Pátek 24. ledna 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 644/ - prvé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, ujměte se slova. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Pane ministře, já vás přeruším a požádám ještě o větší klid v sále. Prosím, pokračujte.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Dořeknu jenom. Vážení páni poslanci, návrhem zákona se mění dva zákony v oblasti posuzování shody výrobku a upravují se tyto zákony ve třech oblastech.

První oblastí je zavedení takzvaného sponzorovaného přístup k technickým normám a jiným technickým dokumentům, přičemž tato úprava bude znamenat povinnost pro ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy zajistit u České agentury pro standardizaci bezplatný přístup k technickým normám. To považujeme za důležitou věc. Navrhovaná úprava bude mít zásadní přínos zejména pro podnikatelský sektor, který tak bude bezplatně mít zpřístupněny všechny právní předpisy, které jsou zezávazněné technické normy, a jiné technické dokumenty. Bylo to dlouze projednáváno. Myslíme si, že to je velmi vstřícný krok, po kterém podnikatelské prostředí volalo mnoho let.

Druhou oblastí, pro kterou je tedy tento návrh významný, je zajištění částečné implementace dvou nařízení Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků a jedná se konkrétně o nařízení o zdravotnických prostředcích a nařízení o diagnostických prostředích, takzvaných in vitro, s tím, že se stanovuje povinnost pro členský stát určit orgán, který bude zajišťovat jmenování a oznamování subjektů, a tímto orgánem bude v České republice Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Třetí oblastí je úprava akreditačního procesu, a to u Českého institutu pro akreditaci, což je rovněž důležité a trochu se to zjednodušuje vše. V současnosti se totiž žadatel o akreditaci může proti rozhodnutí akreditačního orgánu odvolat, a to k Ministerstvu průmyslu a obchodu, a tím předkládaným návrhem dochází k přesunutí této pravomoci rozhodnout to odvolání proti rozhodnutí akreditačního úřadu s MPO na statutární orgán akreditačního orgánu, konkrétně tedy na jejího ředitele. Čili zjednoduší se to a myslíme si, že nedojde k žádnému negativnímu vlivu.

Předkládaný návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem České republiky, mezinárodními smlouvami.

Závěrem si vás tedy, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovoluji požádat o vyslovení souhlasu s uvedeným návrhem zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, jímž je poslanec Leo Luzar. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tentokrát budu velice krátký. Velice vítám, že se vláda rozhodla řešit problém norem, českých státních norem a poplatků autorům za tyto normy, který se dlouhodobě vrací na půdu Sněmovny, a nedařilo se nám to řešit včas. Vnímáme, že ze zákona máme nějakou závaznost norem, které jsou v zákoně upraveny. A přístup k těmto normám je docela problematický. Zažívají to i podnikatelé, zažívají to projektanti, zažívají to dokonce vysoké školy. Ty narážejí na problém nemožnosti využívat tato autorem chráněná díla, jako jsou české státní normy.

Chci upozornit pouze na jednu věc. Budu velice rád, pan ministr to částečně ve svém projevu zmínil, kdyby se podařilo najít shodu na tom, aby tento bezplatný přístup k normám nebyl omezen pouze na ty, které jsou ze zákona závazné, ale pro ty vyčleněné skupiny, které jsou v zákoně jmenovány, byl pro všechny normy. Čili byl bych velice rád, kdyby se to netýkalo jenom toho úzkého pásu norem, které máme někde v zákoně už jmenovány, a ty by měly být bezplatné, ale aby ta forma bezplatného využívání za to, že stát za to platí, byla na všechny normy, které využívá ten určitý okruh lidí vyjmenovaných v tomto zákoně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Než dám případně slovo, tak vás seznámím s omluvenkami. Pan poslanec Výborný se omlouvá z dnešního jednání od 13.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Bojko se omlouvá dnes od 13.15 do konce jednacího dne z osobních důvodů. Pan poslanec Vácha se omlouvá mezi 13. a 14. hodinou z rodinných důvodů. A paní poslankyně Hyťhová se omlouvá od 12.45 do konce jednacího dne z osobních důvodů.

Nyní tedy k rozpravě. Hlásí se někdo do obecné rozpravy? Pan poslanec Michálek. Prosím.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mockrát děkuji vládě, že předložila tento návrh zákona, protože já jsem se přibližně před pěti lety snažil, aby tento stát dodržoval své vlastní zákony. Tehdy ve stavebním zákoně bylo ustanovení, podle kterého musí stát poskytovat technické normy, které jsou závazné ve stavebnictví. Stát to tehdy nedělal, vlastní zákony nedodržoval. A já jsem v té době vymohl u Nejvyššího správního soudu, že stát mi skutečně ty technické normy musel poskytnout. Nakonec se tedy vymlouval, že neví, které jsou ve stavebnictví, tak mi poskytl úplně všechny technické normy. Takže já mám doma všechny technické normy. Ale k tomu, aby se zveřejnily ty technické normy, došlo pouze v několika málo případech, kde ty technické normy visí na webových stránkách.

Pak samozřejmě nějakým způsobem vládla ČSSD, pak přišel pan Mládek. Když zjistil, že jsem dostal všechny technické normy, tak prosadil tehdy velmi rychlou změnu zákona pozměňovacím návrhem a vyškrtla se ta volná přístupnost norem ve stavebním zákoně. A od té doby už to v tom stavebním zákoně vůbec není.

My jsme tehdy jednali s předsedou toho úřadu o tom, aby stát zajistil bezplatný přístup aspoň k těm technickým normám, kde je stanovena zákonná povinnost je dodržovat. Není přece možné, abychom nutili třeba lidi, kteří mají na starosti elektřinu ve stavbách, aby si nakupovali nějaké normy, které je nutíme dodržovat, a ani jsme jim k nim nedali přístup. To mi přijde, že je naprosto neadekvátní, že když stát někomu stanoví tu povinnost, tak by měl taky ty informace poskytnout.

Takže jsme vlastně připravili návrh zákona, který zaváděl bezplatný přístup k těmto technickým normám. A na základě jednání s tou agenturou a s ministerstvem, tehdy ještě nebyl pan ministr ve svém úřadu, se nám podařilo přesvědčit, že se zřídí aspoň ten sponzorovaný přístup tak, jak nám to doporučil Parlamentní institut, že to funguje v některých státech Evropské unie a že to je způsob řešení, který je i v souladu s pravidly mezinárodních organizací, které si v podstatě nárokují ten copyright, aby mohly vybírat peníze po celé Evropě za ty technické normy, které jsou stejně z nějaké části dotované z veřejných prostředků.

Myslím si, že ten problém je i mezinárodní, protože přece jenom když se něco tvoří v participaci obrovského počtu států částečně dotováno z peněz daňových poplatníků, částečně samozřejmě je to hrazeno i z těch poplatků, případně z toho, co do toho dává průmysl, tak bychom měli usilovat o to, aby technické normy byly co nejšířeji veřejně dostupné. A o to bychom měli usilovat i v tom dialogu s mezinárodními organizacemi CETELEC, CEN apod., aby i ony věděly, že máme zájem na tom, aby se to v průběhu několika následujících let či desetiletí posunulo a aspoň část těch norem byla zkrátka bezplatně veřejně přístupná.

Samozřejmě technická implementace v podobě sponzorovaného přístupu, která je v podstatě jakoby dotováním té instituce, která to produkuje, nebo nějakou formou skryté dotace na základě určité hromadné smlouvy, vede k tomu, že člověk se do toho musí nějak logovat, musí se někam jakoby hlásit, nějak se to sleduje. Otázka je, jestli je to vůbec potřeba, jestli se to státu vyplatí, protože pak se tam musí dělat ještě technické zabezpečení dokumentu. Takže si myslím, že v některých případech by bylo zkrátka jednodušší - tam, kde to jde, protože v některých případech to skutečně jde, kde to jsou třeba normy, které si vytváříme sami, které nejsou vytvářeny řekněme harmonizovaně, je to samozřejmě menší část, je to podstatně menší část, ale takové normy existují, tak tam bych to asi umístil bezplatně na internetové stránky.

Já mám velkou radost, že se nám podařilo dostat už do stavu, kdy občan má, nebo bude mít možnost si stáhnout ty normy, které stanoví závaznou povinnost. Vzhledem k tomu, že jsem to prosazoval i před zvolením do Poslanecké sněmovny, jsem k tomu dostával desítky e-mailů, kde se mě lidé ptali, jakým způsobem se to posunulo potom, co jsem dosáhl vítězství nad úředníky, kteří nechtěli plnit tu zákonnou povinnost poskytovat ty normy. Takže teď mám velkou radost, že se nám to podařilo zvrátit, že ten zákon předkládá přímo vláda a že teď usnadníme spoustě lidí, kteří používají technické normy, spoustě živnostníků, kteří nebudou muset platit třeba dva tisíce za přístup k technickým normám, pokud nepotřebují nějaký rozsáhlý soubor, a že jim v tomhle tom zjednodušíme život. (Potlesk z lavic Pirátů.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A ještě se do rozpravy hlásí pan poslanec Jiránek.

 

Poslanec Martin Jiránek: Dobrý den, kolegyně, kolegové. Jenom rychle doplním kolegu. Musím shrnout, že diskuse s představiteli Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví - krásný název - a s Českou agenturou pro standardizaci byla na začátku trošičku složitější, protože jsme měli výrazně jiné pohledy na věc. Ale musím říct, že během toho roku a půl se ta debata dostávala do nějakého sladění myšlenek. A opravdu chci poděkovat oběma úřadům, že jsme se s nimi mohli konstruktivně bavit a dosáhnout toho sponzorovaného přístupu, protože jak už to představil kolega, je tady opravdu zásadní změna ve vnímání pohledu státu k technickým normám. Díky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí z místa, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. Mám za to, že nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli nyní hlasovat, takže se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání nějakému jinému výboru jako garančnímu? Jestli tomu tak není, přistoupíme k hlasování. Je zde žádost o odhlášení. Odhlásím vás. Kolegy už jsem do sálu svolal. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat, pro příchozí zopakuji o čem.

 

Budeme hlasovat o tom, aby tento návrh byl přikázán výboru hospodářskému jako výboru garančnímu.

Vypadá to, že se nám počet ustálil. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

hlasování číslo 103 je přihlášeno 105 poslanců a poslankyň, pro 104, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu.

 

Přikázání dalšímu výboru organizační výbor nenavrhl. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak, takže tím projednávání tohoto tisku v tuto chvíli končí. Děkuji navrhovateli a zpravodaji. A můžeme se posunout dál.

Dále je zde bod číslo 31, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, což je sněmovní tisk 534, nicméně ministr vnitra je omluven, takže to v tuto chvíli nejde projednat a tisk se posunuje na konec bloku.

 

Jako další je zde bod číslo

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP