(14.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za odpověď aspoň přiměřeně k věci a prosím paní poslankyni, jestli má zájem o doplňující dotaz.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, myslím, že jste si asi zapomněl ráno vzít homeopatika na křivdu, když tady opakujete stále ty stejné lži, co se týče těch dotačních titulů. Také hovoříte o minulosti. Fajn, školky a školky se postavily. A myslím, že to bylo díky nám, že jsme zde ve Sněmovně prosadili ten dotační titul, proti kterému vy jste hlasoval.

Ale vy jste mi neodpověděl na ty otázky. Jak budete příští rok financovat kapacity školek a škol v obcích nad 3 tisíce obyvatel? Jak to bude na Ministerstvu financí právě s tímto dotačním titulem? Včera jste řekl, že jste ho chtěli zrušit a že ho obnovíte. Tak mi prosím řekněte, zda od příštího roku tak učiníte. A další otázky. Jak potom předpokládáte konkrétně financování v dalších letech? A prosím, už odpovězte a neříkejte jiná čísla než minule, prosím pěkně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vypršel čas. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak homeopatika na křivdu už neberu. Teď jsem absolutně v pohodě. Už jsem se vyléčil, nepotřebuji.

My tady máme všechno nezávislé. A vy fungujete jako ta antibabišovská média. Včera jsem říkal, že původně ten program měl být zrušen, ale pokračuje a bude pokračovat. A vy tady zase mlátíte prázdnou slámu. Doneste mi seznam, kde chybí školky, ve kterých obcích. Dejte mi ten seznam. (Poslankyně Kovářová mává papírem.) A já ty obce navštívím a my ty peníze najdeme, tak jako vždy. I Farskému jsme tu školku našli. (Předsedající mimo mikrofon: Panu Farskému.) Panu Farskému. Panu kolegovi poslanci Farskému jsme našli tu školku, tak starostka je ráda. Vidíte, on mě sice stále napadá, ale nám to nevadí a budou mít Semily tu školku. Takže doneste mi ten seznam a já se tomu budu rád věnovat. A myslím, to, že jste měla nějaký nápad, a jako starostka Chýně jste ho nemohla realizovat, protože Kalousek vám nedal peníze, tak já jsem to zrealizoval. Byl to váš tip, já se přiznávám. Ale já jsem to zrealizoval. A vy chodíte s námi na stříhání pásek těch škol díky naší práci a našemu know how, a my jsme v pohodě. Vy tam máte ten svůj projev, děláte si tam kampaň. Mně to nevadí. Ale buďte aspoň objektivní. A dobře víte, jak to bylo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. To byla tedy poslední ústní interpelace na předsedu vlády. A nyní se posuneme k bloku interpelací na členy vlády.

Nyní prosím poslance Bartoška, aby přednesl interpelaci na ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se poslanec Profant. Bude to interpelace ve věci hlasování o rezolucích týkajících se Izraele a Jeruzaléma. Prosím, pane poslanče. (Poslankyně Kovářová mimo mikrofon pokračuje v diskusi s premiérem Babišem.)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v nejbližších dnech proběhne na půdě OSN hlasování o rezolucích týkajících se Izraele a Jeruzaléma zvláště. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se v minulosti jednoznačně usnesla a odsoudila politizaci otázky Jeruzaléma a mimo jiné označování Chrámové hory pouze arabským názvem, k čemuž často dochází na půdě OSN a jejích organizací, jako je UNESCO. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky vyzvala vládu, aby hlasovala proti takovým usnesením. Žádám o jasné stanovisko Ministerstvo zahraničních věcí, jak bude Česká republika hlasovat, aby se ministerstvo nedostalo do rozporu s usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jak jsme tomu byli svědky v nedávné minulosti při obdobném hlasování.

Vzhledem k tomu, že nejste přítomen, žádám vás o písemnou odpověď na moji interpelaci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Ano, pan ministr odpoví na vaši interpelaci písemně do 30 dnů.

Nyní prosím poslance Profanta, který bude interpelovat ministra Kremlíka ve věci open data SŽDC. Připraví se poslanec Holomčík. Prosím.

 

Poslanec Ondřej Profant: Vážený pane ministře, SŽDC podle svého statutu a zřizovacího zákona provozuje železniční dopravní cestu ve veřejném zájmu a je jedinou institucí, která má k dispozici ucelené údaje o provozu na železnici od všech železničních dopravců. Jedná se převážně o tato data: jízdní řády, výlukové jízdní řády, aktuální polohy vlaků, zpoždění vlaků, nástupiště, na které vlaky směřují. Tato data nejsou potřebná jen pro železnici samotnou, ale také pro další druhy dopravy. Nejvíce je samozřejmě potřebují organizátoři regionálních dopravních systémů.

