(15.10 hodin)
(pokračuje Goláň)

Měl jsem za to, a samozřejmě jsem to dlouhodobě konzultoval i s legislativním odborem, že by bylo dobré, aby ty úpravy byly postaveny na roveň, abychom neměli jakousi přísnější úpravu pro samotné společnosti s ručením omezeným než pro akciové společnosti. Proto vás všechny žádám, abyste tento zákon podpořili. A velmi děkuji i paní ministryni, že se na jeho podporu vyjádřila. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda se k předloženému pozměňovacímu návrhu Senátu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, což byl ústavně-právní výbor, a zpravodajem byl pan poslanec Jakub Michálek. Máte zájem o vystoupení? Není tomu tak. V tom případě otevírám rozpravu a do rozpravy je přihlášen jako první pan poslanec Dominik Feri. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Dominik Feri: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane senátore, vážení přítomní členové vlády, jenom si dovolím okomentovat, jak k této legislativní chybě došlo. Přišel nám sem návrh novely zákona o obchodních korporacích, který byl pojat velmi ambiciózně, velmi široce. Mezitím se změnilo obsazení ministerstva, změnila se i jakási politická nálada netoliko na ústavně-právním výboru, a došli jsme všichni k závěru, že by ta novela neměla být tak široce koncipovaná. Rozhodli jsme se škrtat. Škrtali jsme. Škrtali jsme divoce. Kosili jsme ta ustanovení jak jarní louku. A tady to jsme bohužel vyhodili taky. Ta úprava byla skutečně, jak to zmiňoval pan senátor, navržena tak, aby úprava byla stejná u akciovek i u eseróček. A u těch eseróček vypadla tím, jak jsme drasticky škrtali, a u akciových společností zůstala.

Jsem tedy velmi rád, že to pan senátor v Senátu vyzdvihl, upravil, protože není žádným způsobem odůvodnitelné, proč by pro společnosti s ručením omezeným měla platit kogentní úprava takto nevyrovnaná oproti společnostem akciovým. To by zakládalo, myslím, velmi nedůvodnou nerovnost v rámci úpravy kapitálových společností v zákonu o obchodních korporacích.

Děkuji vám. Podpoříme senátní verzi.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, kdo další má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Přivolal jsem naše kolegy z předsálí. Nyní jim umožním, aby se mohli zúčastnit hlasování. Registruji žádost o odhlášení. Žádosti jsem právě vyhověl. Prosím o vaše opětovné přihlášení identifikačními kartami.

Dovolte mi přečíst omluvu pana ministra školství Roberta Plagy, který se omlouvá 21. ledna, ve středu 22. ledna, ve čtvrtek 23. ledna a v pátek 24. ledna z pracovních důvodů.

Počet hlasujících už se nám relativně ustálil. Myslím, že přistoupíme k hlasování.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony, podle sněmovního tisku 207/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 207/7."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro senátní verzi. Kdo je proti?

Hlasování číslo 17, přihlášeno 166, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem přijali.

 

Děkuji panu senátorovi, děkuji paní ministryni a končím projednání tohoto bodu.

 

Dalším bodem schváleného pořadu schůze je

 

2.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb.,
o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 367/3/ - vrácený Senátem

Otevírám tento bod. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacím návrhem. Jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 367/4. Informace k pozměňovacímu návrhu vám byla rozdána do vaší pošty. Vítám mezi námi pana senátora Jiřího Carbola. Ale nejprve poprosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženému pozměňovacímu návrhu vyjádřila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Klára Dostálová Vážený pane předsedo, děkuju za slovo. Jenom pro připomenutí, skutečně jde o velmi stručný návrh a jde o výměnu jediného slova, to znamená namísto "předsedy vlády" bude nově zákonem stanoveno, že radu pro fondy povede "člen vlády, kterému vláda tuto funkci určí".

Poslanecká sněmovna návrh schválila 8. listopadu 2019. Návrh byl dále projednáván senátním výborem pro územní spolupráci, veřejnou správu a životní prostředí. Výbor doporučil Senátu vrátit projednávaný návrh Poslanecké sněmovně s pozměňovacím návrhem. Tento pozměňovací návrh doplňuje podmínku, podle které nesmí být předseda rady ani člen rady ve střetu zájmů ve smyslu článku 61 nařízení Evropského parlamentu a Rady číslo 2018/10-46, takzvané finanční nařízení.

Se senátním pozměňovacím návrhem nesouhlasíme, protože navrhované doplnění je nadbytečné a nesystémové. Příslušné ustanovení finančního nařízení je samozřejmě v českém právním řádu přímo aplikovatelné a dopadá obecně na značný okruh osob a širokou množinu případů upravenou v řadě vnitrostátních předpisů. Postrádá tedy smysl, aby v jednom konkrétním národním předpise byla existence předmětného ustanovení takto odkazem zcela nadbytečně připomenuta, zatímco v jiných nikoli. Navrhujeme tedy, aby se schválil návrh zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní ministryně. A poprosím, aby se slova ujal pan senátor Jiří Carbol.

 

Senátor Jiří Carbol: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych vám představil zákon vrácený ze Senátu. Byl jsem pověřen, abych vám odůvodnil usnesení Senátu, které bylo přijato. Jenom navážu na paní ministryni, která tedy vyjádřila nesouhlas s navrženou změnou. Jedná se skutečně jenom o to, že v rámci rozpravy v Senátu o tomto návrhu zákona vyplynulo, že jsou dva důvody k této změně. Je to zobecnění v podstatě té původní normy, a to jednak z důvodu vytížení předsedy vlády a za druhé z důvodu současné nejistoty ohledně toho, zda není předseda vlády ve střetu zájmů, s tím, že zejména pro riziko střetu zájmů se předseda vlády neúčastní jednání rady. Rozhodnutí samozřejmě nechávám na vás. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ještě se ptám, zda se k předloženému návrhu chce vyjádřit zpravodaj garančního výboru, kterým byl výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Pan poslanec Kubík nemá zájem o vystoupení. V tom případě otevírám rozpravu a ptám se, kdo má zájem o vystoupení v rozpravě. Pan předseda Bartoš. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP