(15.20 hodin)

 

Poslanec Ivan Bartoš: Dobrý den, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na počátku prosince roku 2018 tehdejší eurokomisař pro rozpočet pan Oettinger upozornil ve svém dopise pana premiéra Andreje Babiše na závažnost jeho střetu zájmů. A mimo jiné mu rovněž vytkl, že premiér nemůže být ve střetu zájmů a zároveň předsedou rady pro fondy. Tímto ovšem v žádném případě neuvedl, že premiér Babiš odstoupením z čela tohoto poradního orgánu vlády vyřeší svůj střet zájmů, či dokonce zajistí soulad s českou a evropskou legislativou. Přesto vláda navrhla tuto malou novelu. Navíc z finální auditní zprávy Evropské komise je zřejmé, že když v čele rady ESI fondů bude premiér Babiš nebo kdokoli jiný, tak se na střetu zájmů samozřejmě vůbec nic nemění.

Já si dovolím jménem České pirátské strany podpořit pozměňovací návrh Senátu České republiky, který nerozporuje onu možnost, aby v čele rady pro ESI fondy mohl být jakýkoliv člen vlády, zároveň ovšem doplňuje, že předseda rady nebo člen rady nesmí být ve střetu zájmů ve smyslu článku 61 evropského finančního nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. července 2018. Tento návrh Senátu je zcela logický, a pokud hnutí ANO či vládní ČSSD myslí vážně svoji snahu o zvýšení důvěryhodnosti vlády, pak by tento návrh naopak měli podpořit, jinak jsou ta slova pouhou frází.

Ono to je už skoro dva roky, kdy Česká pirátská strana v souvislosti s některými členy vlády upozornila na možné porušování evropských a českých předpisů. Místo toho, aby dotyční členové vlády svůj střet zájmů odstranili v souladu se zákony, místo toho jsme nuceni se této věci neustále věnovat na úkor řady důležitých témat - dostupné bydlení, exekuce či skutečné podpory podnikání a vzdělávání. A já naopak nesouhlasím s tím argumentem, který zde řekla paní ministryně Dostálová. Vzhledem k tomu, že tato pravidla jsou flagrantně ignorována, tak je právě žádoucí, abychom do budoucna, pokud platí vše, co tady paní ministryně řekla, jednak dodržovali evropské i české zákony, a druhak je skutečně lepší mít to v tomto případě jako první vlaštovku explicitně zmíněno. Proto vás prosím o podporu tohoto návrhu, protože není to v tuto chvíli jen pan premiér Babiš, který čelí obvinění ze střetu zájmů, ale z pohledu rozdělování dotací v dané oblasti je to třeba i pan ministr Toman nominovaný za sociální demokracii. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Nikoho nevidím, nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme tedy k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Kolegy z předsálí jsem již zavolal a je tu žádost o odhlášení. Té jsem právě vyhověl a prosím, abyste se všichni znovu přihlásili svými identifikačními kartami. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 367/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 367/4."

Počet hlasujících je ustálený. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 18, přihlášeno je 175, pro 60, proti 34. Tento návrh přijat nebyl.

Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Kvorum je na informační tabuli již nastaveno správně.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 367/3."

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování číslo 19, přihlášeno je 175 poslanců, pro 123, proti 19. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Všem děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám bod číslo

 

3.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních
službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 555/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládám tento zákon ve druhém čtení, kterým se mění zákon o poštovních službách. Jedná se o novelu, která je adaptačním předpisem k nařízení Evropského parlamentu a Rady o službách přeshraničního dodávání balíků. Jedná se o určitou vyšší transparentnost cen, která ukládá provozovatelům služeb dodávání balíků mj. za povinnost poskytovat národním regulačním orgánům informace o svých službách, počtech zásilek, o jejich cenách atd. Jinými slovy, tyto údaje jsou v rámci České republiky poskytovány Českému telekomunikačnímu úřadu a jedná se o údaj o cenách, které jsou následně zveřejňovány a srovnávány na webových stránkách Evropské komise, s tím, že již nyní je obsah nařízení v praxi naplňován. Návrh zákona má adaptační charakter, představuje minimalistickou implementaci nařízení.

Návrhem se na základě i vašeho rozhodnutí zabýval hospodářský výbor, který doporučil návrh projednat, schválit ve znění schváleného pozměňovacího návrhu zpravodaje tisku, pana poslance Luzara. Jeho návrh se týká úpravy původně navrženého data účinnosti. S navrženou změnou samozřejmě souhlasíme. Rád bych tedy poděkoval hospodářskému výboru i zpravodajovi a požádal vás o podporu návrhu. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru hospodářskému jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 555/1 a 555/2. Já poprosím pana zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Leo Luzara, aby nás informoval o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy aby odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil v krátkosti s usnesením hospodářského výboru ze 36. schůze ze dne 11. prosince 2019 k vládnímu návrhu zákona o poštovních službách, sněmovní tisk 555. Hospodářský výbor doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 555 ve znění schváleného pozměňovacího návrhu. V části třetí, čl. III se slova "dnem 23. listopadu 2019" nahrazují slovy "dnem jeho vyhlášení". Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl v návrhu zákona legislativně technické úpravy, které nemají dopad na věcný obsah navrhovaného zákona. Za třetí pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny přednesl zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu. A za čtvrté pověřuje předsedu výboru, aby předložil toto usnesení předsedovi Poslanecké sněmovny.

Tolik v krátkosti usnesení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP