(16.30 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o tu vyhlášku, tak ministerstvo naposledy v září tohoto roku dostalo určité podněty. Pravdou je, že ta současná úprava nedovoluje lidem se stanovenou diagnózou poruchy autistického spektra získat způsobilost k řidičskému oprávnění. Přesně jak jste správně řekla, PAS je zařazen mezi persvazivní poruchy, které tedy vylučují získání té způsobilosti. My se tím budeme zabývat při příští novelizaci dané vyhlášky, to mohu slíbit, kdy ten podnět budeme analyzovat, a pokud bude dostatečně argumentačně zdůvodněn ze strany odborníků, ze strany samozřejmě i těch pacientských sdružení, tak ho zapracujeme. To tady mohu slíbit, že ten podnět máme, v září přišel na ministerstvo a budeme se jím zabývat.

Ale znovu říkám, tak jak jsem zaznamenal v tom mediálním vyjádření, a pak jsem to konzultoval i s jinými sdruženími autistů, nebo zastupujících tyto občany, tak ten názor byl třeba negativní. A my musíme diskutovat se všemi. Mohu slíbit, že se tím budeme zabývat a při příští novele vyhlášky o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel bychom ten podnět zapracovali.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující otázku. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za odpověď. Ráda bych se ještě dotázala, co ale byly ty důvody, proč některá pacientská sdružení to nechtěla úplně řešit. Protože to, s čím se setkávám já, já se bavím i s konkrétními rodinami, kterých se ta věc týká, je, že se zkrátka řada lidí z té komunity obává toho, aby o řidičské průkazy nepřišli i ti, kteří je už mají. Prostě obava z toho, že když se to téma otevře, tak se třeba zpětně prověří, že někdo, kdo byl třeba diagnostikován v dospělosti, takže mu bude odebrán průkaz. Takže tuto obavu rozhodně ta komunita má. A je důležité vědět důvody.

Jenom bych ráda upozornila na to, že na to jsou nějaké zahraniční studie, že ta škála, to spektrum poruch je tak rozmanité, že přinejmenším právo na to být posouzen, zda nejsem přece jen způsobilý řídit, že toto právo by ti lidé rozhodně mít měli, a prostě v jiných zemích světa ho mají. Takže já to považuji za velmi relevantní připomínku, abyste to při té novelizaci zohlednili. A ta bude kdy? To je moje poslední otázka.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pane ministře, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Určitě. Já mohu slíbit, že se tomu budu věnovat. Přiznám se, že samozřejmě doposud to nebyla úplně nějaká priorita, to přiznávám, ale ten podnět jsem zaznamenal i teď právě v médiích. Takže určitě se tomu budu věnovat s kolegy. Nechám si na to zpracovat i nějaké odborné stanovisko ze strany dětských psychiatrů a dalších odborníků. Ta vyhláška, určitě ji budeme novelizovat, myslím, v příštím roce, takže se tady můžu zavázat, že se tomu budu věnovat. Nechám si zpracovat na to příslušná stanoviska a pak vás o tom budu informovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Přistoupíme k další interpelaci a je to interpelace poslankyně Majerové Zahradníkové ve věci Original Play. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Majerová Zahradníková: Děkuji, pane předsedající. Vážené dámy a pánové. Vážená paní opět nepřítomná ministryně Maláčová, v posledním měsíci v médiích proběhlo poměrně hodně zpráv o pedofilních skandálech v německých, rakouských mateřských školkách ve spojitosti s takzvaným projektem Original Play. V rámci tohoto projektu chodili zcela cizí lidé do mateřských školek, kde se po zaplacení jistého finančního obnosu objímali a mazlili či tulili s dětmi. S cizími dětmi. Poté co bylo několik dětí zneužito, příslušná ministerstva v Berlíně a Postupimi, ale v poslední době i jinde tento projekt zakázala. Jsou k tomu relevantní odkazy, mohu posloužit.

Očekávala bych, že k tomuto samému kroku přistoupí plošně i vaše ministerstvo, protože jak mám opět velice dobře a z několika zdrojů odzdrojováno, Original Play pod různými názvy působí i v České republice, byť tedy zatím díky bohu nedošlo k žádnému zneužití. Zkušenosti z Německa a Rakouska hovoří jasně. Neměli bychom nechat tuto věc vůbec zajít do stavu, ve kterém to skončilo v Německu. A byla bych velice ráda, kdyby Original Play, hra, která ohrožuje bezpečnost našich dětí, byla na území České republiky zakázána a zcela jistě zmonitorována. Myslím si, že by se o to Ministerstvo sociálních věcí mělo začít zajímat, a chci vědět, jaké k tomu máte materiály a zda o tom víte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně, protože paní ministryně Jana Maláčová je řádně omluvena ze zdravotních důvodů.

Další v pořadí je poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra Richarda Brabce ve věci činnost Drahaň-Troja.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře. Vážím si toho, že tady jste. Ale vy tady býváte pravidelně, takže to není žádná výjimka.

Rád bych vás požádal, abyste nechal prověřit postup orgánů ochrany přírody v souvislosti se stavební činností v přírodním parku Drahaň-Troja v Praze v místě zvaném Bendovka. Na konci října letošního roku začalo probíhat odlesňování a terénní úpravy. Jedná se o pozemky parcel číslo 633/1 a dalších v katastrálním území Bohnice. K pozemkům byla v roce 2015 načerno vybudována štěrková příjezdová komunikace, pět metrů široká a 300 metrů dlouhá, ke které se nehlásil nikdo z majitelů okolních pozemků ani majitelé těch pozemků, na kterých ta komunikace je. Stavební úřad městské části Praha 8 podle mých informací 4. listopadu 2019 vyzval předběžným opatřením vlastníka pozemku, aby bezodkladně zastavil veškeré práce do prošetření celé záležitosti. Toto nařízení vlastník nerespektoval a pokračoval v kácení a zemních pracích ještě ve větším tempu. V rámci požadovaného podání vysvětlení úředníkům městské části vlastník pozemků, společnost Bendovka, s. r. o. následně tvrdila, že nejde o odlesňování, ale jen o úklid odpadu uloženého nad terénem, což je ale ve zjevném rozporu s realitou.

Vážený pane ministře, jako starosta městské části, na jejímž území se přírodní park Drahaň-Troja částečně rozkládá, dostávám velký počet dotazů od občanů, kteří jsou znepokojeni tím, co v oblasti Bendovky vidí, a domnívají se, že může jít o začátek nelegální developerské výstavby. Prosím proto o podrobnější informace. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený pane poslanče, děkuji za ten podnět a musím říct, že jsme ho dostali i z jiných zdrojů, nejenom přes tuto interpelaci, a už jsme zahájili činnost. To znamená, už byl předán podnět k prošetření České inspekci životního prostředí a zároveň požádáme o řešení Magistrát hlavního města Prahy, protože Magistrát hlavního města Prahy jako krajský úřad v tomto případě, a to vy samozřejmě velmi dobře víte, má gesci jako orgán ochrany přírody v této věci. To znamená, je to orgán ochrany přírody, do jehož působnosti spadá zřízení přírodního parku. A tak jak jste uvedl ve své interpelaci, tak jenom z toho, jak naši kolegové velmi předběžně to hodnotí, tak tam lze identifikovat podezření z následujících přestupků.

Za prvé nepovolené kácení dřevin podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Za tento přestupek může být právnické osobě uložena pokuta až 1 mil. korun.

Potom vykonávání činnosti vyžadující souhlas orgánů ochrany přírody na území evropsky významné lokality bez tohoto souhlasu. Za tento přestupek může být právnické osobě dle § 88 uložena pokuta až 2 mil. korun.

Dále lze v řešené věci identifikovat potenciální správní delikt provedení nepovolené stavby a nepovolených terénních úprav, což je § 181 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, tedy stavebního zákona. Za tento přestupek může být právnické osobě uložena pokuta až půl milionu korun.

Ke zvážení příslušným orgánem ochrany přírody je též prověření, zda se stavebník dopustil přestupku podle ustanovení § 88 odstavec 2 písm. a) ve vztahu k ochraně hodnot krajinného rázu v přírodním parku. Za tento přestupek může být právnické osobě uložena pokuta až 2 mil. korun. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP