Úterý 21. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. A než jí udělím slovo, požádám o pozornost nejen Romana Kubíčka, který je zpravodajem kontrolního výboru, ale i kolegu Farského, Dolejše a Karla Raise, kteří jsou zpravodaji dalších výborů, kterým byl tento tisk přikázán.

Nyní tedy... Ještě ne, paní ministryně, protože je tady velký hluk. Požádám kolegy a kolegyně o klid. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsme ve druhém čtení tohoto sněmovního tisku 360, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Je nutno si připomenout, že návrhem novely zákona je realizován jeden ze závazků vlády obsažený v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolní působnosti NKÚ.

Předpokladem přijetí zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. V tomto směru si dovoluji upozornit, že navazuje na již dříve předložený poslanecký návrh novely Ústavy, a jedná se o sněmovní tisk 229. Poznatky Nejvyššího kontrolního úřadu je potřeba rozšířit, protože některé chybí a některé jsou dávno překonány. Proto je nutné získat z co nejširšího spektra subjektů informace, které jsou potřebné, a jedná se o spektra subjektů nakládajících s veřejnými financemi. Pokud jde obecně k tomuto návrhu, je předkládán jako související právní předpis k již přiloženému tedy poslaneckému návrhu novely Ústavy, tisk 229, a je tedy potřeba rozšířit stávající omezený ústavní rozsah kontrolních působností NKÚ.

Shrnutí dosavadního průběhu projednání v Poslanecké sněmovně: Projednán byl v prvém čtení 12. února 2019. Byl přikázán kontrolnímu výboru jako výrobu garančnímu, potom ústavně-právnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kontrolní výbor doporučil návrh zákona schválit s pozměňujícími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru evidovaném jako tisk 360/8. Tyto návrhy spočívají v zúžení okruhu územních samosprávných celků, jejichž hospodaření má vedle hospodaření krajů podléhat kontrole NKÚ, z obcí s rozšířenou působností pouze na statutární města, dále ve vypuštění kontroly hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z kontrolní působnosti NKÚ, dále v legislativně technických úpravách vyvolaných uvedenými pozměňovacími návrhy a v posunutí zahájení kontrol NKÚ u územních samosprávných celků z roku 2021 na rok 2023.

Pokud jde o výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu a mládež a tělovýchovu, doporučil návrh zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru evidovaném jako tisk 360/4. Výbor zde navrhl vypustit z kontrolní působnosti NKÚ kontrolu hospodaření veřejných vysokých škol.

Pokud jde o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, doporučil návrh zákona schválit v předloženém znění. Jedná se o tisk 360/5.

Poslední - ústavně-právní - výbor projednával návrh zákona jednak 3. dubna loňského roku, přerušil projednávání, a potom 11. prosince loňského roku a toto jednání tedy znovu přerušil.

Jako předkladatelé jsme původně nesouhlasili s vypuštěním veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z výčtu rozsahu kontrolní působnosti NKÚ, a to z těchto důvodů: Smyslem navrženého rozšíření kontrolní působnosti je podrobit kontrole takové subjekty, na které je nahlíženo jako na subjekty veřejnoprávní povahy. V případě veřejných vysokých škol jde o subjekty, kterým stát svěřil svůj majetek, a významně jejich činnost podporuje prostředky státního rozpočtu, a je tedy v celospolečenském zájmu zjistit, jak tyto subjekty hospodaří.

Pokud jde o závěr, schválením rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu bude dán prostor pro potřebné a nutné získání informací o způsobu hospodaření a možnost Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat způsob nakládání s veřejnými financemi v navrženém rozsahu bude plnit i významnou preventivní funkci v této oblasti. Pokud jde o nás jako předkladatele, doporučuji vyslovit s předloženým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., váš souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Všechna usnesení vám byla doručena jako sněmovní tisky 360/1 až 360/9.

Nyní požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Romana Kubíčka, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné změny odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, po dlouhém projednávání na výborech jsme se konečně dostali ke druhému čtení tohoto zákona. Kontrolní výbor po diskuzi, která byla vyvolána v prvním čtení, přistoupil k určitým kompromisům, kterými tento zákon upravil a vyhověl veškerým námitkám, které byly vzneseny, projednal tento zákon na své 20. schůzi dne 12. června 2019 a přijal následující usnesení:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanoviska viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 360, schválila, ve znění těchto pozměňovacích návrhů:

1. V článku I. bod 5 se v § 3a odstavec 1 písmena a) slova "obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "statutární města".

2. V článku I v bodě 5 se v § 3a odstavec 1 písm. b) bod 3 zrušuje. V § 3a odstavec 1 písm. b) se dosavadní body 4 až 11 označují jako body 3 až 10.

3. V článku I v bodě 5 se v § 3a odstavec 1 písm. b) bod 8 zrušuje. V § 3a odstavec I písm. b) se dosavadní body 9 až 10 označují jako body 8 a 9.

4. V článku I v bodě 6 se v § 4 odstavec 2 větě první číslo "10" nahrazuje číslem "8".

5. V článku I v bodě 6 se v § 4 odstavec 2 větě druhé číslo "11" nahrazuje číslem "9".

6. V článku I se za bod 6 vkládá bod číslo 7 ve znění: 7. V §12 odst. 1 se číslo "15" nahrazuje číslem "17". Dosavadní novelizační body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

7. V článku II v bodě 2 se v písm. a) číslo "2021" nahrazuje číslem "2023".

8. V článku II v bodě 2 se písm. b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

III. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dále bych si dovolil upozornit na to, že až bude načten pozměňovací návrh školského výboru, že se v globálu jedná o duplicitu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji garančního výboru Romanu Kubíčkovi a požádám tedy zpravodaje ostatních výborů, aby se postupně ujali slova. Nejdříve zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Jan Farský. Připraví se Jiří Dolejš. (Poslanec Dolejš přistoupil k řečništi.) Ne, pane kolego. Pan kolega Farský první. Vy buďte připraven. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Ke sněmovnímu tisku 360, novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, se ústavně-právní výbor vyjadřoval celkem dvakrát, a to v dubnu 2019, kdy přerušil projednávání, a podruhé v prosinci, 13. prosince 2019, kdy opět přerušil projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Dolejš. Připraví se pan kolega Václav Rais.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající. Já už mám takový reflex, že když slyším z vašich úst své jméno, tak jsem vyběhl. Ale já v podstatě nemám nic zásadního ke sdělení, jenom to, že výbor pro veřejnou správu a regiony to projednal. Vnímal samozřejmě v té debatě, jak zrají určité korekce, ale toto břemeno nechal na garančním výboru. Takže my jsme podpořili tisk tak, jak je, bez našich vlastních připomínek a pozměňovacích návrhů. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Dolejšovi. Nyní zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Karel Rais. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já nebudu tak stručný jako pan kolega. Mám tady před sebou usnesení z 3. dubna 2019, což je zhruba rok. My jsme to samozřejmě projednali a po rozpravě doporučujeme Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, což je sněmovní tisk 360, ve znění těchto pozměňovacích návrhů. A máme tady pozměňovací návrhy:

I. V části první článku 1 se z novelizačního bodu 5 v § 3a odst. 1 písm. b) vypouští bod 9 a ostatní body se přečíslují. A v části první článku 1 se novelizační bod 6 nahrazuje novým zněním, které zní: V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Při kontrole hospodaření územního samosprávného celku uvedeného v § 3a odstavec 1 písm. a) hospodaření právnických osob uvedených v § 3 a) odst. 1 písm. b) v bodech 2 až 9 a při kontrole hospodaření právnických osob uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) prověřuje úřad soulad jejich hospodaření s právními předpisy. Při kontrole hospodaření České národní banky podle § 3a odst. 1 písm. b) bodu 10 prověřuje Úřad výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky." Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

II. Pověřuje předsedu výboru, tehdejšího pana poslance Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což tak učinil.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, poslance Karla Raise, aby usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny - což tímto činím.

IV. Pověřuje zpravodaje výboru Raise, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Karlu Raisovi za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana místopředsedu Tomia Okamuru. Připraví se řádně přihlášený poslanec Vácha. Ale nejdříve musím respektovat uplatnění přednostního práva pana místopředsedy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, po dlouhé době jsme se zase dostali k novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, NKÚ. Ukazuje to, jakou míru důležitosti mu vláda přikládá. Faktem je, že Nejvyšší kontrolní úřad je svého druhu téma a problém, který není nestranický, ale naopak štěpí strany napříč celým politickým spektrem, s výjimkou SPD, která jako jediná na maximum podporuje posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti kontroly veškerého hospodaření s veřejnými penězi, tedy kontroly, jak se utrácí peníze nás občanů a daňových poplatníků.

Nejde si nevšimnout, že i ve Sněmovně máme lobby proti Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tedy proti tomu, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat veškeré hospodaření s veřejnými prostředky. Poslanecké výbory celkem úspěšně protahovaly projednávání této novely zákona a některé z nich si neodpustily přidat návrhy, které by navrhované rozšíření kontrolovaných subjektů zase snížily. Těším se, jak se tady budou lobbisté pokoušet zdůvodnit, proč například vědecká instituce nebo veřejná vysoká škola by neměly být kontrolovány, proč by jejich hospodaření s veřejnými financemi nemělo být kontrolováno Nejvyšším kontrolním úřadem.

My v SPD chceme a prosazujeme, aby se mohly kontrolovat veškeré subjekty, které inkasují veřejné peníze, samozřejmě včetně neziskových organizací. Mám samozřejmě na mysli v prvé řadě ty politické neziskové organizace. Ale jak tak vidím, tak je SPD v tomto osamocena a vypadá to, že ani po této novele zákona opět nebudou kontrolovány všechny subjekty, které hospodaří s veřejnými penězi, a to i ty, které hospodaří opravdu s obrovskými veřejnými penězi, a to jsou například veřejné vysoké školy nebo veřejné vědecké instituce. My v SPD s tím samozřejmě nesouhlasíme.

Byly časy, kdy se Bezpečnostní a informační služba, BIS, méně zajímala o ideologii a více o funkčnost našeho státu. A z této doby, z roku 2015, si dovolím ocitovat část zprávy BIS.

Cituji: "K dysfunkci ve veřejné správě nejčastěji docházelo proto, že státní úředníci a osoby, které zastávají veřejné funkce, neměly dostatečnou odpovědnost za důsledky vlastních rozhodnutí. V některých případech tato odpovědnost zcela chyběla. Často byly uzavírány nevýhodné smlouvy a veřejné zakázky byly svěřovány firmám s nejasnou vlastnickou strukturou, nebo byly zadávány bez výběrového řízení. Výsledkem bylo špatné hospodaření se svěřeným majetkem, kdy však nedocházelo k trestným činům a prokazování míry zavinění bylo velmi obtížné. Odpovědnost konkrétních osob se mnohdy vytrácela během schvalovacího procesu, při kterém se přenášela z jedné osoby na druhou, aniž by byly přesně vymezeny podíl a úloha každé ze zúčastněných osob na výsledném rozhodnutí. Následkem této praxe bylo vyvádění veřejných peněz do soukromých rukou. Důsledkem nebyly pouze nezanedbatelné ekonomické dopady na veřejné rozpočty, ale rovněž oslabování efektivnosti, důvěryhodnosti výkonu veřejné správy. V případě formálního i obsahového dodržení platných norem by k tomuto jevu vůbec nedošlo." Konec citace ze zprávy Bezpečnostní informační služby, BIS.

K tomu bych chtěl říci, že tato konstatování platí i dnes. A pokud naši zemi něco skutečně velmi ohrožuje, tak jsou to miliardy, které mizí díky absenci systémových opatření proti zneužívání, rozkrádání veřejných peněz. Chyby se mohou stát všude. Všude se může najít pár jedinců, kteří kradou nebo poškozují firmu. To je přirozený jev. Na druhou stranu jediné systémové řešení je tyto věci kontinuálně odhalovat pomocí nezávislých kontrol a následně také ihned stíhat a odpovědné vést k odpovědnosti. Od nezávislých kontrol tu máme skutečně profesionální instituci, Nejvyšší kontrolní úřad, a není jediný důvod, proč její aparát nevyužívat všude, kde je to možné.

Zlodějny podkopávají víru občanů ve spravedlnost. Podkopávají ekonomiku a samozřejmě způsobují ztráty, které se pak odrážejí na neschopnosti či neochotě státu řešit chudobu a sociální problémy lidí, kteří si skutečně sami nemohou pomoci. Máme tu dnes spokojené milionáře a miliardáře. Na druhé straně invalidy a důchodce, kteří žebrají na ulici. Máme tu bohatý stát, který rozdává miliardové zakázky, nebo třeba půlmiliardové, jako jsme teď aktuálně svědkem v případě zakázky na e-shop pod vedením Ministerstva dopravy za hnutí ANO. A musím říci, že na jednu stranu tady stát rozdává neúčelně stamiliony, miliardy, předražuje zakázky, ale invalidům a starobním důchodcům, kteří celý život pracovali, není schopen zajistit alespoň minimální důstojný důchod v důstojné výši.

Tady bych připomenul, že návrh zákona z pera SPD na uzákonění minimálního důstojného důchodu ve výši hranici chudoby, což je dneska cca 14 tisíc čistého, tady již měsíce leží ve Sněmovně a není ze strany vlády ochota ho přijmout. Takže na jednu stranu půlmiliardová předražená zakázka na e-shop ANO, ale projednat tady návrh SPD na minimální důstojný důchod ve výši hranice chudoby pro starobní a invalidní důchodce, to vláda nechce. A pochopitelně chybí i peníze na účelné investice, které by státu do budoucna přinášely zisky.

Dámy a pánové, na tohle myslete, až budeme hlasovat o tom, v jaké podobě zákon o NKÚ přijmeme. Čím více výjimek, tím více děr v cedníku, ze kterého odtékají veřejné peníze, peníze nás všech, peníze našich občanů, peníze, které bychom mohli používat daleko účelněji. Takže hnutí SPD bude sledovat tu finální verzi, a v každém případě my prosazujeme - ale jak tak koukám na základě dosavadního projednávání, SPD je jedinou stranou, která tady prosazuje -, aby veškeré subjekty, které hospodaří s veřejnými prostředky, byly kontrolovány Nejvyšším kontrolním úřadem, tak doufám, že se k podobnému výsledku dobereme, a v každém případě SPD samozřejmě podporuje rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi Poslanecké sněmovny Tomio Okamurovi a dále v rozpravě vystoupí pan poslanec František Vácha a připraví se pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, k návrhu novely zákona o NKÚ jsem předložil do systému pozměňovací návrh, který právě vyjímal z toho zákona vysoké školy. Podobně tak předložila kolegyně Melková z našeho výboru pozměňovací návrh, který vyjímal veřejné výzkumné instituce, nicméně pak samozřejmě kontrolní výbor přijal usnesení 360/8, ten komplexní pozměňovací návrh, který tohle všechno zahrnuje. A chtěl jsem se jenom zeptat paní ministryně, já jsem z toho vašeho vystoupení úplně nepostřehl, jestli ten komplexní pozměňovací návrh kontrolního výboru doporučíte ke schválení. Kýváte, že doporučíte. Já bych jinak ten svůj pozměňovací návrh načetl, ale pokud bude obecná shoda na podpoře komplexního pozměňovacího návrhu z kontrolního výboru, tak nic načítat nebudu, protože by to nemělo smysl.

K vystoupení pana kolegy Okamury. Já nevím, jak je to možné, ale my jsme v roce 2019 měli u nás na Jihočeské univerzitě, u nás na fakultě, NKÚ tři měsíce a kontroloval peníze, které přišly na dlouhodobý koncepční rozvoj organizací, což znamená, že jednu pracovní sílu musíte - a nejenom pracovní sílu, ale musíte vyčlenit i jednu místnost, která má okno a je uzamykatelná. To všechno musíte na té instituci mít pro kontroly připravené a ta kontrola přišla asi, teď možná to budu přehánět, týden po tom, co tam byla kontrola z finančního úřadu, která kontrolovala prakticky to samé, a bylo to asi několik měsíců poté, co tam byla kontrola z Ministerstva školství, která také kontrolovala úplně to samé. To znamená, tady nejde o to, abychom chránili nějaké instituce, aby nebyly kontrolované, ale abychom chránili nějaké instituce, aby nebyly kontrolované mnohonásobně. Musíte si uvědomit, že ti lidé, kteří musí mít součinnost s tím kontrolním orgánem, to znamená chodit do archivu, přinést každou účtenku, normálně vykazují i jinou práci a jako třeba u nás ty dámy z administrativního oddělení - což jsou skvělí zaměstnanci, já bych jim chtěl tímto poděkovat - to dělají za 22 tisíc hrubého.

Vysoké školy, to není tak, že by se tvrdilo, že to jsou instituce, kam chodí obrovské miliardy. Vysoké školy jsou dneska podfinancovány několika desítkami miliard. Na vysoké školy jde nějakých 0,4 HDP, přitom OECD chce, nebo my bychom si představovali, nebo společnost by si představovala, aby tam šlo mnohem víc. To znamená, to není tak, že by ty vysoké školy nějakým způsobem měly přebytek, který si rozdělují někam, nevím kam. Tam je to tak, že se každá koruna obrací dvakrát v dlani a přemýšlíte, na co ji máte vynaložit. A jestli bychom se měli někam zaměřit, tak si myslím, že by to měl být spíš zákon o veřejných zakázkách, který nás nutí dělat takové věci, jako například dynamický nákupní systém nebo smlouvy. Takže pak se vám dostanou počítače, které musíte kupovat o několik tisíc dráž, než byste si je koupili třeba na nějakém e-shopu.

Takže to bylo všechno. Já bych poprosil stáhnout svoji přihlášku z podrobné rozpravy, protože jsem dostal ujištění od paní ministryně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Františku Váchovi. Nyní pan poslanec Martin Kupka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážená paní ministryně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych vám rád představil pozměňovací návrh, který se vydává jiným směrem, než je to doposud diskutované rozšíření pravomocí NKÚ, ale s rozšířením pravomocí NKÚ souvisí velmi úzce rovněž. Ten pozměňovací návrh předkládáme spolu s panem kolegou Markem Výborným, Vítem Rakušanem a Markem Bendou. Jediný cíl toho pozměňovacího návrhu je vyřešit jeden z vážných problémů České republiky, totiž nadměrnou kontrolní zátěž, o které se tolik nemluví, ale která často vede rovněž k neefektivním kontrolám tam, kde dochází například k nekoordinované činnosti kontrolních orgánů, které ve stejný okamžik, zejména u malých obcí, ale třeba i u malých firem provádějí své kontroly a dokážou ochromit jakoukoliv další činnost těch subjektů, v případě obcí všechno, co je potřeba zařídit a zajistit pro občany toho území, v případě malých firem pak mohou ochromit i vytváření jakékoliv hodnoty, která je přirozeně primárním cílem těchto společností.

Předkládáme tedy pozměňovací návrh, který umožňuje NKÚ a ukládá fakticky NKÚ, aby se rovněž zabýval sledováním systému kontrol v České republice. To, jakým způsobem Česká republika je schopna vyvíjet svoji kontrolní činnost. Všichni se nepochybně shodneme na tom, že k funkčnosti každého státu patří to, aby dokázal efektivně kontrolovat plnění zákonů, funkci jednotlivých úřadů a podobně. V tomhle směru my máme k rozšíření kompetencí NKÚ principiální výhradu, máme výhradu v tom smyslu, že chceme také zajistit, aby se NKÚ s touto rozšířenou kompetencí zaměřil na samotnou kontrolní činnost státu, vyhodnocoval pravidelně, jak ta kontrola probíhá, jestli je efektivní, a upozorňoval na případy, kdy také kontrolní orgány vyvíjejí neefektivní kontrolní činnost.

V tom pozměňovacím návrhu definujeme významnou kontrolní zátěž, kdy probíhají současně dvě a více kontrol stejného předmětu v jednom roce, kdy probíhají současně dvě nekoordinované kontroly a zároveň kdy dochází ve stejném roce například u obcí, které nejsou obcemi s rozšířenou působností, a také u malých firem, kdy dochází ke čtvrté či jakékoli další kontrole toho subjektu ve stejném kalendářním roce. V takovém případě dochází k významné kontrolní zátěži a v takovém případě ten pozměňovací návrh zákona zavádí kontrolním orgánům povinnost zdůvodnit svůj kontrolní zásah a svoje zdůvodnění také tomu kontrolovanému orgánu předložit. Nevede to k tomu, že bychom chtěli diktovat a určit, kdy ta kontrola proběhnout nemá. Chceme přispět k tomu, aby v tomto směru v této oblasti přebujelé byrokracie byl schopen český stát také stoupnout na brzdu a ukázat, kdy už ta kontrola nevede k větší efektivitě, ale směřuje naopak k oslabení výkonu například jednotlivých obecních úřadů či těch malých soukromých firem.

Principem je vytvoření systému evidence kontrol informačního systému veřejné správy, kam kontrolní orgány budou vkládat své kontrolní záměry a plány, a samozřejmě budou muset před každou provedenou kontrolou rovněž zkontrolovat, zda opravdu v tom samém dni, v tom samém okamžiku u toho subjektu neprobíhá nějaká jiná kontrola, nebo dokonce více kontrol a zda například u malé obce, která má i neuvolněného starostu, v tom roce už třeba čtyři jiné orgány nebyly a nezatížily tu obec tak, že ve výsledku místo skutečné kontroly a efektivního zásahu dochází ke kroku, který naopak jakýkoli účinek kontroly jenom oslabuje.

Míříme tedy k tomu, aby se podařilo i v České republice zkvalitnit systém kontrol, omezit zdvojené, ztrojené a jinak zmožené kontroly, udělat pořádek v tom, co jinde státy sledují také, aby prostě systém kontrol fungoval dobře, ne nadměrně, ale efektivně a správně tam, kde je to nezbytně třeba. K tomu, aby kontroly měly patřičný efekt a nemíjely se účinkem, je organizace sledování efektivity nezbytně třeba. Tomu, čím trpí Česká republika, kdy opravdu ke zmnožení, ke zdvojení, ztrojení dochází, ke škodě věci, tomu chceme zabránit.

Děkuji mnohokrát za pozornost. V podrobné rozpravě načtu tento pozměňovací návrh, stejně ještě jako jeden pozměňovací návrh k rozsahu kontrolovaných osob. Děkuji mnohokrát za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Martinu Kupkovi. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí ještě do obecné rozpravy. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Ano, pan zpravodaj kontrolního výboru Kubíček. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo. Já bych se jenom vrátil k vystoupení Tomia Okamury. Já si nemyslím, že tady jediná strana, která by ráda rozšířila pravomoci NKÚ, je strana SPD. Nicméně tento zákon je zvláštní tím, že musí být propojen i se změnou Ústavy, a na to v obou komorách potřebujeme určitý počet poslanců či senátorů, takže my jsme museli přistoupit k určitému kompromisu. A členové SPD jsou pochopitelně v kontrolním výboru a asi potvrdí, že to bylo velmi rozumné, byť se skřípěním zubů, protože ty ústupky se nedělaly úplně dobře. Ale pokud máme vytvořit něco, co začne fungovat - a podotýkám ještě jednu věc, aby si někdo nepletl kontroly NKÚ s kontrolou Finanční správy, daňařů a podobně. NKÚ vlastně kontroluje dobré nakládání s těmi prostředky, ale dává i tzv. feedback pro další organizace, tak aby nenastávaly ty chyby. NKÚ by neměl být strašák. Nemůžete tady říkat novým subjektům, za kterými přijde provádět kontrolu NKÚ, že tam je z toho důvodu, aby odhalil rozkrádání atd. Já si to nemyslím. Nedávno jsme měli zrovna u nás na obci kontrolu NKÚ, která kontrolovala dotaci na přidělení malých elektrobusů, a nenašla žádnou chybu, i když kontrolorky byly velmi úporné a měly množství dotazů. Ale oni to mají správně, protože je to taková metodika pro ty další, kteří budou pokračovat, aby nedělali ty jednotlivé chyby. Já tady uvedu jeden příklad, který se podařil Nejvyššímu kontrolnímu úřadu na Slovensku, který při kontrole hospodaření obcí našel nedostatky v tom, jak stát vybavoval prostředky jednotlivé obce, poukázal na to a do rozpočtu těch obcí přinesl i další peníze. Takže v této formě ano, aby ten NKÚ byl pomocník, ne žádný strašák. Ale nestrašme subjekty tím, že to je daňová, účetní a já nevím jaká kontrola za účelem nalezení chyby. To by bylo velmi smutné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za závěrečné slovo zpravodaje. Ještě? My jsme tedy mimo rozpravu, ale paní ministryně, chcete využít přednostního práva, tak samozřejmě máte možnost vystoupit, pokud tedy nechce mít závěrečné slovo nejdřív paní ministryně spravedlnosti. Ta se nehlásí. (Ministryně spravedlnosti: Dám přednost paní ministryni.) Ano, pochopil jsem to správně. V tom případě s přednostním právem místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová. Prosím, paní místopředsedkyně vlády, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Já se omlouvám, přiletěla jsem z Bruselu. Přeji vám všem mnoho štěstí a zdraví do nového roku, protože vás tady vidím v novém roce poprvé, těším se na spolupráci, ať už sedíte na kterékoliv straně této místnosti.

Já bych si dovolila zareagovat na pozměňovací návrh pana poslance Kupky a chtěla bych říct, že s tou navrženou novelou zákona 280/2009 Sb., daňový řád, vyslovuji zásadní nesouhlas. Předpokládám, že o tom budeme ještě debatovat dále, ale chtěla bych upozornit, že není jasné, zda si autor toho pozměňovacího návrhu vůbec uvědomuje zásadní negativní dopad, který by tento návrh způsobil.

V prvé řadě jde o bezprecedentní a nesystémový zásah do daňové mlčenlivosti, kdy se údaje z daňového řízení jednotlivých subjektů mají de facto zveřejňovat prostřednictvím veřejnosti dostupného systému evidence kontrol. To by znamenalo popření daňové mlčenlivosti, která je esenciální součástí daňového práva nejen u nás, ale i v zahraničí. Navíc by šlo o zcela nepřiměřený zásah do ústavním pořádkem zaručených základních práv jednotlivců, zejména pak práva na soukromí. Významnou měrou by to narušilo konkurenční vztahy mezi jednotlivými subjekty, neboť zveřejnění informací získaných správcem daně by v řadě případů mohlo vést ke vzniku horšího postavení na trhu. Vznikl by tak nežádoucí zásah do principu daňové neutrality, kdy by se kontrolované daňové subjekty ocitaly ve výrazné nevýhodě proti subjektům, které v té chvíli nejsou kontrolovány. Rozsah zveřejňovaných informací má být pak zřejmě stanoven podzákonným právním předpisem, vyhláškou Ministerstva financí, což protiústavnost celého opatření ještě umocňuje. Nezávisle na otázce daňové mlčenlivosti není rovněž nijak řešena otázka ochrany osobních údajů kontrolovaných osob, úředních osob, zaměstnanců.

Zcela zásadní a negativní dopad by mělo omezení možnosti zahájit daňovou kontrolu v případě, kdy vzniká tzv. významná kontrolní zátěž. To by znemožňovalo provést kontrolní činnost tam, kde ze strany jiných orgánů veřejné moci probíhá kontrola ke zcela jiné oblasti, nesouvisející s tou předcházející. Předkladatel si zřejmě neuvědomuje, že řada daňových subjektů, typicky podnikatelů, je povinna k několika druhům daní zároveň, přičemž část těchto daní má zdaňovací období kratší než kalendářní rok, např. kalendářní měsíc - DPH, spotřební daně - a logickým důsledkem toho je, že u jednoho daňového subjektu běží každoročně několik daňových řízení, z nichž každé generuje potenciální potřebu kontroly, ty ovšem nejsou ve vzájemné kolizi, neboť každá se vztahuje k jinému daňovému řízení. (V sále je velmi hlučno.)

Typickým příkladem je daň z přidané hodnoty, kdy je každý měsíc zapotřebí v řádu třiceti dnů prověřit a rozhodnout o tom, zda může být -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní místopředsedkyně vlády, já vás přeruším a požádám sněmovnu o klid! Pokud diskutujete jiné téma, než je novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, tak zásadně v předsálí. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Typickým příkladem je daň z přidané hodnoty, kdy je každý měsíc zapotřebí v řádu třiceti dnů prověřit a rozhodnout o tom, zda může být vyplacen nadměrný odpočet, anebo má být zahájen kontrolní postup. Souběh více vzájemně si nekonkurujících daňových kontrol k různým zdaňovacím obdobím či různým daním proto není ničím výjimečným ani nesystémovým. Jakékoliv administrativní omezení, či dokonce překážka kontrolní postup zahájit bude znamenat obtížnou spravovatelnost této daně a faktickou pozvánku pro lidi, kteří třeba nemají čisté úmysly, které se naopak daří díky kontrolnímu hlášení v poslední době vytlačovat. Takže já se domnívám, že toto není úmyslem předkladatele v žádném případě.

Návrh ve vztahu ke správě daní zcela odhlíží od povahy kontroly plnění povinností v daňové oblasti, která je zcela odlišná od kontrol v jiných oblastech výkonu veřejné moci. Správa daní je obecně založena na tom, že daňový subjekt má povinnost stvrdit daň a současně jej tíží důkazní břemeno ohledně této daně. Celý proces stanovení daně, resp. její správy, je založen na součinnosti daňového subjektu a správce daně, kdy obě zúčastněné strany mají zájem na dosaženém výsledku v podobě řádného stanovení daně. Součástí tohoto procesu je i provádění kontrolní činnosti, kdy ostatně její velké procento bezprostředně reaguje na předchozí aktivitu daňového subjektu. Typicky navazuje např. na podání daňového přiznání, popř. souvisí s předchozím požadavkem daňového subjektu, typicky kontrolní činnost související s uplatněním nároku na daňový odpočet. Takže na správu daní tak nelze aplikovat laicky chápaný pohled, podle něhož státní orgány ryze z vlastní aktivity pouze kontrolují nezávisle probíhající činnost podnikatelů a jiných subjektů.

Po stránce praktické je rovněž třeba uvést, že řada kroků při zahájení, průběhu a ukončení daňové kontroly je závislá na konkrétním vývoji daného postupu a na reakcích kontrolovaného subjektu. Z principu proto nelze predikovat, zda a kdy se podaří konkrétní daňovou kontrolu zahájit či ukončit, takže požadavek na zveřejnění data zahájení kontroly - neboť daňová kontrola je podle daňového úřadu zahájena až faktickým zahájením kontrolní činnosti za součinnosti kontrolovaného subjektu, která nemusí vždy nastat. Proces zahájení daňové kontroly se tak může protáhnout až na relativně dlouhý časový úsek.

Při posuzování dopadů daného opatření je třeba mít na paměti, že proces daňové kontroly se neuplatňuje pouze v případě daní v užším slova smyslu. Používá se tedy při kontrole cel, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění, jakož i v případě kontroly dodržování rozpočtové kázně. Administrativní dopad na jednotlivé správce daně bude značný a v řadě případů by vedl k rezignaci na kontrolní činnost - bavíme se třeba i o obcích, nebavíme se jenom o daňových orgánech, tak jak je známe - obcházení institutu daňové kontroly atd. Takové pojetí kontrol by vedlo ke znemožnění rychlého ukončení, či dokonce k nemožnosti kontrolní činnosti vůbec efektivně provádět.

Tato zásadní změna je navrhována bez možnosti diskuze s dotčenými subjekty, navíc v rámci novely právního předpisu, který s daňovou oblastí téměř nesouvisí. I při vědomí omezené možnosti opozičních stran účastnit se na legislativním procesu vládních návrhů zákona nelze takovýto způsob poslanecké iniciativy považovat za systémový ani transparentní, tím spíše, že jeho dopad je namířen prakticky na každou osobu v tuzemské jurisdikci.

Samotný text paragrafovaného znění je zapotřebí odmítnout i po stránce legislativní. Jednak je třeba upozornit na kolizi s návrhem novely daňového řádu, sněmovní tisk číslo 580, která zasahuje do téhož ustanovení a mění počet odstavců. Kriticky lze hodnotit i skutečnost, jakým způsobem je odkazováno na jiný právní předpis, kontrolní řád a jeho obdobné využití. Takovýto způsob normotvorby nejenom svým stylem odporuje způsobu, jakým je daňový řád koncipován, ale rozhodně nepřispívá k přehlednosti a srozumitelnosti předpisů. Nevhodným způsobem je normováno zmocnění (k) vydání vyhlášky atd.

Mám celou řadu technických připomínek, ale pro mě je podstatné to, co jsem řekla doposud. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: To bylo vystoupení s přednostním právem místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové. Teď se tedy vracíme do protokolu s tím, jestli má zájem o závěrečné slovo paní ministryně spravedlnosti. Není tomu tak. V tom případě začínáme rozpravu podrobnou a tam je... (Námitky.) Takže vystoupením paní ministryně financí jsme otevřeli rozpravu a já jsem chtěl dodat, že řádně přihlášený v podrobné rozpravě Martin Kupka se přihlásil do rozpravy k tomuto vystoupení, kterou otevřela paní místopředsedkyně vlády, a druhým přihlášeným je Marek Benda. Takže vracíme se do rozpravy obecné a Martin Kupka má slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážená paní ministryně, je mi líto, že jste pravděpodobně nečetla finální pozměňovací návrh, protože reagujete na něco, co v něm prostě uvedeno není. Chápu, že se bráníte odstranění vašich technik zaklekávání na podnikatele, nicméně to, kam směřujeme my, je opravdu zefektivnění kontroly. V žádném případě nemíříme k tomu, že by mělo dojít k omezení nebo ochromení činnosti státu. Míříme do těch končin, kde kontrola naopak směřuje fakticky k oslabení vlastních úředních výkonů anebo k činnosti jednotlivých firem. My také neříkáme, a tomu jsme se snažili vyhnout, aby mohlo dojít k omezení efektivity kontroly, a v tomto směru má Nejvyšší kontrolní úřad následně pravomoc opravdu data, která neohrozí kontrolní činnost, účel kontroly, a zveřejnit pouze ty údaje, které by opravdu nijak neměly ohrozit kontrolní činnost. V tomto směru pokládám tu výhradu vlastně za zodpovězenou. Nic takového ten pozměňovací návrh nepředkládá, nic takového se tam dít nebude. Míříme k tomu, aby opravdu opakovanými kontrolami zejména ty menší subjekty, menší obce a města, a samozřejmě také nejmenší subjekty podnikatelské nebyly zavalovány kontrolou nad únosnou možnou míru, s tím, že - aby bylo jasné, tady v tom případě se jedná spíš o rozumnou měkkou redukci nesmyslné kontrolní činnosti, kdy kontrolní orgány, které se vydají za příslušným subjektem třeba i v režimu té významné kontrolní zátěže, tak jediné, co jim ten zákon, ta změna ukládá, je, aby svůj zásah zdůvodnily řádně a předložily i tomu kontrolovanému subjektu, proč tam v tom okamžiku jdou. Rozhodně nedochází k ochromení kontrolní činnosti, jak paní ministryně naznačovala, ale k řádnému, správnému omezení té nadměrné činnosti, která žádoucí není a rozhodně není žádoucí z hlediska efektivity fungování státu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. A nyní ještě v obecné rozpravě Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, já jsem se také přihlásil v reakci na vystoupení paní vicepremiérky a ministryně financí. Přišel mi to jako takový hodně úřednický materiál, který předložili. Ale mluví tady ona, takže vycházejme z toho, že i když jí to úředníci napíšou...

Tak za prvé bych řekl, že asi tak osm let tady probíhají pokusy o to, aby se rozšířila pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, a asi tak devět let je vyvíjen tlak na Ministerstvo financí, resp. Ministerstvo vnitra v dohodě, aby konečně udělala nějaký pořádek v kontrolní činnosti. Za ty roky se nestalo nic a jediné, co zase umějí ministerští úředníci napsat, říct: ti poslanci jsou pitomci, ti to neumějí sepsat, musí se to udělat jinak, vědečtěji, chytřeji, moudřeji, a my bychom to samozřejmě uměli, akorát že to nikdy neuděláme. A teď je to v podstatě úplně jedno, která je to vláda, to není snad ani výhrada vůči této vládě, to prostě je takový strukturální přístup ministerstev: rozhodně si nenecháme mluvit do toho, jakým způsobem budeme kontrolovat.

I další výhrady, které tam odezněly, jako že je tady předložen nějaký daňový řád, který ještě není ani před prvním čtením, kde si zase ministerští úředníci něco napíšou a říkají: novela, která je předložena, není s tím v souladu. To mi připadá už úplně úsměvné a bizarní, co si fakt dovolují, jakým způsobem je snaha manipulovat s legislativou v téhle zemi.

Čili ano, pokud vláda přijde se svým projektem, co se má s kontrolní zátěží dělat, co máme dělat s obcemi, které si stěžují, že za rok mají sedm kontrol na tu samou věc, co máme dělat s podnikateli. Ale tak dobře, tam to možná někdy je i naschvál, to zakleknutí, o kterém tady mluvil Martin, ale v řadě případů jsou to prostě orgány veřejné správy, které říkají: my neděláme nic jiného než vyplňujeme nějakým státním úředníkům kontrolní protokoly. A mimochodem, zrovna zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu rozšiřuje tuhle pravomoc vůči samosprávám, čili tam je nejvíce potřeba řešit ten problém. Ten stejně nepůjde na většinu soukromých subjektů.

