(16.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Takže jaký registr? Jaký vstup? To znamená, že když zanalyzuje ta analytika, že je nutno nějakou oblast zkontrolovat, a říkám, ubylo jich 15 tisíc za tři roky, i to je důsledek těchto opatření. Neobtěžují se slušné daňové subjekty, protože se chodí na kontroly cíleně. Tak jak by mohl takovýto registr, kde tedy porušíme veškerou daňovou mlčenlivost, která v podstatě striktně chrání tajemství včetně těchto informací, tak ji tím registrem porušíme, a bude to znamenat, že nahlédnutím do toho registru nebude konat úředník tam, kde konat musí? To bylo celé, co jsem chtěla říct. Tak teď to říkám polopaticky.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě pan kolega Martin Kupka. Stále jsme v obecné rozpravě. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Jen na doplnění. Ale ten pozměňovací návrh nic takového, o čem hovořila paní ministryně, nepřináší. Tím nemá dojít k tomu, že pokud je kontrola namístě a je pro ni důvod, tak že by neměla proběhnout. Jen v případě, že se opravdu jedná o opakovanou kontrolu například téhož předmětu nebo nekoordinovanou současnou kontrolu téhož subjektu, tak že je potřeba to zdůvodnit. Nic jiného, nic víc, nic méně.

A ano, upravili jsme podobu textace toho návrhu tak, aby to nemohlo ohrozit v žádném případě ani případ, kdy má být patřičná diskrétnost, má být ta kontrola skrytá. Nic takového se tam neděje. Jednoduše řečeno, ano, jde nám proti účelovému zaklekávání, to by se odehrávat nemělo. A tohle je mimochodem také jedna z věcí, která tomu bude s to zabránit. Jde nám o to, aby kontroly probíhaly efektivně, měly svůj patřičný význam. A ten význam přece spočívá v tom, že se podaří napravit buďto ty, kteří zákon přestoupili, anebo aby prostě jenom v případě obcí zavedli řádné účetnictví a řádné postupy, jak se sluší a patří. K tomu to má směřovat, aby se Česká republika nezahlcovala nekoordinovanou změtí kontrol, které ve výsledku k ničemu nevedou.

Opakovaně, troufnu si říct, skoro všechny subjekty volaly po tom, aby bylo méně byrokracie, nesmyslných kontrol, zatěžování tam, kde to není namístě. Přišli jsme s variantou, která to řeší. Řeší to nástrojem, který je rozumný, který je měkký. A najednou se ozývá paní ministryně financí, která by mnoha jinými svými prohlášeními vlastně pro něco takového naopak měla plédovat, a říká, že je to špatně, že bychom to dělat neměli. Tak jenom bych chtěl poprosit, jestli vy a vaši kolegové si můžete detailně ten pozměňovací návrh přečíst, protože tam opravdu není nic o tom, že by mělo dojít například k takovému zásahu, kdy zveřejněním se kontrola znehodnotí nebo se zasáhne do jejího účelu. Nic takového tam není.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kupkovi. To byl poslední přihlášený do rozpravy obecné. Znovu se tedy ptám, jestli se někdo ještě hlásí, abych mohl obecnou rozpravu uzavřít. Tak ji uzavírám, když se nikdo nehlásí, a ptám se znovu na závěrečná slova. Paní ministryně ne, pan zpravodaj také ne. Můžeme přejít k rozpravě podrobné. A tam konstatuji, že v obecné rozpravě pan poslanec Vácha avizoval, že stahuje z podrobné rozpravy svoji přihlášku. Můžeme tedy začít přihláškou pana poslance Martina Kupky. Připraví se Radim Fiala. Máte slovo v podrobné rozpravě, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Kupka: Dovoluji si tedy načíst ten diskutovaný pozměňovací návrh, pod kterým je spolu se mnou podepsaný pan kolega Marek Výborný, Vít Rakušan a Marek Benda. V systému má číslo 4162.

A dále bych chtěl načíst ještě drobný pozměňovací návrh číslo 4170, který z toho okruhu vyjmenovaných osob, na které se rozšiřuje pravomoc NKÚ, vyjímá obce s rozšířenou působností. Děkuji mnohokrát. A číslo toho druhého pozměňovacího návrhu je 4170.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Děkuji panu poslanci Martinu Kupkovi. Nyní v podrobné rozpravě pan poslanec Radim Fiala. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych načetl pozměňovací návrh, který potom krátce odůvodním. My v SPD bychom chtěli, aby předmětem kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu byly samozřejmě města a obce. Takže samozřejmě ten můj návrh tam vlastně vrací do kontroly města a obce. A samozřejmě počítá také s rozšířením počtu kolegia z 15 na 17. Dovolte, abych to načetl:

1. V čl. I bodě 5 se v § 3a odst. 1 písm. b) bod 3 zrušuje. V § 3a odst. 1 písm. b) se dosavadní body 4 až 11 označují jako body 3 až 10.

2. V čl. I bodě 5 se v § 3a odst. 1 písm. b) bod 8 zrušuje. V § 3a odst. 1 písm. b) se dosavadní body 9 a 10 označují jako body 8 a 9.

3. V čl. I bodě 6 se v § 4 odst. 2 větě první číslo "10" nahrazuje číslem "8".

4. V čl. I bodě 6 se v § 4 odst. 2 větě druhé číslo "11" nahrazuje číslem "9".

5. V čl. I se za bod 6 vkládá bod 7 ve znění: "7. V § 12 odst. 1 se číslo "15" nahrazuje číslem "17".". Dosavadní novelizační body 7 až 9 se označují jako body 8 až 10.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Radimu Fialovi. To byl poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, jestli se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. V podrobné rozpravě nepadl žádný návrh, o kterém bychom mohli hlasovat. Ptám se ještě na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj. V tom případě mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodajům a končím tento bod.

Než budeme pokračovat, konstatuji došlou omluvu. Od 17 hodin do 19 hodin z rodinných důvodů se omlouvá pan poslanec Pavel Staněk.

 

Další bod našeho jednání je

 

7.
Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Tomáše Martínka, Jakuba Michálka,
Ivana Bartoše a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění zákon
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
/sněmovní tisk 229/ - druhé čtení

Než požádám pana poslance Lukáše Černohorského, který za předkladatele uvede tento tisk, konstatuji, že zpravodaji jsou za ústavně-právní výbor Jan Farský, za kontrolní výbor Roman Kubíček a za výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj Jiří Dolejš. Garančním výborem u tohoto tisku je ústavně-právní výbor.

Nyní tedy pan poslanec Lukáš Černohorský. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Dobrý den. Cílem návrhu zákona je rozšířit omezený rozsah ústavních kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Návrh novely Ústavy je současně doprovázen novelou zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších návrhů, která navrhované změny Ústavy konkretizuje. Jedná se tedy o již projednaný sněmovní tisk 360 a o ten tisk, který bude následovat, což je sněmovní tisk 230.

Dosavadní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu je Ústavou omezena na kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Tato rámcově vymezená působnost je na základě Ústavy rozpracována v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, a to především v § 3 tohoto zákona. Na základě stávající ústavní úpravy tedy může Nejvyšší kontrolní úřad provádět kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, to znamená jiných osob včetně obcí a krajů, jen v případě, kdy hospodaří se státním majetkem včetně finančních prostředků. Úprava obsažená v § 3 zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu však dosavadnímu ústavnímu vymezení kompetence Nejvyššího kontrolního úřadu ne zcela odpovídá.

Navrhovaná právní úprava vede k širšímu rozsahu působností nejvyšších kontrolních institucí, reaguje tedy na nově koncipované znění článku 97, které pod kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu podřazuje hospodaření s veřejnými prostředky, kterými se podle navazující novely zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu rozumí zejména majetek nebo dluh státu nebo územního samosprávného celku, jakož i majetek nebo dluh jiné právnické osoby, přičemž navrhovaná novela zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu tyto jiné právnické osoby vymezuje. Tato úprava je přitom koncipována tak, aby bylo respektováno specifické postavení územních samosprávných celků garantované Ústavou. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP