Středa 12. února 2020, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

213.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - třetí čtení

Poprosím, aby u stolku zpravodajů zaujala své místo za navrhovatele paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová a zpravodaj garančního výboru, kterým je kontrolní výbor, pan poslanec Roman Kubíček. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 360/10, který byl doručen 24. ledna 2020. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 360/11.

Ptám se paní ministryně, zda má jako navrhovatelka zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Paní ministryně, máte slovo. Všechny ostatní, ještě oslavující předchozí hlasování, prosím případně do předsálí a prosím o klid v sále! Ještě jednou prosím o klid v sále. Děkuji. Prosím, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, pokud jde o tento vládní návrh zákona, jenom chci připomenout, že jej schválila vláda 3. prosince 2018, předložila jej Sněmovně 20. prosince 2018 a návrhem této novely je vlastně realizován jeden ze závazků vlády obsažených v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolních pravomocí NKÚ. Rozšíření pravomocí směřuje vlastně k tomu, aby byl vyrovnaný rozpočet v budoucnu a aby se tedy hospodárně nakládalo s veškerým veřejným majetkem a prostředky. Předpokladem přijetí předloženého návrhu zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu a navazuje to na předchozí tisk 229, který jste schválili.

Pokud jde o další kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu, má podle předkládaného návrhu nově podléhat vedle hospodaření s majetkem státu též hospodaření s dalšími nestátními veřejnými prostředky, hospodaření s prostředky poskytnutými vedle státního rozpočtu i z dalších veřejných rozpočtů, hospodaření právnických osob většinově vlastněných nebo ovládaných státem nebo územním samosprávným celkem.

Pokud jde o dosavadní průběh, tak návrh zákona byl projednán v prvním čtení 12. února 2019, ve druhém čtení pak 21. ledna 2020. Byly vzneseny pozměňovací návrhy spočívající v zúžení okruhu územních samosprávných celků, jejichž hospodaření má podléhat kontrole NKÚ, na statutární města a kraje, v zúžení okruhu územních samosprávných celků, jejichž hospodaření má podléhat kontrole NKÚ, pouze na kraje, ve vypuštění kontroly hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z kontrolní působnosti NKÚ, v legislativně technických úpravách vyvolaných pozměňovacími návrhy a ve zvýšení počtu členů NKÚ z 15 na 17. Dále v posunutí zahájení kontrol na rok 2023 a v rozšíření působnosti NKÚ o průběžné vyhodnocování fungování systému kontrol. K jednotlivým pozměňovacím návrhům se vyjádřím.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ještě k předchozímu hlasování chce krátce vystoupit pan místopředseda Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Netýká se to toho závěrečného hlasování, týká se to hlasování číslo 218, kde mám na sjetině, že jsem byl proti, chtěl jsem být pro. Nezpochybňuji hlasování. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní tedy otevírám rozpravu, do které se jak první přihlásil pan poslanec Vácha. (Není přítomen.) Poprosím pana poslance Valentu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já mám takový dojem, že pan kolega Vácha se dnes ráno omlouval, proto jsem byl připraven hovořit před ním tedy. No nic.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, skutečně mi nedá, abych po letech permanentního rozkrývání nepravostí v činnosti a hospodaření České televize, v podstatě činnosti úplně to plané, a to vždy v rámci každoročního projednávání těchto výročních zpráv, se teď na vás neobrátil a nepřimluvil se za přijetí této novely.

Je mi jasné, že změna zahrnout do kontroly hospodaření tímto zákonem i Českou televizi je pouze jednou z mnoha nyní deklarovaných, dle mého názoru, ale jednou z těch nejdůležitějších a společensky nejoprávněnějších. Nejedná se totiž o nic menšího, než je skoro 7 mld. korun ročně povinně odváděných často z kapes těch nejpotřebnějších sociálních skupin. Musím tedy v této souvislosti ocenit nově zařazený § 3, ve kterém se nově praví, že úřad vykonává kontrolu hospodaření s dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných zdrojů, přičemž hospodařením s dalšími veřejnými prostředky se pro účely tohoto zákona rozumí tzv. hospodaření i jiné právnické osoby, a je zde taxativně uvedena i Česká televize. Chtělo by se říci no konečně, to to ale trvalo.

Pro vaši informaci, jak tomu bylo s kontrolou České televize ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu doposud. Podle ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, je Česká televize právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Podle ustanovení § 1 odst. 3 tohoto zákona stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. Z uvedeného je zřejmé, že hospodaření České televize s jejím vlastním majetkem nemá charakter hospodaření se státním majetkem, a proto na něj nelze doposud vztáhnout působnost Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole hospodaření s tímto majetkem. Kontrolovat účelné a hospodárné využívání finančních zdrojů a majetku České televize podle schváleného rozpočtu patří podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona do působnosti Rady České televize. Nejvyšší kontrolní úřad dnes disponuje tedy pouze zákonnou pravomocí kontrolovat hospodaření České televize s televizními poplatky vybíranými na základě zákona, a to v její prospěch. Ale ona ta kontrola hospodaření s televizními poplatky také doposud, a to jaksi velice mazaně, nebyla možná.

Poslechněte si v tomto smyslu například část kontrolního závěru z kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu nazvané Televizní poplatky vybírané na základě zákona č. 97/2003 Sb. Cituji: "Náležité uplatnění kritérií odpovídajících hospodaření České televize s poplatky může být zabezpečeno pouze v případě, že o poplatcích - " a teď to zdůrazňuji: "bude účtováno odděleně a z účetnictví bude možno prokazatelně zjistit, z jakého finančního zdroje byly náklady jednotlivých činností uhrazeny, neboť -" a opět zdůrazňuji a podtrhávám: "hospodaření České televize s prostředky z ostatních finančních zdrojů kontrolní činnosti NKÚ nepodléhá." A proto Česká televize velice chytře takovýmto způsobem odděleně neúčtuje. Je zákonné oprávnění NKÚ ke kontrole hospodaření s koncesionářskými poplatky teoreticky sice možné, ale v podstatě prakticky vyloučené.

A jak si Rada České televize, která je dnes podivuhodně financována z rozpočtu samotné České televize, nejspíše asi proto, aby nebyla na managementu České televize plně závislá, plní své povinnosti, máme možnost registrovat všichni. Jedním slovem tragédie. Snad až teď při schvalování rozpočtu České televize na rok 2020 se trošku v Radě České televize probrali. Minimální transparence, minimální hospodárnost či například tzv. vykazované vyrovnané hospodaření, které je ale reálně v každoročním deficitu, a mnoho jiných negativ jsou alespoň dle mého názoru těmi hlavními aspekty, proč bychom dnes měli tuto novelu podpořit, byť bude i současně nutná legislativní změna ústavního charakteru, o které tady bylo jednáno v bodě předtím. Ale tato změna určitě bude stát za to. A říkám to zde nejen v zájmu jednotlivého koncesionáře, ale i samotné České televize, aby bylo do budoucna možné alespoň některá z mnoha obvinění či podezření, o kterých jsem sáhodlouze hovořil, a nejen já, při projednávání výročních zpráv České televize, rozptýlit. Některá jsou ale velice těžko vyvratitelná. Ale to už je na jinou diskuzi.

Dámy a pánové, ještě jednou se omlouvám, že jsem v tomto svém příspěvku reflektoval pouze na vřazenou kontrolu České televize, ale přirozeně jsem všemi deseti pro obdobnou kontrolu úřadem takových institucí, jako je Český rozhlas, ale osobně i veřejné vysoké školy a některé další. V předkládané novele zákona o taxativně vymezené subjekty, ale podporu, oprávněnost jejich zařazení bych už rád nechal zase zde na plénu na někom jiném. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Přečtu omluvu. Omlouvá se pan poslanec Jiří Běhounek dnes mezi 11.30 až 13.00 hodin ze zdravotních důvodů. Tak. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan poslanec Kupka se právě objevil na tabuli a přihlásil z místa. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Ještě jednou dobré dopoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já si dovolím zmínit dvě důležitá témata. Obě souvisí s pozměňovacími návrhy, které jsem předložil.

V tom jednom případě jde opravdu o to vymezit, které samosprávné funkce mají zůstat s tím současným systémem kontrol bez rozšíření dalších pravomocí. Já jsem stejně jako kolegové přesvědčený o tom, že česká samospráva funguje dostatečně kvalitně, má dostatek kontrolních mechanismů a je zbytečné rozšiřovat další kontrolní činnosti tam, kde to ve výsledku spíše přispívá k omezení funkcí pro veřejnost, k ohrožení služeb, a nikoliv k tomu, aby se opravdu fungování samospráv zkvalitňovalo. Tak to je první poznámka k rozšiřování samotných kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu na kontrolu obcí a měst. S tím, že v té komplexní podobě zůstávají statutární města, tak jak to navrhovali. Náš návrh spočíval v tom, obecní a městské samosprávy do činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu nezapojovat.

Druhé téma se týká sledování a vyhodnocování funkčnosti systému kontrol v České republice. Už jsem o tom hovořil v předchozím příspěvku. Pozměňovací návrh, který jsme připravili k tomuto prováděcímu zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu, zavádí novou formulaci "významná kontrolní zátěž", protože víme a opakovaně se ukázalo, že Česká republika čelí, a jak malé obce, větší obce, menší firmy čelí často významné kontrolní zátěži, a má nám jít o to, aby kontroly fungovaly lépe, aby se nezdvojovaly, neztrojovaly, ale aby byly opravdu efektivní. A znásobená duplicitní kontrola neznamená lepší výsledky, nápravu problémů, ale znamená opravdu jenom zbytečnou zátěž pro subjekty, které mají jako principiálně, jako základně svoji funkci buď poskytovat služby občanům, nebo vytvářet hodnoty, z nichž potom stát žije.

Snažíme se o to zavést nadhled, kontrolu nad tím, jakým způsobem funguje Česká republika v oblasti kontrol. Návrh přináší vznik evidence kontrol, která by umožnila jak Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tak samotným kontrolním orgánům koordinovat lépe činnosti pro Nejvyšší kontrolní úřad, pak vyhodnocovat, co se v této oblasti děje, kde kontrola je opravdu neefektivní, a vést třeba v podobě pravidelných zpráv celý systém veřejné správy k tomu, aby napravoval ty zbytečné duplicity, aby napravoval tu neefektivní činnost tam, kde k ní dochází. Zároveň nám jde také o to přesněji stanovit, kde ta významná kontrolní zátěž už opravdu znamená omezení, ochromení samosprávných činností nebo například funkčnosti firem. Ten návrh říká, že všechny kontroly, kterých je v tom roce pro malé obce a pro malé firmy víc než tři, tak už to je významná zátěž. Stejně tak říkáme, že tam, kde dochází v tomtéž roce ke kontrole téže věci, téhož problému, dvakrát a víckrát, tak je to pro fungování celého systému kontrol neefektivní a jenom zatěžující. A stejně tak jde o to, aby v daném místě u dané obce nebo dané firmy neprobíhaly nekoordinovaně dvě a více kontrol současně.

Zároveň je nám ale jasné, že je kontrolní orgány musejí mít, a nechceme zasáhnout do jejich pravomocí v tom smyslu, že by je někdo omezoval. Ale tam, kde se jedná o plánované kontroly, tak tam samozřejmě ona koordinace je namístě, a má být v zájmu státu sledovat efektivitu kontrol a zároveň spolu s tím sledovat to, aby tou kontrolou kontrolované subjekty netrpěly a neochromovalo je to, a to zejména v oblasti právě těch malých subjektů a v oblasti malých obcí. Stanovujeme, kromě toho také rozšiřujeme ten okruh sledovaných kontrol nejenom na samotné kontroly finanční, ale na kontroly dle kontrolního řádu, tak se to podařilo vymezit, tak aby bylo možné opravdu v tomhle směru zajistit efektivní nadhled a systémově sledovat, jak se České republice v tomto směru daří.

Já jsem zaznamenal konkrétní připomínky k tomu návrhu, že například nebude možné tedy, když tam není zároveň pro kontrolní orgány sankce, dosáhnout změny. Právě proto, že není možné zasáhnout do pravomocí kontrolních orgánů, omezit jejich činnost tam, kde je namístě, tak se snažíme postupovat rozumně v tom smyslu, že dáváme těm kontrolním orgánům povinnost v okamžiku, kdy se ocitnou v tom režimu významné kontrolní zátěže, tak to tomu kontrolovanému orgánů zdůvodnit, vysvětlit, proč je ta kontrola nezbytná. A tohle je mechanismus, který možná někomu zní jako měkký, ale z hlediska řízení kontrol, z hlediska jejich koordinace je to namístě a je to nejrozumnější cesta, jak dosáhnout i lepší spolupráce kontrolních orgánů a přehledu nad tím, jak vlastně kontrola v České republice probíhá.

Zaznívalo, že ten systém bude stát příliš mnoho peněz. Proti tomu je ale potřeba říct, že ten současný systém pro stát znamená zbytečně vyhazované finanční prostředky, protože jedna ruka neví, co dělá druhá, a zaskakuje stát sám sebe v okamžiku, kdyby měl fungovat lépe, vidět na to, co dělají například související kontrolní mechanismy a související kontrolní orgány. Vytvoření té evidence, která v současné době už v omezené podobě funguje na Ministerstvu financí, rozhodně, tak jak tady zaznělo, nemá znamenat náklady ve výši stovek milionů korun, ale budou to nepochybně náklady jen v řádu milionů, nízkých milionů korun. Efekt, který by ale díky tomu mechanismu mohl nastat, samozřejmě znamená mnohem významnější úsporu a mnohem významnější pozitivní efekt pro to, jak stát funguje.

Zaznívalo, že NKÚ bude takovým nadhledem nad kontrolami neúměrně zatížený. Ale byl to sám Nejvyšší kontrolní úřad, který v několika svých závěrech upozornil na to, že kontroly nejsou efektivní. A má být v zájmu České republiky, aby tedy v této oblasti udělal stát větší pořádek a zajistil, že prostě budeme schopni sledovat efektivitu a podobu toho, jak samotné kontroly probíhají, zda se nezdvojují, nebo dokonce nenásobí. A zároveň ten nástroj, který by v tu chvíli Nejvyšší kontrolní úřad měl k dispozici, umožní velmi jednoduše a efektivně ten nadhled mít, vidět, co se kde odehrává, a snadno vytřídit právě ty banální, marginální, nevýznamné případy a zaměřit se na to, kde opravdu dochází k selhávání kontrolní činnosti státu.

Opakovaně se instituce shodují v tom, že systém kontrolní činnosti státu opravdu selhává. Není efektivní. Dochází k významné nebo nadměrné zátěži malých obcí, dalších subjektů, které čelí nekoordinovaným kontrolám, a ve výsledku vedou k tomu, že místo toho, aby na prvním místě, na prvním místě z hlediska zájmu státu, bylo poskytování služeb nebo například fungování firem, tak se tady na první místo staví jakási kontrola pro kontrolu, aby někdo měl prostě odškrtnuto, že kontrola proběhla, bez ohledu na to, jestli má skutečný efekt a jestli dopadá na úrodnou půdu a je schopna dosáhnout změny jak u těch obcí, tak u těch subjektů.

Návrh, s kterým přicházíme, je postavený se znalostí věci, se znalostí i negativních dopadů těch kontrol a zároveň s pochopením pro to, že zasahovat nějakým tvrdým způsobem do systému kontrol by nebylo ani vhodné a ani by to ve výsledku pro Českou republiku nebylo přínosné. Jde nám ale o to zajistit efektivní nástroj, jak sledovat v České republice fungování kontrolních mechanismů, fungování kontrolního systému a bránit těm excesům, bránit případům, kdy stát opravdu jenom dokola provádí kontrolu tam, kde žádný efekt ve výsledku nemá.

Děkuji za pozornost. Věřím, že odhlédnete třeba od zbytečných ideologických zátěží pohledu na tento návrh a budete sledovat jak zájem předkladatele udělat v oblasti kontrolní činnosti státu větší pořádek, tak zajistit úsporu a efektivní nakládání s veřejnými prostředky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády. Děkuji za vystoupení a ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy, protože žádnou přihlášku nemám. Nikdo se nehlásí, rozpravu ve třetím čtení končím. Můžeme se dotázat, jestli je zájem o závěrečná slova. Není. V tom případě požádám zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil. O totéž požádám paní ministryni. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, před vámi leží hlasovací procedura, která je na první pohled složitá, ale není tomu tak, protože při těch hlasováních bude velké množství dalších zrušeno.

Já bych jenom upozornil na to, co tady přednášel pan poslanec Benda na minulém jednání o tomto zákonu, že před závěrečným hlasováním projednávání tohoto zákona přerušíme. Přerušíme to z toho důvodu, že jsme předtím odhlasovali změnu Ústavy a Senát na změnu Ústavy má prakticky neomezenou dobu, kdežto na schválení tohoto zákona by měl pouze třicet dní. To znamená, že pokud projde schválení Ústavy v Senátu, popřípadě její vrácení a odhlasování v Poslanecké sněmovně, potom bychom jedním hlasováním dohlasovali tento zákon.

Já si dovolím navrhnout proceduru, kterou přijal kontrolní výbor na své 27. schůzi 6. února 2020, a to následujícím způsobem.

Doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí:

Návrh legislativně technických úprav podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny přednesených ve třetím čtení. Tyto předneseny nebyly, takže hlasovat nemusíme.

Dále budeme hlasovat návrh A1. Bude-li schválen návrh A1, je návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 1, nehlasovatelný. Nebude-li schválen návrh A1, budeme hlasovat návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 1.

Dále návrhy A2 až A5. Budou-li schváleny návrhy A2 až A5, jsou návrhy B1 a B2 a D1 až D4 nehlasovatelné, jsou totožné s návrhy A2 až A5.

Dále návrh A6. Bude-li schválen návrh A6, je návrh D5 nehlasovatelný, je totožný s A6.

Dále návrhy A7 a A8.

Dále návrh C, sněmovní dokument 4162, body 1 až 5 a bod 6 v části týkající se změny zákona o kontrole.

Za sedmé návrh C, sněmovní dokument 4162, bod 6 v části týkající se změny daňového řádu.

Za osmé návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 2.

Dále, pokud nebudou odhlasovány návrhy pod písmenem A, návrh D1 až D4. Jsou totožné s návrhem A2 až A5.

Dále návrh D5, který je totožný s návrhem A6.

Na závěr hlasovat o návrhu zákona jako celku, ale to jsem avizoval jako přerušení. To je můj návrh procedury.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Je nějaký návrh na změnu procedury? Nevidím.

 

Všichni jsme si vědomi toho, v jaké jsme situaci, takže bychom proceduru schválili v hlasování číslo 221, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro navrženou proceduru, včetně přerušení před závěrečným hlasováním. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 221, z přítomných 186 pro 167. Procedura byla schválena.

 

Můžeme tedy začít návrhem A1, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Já seznámím ve stručnosti s pozměňovacím návrhem pod písmenem A, byť byl doporučen legislativou rozdělit. Je to komplexní pozměňovací návrh garančního kontrolního výboru. Zužuje působnost NKÚ ve vztahu k obcím pouze na statutární města, původně byly trojkové obce, vylučuje veřejné výzkumné instituce a veřejné vysoké školy z působnosti NKÚ, navrhuje zvýšení členů NKÚ z 15 na 17 a posunuje účinnost zákona z roku 2021 na rok 2023.

Já nyní budu přednášet jednotlivá stanoviska, přednesená výborem, a požádám předkladatele o vyjádření.

Takže zahajujeme hlasování návrhem A1. Výbor doporučuje. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 222 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 222, z přítomných 185 pro 127, proti 27. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Tímto se stal nehlasovatelným návrh C, sněmovní dokument 4170.

Budeme pokračovat hlasováním o pozměňovacích návrzích A2 až A5. Výbor doporučuje. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 223 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 223, z přítomných 186 pro 155, proti 15. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji. Tímto se staly nehlasovatelné návrhy B1 a B2 a D1 až D4.

Nyní budeme hlasovat návrh A6, to je zvýšení z 15 na 17 členů. Výbor nepřijal stanovisko. (Ministryně stanovisko nesouhlasné.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 224 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 224, z přítomných 186 pro 56, proti 34. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Tím je nehlasovatelný návrh D5. Dalšími návrhy jsou A7 až A8. Výbor doporučuje. (Ministryně souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 225 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 225, z přítomných 186 pro 135, proti 28. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat návrh C, sněmovní dokument 4162, body 1 až 5 a bod 6 v části týkající se změny zákona o kontrole. Výbor nedoporučuje. (Ministryně nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 226 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 226, z přítomných 186 pro 40, proti 119. Návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C, sněmovní dokument 4162, bod 6 v části týkající se změny daňového řádu. Výbor nedoporučuje. (Ministryně nesouhlasné stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Zahájil jsem hlasování číslo 227 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 227, z přítomných 186 pro 39, proti 125. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní budeme hlasovat návrh C, sněmovní dokument 4170, bod 2. Výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 228. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 228, z přítomných 186, pro 39, proti 127. Také bylo zamítnuto. Další návrh.

 

Poslanec Roman Kubíček: Nyní navrhuji přerušení projednávání tohoto tisku do projednávání novely o Ústavě Senátem. To specifikovat časově asi nebudeme, jenom do projednání.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, takový návrh je možný, protože stanoví lhůtu vztaženou k jinému tisku, tedy lhůtu lze spočítat. Je tedy určitá.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 229 o přerušení projednávání tohoto tisku do přijetí ústavního zákona o Nejvyšším kontrolnímu úřadě.

Zahájil jsem hlasování číslo 229. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 229, z přítomných 186, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat. Přerušili jsme tedy projednávání tisku 360 před závěrečným hlasováním, a to do doby přijetí ústavního zákona Senátem.

 

Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajům a končím bod 213.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:48.
Přihlásit/registrovat se do ISP