SŽDC tato data prodává a nedovoluje je dále sdílet. To jenom komplikuje ostatním, povětšinou veřejným institucím jejich práci. Tato data jsou klíčová i pro analytické a vědecké práce týkající se fungování dopravních systémů. Publikace těchto dat jako otevřená data je tak nepochybně ve veřejném zájmu. Zveřejnění nijak nezvýší bezpečnostní rizika, neboť už dnes jsou tato data poskytována za úplatu komukoliv, a většinou jsou dostupná i veřejně v rámci webových aplikací SŽDC. Jako vhodné legislativní řešení také navrhuji přidat tyto datové sady do nařízení vlády číslo 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, které v současné době prochází novelizací.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Než pan ministr dorazí k odpovědi, seznámím vás s omluvou poslance Jiřího Kohoutka, který se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Prosím, pane ministře.

 

Ministr dopravy ČR Vladimír Kremlík Vážený pane poslanče, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére. V interpelaci je uvedeno, že je obtížné získat od Správy železniční dopravní cesty data o zpožďování vlaků a nástupištích, když to řeknu velmi jednoduše. Správa železniční dopravní cesty data předává na základě žádosti a uzavřených smluv. Jejich využití se pak liší podle příslušné smlouvy. Každá žádost o zpřístupnění dat je taktéž posuzována s ohledem na povinnosti manažera infrastruktury a zajištění bezpečnosti. Podle toho je následně postupováno.

S dopravci je standardně komunikováno prostřednictvím datové komunikace prostřednictvím rozhraní takzvaného Common Interface, který si zajišťuje dopravce, a komunikace není ze strany SŽDC jakkoli zpoplatňována. Čili určitý nástroj pro zpřístupnění dat už existuje, a to prostřednictvím tohoto zmíněného rozhraní. Subjekt požadující informace taktéž může čerpat data z celostátního informačního systému o jízdních řádech.

Zákon o dráhách a příslušné prováděcí předpisy, zejména pak vyhláška 173 z roku 1995, kterou se vydává dopravní řád drah, stanoví, které informace musí provozovatel dráhy poskytovat dopravcům a veřejnosti. Čili máme tady právní úpravu, která vychází ze zákona o dráhách, a je to vyhláška 183 z roku 1995. Jsou to zejména konkrétní informace, které vycházejí z připravovaného jízdního řádu a jeho změn. Tato data musí také Správa železniční dopravní cesty jako provozovatel dráhy postupovat do celostátního informačního systému o jízdních řádech jako takzvaná otevřená data. Takže zase určitá skupina dat je otevřených.

Součástí tohoto systému v současné době nejsou informace o provozu v reálném čase. Právní předpis toliko ukládá, že cestující musí být ve stanicích a na zastávkách vybavených obsluhovaným zvukovým nebo obrazovým informačním zařízením informováni o zpoždění vlaku, je-li zpoždění 10 minut a větší, a to nejpozději v době příjezdu nebo odjezdu vlaku uvedeného v jízdním řádu. I přesto však na internetových stránkách provozovatele dráhy, Správy železniční dopravní cesty, můžete nalézt další detailní informace, například odjezdové tabule v jednotlivých železničních stanicích, na kterých cestující může nalézt kolej i aktuální zpoždění jednotlivých vlaků. Tato data v reálném čase jsou také k nalezení i na stránkách jednotlivých dopravců nebo ve vyhledávačích spojení, například známý idos.cz.

Z pohledu Ministerstva dopravy je v tuto chvíli podstatné, aby Správa železniční dopravní cesty stejně jako ostatní provozovatelé dráhy v železniční dopravě a dopravci dopravy autobusové řádně poskytovali do celostátního informačního systému o jízdních řádech data, jejichž zveřejnění v tomto systému ukládají příslušné právní předpisy, a to jsou zejména data z jízdních řádů a jejich změny, jejichž struktura je ve vyhlášce v dopravním řádu drah detailně vymezena. Jinými slovy, když to shrnu, Správa železniční dopravní cesty poskytuje všechny informace, o kterých tak stanoví právní předpis, a to některé i formou těch takzvaných otevřených dat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP