Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Fiala)

170.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla,
podepsaná dne 20. listopadu 2018 v Praze
/sněmovní tisk 393/ - druhé čtení

Pan místopředseda vlády ministr vnitra Jan Hamáček je omluven a v tomto případě je předsedou vlády pověřen pan ministr Adam Vojtěch, aby uvedl tento vládní návrh. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaná Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla je ryze technickým dokumentem, který má zajistit změnu přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích tak, aby odpovídala aktuálnímu stavu vyznačení státních hranic v terénu. Na základě smlouvy nedochází ke změně průběhu státních hranic.

V souladu se smlouvou o společných státních hranicích jsou pravidelně přezkušovány státní hranice. Výsledkem přezkoušení jsou takzvané hraniční dokumenty, ve kterých jsou zaznamenány změny oproti platnému hraničnímu dokumentárnímu dílu. Jedná se například o nové umístění hraničních znaků, nahrazení přímého vyznačení průběhu hranic nepřímým, či naopak, a tak dále. Tyto hraniční dokumenty jsou následně na obou stranách vnitrostátně schváleny. Na české straně byly hraniční dokumenty schváleny ministrem vnitra 7. dubna 2017. Schválené hraniční dokumenty se stávají součástí hraničního dokumentárního díla, a tedy mění přílohu č. 1 smlouvy o společných státních hranicích na základě zvláštní mezinárodní smlouvy, kterou je právě předkládaná smlouva.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Zpravodajem zahraničního výboru je pan poslanec Jiří Mihola. Prosím, aby odůvodnil usnesení výboru. My ho máme k dispozici jako sněmovní tisk 393/1. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Mihola: Dobrý den, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr i v zastoupení velmi pregnantně shrnul, o co se jedná. Především je potřeba zdůraznit, že k tomu přezkoušení státních hranic dochází každých pět let, není to tedy něco mimořádného. Takže si dovolím už jen dodat, že předkládaná smlouva je plně v souladu s českým právním řádem, s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva, se závazky vyplývajícími z jiných mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, i se závazky vyplývajícími z členství České republiky v Evropské unii. A samozřejmě tu ratifikaci podporuji a doporučuji k podpoře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji panu zpravodaji a otevírám rozpravu. Do rozpravy není nikdo přihlášen ani se nikdo nehlásí. Rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova není.

 

Budeme tedy hlasovat o usnesení, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o aktualizaci hraničního dokumentárního díla, podepsané dne 20. listopadu 2018 v Praze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 80, přihlášeno 150 poslanců, pro 121, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme věnovat bodu číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP