Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

174.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech
a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem,
který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku
/sněmovní tisk 253/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám představil vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku.

Česká republika se jakožto člen Rady Evropy, mezinárodní organizace fungující na principu diskuse a hledání společných řešení, spolupodílí mimo jiné na řešení ekonomických, vědeckých, právních otázek a také udržování a rozvoje základních lidských práv a svobod. Právě i s tímto cílem Česká republika signovala v roce 1998 Úmluvu o lidských právech a biomedicíně. S ohledem na vývoj v jednotlivých medicínských oblastech byly vypracovány čtyři dodatkové protokoly rozšiřující stávající zásady a právní ochranu dotčených osob, které upravuje uvedená úmluva.

Jedním z těchto dokumentů je i dodatkový protokol související s biomedicínským výzkumem. Ratifikací tohoto protokolu Českou republikou bude zajištěn nejvyšší právní standard ochrany důstojnosti, identity a integrity všech, kteří se stávají účastníky ve výzkumném procesu. Dodatkový protokol poskytuje jasnou záruku jejich základních práv. Dodatkový protokol byl přijat v roce 2005 a vstoupil v platnost v roce 2007, podepsán byl již ve 22 zemích Rady Evropy a v 10 z nich i ratifikován, mimo jiné také v Maďarsku, Slovensku, Slovinsku či Norsku. Pravidla a podmínky provádění biomedicínského výzkumu, které dodatkový protokol specifikuje s cílem zajištění co nejvyšší míry účastníků výzkumu, jsou i v České republice dodržovány. Z hlediska České republiky je ratifikace tohoto dodatkového protokolu potvrzením vysokého etického standardu zde prováděných výzkumných projektů.

Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím vás tedy tímto o vyslovení souhlasu s ratifikací této mezinárodní smlouvy a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím zpravodaje zahraničního výboru poslance Jaroslava Bžocha, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 253/1. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Bžoch: Já děkuji, pane předsedající. Dobrý den ještě jednou. Zahraniční výbor se tímto tiskem zabýval na své 27. schůzi dne 21. března a přijal následující usnesení:

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně souvisejícího s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku; pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky; a zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného, takže se podívám, zdali se někdo hlásí. Nehlásí se nikdo, takže rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj nemá zájem.

 

Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

Hlasování číslo 85, přihlášeno 151 poslanců, pro 130, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Máme tady další bod. Jedná se o

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP