravodaji, děkuji navrhovateli. Projednávání tohoto bodu tímto končí.***
Přihlásit/registrovat se do ISP