(15.30 hodin)

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já doufám, že přijde pan kolega Faltýnek, protože on říkal, že by chtěl vědět důvody zřízení této komise, tak já mám připraveno několik důvodů, proč vlastně tato komise by měla vzniknout.

Někteří poslanci, ale i někteří senátoři jsou znepokojeni narůstajícím vlivem autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. A to je vlastně jedna z motivací, která nás vede k tomu, abychom se pokusili zřídit vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky pro vyhodnocení vlivu autoritářských režimů na vnitřní záležitosti českého politického systému. Podobné komise a speciální parlamentní vyšetřovací iniciativy dnes existují např. v USA, Velké Británii nebo Singapuru a Kanada nově zřizuje komisi se zaměřením na čínský vliv. Přínos takových vyšetřování je patrný již dnes. Díky jejich roli se veřejnost dozvídá praktické informace týkající se zahraničního vlivu v jejich zemi, případně nelegitimního zahraničního vlivu na volební procesy. Tady jenom pro upřesnění říkám, že například v oblasti přehodnocení skutkové podstaty paragrafu trestního zákoníku vyzvědačství to je změna, která např. proběhla v Lotyšsku. Zpravodajské služby přinášejí nejenom politikům informace, ale to, co je podstatné, ony samy nemohou činit téměř žádná opatření, včetně legislativních. Je tedy na nás politicích, abychom podrobně vyslechli odborníky a naše vlastní instituce a navrhli konkrétní opatření.

Hlavní rolí vyšetřovací komise, tak jak o tom přemýšlím já, bude představit zprávu "hodnocení stavu působení cizí moci v České republice", která za prvé zhodnotí stav aktivit cizí moci nepřátelských vůči zájmům České republiky podle platné bezpečnostní strategie České republiky; za druhé identifikuje slabá místa v čelení tomuto fenoménu; za třetí doporučí vládě konkrétní opatření nelegislativního charakteru; za čtvrté doporučí Poslanecké sněmovně případné legislativní úpravy.

Jsem přesvědčen, že tato vyšetřovací komise by se primárně měla věnovat tématům: role zájmů Ruské federace a Čínské lidové republiky v jednání vysokých ústavních činitelů; za druhé: vlivové a geopolitické zájmy Ruské federace v české energetice; za třetí: možnost nastavení státního mechanismu pro hodnocení rizikových investic, případně ochránění kritické infrastruktury státu před těmito rizikovými investicemi; za čtvrté: propojení české dezinformační komunity na zájmy Ruské federace v České republice; za páté: propojení české radikální a extremistické komunity na zájmy Ruské federace v České republice; za šesté: vazby Ruské federace a Čínské lidové republiky na české politické strany; za sedmé: spolupráce Moskvy a ruské komunity v České republice; za osmé: vazby zastupitelských úřadů Ruské federace a Čínské lidové republiky na české politické subjekty; za deváté: vazby ruských a čínských společností na české státní a politické instituce.

Byl bych rád, abychom si pozvali specialisty na daná témata, zahraniční odborníky pro porovnání regionálních trendů, ale také představitele českých bezpečnostních a zpravodajských institucí.

Co bychom měli chtít? Jsem přesvědčen, a o to to patrně bude komplikovanější, že bychom se měli zaměřit na cesty všech poslanců do Číny, na Krym a Donbas a vyhodnotit, kdo takové cesty organizuje a platí a takto ovlivňuje poslance. Za druhé zmapovat, kterým poslancům komerční entity s přímými finančními zájmy v Rusku a v Číně poskytuje přímé nebo nepřímé služby, a tak ovlivňuje jejich jednání či vystupování. Za třetí zmapovat, kteří konkrétní bývalí státní představitelé v posledních letech lobbovali ve prospěch Ruska nebo Číny. A za čtvrté vyhodnotit, zdali nedává smysl zavést regulatorní opatření, aby tito politici nemohli zneužívat informace, ze kterých těží ze svých bývalých funkcí. Zde jsem přesvědčen, že vhodný nástroj by byla např. možnost upravit návrh zákona o lobbingu, aby se tím snížilo prosazování nelegitimního vlivu zahraničních diktatur na českou politiku.

Pár příkladů a podkladů, ze kterých jsem čerpal: České bezpečnostní instituce systematicky varují před vlivem Ruské federace a Čínské lidové republiky na politické dění v ČR. Níže uvádím výtah z veřejných zpráv, které český stát již zveřejnil, a zdůvodňuji, proč a co mne vede k tomu, co navrhuji. Jsem přesvědčen, že není možné tento fenomén vlivu cizích mocností popírat, a to z toho důvodu, že před ním systematicky a opakovaně varují české bezpečnostní instituce.

Podle Bezpečnostní informační služby čínské zpravodajské služby patří vedle ruských mezi nejaktivnější na území České republiky. Přečtu některé závěry z výroční zprávy BIS z roku 2018.

Například ruské sítě okolo českých politiků. Ruští zpravodajští důstojníci usilovali o vytváření vazeb a kultivaci vlivové báze v blízkém okolí politiků, kteří mají vliv v oblastech zájmu Ruské federace. Zde BIS zcela evidentně mj. poukazuje na Kancelář prezidenta republiky, která slouží jako hlavní orgán ruských a čínských zájmů. Příčina je již několik let jasná. Dlouhodobým bezpečnostním problémem zůstává naddimenzování ruské diplomatické mise v České republice, která podle BIS slouží jako velká zpravodajská základna všech tří ruských zpravodajských služeb proti českým cílům.

Dále ruské ovládání českých dezinformátorů. Značnou pozornost BIS věnuje proruským aktivistům, jejichž témata slouží ruským státním zájmům. U některých z nich BIS identifikuje přímou provázanost s ruskou státní mocí či řízení ruskými zpravodajskými službami. Jde o osoby, které tvoří jádro české dezinformační scény. Pro upřesnění, dle BIS jsou hlavními producenty dezinformací ve prospěch Ruské federace. Poukázání na ruské zpravodajské řízení osob v těchto skupinách je novinkou, jelikož v minulosti BIS zdůrazňovala primárně jejich ideologickou motivaci. To bylo ještě v roce 2017. Toto varování lze číst ve zkratce tak, že většina českých dezinformátorů začínala jako ideologičtí souputníci Ruska, přičemž v roce 2018 došlo k převzetí přímé kontroly nad částí z nich ruskými zpravodajci.

Další oblastí, a je to jedno z hlavních sdělení BIS v oblasti varování před čínskými zpravodajskými službami, je rozkrytí mechanismu cest do Číny, které organizují a platí čínské instituce a skrze něž si komunistický stát vytváří kontaktní síť osob, které jí budou nakloněny, přičemž čínští zpravodajci k tzv. oslovování pro spolupráci využívají právě pobyt českého občana v Číně, který mají plně pod kontrolou. Kontrarozvědka mluví zejména o cestách akademiků, představitelů státní správy i bezpečnostních sborů. A je třeba si uvědomit, že novinkou v čínské agendě je také varování před cíleným čínským narušováním česko-tchajwanských vztahů.

Další změnou je nárůst čínských zpravodajských aktivit během roku 2018 v intenzitě i rozsahu, což se evidentně změnilo od roku 2017, kdy BIS nezaznamenala posilování čínských zpravodajských kapacit v rámci diplomatické mise v ČR. Fakticky tak můžeme konstatovat, že i přes údajné strategické partnerství mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou ve stejný čas tento komunistický stát výrazně navýšil nepřátelské aktivity proti zájmům Česka. BIS říká, že čínské aktivity jsou co do komplexity srovnatelné s ruskými. A dochází k nárůstu počtu čínských zpravodajců, kteří se věnují rekrutaci českých občanů, což se evidentně dříve v takové míře nedělo, protože ve zprávě kontrarozvědky za rok 2017 toto varování nenajdeme. Mezi čínskými službami působícími v České republice tak je opět uváděno Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny, se kterým se například nedávno při své cestě do Číny setkal a jednal o spolupráci předseda Poslanecké sněmovny, údajně na radu české ambasády v Pekingu.***
Přihlásit/registrovat se do ISP