Čtvrtek 28. listopadu 2019, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Tomio Okamura)

176.
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení
souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin,
volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979,
a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku dne 8. prosince 2017
/sněmovní tisk 281/ - druhé čtení

Prosím, aby se slova ujal ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ještě jednou děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Kolegyně, kolegové, ještě mi dovolte poděkovat vám za to minulé hlasování jménem Brabce i jménem ťuhýků.

V druhém bodě se budeme zabývat takzvanou Bernskou úmluvou, která se týká ochrany evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť. To, o čem budeme dneska rozhodovat, má dvě fáze. Jedna je čistě právní, druhá je věcná. V té právní se vlastně jedná o dodatečnou ratifikaci úmluvy, a ta se předkládá z toho důvodu, že Česká republika přistoupila k Bernské úmluvě v roce 1998. Tehdy byla vlastně chápána jako smlouva vládní, protože k tomu došlo před novelizací Ústavy z roku 2001, kterou byla jednoznačněji upravena kritéria definující smlouvy takzvané prezidentské kategorie. Podle těchto kritérií úmluva spadá právě do kategorie prezidentských smluv v souladu s článkem 49 písm. e) Ústavy.

V zájmu formálněprávního sladění procesu sjednání úmluvy se současnými ústavněprávními požadavky se proto předkládá Parlamentu České republiky k vyjádření souhlasu s ratifikací kromě změny přílohy II také text úmluvy a jejích příloh v aktuálním znění, aby úmluva byla následně ratifikována prezidentem republiky. Dodatečná ratifikace úmluvy nemá žádné dopady na mezinárodní závazky České republiky ani vnitrostátní právní předpisy.

A ta druhá věcná část se týká právě už té zmíněné změny přílohy II, která obsahuje seznam přísně chráněných druhů živočichů. Ve Štrasburku bylo dohodnuto, že tato příloha se rozšíří o nový druh. Jedná se o rysa balkánského, ale tento druh se v České republice nevyskytuje, a proto tato změna nemá žádný dopad na závazky České republiky vůči Bernské úmluvě.

I v tomto případě bych vás rád poprosil o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje zahraničního výboru, kterým měl být sice původně pan poslanec Jaroslav Holík, ale zaznamenal jsem dohodu z důvodu omluvy, že to bude pan poslanec Jiří Kobza, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 281/1. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych si dovolil načíst usnesení zahraničního výboru z 27. schůze ze dne 21. 2019 k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednaná v Bernu dne 19. září 1979, a změna přílohy II této Úmluvy, přijatá ve Štrasburku 8. prosince 2017, podle sněmovního tisku 281.

Po odůvodnění náměstka ministra životního prostředí Ing. Vlastislava Smrže, zpravodajské zprávě poslance Ing. Jaroslava Holíka a po rozpravě zahraniční výbor

I. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Úmluvy o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, volně žijících živočichů a přírodních stanovišť, sjednané v Bernu dne 19. září 1979, a změny přílohy II této Úmluvy, přijaté ve Štrasburku dne 8. prosince 2017;

II. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

III. zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám rozpravu, do které nevidím nikoho přihlášeného, ani ze sálu se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Táži se na zájem o závěrečná slova? Pan ministr? Pan zpravodaj? Nemají zájem. Takže přikročíme k hlasování. Opět zagonguji, abych svolal poslance do jednacího sálu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhem usnesení? Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 87 přihlášen 151 poslanec, pro 125, proti žádný. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP