(15.50 hodin)

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak už jsem uvedl v obecné rozpravě, hlásím se nyní ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument pod číslem 3204. Tento pozměňovací návrh se týká změny stanov společenství vlastníků jednotek, a to tak, že v této otázce staví na roveň všechna společenství vlastníků jednotek, kdy změna stanov by nevyžadovala formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu, pro žádné společenství vlastníků jednotek bez ohledu na to, jakým způsobem bylo založeno. Podrobné odůvodnění je uvedeno v písemné podobě mého návrhu, který je načten v systému Sněmovny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pourovi. Nemám další písemnou přihlášku do podrobné rozpravy, ptám se, kdo se hlásí z místa. Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Paní ministryně? (Ne.) Pan zpravodaj? Není tomu tak. Protože nepadl žádný návrh, který bychom mohli hlasovat ve druhém čtení, končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu zpravodaji, děkuji paní ministryni.

 

Budeme pokračovat podle pořadu schůze dalším vládním návrhem a tím je

 

6.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 360/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministryně spravedlnosti Marie Benešová. A než jí udělím slovo, požádám o pozornost nejen Romana Kubíčka, který je zpravodajem kontrolního výboru, ale i kolegu Farského, Dolejše a Karla Raise, kteří jsou zpravodaji dalších výborů, kterým byl tento tisk přikázán.

Nyní tedy... Ještě ne, paní ministryně, protože je tady velký hluk. Požádám kolegy a kolegyně o klid. Prosím, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jsme ve druhém čtení tohoto sněmovního tisku 360, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu. Je nutno si připomenout, že návrhem novely zákona je realizován jeden ze závazků vlády obsažený v jejím programovém prohlášení, jehož cílem je rozšířit dosavadní omezený rozsah kontrolní působnosti NKÚ.

Předpokladem přijetí zákona je souběžné schválení ústavního rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu. V tomto směru si dovoluji upozornit, že navazuje na již dříve předložený poslanecký návrh novely Ústavy, a jedná se o sněmovní tisk 229. Poznatky Nejvyššího kontrolního úřadu je potřeba rozšířit, protože některé chybí a některé jsou dávno překonány. Proto je nutné získat z co nejširšího spektra subjektů informace, které jsou potřebné, a jedná se o spektra subjektů nakládajících s veřejnými financemi. Pokud jde obecně k tomuto návrhu, je předkládán jako související právní předpis k již přiloženému tedy poslaneckému návrhu novely Ústavy, tisk 229, a je tedy potřeba rozšířit stávající omezený ústavní rozsah kontrolních působností NKÚ.

Shrnutí dosavadního průběhu projednání v Poslanecké sněmovně: Projednán byl v prvém čtení 12. února 2019. Byl přikázán kontrolnímu výboru jako výrobu garančnímu, potom ústavně-právnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a výboru pro vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Kontrolní výbor doporučil návrh zákona schválit s pozměňujícími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru evidovaném jako tisk 360/8. Tyto návrhy spočívají v zúžení okruhu územních samosprávných celků, jejichž hospodaření má vedle hospodaření krajů podléhat kontrole NKÚ, z obcí s rozšířenou působností pouze na statutární města, dále ve vypuštění kontroly hospodaření veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z kontrolní působnosti NKÚ, dále v legislativně technických úpravách vyvolaných uvedenými pozměňovacími návrhy a v posunutí zahájení kontrol NKÚ u územních samosprávných celků z roku 2021 na rok 2023.

Pokud jde o výbor pro vědu, vzdělávání, kulturu a mládež a tělovýchovu, doporučil návrh zákona schválit s pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru evidovaném jako tisk 360/4. Výbor zde navrhl vypustit z kontrolní působnosti NKÚ kontrolu hospodaření veřejných vysokých škol.

Pokud jde o výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, doporučil návrh zákona schválit v předloženém znění. Jedná se o tisk 360/5.

Poslední - ústavně-právní - výbor projednával návrh zákona jednak 3. dubna loňského roku, přerušil projednávání, a potom 11. prosince loňského roku a toto jednání tedy znovu přerušil.

Jako předkladatelé jsme původně nesouhlasili s vypuštěním veřejných vysokých škol a veřejných výzkumných institucí z výčtu rozsahu kontrolní působnosti NKÚ, a to z těchto důvodů: Smyslem navrženého rozšíření kontrolní působnosti je podrobit kontrole takové subjekty, na které je nahlíženo jako na subjekty veřejnoprávní povahy. V případě veřejných vysokých škol jde o subjekty, kterým stát svěřil svůj majetek, a významně jejich činnost podporuje prostředky státního rozpočtu, a je tedy v celospolečenském zájmu zjistit, jak tyto subjekty hospodaří.

Pokud jde o závěr, schválením rozšíření kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu bude dán prostor pro potřebné a nutné získání informací o způsobu hospodaření a možnost Nejvyššího kontrolního úřadu prověřovat způsob nakládání s veřejnými financemi v navrženém rozsahu bude plnit i významnou preventivní funkci v této oblasti. Pokud jde o nás jako předkladatele, doporučuji vyslovit s předloženým návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., váš souhlas. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a konstatuji, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání kontrolnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavně-právnímu výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Všechna usnesení vám byla doručena jako sněmovní tisky 360/1 až 360/9.

Nyní požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Romana Kubíčka, aby nás informoval o projednání ve výboru a případné změny odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, po dlouhém projednávání na výborech jsme se konečně dostali ke druhému čtení tohoto zákona. Kontrolní výbor po diskuzi, která byla vyvolána v prvním čtení, přistoupil k určitým kompromisům, kterými tento zákon upravil a vyhověl veškerým námitkám, které byly vzneseny, projednal tento zákon na své 20. schůzi dne 12. června 2019 a přijal následující usnesení:

Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním výkladu náměstka ministra spravedlnosti Jana Kněžínka, zpravodajské zprávě poslance Romana Kubíčka, stanoviska viceprezidentky Nejvyššího kontrolního úřadu Zdeňky Horníkové a po rozpravě

I. doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 360, schválila, ve znění těchto pozměňovacích návrhů: ***
Přihlásit/registrovat se do ISP