(16.00 hodin)
(pokračuje Kubíček)

1. V článku I. bod 5 se v § 3a odstavec 1 písmena a) slova "obce s rozšířenou působností" nahrazují slovy "statutární města".

2. V článku I v bodě 5 se v § 3a odstavec 1 písm. b) bod 3 zrušuje. V § 3a odstavec 1 písm. b) se dosavadní body 4 až 11 označují jako body 3 až 10.

3. V článku I v bodě 5 se v § 3a odstavec 1 písm. b) bod 8 zrušuje. V § 3a odstavec I písm. b) se dosavadní body 9 až 10 označují jako body 8 a 9.

4. V článku I v bodě 6 se v § 4 odstavec 2 větě první číslo "10" nahrazuje číslem "8".

5. V článku I v bodě 6 se v § 4 odstavec 2 větě druhé číslo "11" nahrazuje číslem "9".

6. V článku I se za bod 6 vkládá bod číslo 7 ve znění: 7. V §12 odst. 1 se číslo "15" nahrazuje číslem "17". Dosavadní novelizační body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

7. V článku II v bodě 2 se v písm. a) číslo "2021" nahrazuje číslem "2023".

8. V článku II v bodě 2 se písm. b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

II. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

III. Pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

IV. Zmocňuje zpravodaje výboru, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Dále bych si dovolil upozornit na to, že až bude načten pozměňovací návrh školského výboru, že se v globálu jedná o duplicitu tohoto komplexního pozměňovacího návrhu.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji garančního výboru Romanu Kubíčkovi a požádám tedy zpravodaje ostatních výborů, aby se postupně ujali slova. Nejdříve zpravodaj ústavně-právního výboru poslanec Jan Farský. Připraví se Jiří Dolejš. (Poslanec Dolejš přistoupil k řečništi.) Ne, pane kolego. Pan kolega Farský první. Vy buďte připraven. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Ke sněmovnímu tisku 360, novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, se ústavně-právní výbor vyjadřoval celkem dvakrát, a to v dubnu 2019, kdy přerušil projednávání, a podruhé v prosinci, 13. prosince 2019, kdy opět přerušil projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj poslanec Jiří Dolejš. Připraví se pan kolega Václav Rais.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji, pane předsedající. Já už mám takový reflex, že když slyším z vašich úst své jméno, tak jsem vyběhl. Ale já v podstatě nemám nic zásadního ke sdělení, jenom to, že výbor pro veřejnou správu a regiony to projednal. Vnímal samozřejmě v té debatě, jak zrají určité korekce, ale toto břemeno nechal na garančním výboru. Takže my jsme podpořili tisk tak, jak je, bez našich vlastních připomínek a pozměňovacích návrhů. To je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Jiřímu Dolejšovi. Nyní zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu poslanec Karel Rais. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Přeji dobrý den. Já nebudu tak stručný jako pan kolega. Mám tady před sebou usnesení z 3. dubna 2019, což je zhruba rok. My jsme to samozřejmě projednali a po rozpravě doporučujeme Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadě ve znění pozdějších předpisů a další související zákony, což je sněmovní tisk 360, ve znění těchto pozměňovacích návrhů. A máme tady pozměňovací návrhy:

I. V části první článku 1 se z novelizačního bodu 5 v § 3a odst. 1 písm. b) vypouští bod 9 a ostatní body se přečíslují. A v části první článku 1 se novelizační bod 6 nahrazuje novým zněním, které zní: V § 4 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: "(2) Při kontrole hospodaření územního samosprávného celku uvedeného v § 3a odstavec 1 písm. a) hospodaření právnických osob uvedených v § 3 a) odst. 1 písm. b) v bodech 2 až 9 a při kontrole hospodaření právnických osob uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) prověřuje úřad soulad jejich hospodaření s právními předpisy. Při kontrole hospodaření České národní banky podle § 3a odst. 1 písm. b) bodu 10 prověřuje Úřad výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky." Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

II. Pověřuje předsedu výboru, tehdejšího pana poslance Klause, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny, což tak učinil.

III. Pověřuje zpravodaje výboru, poslance Karla Raise, aby usnesení přednesl na schůzi Poslanecké sněmovny - což tímto činím.

IV. Pověřuje zpravodaje výboru Raise, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Karlu Raisovi za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které mám s přednostním právem přihlášeného pana místopředsedu Tomia Okamuru. Připraví se řádně přihlášený poslanec Vácha. Ale nejdříve musím respektovat uplatnění přednostního práva pana místopředsedy. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, po dlouhé době jsme se zase dostali k novele zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu, NKÚ. Ukazuje to, jakou míru důležitosti mu vláda přikládá. Faktem je, že Nejvyšší kontrolní úřad je svého druhu téma a problém, který není nestranický, ale naopak štěpí strany napříč celým politickým spektrem, s výjimkou SPD, která jako jediná na maximum podporuje posílení kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu v oblasti kontroly veškerého hospodaření s veřejnými penězi, tedy kontroly, jak se utrácí peníze nás občanů a daňových poplatníků.

Nejde si nevšimnout, že i ve Sněmovně máme lobby proti Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, tedy proti tomu, aby Nejvyšší kontrolní úřad mohl kontrolovat veškeré hospodaření s veřejnými prostředky. Poslanecké výbory celkem úspěšně protahovaly projednávání této novely zákona a některé z nich si neodpustily přidat návrhy, které by navrhované rozšíření kontrolovaných subjektů zase snížily. Těším se, jak se tady budou lobbisté pokoušet zdůvodnit, proč například vědecká instituce nebo veřejná vysoká škola by neměly být kontrolovány, proč by jejich hospodaření s veřejnými financemi nemělo být kontrolováno Nejvyšším kontrolním úřadem.

My v SPD chceme a prosazujeme, aby se mohly kontrolovat veškeré subjekty, které inkasují veřejné peníze, samozřejmě včetně neziskových organizací. Mám samozřejmě na mysli v prvé řadě ty politické neziskové organizace. Ale jak tak vidím, tak je SPD v tomto osamocena a vypadá to, že ani po této novele zákona opět nebudou kontrolovány všechny subjekty, které hospodaří s veřejnými penězi, a to i ty, které hospodaří opravdu s obrovskými veřejnými penězi, a to jsou například veřejné vysoké školy nebo veřejné vědecké instituce. My v SPD s tím samozřejmě nesouhlasíme.

Byly časy, kdy se Bezpečnostní a informační služba, BIS, méně zajímala o ideologii a více o funkčnost našeho státu. A z této doby, z roku 2015, si dovolím ocitovat část zprávy BIS. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP