(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. A otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného písemně, a když se dívám, ani z místa. Pan poslanec Jurečka Marian. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji, vážený pane předsedající. Já nechci dlouze zdržovat, protože máme tady také určitý časový limit do 13 hodin, abychom stihli případně o tomto návrhu zákona hlasovat. Jenom jsem tady ve druhém čtení dával poměrně podrobné zdůvodnění, proč já jako poslanec, i my jako KDU-ČSL, jako klub, si myslíme, že je dobré tento senátní návrh podpořit, protože jde jednoznačně ve prospěch narovnání práv mezi majiteli nemovitostí, mezi domácnostmi, kterým patří, a vlastníky distribučních soustav, přináší se tady prostě transparentní pravidla, jak na tyto situace přeložek, stavebních zásahů nahlížet a jakým způsobem objektivizovat rozdělení těch nákladů na tuto přeložku tak, aby to nebylo všechno pouze na břímě té dané domácnosti vlastníka té nemovitosti.

Je to především věc, která se týká spíše oblasti venkova, menších měst a obcí. Ale myslím si, že tak jako tady říkala paní senátorka, bavíme se tady řádově o několika stech tisíc domácnostech nemovitostí, které toto musí strpět a které doteď na tyto náklady poměrně výrazným způsobem doplácejí, kolikrát i v řádu desítek tisíc korun. Takže prosil bych pěkně tento návrh, který jde ve prospěch narovnání toho prostředí ve prospěch férovosti, abychom ho tady dokázali s principem nějakého zdravého selského rozumu podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Znova se dívám do sálu, nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy. Tímto obecnou rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova, jestli je zájem. Není zájem. Poprosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Tak děkuji za slovo, pane místopředsedo. Návrh hlasovací procedury, tak jak ji schválil hospodářský výbor je následující: Za prvé bychom hlasovali návrh na zamítnutí. Pokud nebude přijat, hlasovalo by se o legtech úpravách, pokud budou ve třetím čtení navrženy, nebyly navrženy. A za třetí bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak děkuji. Já jsem přivolal kolegy do sálu.

 

Budeme hlasovat o návrhu procedury, která není úplně složitá, ale přesto, zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro proceduru, jak byla přednesena. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 400, přihlášeno 180 poslankyň a poslanců, pro 158, proti nula. Návrh byl přijat.

 

Já vás odhlásím na žádost. Přihlaste se všichni svými registračními kartami. Prosím.

 

Poslanec Pavel Pustějovský: Takže jako první budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí. Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 401, přihlášeno 174 poslankyň a poslanců, pro 115, proti 34. Návrh byl přijat.

 

Tímto jsme se vypořádali s projednáváním tohoto bodu. Já děkuji paní senátorce, děkuji panu zpravodaji.

 

Přistoupíme k dalšímu bodu. Já přečtu omluvy. Prosím o omluvení přítomnosti ministra zahraničních věcí pana Tomáše Petříčka z jednání dne 18. 12. od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A pan poslanec Ondřej Profant se omlouvá dnes v čase od 12.28 do 13.00.

K hlasování pan místopředseda Pikal. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Já se omlouvám, já jsem se v předchozím hlasování spletl. Chtěl jsem se zdržet, hlasoval jsem pro. Nezpochybňuji hlasování. Podle výsledku chápu, že to nemá smysl.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Tak poprosím zase o klid v sále. Kdo chce projednávat jiné věci, prosím, nechť tak činí v předsálí. A já otevřu další bod.

 

220.
Návrh poslanců Ondřeje Veselého, Jana Chvojky, Jaroslava Foldyny,
Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
/sněmovní tisk 278/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele poslanec Ondřej Veselý a zpravodajka garančního výboru, paní poslankyně Zuzana Ožanová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 278/4, který byl doručen dne 29. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 278/5.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Nemá zájem. Otevírám rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Pan poslanec Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já mám dotaz na pana ministra dopravy, jestli aspoň on stíhá sledovat všechny novely tohoto zákona. To je obecná poznámka, která se týká všech tří tisků. Tak se podívejme, co projednáváme. Novelu zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 278. Příští bod je další novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, sněmovní tisk 223. A další bod je třetí novela zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích, bod 224, sněmovní tisk 374. (V sále je hlučno.)

Samozřejmě poslanecká či vládní i jiná iniciativa, nikomu k tomu meze nebráníme, ale já nevím, jestli všichni navrhovatelé myslí na ty řidiče. Já nevím, kolik... Jsme v polovině volebního období, tak jestli pan ministr je schopen takhle z hlavy říct nebo zjistit, kolik jsme za ty dva roky přijali novel o provozu vozidel na pozemních komunikacích. Já myslím, že by stálo za to v tomto zmenšit aktivitu poslanců, případně ji dát do jednoho návrhu zákona. Já myslím, že řidiči by to bezesporu uvítali.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní zpravodajka se hlásí o slovo. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Tento tisk se týká zákona 56/2001 a další následující tisky se týkají zákona 361/2000. Tedy nejde o tři stejné tisky k jednomu zákonu jako k jednomu zákonu. Tento se týká provozu na pozemních komunikacích a týká se invalidních vozíků, nikoliv řidičů.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Zbyněk Stanjura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pak na vedení Sněmovny, podívejte se, co nám tam svítí, tak pak máme špatné informace na tabuli. Já se s paní zpravodajkou nechci přít, ale svítily tam ještě před chvílí tři stejné názvy bodů. Pokud to jsou jiné návrhy zákonů, tak je chyba na té tabuli a někdo ten zákon špatně identifikoval, a tím mate poslance, nebo minimálně mne.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Tak. Nikoho nevidím přihlášeného do rozpravy, ani z místa, ani písemně. Ještě jednou se rozhlédnu. Končím rozpravu obecnou. Ptám se na případná závěrečná slova. Není zájem. Přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Prosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednášela jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělila stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Zuzana Ožanová: Takže nejprve bychom měli hlasovat návrhy legislativně technických úprav přednesené ve třetím čtení, avšak žádné nebyly předneseny, takže je hlasovat nemůžeme. Takže pozměňovací návrh A - usnesení hospodářského výboru. A potom pozměňovací návrh B. Avšak dle legislativy v případě i nepřijetí pozměňovacího návrhu A je pozměňovací návrh B nehlasovatelný. Zjednoduším. Budeme hlasovat o návrhu A a posléze o zákonu jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP