(18.00 hodin)

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych v této obecné rozpravě řekla několik slov, po kterých pak bude jasné, proč jsme podávali pozměňovací návrh. Tento zákon považuji za velmi důležitý a je velmi důležitý pro celou naši společnost.

Z toho terénu, který známe velmi dobře, vyplývá, že velmi důležitou úlohou je úloha hlavního hygienika ve zdravotnických zařízeních a postavení hygieny jako takové. Bohužel nemáme v současné době úplně jasné procesní věci někde nastavené v hygienických službách, a to není samozřejmě dobře. Nejedná se tady jenom o ta infekční rizika, ale jedná se o celkové uchopení hygieny, kam patří také hygiena práce, hygiena škol, hygiena dětí apod. Takže tady samozřejmě to pole působnosti je naprosto široké.

Na základě těchto zkušeností, na základě zkušeností z terénu, kde se začalo ukazovat, že veřejnost vnímá hygienu jako něco přídatného, méněcenného, tak bohužel na velmi zodpovědných postech jsou lidé, kteří nemají dostatečné vzdělání, a bohužel potom se dostáváme do velmi nevhodných situací, které už naše zdravotnictví by řešit nemělo.

Na základě těchto zkušeností si dovoluji s kolegy říci, že samozřejmě bychom byli velmi rádi, kdyby tam došlo ještě k určitému upřesnění. To znamená, že hlavním hygienikem České republiky může být pouze lékař se získanou specializovanou způsobilostí potom k dalším úkonům, jmenuje jej vláda, na jeho výběr, jmenování a odvolání se samozřejmě přiměřeně použijí ustanovení zákona o státní službě a podle rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví.

Další věcí, která je naprosto nutná, je opět tam zavést hygienickou službu jako službu vzdělávací, protože hygiena se prolíná všemi oblastmi, celým naším životem, a když budete chtít i postavit nebo přistavit jednu místnost, víte dobře, že musíte mít posouzení hygienika. A tam by bylo velmi vhodné, kdyby to byl člověk, který tomu rozumí. Takže i z těchto důvodů je třeba, aby samozřejmě dále celá hygienická služba probíhala jednak vzdělávacím procesem, ale také sama byla zapojena do vzdělávání. Takže je třeba, aby se tyto krajské hygienické stanice a další podílely na vzdělávání lékařů, zdravotnických i nezdravotnických pracovníků tak, aby samozřejmě mohlo naše zdravotnictví dále poskytovat velmi kvalitní služby.

Další věcí, kterou je třeba říci, že všude tam, kde potřebujeme hygienickou službu, je provádění lékařských činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Veřejné zdraví a veřejné zdravotnictví je obor, který někdy u nás bývá popelkou, a to není dobře, protože veřejné zdravotnictví ve vyspělých zemích, kam se samozřejmě řadíme, má velmi důležitou úlohu v posilování trendů a definic moderní medicíny, zejména co se týče populačních preventivních programů. Takže i z tohoto pohledu je tedy nutné, aby byli tito zaměstnanci s odbornou způsobilostí dále zapojeni do úkolů orgánů ochrany veřejného zdraví a zapojovali se do provádění lékařských činností v ochraně a podpoře veřejného zdraví. Samozřejmě aby tam také bylo postgraduální i pregraduální vzdělávání lékařských i nelékařských oborů a samozřejmě aby byli schopni posléze stát v jedné řadě, i co se týče posudkové služby.

Dámy a pánové, prosím pěkně, naše veřejné zdravotnictví je velmi důležité a dělá důležitou část dobrého jména naší medicíny. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. V rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Farhan. Připraví se pan poslanec Třešňák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Kamal Farhan: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, děkuji za slovo. Já si dovolím tady v obecné rozpravě krátce zdůvodnit své tři pozměňovací návrhy, které považuji za spíše technického rázu.

První návrh reaguje na změny v unijním právu, ke kterým došlo až v průběhu schvalování návrhu zákona vládou, a nebylo tak možné je ze strany předkladatele zpracovat. Jedná se o problematiku strategického hlukového mapování, jehož součástí jsou tzv. akční plány pořizované Ministerstvem dopravy a krajskými úřady za účelem ochrany před škodlivými a obtěžujícími účinky hluku. Lhůta na přípravu akčního plánu v současné době činí jeden rok a vychází ze směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49, evropské směrnice ze dne 25. června 2002, o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí. Citovaná směrnice byla novelizována nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2019/1010 ze dne 5. června 2019, o sladění povinností podávání zpráv v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí, tak, že tato lhůta byla prodloužena na dva roky.

Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 6. června 2019, je proto nezbytné promítnout tuto změnu do zákona o ochraně veřejného zdraví v co nejkratším možném termínu. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť v současné době již nejsou časově aktuální. Účinnost je navržena plovoucím datem, protože s ohledem na implementační lhůty je to v oblasti právních předpisů souvisejících s politikou životního prostředí tak, že tato lhůta byla prodloužena na dva roky.

Uvedené nařízení nabylo účinnosti dne 6. června 2019, je proto nezbytné promítnout tuto změnu do zákona o ochraně veřejného zdraví v co nejkratším možném termínu. Kromě toho navrhuji úpravu přechodného ustanovení a ustanovení o účinnosti, neboť zase již nejsou časově aktuální. Účinnost je navržena, v uvozovkách, plovoucím datem, protože s ohledem na implementační lhůty je nezbytné, aby zákon nabyl účinnosti co nejdříve. (Poslanec přečetl stejný text dvakrát.)

Druhý pozměňovací návrh se týká odborné způsobilosti, to tady krátce zmínil pan ministr, pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi, pro něž je vyžadováno vysokoškolské vzdělání. Vzhledem k tomu, že do § 44b odst. 1 zákona se nově doplňují konkrétní oblasti vzdělávání, je potřebné vyřešit i vztah k dříve získaným diplomům, neboť v oblasti vzdělávání před novelou vysokoškolského zákona, což je zákon č. 137/2016 Sb., neexistovaly diplomy. Navrhuji tedy použít dovětek "nebo obor obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání" - toto je moje rozšíření -, který byl použit již v několika jiných právních předpisech. To je můj druhý pozměňovací návrh.

Třetí pozměňovacích návrh řeší problematiku referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů. Tato referenční laboratoř je řízena Ministerstvem zdravotnictví na základě lázeňského zákona. Její existence je nutným předpokladem řádné péče o státní zdroje, v tomto případě přírodní léčivé zdroje a zdroje přírodních minerálních vod. Činnosti, které v rámci celorepublikové působnosti zabezpečuje, představují dlouhodobý kontinuální proces, u něhož je důležité zajištění laboratorní kontinuity z hlediska reprezentativnosti a opakovatelnosti výsledků. Nicméně úhrady za prováděné činnosti nepostačují na rozvoj a udržitelnost laboratoře a jen sporadicky pokrývají provozní financování. Důsledkem toho je mimo jiné, pro vaši informaci, nedostatečné personální obsazení - dnes tam jsou tři pracovníci s neúplnými úvazky; technické vybavení, které již neumožňuje samostatně provádět ani analýzy, natož provádět další činnosti předpokládané lázeňským zákonem.

Veškerá činnost zahrnující zpracování ekonomických agend, mzdových agend, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, IT potřeb, jakož i právních služeb je prováděna externí firmou v úzké součinnosti se Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, který v dnešní době provádí veškeré chemické analýzy výtěžku minerálních vod, peloidů i plynů. Z toho důvodu navrhuji převést referenční laboratoř přírodních léčivých zdrojů pod Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, s nímž je nyní vykonávaná součinnost v těsné spolupráci. Tato změna by neměla představovat žádné dopady na výkon činnosti podle lázeňského zákona ani dopady na státní rozpočet, resp. tyto by měly být pozitivní.

Ještě než vám poděkuji za pozornost, tak avizuji, že se přihlásím v podrobné rozpravě k těmto svým třem pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane poslanče. Na řadě je nyní pan poslanec Třešňák, po něm vystoupí paní poslankyně Brzobohatá. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Ještě jednou pěkný podvečer. Dovolte mi, abych představil některé pozměňovací návrhy týkající se povinného očkování. Ten první je 4065, protože jaksi v tom původním zákoně vyžadovaná kompletní proočkovanost a její dokladování na zotavovacích akcích a školách v přírodě nebyla doposud racionálně lékařsky zdůvodněna, resp. až z diskuse na výboru zdravotnictví 8. ledna některá zdůvodnění vzešla, byť např. čísla, která jsou konkrétně v zákoně, jako pět dní trvání akce nebo kolektiv 25 dětí ve třídě, stále považuji za čísla vystřelená od stolu. Nicméně ten hlavní rozdíl mezi zotavovací akcí a školou v přírodě zde diskutován byl, právě na školu v přírodě jede vždy ten stejný, identický a homogenní kolektiv dětí, který spolu tráví i zbytek školního roku ve třídě, takže to nás vedlo kromě toho pozměňovacího návrhu 4065 i k jistému kompromisnímu návrhu, který tu povinnost vypouští právě jenom u škol v přírodě, a to je návrh 4165. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP