(17.30 hodin)
(pokračuje Válek)

Já jsem v rámci svého pozměňovacího návrhu ke státnímu rozpočtu navrhl alokaci části prostředků pro vaše ministerstvo, abyste je mohli využít k elektrifikaci té trati, pokud máte plán tu trať zprovoznit a elektrifikovat, a tak vyřešit to, aby se tu dalo dobře jezdit. První část dotazu - jestli tento pozměňovací návrh podpoříte, nebo ne. A pokud ne a máte v úmyslu trať elektrifikovat nebo ji nějakým způsobem jaksi dát do pořádku, tak v jakém horizontu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, jak bych odpověděl na vaši otázku, asi takto. Pokud jde o elektrizaci trati Brno - Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou, tak jsou v současné době tyto informace. Aktuálně probíhá zpracování studie proveditelnosti pro řešení spojení mezi Brnem a Znojmem. Vámi zmíněná trať je součástí tohoto spojení. V rámci řešení studie proveditelnosti budou prověřovány jak varianty spojené s úpravou současných tratí, včetně jejich elektrizace, tak i varianty zabývající se možností zřízení nových tratí v uvedeném směru v zájmu zajištění příznivých cestovních dob na hlavní relaci Brno-Znojmo.

Studie proveditelnosti je aktuálně na samém začátku zpracování, a nelze tak v současné době vůbec předjímat zvolenou variantu řešení, stejně tak i ekonomickou efektivitu některé z projektových variant. Je to předčasné. Takže na vaši druhou otázku: nemůžu podpořit váš pozměňovací návrh.

V návaznosti na schválení studie proveditelnosti mohou být činěny další kroky v projektové přípravě vybrané varianty. Doba zpracování studie proveditelnosti se předpokládá 18 měsíců. Jsem připraven vám dát další informace, nicméně jak sám vidíte, studie proveditelnosti se bude zpracovávat 18 měsíců, což je přibližně rok a půl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Já moc děkuji za odpověď. Neuvědomil jsem si, když se postavím bokem, že riskujete torticollis spastica, tak jsem si přesedl.

Chápu to správně - když se zhruba za rok a půl před volbami zeptám, jak to vypadá, dokážete mi dát informace, kam se posunula studie proveditelnosti?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr odpoví na doplňující dotaz.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Já myslím, vážený pane poslanče, že vám tu informaci, jak se vyvíjí studie proveditelnosti, můžu dát i dřív.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní prosím pana poslance Jelínka, který bude interpelovat pana ministra Plagu ve věci působení Original Play v předškolských zařízeních. Prosím.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, tato interpelace vznikla vzhledem ke znepokojeným reakcím občanů a spolků k působení nadace Original Play v našich dětských školních zařízeních. Vše se začalo ve veřejném prostoru řešit na základě reportáže německé veřejnoprávní televize ARD o škodlivém působení této neziskové organizace v Německu a Rakousku. Byť se na některých dezinformačních serverech tvrdí, že tato nadace u nás nepůsobí, lze například na odkazech inovativnivzdelavani.cz, skoladavinci.cz či hraprozivot.cz nalézt odkazy na proběhlé akce uvedené neziskové organizace s účastí pana Freda Donaldsona, člena dozorčí rady neziskové organizace.

Ve vyjádření tiskové mluvčí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Anety Lednové se říká: V mateřských školách zapsaných v rejstříku škol musí garantovat kvalitu výuky včetně bezpečnosti dětí ředitelka mateřské školy. Na kvalitu a dodržování všech uvedených předpisů a zásad dohlíží Česká školní inspekce. Je naprosto v souladu se zákonem, že školní vzdělávací program musí být v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolního vzdělávání. Je také pravdou, že kontrolu dodržování vybraných ustanovení školského zákona a hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání provádí Česká školní inspekce. Avšak Národní ústav pro vzdělávání vytvořil metodické materiály, podle kterých lze rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání lépe zavádět do praxe. Jelikož Národní ústav pro vzdělávání je přímo řízená příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, žádám o odpověď, zda se v těchto metodických materiálech objevuje doporučení spolupráce s neziskovými organizacemi tohoto typu a zda je tato spolupráce dostatečně ohraničena pravidly, která zajistí bezpečnost našich dětí v těchto zařízeních. Pokud metodika nic takového neobsahuje, žádám Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o prošetření dodržování metodiky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně Kořanová ruší svoji omluvu. Pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně.

Nyní prosím pana poslance Čižinského, který bude interpelovat pana ministra Hamáčka ve věci pomoci českého státu dětem bez rodičů. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Vážený pane ministře, obracím se na vás ohledně pomoci dětem, ohledně pomoci dětem bez rodičů, o kterou nás žádá řecká strana. Interpeluji vás jako poslanec, ale i jako pedagog, jako starosta pražské městské části, která nemá žádné své děti na ulici či na ubytovně, jako starosta, v jehož městské části vzniká ulice Nicholase Wintona, jako starosta městské části a zastupitel Prahy, který je připraven pomáhat jak institucím, tak rodinám, které jsou a budou ochotné opuštěným dětem z řeckých zařízení pomoci k lepšímu životu v naší zemi. Jsem tady za klub KDU-ČSL, jsem tady ale také jako rodič a křesťan.

Ptám se vás, pane ministře, zda vyšlete bezodkladně do Řecka své pracovníky a zda váš úřad umožní rychlou pomoc pro několik desítek dětí nacházejících se nyní bez rodičů v řeckých zařízeních. Jsem přesvědčen, že naše země se má zachovat humánně, solidárně a čestně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji také za dodržení času. Nyní prosím pana poslance Zahradníka, který bude interpelovat paní ministryni Schillerovou ve věci rušení Celního úřadu ve Strakonicích.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Paní ministryně, mám na vás interpelaci, která má svůj původ v dotazu, kterým se na mě obrátil místostarosta města Strakonice v Jihočeském kraji. Ptal se mě, zdali je pravdou, že Ministerstvo financí chystá zrušit pobočku Celního úřadu ve Strakonicích, a pokud tomu tak je, jakým způsobem potom bude zajištěno poskytování celních služeb ve městě Strakonice pro subjekty, které tam jsou a které tyto služby potřebují. Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím paní ministryni o odpověď.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane poslanče, k vámi přednesené interpelaci uvádím, že to nemohu vyloučit, že skutečně územní pracoviště Celního úřadu Strakonice, zdůrazňuji celního, je vytipováno ze strany Celní správy jako případný adept na zrušení tohoto územního pracoviště. Těchto pracovišť je více, pracuje se na tom.

Já bych chtěla říct, že Celní správa v rámci svého výkonu působnosti zavádí technologie. Celní správa funguje ještě trochu jinak než třeba Finanční správa, protože komunikace dneska už v podstatě převážně probíhá elektronicky. Celní správa de facto nepotřebuje být v okruhu působnosti subjektů, o kterých mluvíte, protože převážná část úkonů se dělá elektronicky a jejich podíl se postupně zvyšuje, a klesá tak potřeba veřejnosti navštěvovat osobně pracoviště celních úřadů, takže tím dochází k administrativní, finanční i časové úspoře a stávající počet územních pracovišť celních úřadů se jeví nadbytečný. Takže v současné době probíhá analýza těchto věcí.

Já jsem zadala, že nepřistoupím bezhlavě k vydání vyhlášky, pokud nebudu mít podrobnou analýzu, nebudu mít komunikaci z toho místa se subjekty, s komorami a asociacemi, které v tom regionu vlastně zastřešují podnikatele, ale samozřejmě i se zástupci municipalit - proto se na vás asi pan místostarosta možná obrátil. Protože my dlouhodobě v rámci Celní správy usilujeme o to, aby vlastně ta elektronizace byla úplná. Celní správa tím, že je vlastně i koordinovaná evropsky, je zde přímá působnost evropských předpisů, tak listinné dokumenty jsou změněny za dokumenty digitální, a samozřejmě primárně je snahou nabízet digitální služby, takže umožnit subjektům uskutečnit podání v elektronické podobě na úkor podání v listinné podobě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP