(Jednání pokračovalo v 10.20 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Je 10.20 hodin a budeme pokračovat v přerušeném jednání a bodu 218. Já se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. (Hluk v sále.) Paní navrhovatelko, máte zájem o vystoupení před otevřením rozpravy? Je tomu tak. Poprosím všechny, aby se už po přestávce usadili na svých místech. Prosím, máte slovo.

 

Členka rady hl. m. Prahy Hana Kordová Marvanová Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Dovolte jenom na úvod třetího čtení opět představit návrh hlavního města Prahy jako zákonodárnou iniciativu. Jedná se o novelu živnostenského zákona a jejím cílem je zvýšit úroveň turistického ruchu a průvodcovských služeb ve velkých městech, v Praze, ale i po celé České republice.

Návrh byl původně předložen v určité verzi, ale protože se o něm jedná tady dlouho během roku, tak já jsem za předkladatele souhlasila s tím, že se nyní projednává ve znění hospodářského výboru, usnesení hospodářského výboru, které je kompromisní a které neznamená přesunutí průvodcovských služeb z volné do vázané živnosti, jak bylo původně navrhováno, ale má to zůstat jako volná živnost s tím, že by tam byla určitá registrace a vedlo by to k určitému zkultivování turistického ruchu a průvodcovských služeb. (Hluk v sále.) Takže prosím o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Jako první se hlásí pan zpravodaj, pan poslanec Dolínek. Máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já vás potom následně ještě seznámím s procedurou, nicméně bych vám chtěl říct, že hospodářský výbor navrhl a doporučil ke schválení návrh hlavního města Prahy s tím, že jednotlivá stanoviska pozměňovacích návrhů vám ještě řeknu potom u toho konkrétního hlasování. Chtěl bych také říct, že došlo k tomu, že v tuto chvíli byl gesčním resortem, což je Ministerstvo pro místní rozvoj, dán návrh na legislativně technickou úpravu, tím pádem bych ji načetl nyní, abychom o ní mohli potom i následně hlasovat.

Návrh na legislativně technickou úpravu pozměňovacího návrhu A, to je ten komplexní pozměňovací návrh, který si Sněmovna v druhém čtení osvojila jako ten nosič toho zákon, je následující.

V části druhé změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu dojde ke změně v novelizačním bodě 1, a to tak, že v § 10b odst. 8 písm. a) se text čtyři nahrazuje textem tři a v § 10b odst. 8 písm. b) se text číslo pět nahrazuje textem číslo čtyři.

A k části čtvrté je účinnost, a to znamená, že v článku IV nově zní: Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2020, s výjimkou ustanovení článku 1 bodu § 18a, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, a ustanovení článku II bodu 4 § 12 odst. 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Dělená účinnost ustanovení § 18a je legislativně technickým návrhem podmíněným přijetím pozměňovacího návrhu D3730 poslance Nachera, o čemž rozhodneme. (Silný hluk v sále.) Ta procedura, kterou vám potom řeknu, není příliš jednoduchá, tak poprosím, přestože ten hluk v sále je vysoký, abyste potom...

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vás zrovna chtěl přerušit. Poprosím všechny, aby se usadili na svých místech, případně si vyřešili svoji diskusi v předsálí.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Tak abyste potom právě dávali pozor, ta procedura není jednoduchá. Zdůvodním proč. My už nehlasujeme o návrhu hlavního města Prahy, my hlasujeme o pozměňovacím návrhu, který vytvořil hospodářský výbor Poslanecké sněmovny svým hlasováním, a do toho ještě ingeruje jiné pozměňovací návrhy, které upravují tento pozměňovací návrh tak, aby v realitě a v praxi byl vůbec funkční. Takže proto prosím, je to vlastně zákon, který je předkládán a ve finále obsahově ani kraj, ani Praha, ani poslanec, ani vláda, ale de facto výbor, není to úplně běžná praxe, proto prosím dávejte pozor, v tomto případě je to poměrně unikátní záležitost. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, kdo další do rozpravy. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Já se jenom nejdříve krátce vyjádřím k tomuto zákonu. Nechci už mluvit příliš k průvodcům, i když se toho týká zejména tento zákon. Jenom k tomu, že tento zákon je také regulací podnikání, a když se to s regulací přežene, tak se možná vyřeší problém v Praze, která je pro turisty velmi lukrativní, ale může to způsobit i problém případně v jiných částech republiky, takže bych prosil vás všechny o určitý uvážlivý postup.

Ale přihlásil jsem se proto, abych se tady vyjádřil k pozměňovacímu návrhu pana kolegy Nachera, který se týká možnosti regulace i zákazu pro obce, možnosti dát obcím formou nařízení možnost zakázat krátkodobé pronájmy, a to pouze nařízením obce, to znamená, pouze rozhodnutím rady obce v určitém období, v určitou dobu. To znamená, blíží se nám dnes Vánoce, takže kdyby se teoreticky rada obce dnes sešla a rozhodla, že zakáže krátkodobý pronájem, který je spojen s ubytovacími službami na Vánoce, tak samozřejmě ti soukromí vlastníci by v takovém případě měli problém.

Proč o tom mluvím? Protože toto je zásah do rozhodování o soukromém vlastnictví jednotlivých vlastníků. A my bychom měli vážit opravdu na lékárnických váhách, jakým způsobem umožníme ve veřejné moci vstupovat do soukromých vztahů a do soukromého vlastnictví. V takovémto případě pan navrhovatel má zřejmě důvěru, že budou všichni radní ve všech obcích v budoucnu zvolení velice uvážliví při prosazování tohoto nařízení. Jestli budou mít nějaké zábrany pro to, jakým způsobem vstupovat do soukromého vlastnictví a jakým způsobem toto nařízení uplatňovat. Já třeba nemusím tu důvěru mít. Když vidím, že někteří radní nemají zábranu vyhlašovat například klimatickou nouzi v Holešovicích, tak se obávám, že nebudou mít zábrany velice masivně vstupovat do soukromého vlastnictví. Takže to je první důvod.

Druhá poznámka, kterou k tomuto nařízení mám, je, že takováto možnost zákonná pro obce je jenom prvním krokem na cestě, jak ovlivňovat soukromé vlastnictví. Dnes se to týká možného zákazu krátkodobých pronájmů, druhým krokem třeba potom může být, že rada obce bude rozhodovat o tom, komu může ten soukromý vlastník pronajmout, to může navázat, třetím krokem může být, že veřejná moc začne mluvit do toho, komu se dá vůbec prodat, komu ten vlastník může ten byt prodat a podobně. A já si myslím, že ta cesta, na kterou se vykračuje tímto pozměňovacím návrhem, je na konci velmi nebezpečná. Takže nakročení na tuto cestu vstupu do soukromého vlastnictví je z mého pohledu opravdu velmi nebezpečné.

Všichni si uvědomujeme, že krátkodobé pronájmy spojené s ubytovacími službami by měly mít také určitá pravidla, protože je to podnikání. Ale ten zásadní problém v tomto podnikání je, že většina těch ubytovacích služeb se dneska pohybuje v šedé zóně, že to ti vlastníci ani nepřiznávají, možná z toho ani neplatí daně a podobně. A prvním krokem by měla být snaha o to, aby se dostali z šedé zóny do té zóny legální. Teprve potom se můžeme bavit o nějakých pravidlech. Kdežto tento pozměňovací návrh dopadne pouze na ty, kteří to dneska přiznávají, kteří to dělají legálně, i když to může způsobovat problémy v těch jednotlivých bytech, a tímto návrhem, pokud bude uplatňován, se jenom ti, co to dneska dělají legálně, odeženou do té šedé zóny. Takže to způsobí pravý opak. Způsobí to daleko větší chaos a daleko větší problémy. A proto my budeme hlasovat proti tomuto návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Teď se mi tu objevila faktická poznámka, pan poslanec Ferjenčík. Faktická, poté do rozpravy pan poslanec Nacher.***
Přihlásit/registrovat se do ISP