Kdyby vláda přišla s tím, řekla ano, uděláme v tom nějaký pořádek... Já chápu, že dvě věci můžou být, že může přijít zvlášť kontrola z hygieny a zvlášť kontrola z financí. Ale nesmí přijít pětkrát kontrola na hospodaření, kde jedna je z krajského úřadu, jedna je z Finančního ředitelství, jedna je z dotačního programu, každá řekne něco jiného. A co s tím asi tak ti starostové mají dělat?

Takže vymlouvat se na to, že připravíme něco lepšího, když to předložit schopni nejsme... Pokus, který činí Martin Kupka, ale ve spolupráci s námi dalšími, říká, ať Nejvyšší kontrolní úřad má pravomoc sledovat množství kontrol, které probíhají, a má pravomoc, stejně jako má dnes, upozorňovat na to, kde má dojem, že jsou nesprávně čerpané státní finance, respektive kde se s nimi případně plýtvá. On nemůže nikoho potrestat. On jenom dodává informace Sněmovně: dejte si pozor na tohle, tady se vyhazují zbytečné peníze za stavbu silnic nebo zbytečné peníze za IT systémy, starejte se o to lépe. A to samé si představujeme, že by měl dělat v kontrolách. Že by měl dát jednou za čas informaci: tady dochází ke zbytečným kontrolám, které nic užitečného nepřinášejí, ale jenom obtěžují ty subjekty na trhu. A proti této snaze samozřejmě Ministerstvo financí vystoupí. A já si myslím, že to vystoupení je velmi nešťastné.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní pan poslanec Marek Výborný. Stále jsme ve znovuotevřené obecné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já také přeji paní ministryni vše dobré do nového roku. A možná mám pochopení pro to, jakým způsobem reagovala na náš společný pozměňovací návrh, protože sama říkala, že přiletěla před chvílí ze zahraniční pracovní cesty. Nicméně je evidentní, paní ministryně, že ta reakce byla na nějaký meziprodukt, který se ve finále nedoputoval. A pokud se podíváte pečlivě do toho pozměňovacího návrhu Martina Kupky, Víta Rakušana, mé osoby a Marka Bendy, tak zjistíte, že tam skutečně nic takového, co tady vámi bylo kritizováno, není. To jediné, v čem se upravuje daňový řád, je skutečně to, že správce daně je před zahájením daňové kontroly povinen si ověřit v evidenci kontrol, že nevzniká významná kontrolní zátěž, a zároveň je povinen do evidence kontrol potom tu kontrolu samotnou zaznamenat. Čili tady skutečně jde o efektivitu.

A samozřejmě, když se podíváme do toho kontrolního řádu, tak to, čeho chceme dosáhnout, je to, aby zde nedocházelo ke zbytečnému opakování, duplicitě kontrol. Já předpokládám, že to je přesně i v duchu toho, co vaše vláda prosazuje - aby kontrolní činnost, která je důležitá, byla maximálně efektivní, ale zároveň se nestávala něčím, co je zbytečnou nadměrnou šikanou, nebo chcete-li buzerací těch kontrolovaných osob, protože v tomto smyslu by potom samozřejmě ta kontrolní činnost neplnila ty cíle a ten efekt, který má mít. Takže já věřím, že i vaši úředníci, vaše ministerstvo v tomto smyslu pochopí to finální znění našeho pozměňovacího návrhu a připojí se k jeho podpoře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému. Nyní dále přihlášený pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, jenom ještě krátká reakce z té ryze starostenské perspektivy. Napříč politickým spektrem jsme tady ať už bývalí, nebo současní primátoři, starostové měst a obcí nejrůznější velikosti a každý z vás i jako poslanec jistě zažil ve své poslanecké kanceláři nářek některého ze starostů, že prostě ty obce jsou skutečně zatíženy mnohokrát nadměrným počtem kontrol a že se skutečně stává, že se do té jedné malé obce v tu samou chvíli najednou dostaví dokonce kontroly dvě a obec je paralyzována ve své běžné činnosti, kterou má vykonávat pro občany té dané obce, daného města.

Pozměňovací návrh tohoto zákona, s kterým přicházíme, vlastně trošku mění i pohled na NKÚ. NKÚ jsme doposavad chápali jako ten orgán, který prostě přichází vždycky jenom s tou kontrolní činností jako takovou, a teď mu přibývá jedna velmi důležitá úloha, a to úloha orgánu, který kontroluje, jaké všechny kontroly v té dané obci a městě probíhají, jestli někde neprobíhají současně, a NKÚ prostě ručí za to, aby ty obce a města a třeba i podnikatelé, kontrolované osoby, nebyli zatěžováni nadměrnými kontrolami v jednu a tu samou chvíli. A to samo o sobě vytváří přece tu atmosféru, kterou chceme: aby v naší zemi bylo řádně kontrolováno, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, ale zároveň aby tady nebyly samoúčelné kontroly, které probíhají prostě jenom proto, že ten kontrolní subjekt potřebuje vykázat, že někoho v ten daný rok v tu danou rozhodnou časovou dobu zkontroloval.

NKÚ se v té chvíli stává garantem odbornosti, garantem řádnosti kontroly a také garantem řádného zdůvodnění té kontroly a je tady opravdu pouze a jen naše ambice - nikoliv aby nedocházelo ke kontrolám, ale aby ty kontroly byly vedeny řádně, aby tady byl i jistý tlak na kontrolní úřady nejrůznějšího typu a aby tady byla dostatečná evidenční povinnost toho, že daná kontrola probíhá, nedocházelo k duplicitám a ke kontrolám ve stejný čas na stejném místě. To je celé. A to ten návrh, myslím, legislativně a právně velmi čistě řeší a těm výhradám úplně nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rakušanovi a pokračujeme v obecné rozpravě ještě dalším vystoupením místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Tak méně úřednicky. Naprosto polopaticky. My jsme 1. ledna 2016 zavedli, schválila to tato Poslanecká sněmovna, kontrolní hlášení. 1. prosince 2016 vstoupila v účinnost první vlna EET, pak druhá, teď nás čeká třetí, čtvrtá. Za tu dobu se počet daňových kontrol - a prosím, já mluvím pouze o daňových kontrolách, nemluvím o žádných jiných kontrolách - snížil o 15 tisíc, zhruba, nemám teď tu statistiku, ale mám ji v hlavě, a efektivita doměrku se zvedla.

Co je toho důsledkem? To, že Finanční správa provádí daňové kontroly na základě analytiky. Vyhodnotí se analytická data v analytickém centru, kde se sbíhají, kde to vyhodnocuje asi dvacet úředníků s prověrkou NBÚ, a agregovaná data posílají po republice po finančních správách, takže vlastně ta kontrola, vypadávají z té analytické činnosti určité problémy, které je potřeba zkontrolovat. Podléhá to striktně mlčenlivosti. O tom se nikdo kromě kompetentních pracovníků Finanční správy nemůže dozvědět.

Takže jaký registr? Jaký vstup? To znamená, že když zanalyzuje ta analytika, že je nutno nějakou oblast zkontrolovat, a říkám, ubylo jich 15 tisíc za tři roky, i to je důsledek těchto opatření. Neobtěžují se slušné daňové subjekty, protože se chodí na kontroly cíleně. Tak jak by mohl takovýto registr, kde tedy porušíme veškerou daňovou mlčenlivost, která v podstatě striktně chrání tajemství včetně těchto informací, tak ji tím registrem porušíme, a bude to znamenat, že nahlédnutím do toho registru nebude konat úředník tam, kde konat musí? To bylo celé, co jsem chtěla říct. Tak teď to říkám polopaticky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan kolega Martin Kupka. Stále jsme v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Jen na doplnění. Ale ten pozměňovací návrh nic takového, o čem hovořila paní ministryně, nepřináší. Tím nemá dojít k tomu, že pokud je kontrola namístě a je pro ni důvod, tak že by neměla proběhnout. Jen v případě, že se opravdu jedná o opakovanou kontrolu například téhož předmětu nebo nekoordinovanou současnou kontrolu téhož subjektu, tak že je potřeba to zdůvodnit. Nic jiného, nic víc, nic méně.

A ano, upravili jsme podobu textace toho návrhu tak, aby to nemohlo ohrozit v žádném případě ani případ, kdy má být patřičná diskrétnost, má být ta kontrola skrytá. Nic takového se tam neděje. Jednoduše řečeno, ano, jde nám proti účelovému zaklekávání, to by se odehrávat nemělo. A tohle je mimochodem také jedna z věcí, která tomu bude s to zabránit. Jde nám o to, aby kontroly probíhaly efektivně, měly svůj patřičný význam. A ten význam přece spočívá v tom, že se podaří napravit buďto ty, kteří zákon přestoupili, anebo aby prostě jenom v případě obcí zavedli řádné účetnictví a řádné postupy, jak se sluší a patří. K tomu to má směřovat, aby se Česká republika nezahlcovala nekoordinovanou změtí kontrol, které ve výsledku k ničemu nevedou.

Opakovaně, troufnu si říct, skoro všechny subjekty volaly po tom, aby bylo méně byrokracie, nesmyslných kontrol, zatěžování tam, kde to není namístě. Přišli jsme s variantou, která to řeší. Řeší to nástrojem, který je rozumný, který je měkký. A najednou se ozývá paní ministryně financí, která by mnoha jinými svými prohlášeními vlastně pro něco takového naopak měla plédovat, a říká, že je to špatně, že bychom to dělat neměli. Tak jenom bych chtěl poprosit, jestli vy a vaši kolegové si můžete detailně ten pozměňovací návrh přečíst, protože tam opravdu není nic o tom, že by mělo dojít například k takovému zásahu, kdy zveřejněním se kontrola znehodnotí nebo se zasáhne do jejího účelu. Nic takového tam není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy obecné. Znovu se tedy ptám, jestli se někdo ještě hlásí, abych mohl obecnou rozpravu uzavřít. Tak ji uzavírám, když se nikdo nehlásí, a ptám se znovu na závěrečná slova. Paní ministryně ne, pan zpravodaj také ne. Můžeme přejít k rozpravě podrobné. A tam konstatuji, že v obecné rozpravě pan poslanec Vácha avizoval, že stahuje z podrobné rozpravy svoji přihlášku. Můžeme tedy začít přihláškou pana poslance Martina Kupky. Připraví se Radim Fiala. Máte slovo v podrobné rozpravě, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Dovoluji si tedy načíst ten diskutovaný pozměňovací návrh, pod kterým je spolu se mnou podepsaný pan kolega Marek Výborný, Vít Rakušan a Marek Benda. V systému má číslo 4162.

A dále bych chtěl načíst ještě drobný pozměňovací návrh číslo 4170, který z toho okruhu vyjmenovaných osob, na které se rozšiřuje pravomoc NKÚ, vyjímá obce s rozšířenou působností. Děkuji mnohokrát. A číslo toho druhého pozměňovacího návrhu je 4170.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Radim Fiala. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh, který potom krátce odůvodním. My v SPD bychom chtěli, aby předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu byly samozřejmě města a obce. Takže samozřejmě ten můj návrh tam vlastně vrací do kontroly města a obce. A samozřejmě počítá také s rozšířením počtu kolegia z 15 na 17. Dovolte, abych to načetl:

1. V čl. I bodě 5 se v § 3a odst. 1 písm. b) bod 3 zrušuje. V § 3a odst. 1 písm. b) se dosavadní body 4 až 11 označují jako body 3 až 10.

2. V čl. I bodě 5 se v § 3a odst. 1 písm. b) bod 8 zrušuje. V § 3a odst. 1 písm. b) se dosavadní body 9 a 10 označují jako body 8 a 9.

3. V čl. I bodě 6 se v § 4 odst. 2 větě první číslo "10" nahrazuje číslem "8".

4. V čl. I bodě 6 se v § 4 odst. 2 větě druhé číslo "11" nahrazuje číslem "9".

5. V čl. I se za bod 6 vkládá bod 7 ve znění: "7. V § 12 odst. 1 se číslo "15" nahrazuje číslem "17".". Dosavadní novelizační body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat. Ptám se ještě na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj. V tom případě mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajům a končím tento bod.

Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu. Od 17 hodin do 19 hodin z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Staněk.

 

Další bod našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP