(16.40 hodin)
(pokračuje Benda)

Tak za prvé bych řekl, že asi tak osm let tady probíhají pokusy o to, aby se rozšířila pravomoc Nejvyššího kontrolního úřadu, a asi tak devět let je vyvíjen tlak na Ministerstvo financí, resp. Ministerstvo vnitra v dohodě, aby konečně udělala nějaký pořádek v kontrolní činnosti. Za ty roky se nestalo nic a jediné, co zase umějí ministerští úředníci napsat, říct: ti poslanci jsou pitomci, ti to neumějí sepsat, musí se to udělat jinak, vědečtěji, chytřeji, moudřeji, a my bychom to samozřejmě uměli, akorát že to nikdy neuděláme. A teď je to v podstatě úplně jedno, která je to vláda, to není snad ani výhrada vůči této vládě, to prostě je takový strukturální přístup ministerstev: rozhodně si nenecháme mluvit do toho, jakým způsobem budeme kontrolovat.

I další výhrady, které tam odezněly, jako že je tady předložen nějaký daňový řád, který ještě není ani před prvním čtením, kde si zase ministerští úředníci něco napíšou a říkají: novela, která je předložena, není s tím v souladu. To mi připadá už úplně úsměvné a bizarní, co si fakt dovolují, jakým způsobem je snaha manipulovat s legislativou v téhle zemi.

Čili ano, pokud vláda přijde se svým projektem, co se má s kontrolní zátěží dělat, co máme dělat s obcemi, které si stěžují, že za rok mají sedm kontrol na tu samou věc, co máme dělat s podnikateli. Ale tak dobře, tam to možná někdy je i naschvál, to zakleknutí, o kterém tady mluvil Martin, ale v řadě případů jsou to prostě orgány veřejné správy, které říkají: my neděláme nic jiného než vyplňujeme nějakým státním úředníkům kontrolní protokoly. A mimochodem, zrovna zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu rozšiřuje tuhle pravomoc vůči samosprávám, čili tam je nejvíce potřeba řešit ten problém. Ten stejně nepůjde na většinu soukromých subjektů.

Kdyby vláda přišla s tím, řekla ano, uděláme v tom nějaký pořádek... Já chápu, že dvě věci můžou být, že může přijít zvlášť kontrola z hygieny a zvlášť kontrola z financí. Ale nesmí přijít pětkrát kontrola na hospodaření, kde jedna je z krajského úřadu, jedna je z Finančního ředitelství, jedna je z dotačního programu, každá řekne něco jiného. A co s tím asi tak ti starostové mají dělat?

Takže vymlouvat se na to, že připravíme něco lepšího, když to předložit schopni nejsme... Pokus, který činí Martin Kupka, ale ve spolupráci s námi dalšími, říká, ať Nejvyšší kontrolní úřad má pravomoc sledovat množství kontrol, které probíhají, a má pravomoc, stejně jako má dnes, upozorňovat na to, kde má dojem, že jsou nesprávně čerpané státní finance, respektive kde se s nimi případně plýtvá. On nemůže nikoho potrestat. On jenom dodává informace Sněmovně: dejte si pozor na tohle, tady se vyhazují zbytečné peníze za stavbu silnic nebo zbytečné peníze za IT systémy, starejte se o to lépe. A to samé si představujeme, že by měl dělat v kontrolách. Že by měl dát jednou za čas informaci: tady dochází ke zbytečným kontrolám, které nic užitečného nepřinášejí, ale jenom obtěžují ty subjekty na trhu. A proti této snaze samozřejmě Ministerstvo financí vystoupí. A já si myslím, že to vystoupení je velmi nešťastné.

Děkuji za pozornost. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Nyní pan poslanec Marek Výborný. Stále jsme ve znovuotevřené obecné rozpravě. Prosím, máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já také přeji paní ministryni vše dobré do nového roku. A možná mám pochopení pro to, jakým způsobem reagovala na náš společný pozměňovací návrh, protože sama říkala, že přiletěla před chvílí ze zahraniční pracovní cesty. Nicméně je evidentní, paní ministryně, že ta reakce byla na nějaký meziprodukt, který se ve finále nedoputoval. A pokud se podíváte pečlivě do toho pozměňovacího návrhu Martina Kupky, Víta Rakušana, mé osoby a Marka Bendy, tak zjistíte, že tam skutečně nic takového, co tady vámi bylo kritizováno, není. To jediné, v čem se upravuje daňový řád, je skutečně to, že správce daně je před zahájením daňové kontroly povinen si ověřit v evidenci kontrol, že nevzniká významná kontrolní zátěž, a zároveň je povinen do evidence kontrol potom tu kontrolu samotnou zaznamenat. Čili tady skutečně jde o efektivitu.

A samozřejmě, když se podíváme do toho kontrolního řádu, tak to, čeho chceme dosáhnout, je to, aby zde nedocházelo ke zbytečnému opakování, duplicitě kontrol. Já předpokládám, že to je přesně i v duchu toho, co vaše vláda prosazuje - aby kontrolní činnost, která je důležitá, byla maximálně efektivní, ale zároveň se nestávala něčím, co je zbytečnou nadměrnou šikanou, nebo chcete-li buzerací těch kontrolovaných osob, protože v tomto smyslu by potom samozřejmě ta kontrolní činnost neplnila ty cíle a ten efekt, který má mít. Takže já věřím, že i vaši úředníci, vaše ministerstvo v tomto smyslu pochopí to finální znění našeho pozměňovacího návrhu a připojí se k jeho podpoře. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Výbornému. Nyní dále přihlášený pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, jenom ještě krátká reakce z té ryze starostenské perspektivy. Napříč politickým spektrem jsme tady ať už bývalí, nebo současní primátoři, starostové měst a obcí nejrůznější velikosti a každý z vás i jako poslanec jistě zažil ve své poslanecké kanceláři nářek některého ze starostů, že prostě ty obce jsou skutečně zatíženy mnohokrát nadměrným počtem kontrol a že se skutečně stává, že se do té jedné malé obce v tu samou chvíli najednou dostaví dokonce kontroly dvě a obec je paralyzována ve své běžné činnosti, kterou má vykonávat pro občany té dané obce, daného města.

Pozměňovací návrh tohoto zákona, s kterým přicházíme, vlastně trošku mění i pohled na NKÚ. NKÚ jsme doposavad chápali jako ten orgán, který prostě přichází vždycky jenom s tou kontrolní činností jako takovou, a teď mu přibývá jedna velmi důležitá úloha, a to úloha orgánu, který kontroluje, jaké všechny kontroly v té dané obci a městě probíhají, jestli někde neprobíhají současně, a NKÚ prostě ručí za to, aby ty obce a města a třeba i podnikatelé, kontrolované osoby, nebyli zatěžováni nadměrnými kontrolami v jednu a tu samou chvíli. A to samo o sobě vytváří přece tu atmosféru, kterou chceme: aby v naší zemi bylo řádně kontrolováno, jak je nakládáno s veřejnými prostředky, ale zároveň aby tady nebyly samoúčelné kontroly, které probíhají prostě jenom proto, že ten kontrolní subjekt potřebuje vykázat, že někoho v ten daný rok v tu danou rozhodnou časovou dobu zkontroloval.

NKÚ se v té chvíli stává garantem odbornosti, garantem řádnosti kontroly a také garantem řádného zdůvodnění té kontroly a je tady opravdu pouze a jen naše ambice - nikoliv aby nedocházelo ke kontrolám, ale aby ty kontroly byly vedeny řádně, aby tady byl i jistý tlak na kontrolní úřady nejrůznějšího typu a aby tady byla dostatečná evidenční povinnost toho, že daná kontrola probíhá, nedocházelo k duplicitám a ke kontrolám ve stejný čas na stejném místě. To je celé. A to ten návrh, myslím, legislativně a právně velmi čistě řeší a těm výhradám úplně nerozumím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Rakušanovi a pokračujeme v obecné rozpravě ještě dalším vystoupením místopředsedkyně vlády a ministryně financí Aleny Schillerové. Prosím, paní místopředsedkyně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Děkuji, pane místopředsedo. Tak méně úřednicky. Naprosto polopaticky. My jsme 1. ledna 2016 zavedli, schválila to tato Poslanecká sněmovna, kontrolní hlášení. 1. prosince 2016 vstoupila v účinnost první vlna EET, pak druhá, teď nás čeká třetí, čtvrtá. Za tu dobu se počet daňových kontrol - a prosím, já mluvím pouze o daňových kontrolách, nemluvím o žádných jiných kontrolách - snížil o 15 tisíc, zhruba, nemám teď tu statistiku, ale mám ji v hlavě, a efektivita doměrku se zvedla.

Co je toho důsledkem? To, že Finanční správa provádí daňové kontroly na základě analytiky. Vyhodnotí se analytická data v analytickém centru, kde se sbíhají, kde to vyhodnocuje asi dvacet úředníků s prověrkou NBÚ, a agregovaná data posílají po republice po finančních správách, takže vlastně ta kontrola, vypadávají z té analytické činnosti určité problémy, které je potřeba zkontrolovat. Podléhá to striktně mlčenlivosti. O tom se nikdo kromě kompetentních pracovníků Finanční správy nemůže dozvědět. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP