(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 398 přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 153, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Petr Dolínek: Tímto se nám stává nehlasovatelným pozměňovací návrh B, protože je totožný s návrhem A, a taktéž je nehlasovatelný návrh pana poslance Profanta, protože je v rozporu s tím, co jsme nyní schválili. Proto mám pocit, že jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy, a požádal bych předsedajícího, aby nechal hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já přikročím k hlasování o celém návrhu zákona. Přečtu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 247, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování pořadové číslo 399 přihlášeno 178 poslankyň a poslanců, pro 144, proti 7. Návrh byl přijat. A já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Dalším bodem je

 

219.
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 250/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele senátorka Jitka Seitlová, kterou mezi námi vítám, a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Pavel Pustějovský. Návrh na zamítnutí je uveden ve sněmovním tisku 250/3, který byl doručen dne 29. listopadu 2019. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 250/4.

Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Ano, má zájem. Já poprosím paní senátorku, aby se ujala slova. Vás všechny, kolegyně a kolegové, poprosím, abyste své diskuze přenesli do předsálí. (Hluk neutichá.) Poprosím, abyste své diskuze přenesli do předsálí! (Po chvíli.) Dámy a pánové napravo jednacího sálu! Děkuji vám, a paní senátorko, máte slovo.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji. Vážení zástupci a představitelé vlády, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych v tento již polední čas... (Odmlka pro hluk.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní senátorko, já se vám omlouvám. Já bych důrazně chtěl poprosit všechny kolegyně a kolegy, kteří nechtějí projednávat a být účastni projednávání tohoto bodu v sále, ať své diskuze přenesou do předsálí! Jedná se bez výjimky o všechny. Paní senátorko, ještě vám nedávám slovo, protože opravdu si myslím, že ta atmosféra není úplně ideální pro to, abychom mohli projednávat tento bod... Pravděpodobně můžeme v tuto chvíli začít. Prosím.

 

Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Ještě jednou tedy pozdravím všechny a poprosím tedy o pozornost tomu, co teď budete projednávat. Jedná se o senátní návrh novely zákona energetického a jedná se o takovou velmi krátkou novelu, která se dotýká obdobného problému, který jste vlastně řešili teď ve velmi složité diskuzi v předcházejícím bodě. Týká se vlastnických práv, týká se nemovitostí. Zdá se, že ten můj, nebo náš senátní návrh, který vám předkládám, nemá takovou odezvu také proto, že možná si neuvědomují někteří, kolika lidí a kolika nemovitostí se týká.

Na úvod chci říct, že podle informací, které mám, tak se týká domů, kde jsou konzoly nebo tzv. nástřešáky, to jsou prvky energetické distribuční sítě, a těch je 600 tisíc. Dotýká se 600 tisíc nemovitostí, vlastníků v této zemi. Ze Senátu přinášíme návrh, který řeší problém, nespravedlnost, která zůstala v energetickém zákoně ještě z doby minulého režimu, a týká se toho, že pokud vy máte objekt, na kterém je tzv. konzola nebo nástřešák, tak v případě, že potřebujete tento objekt nějakým způsobem opravit, provést nezbytné technické úpravy, nebo dokonce ho chcete zbourat, tak musíte zaplatit přesun té konzoly nebo toho nějakého nástřešního prvku a cena za to přenesení, té tzv. přeložky, se pohybuje dneska kolem 100 tisíc. Přitom vy jste jako vlastník toho objektu povinni, pokud se rozhodne distribuční společnost, takovouto konzolu na svém domě mít a také jste povinni ji tam strpět po celou dobu, a teď řeknu, za pár korun. Přitom vám snižuje hodnotu toho majetku už jen tím, že tam je. Obvykle za doby minulého režimu se ještě dávalo tak 200, 300 korun, dneska dostane ten vlastník 2 až 3 tisíce, výjimečně něco víc. Ale když chce se svým majetkem nakládat v případech nezbytně nutných, zaplatí 100 tisíc i více.

Novela, která před vámi leží, bohužel tedy ve výboru, jak už bylo řečeno, neuspěla, ale přesto to úsilí, které jsem tomu věnovala a Senát podpořil, nebylo zcela marné. Už proto, že, jak jsme byli informováni panem náměstkem Nedělou na jednání hospodářského výboru, tak do novely energetického zákona, která je vládní, vlastně ten návrh, který jsme zpracovali v Senátu, je zčásti upravený a přenesený. Můžeme říct, že tím pádem je to všechno v pořádku a problém se bude řešit. To jsem samozřejmě velmi ráda, že se problém bude řešit, protože je do nebe volající, a je mi úplně jedno, jestli tedy je to moje novela, nebo vládní novela, když ta vláda tedy tak stojí o to, aby to byla její novela, ale mrzí mě, že vlastně zase ještě minimálně o půl roku až o rok, než se tato vládní novela projedná, tu budou lidé, kteří budou povinni hradit tyto nesmyslné vysoké částky naprosto v rozporu se spravedlností, jakou můžeme od zákonů a této společnosti čekat.

Dobrá. Jenomže ještě další věc, kterou bych ráda řekla. Když se podívám do toho vládního návrhu, jako že na eKLEPu se s ním můžeme všichni seznámit, tak zjistíme, že on je opravdu velmi, velmi okleštěný a že jenom pro případ, kdy tedy bude nutno tento objekt zbourat z hlediska rozhodnutí stavebního úřadu, tak v tom případě by ta přeložka nebyla hrazena tím vlastníkem objektu, tím, kdo žádá o to, aby přeložka byla zrušena. Já věřím, že v dalším projednávání se najde shoda na tom, aby se dořešily i situace, kdy je potřeba ten dům zateplit, kdy je potřeba ho opravit. Takže tak, jak je novela dneska nachystána v eKLEPu, zatím je velmi redukovaná a troufám si říct, že ten můj návrh je z hlediska odstranění nespravedlnosti, která existuje v tuto chvíli vůči vlastníkům nemovitostí, opravdu lepší. Dávám proto na zvážení, zda tedy ještě není v této Poslanecké sněmovně vůle schválit senátní návrh, a je to na vašem rozhodnutí.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP