(17.50 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Já budu jenom krátce reagovat na pana poslance Kaňkovského. Skutečně pravdou je, že ten vládní návrh v tomto směru nebyl zcela dokonalý, a deklarovali jsme, že chceme ještě úpravu. A ten pozměňovací návrh, tak jak ho načtu v podrobné rozpravě, řeší ten problém. Skutečně ten pozměňovací návrh v zásadě vylučuje tu klauzuli 0,4 procenta odvedeného pojistného, což je první věc, a dává tedy možnost volit i zaměstnancům, osobám samostatně výdělečně činným bez zdanitelných příjmů, zkrátka všem skupinám pojištěnců, které vlastně odvádějí pojistné na veřejné zdravotní pojištění, což je ten princip, ke kterému došel i Ústavní soud, že by tam neměla být v tomto směru žádná diskriminace, žádná konkrétní nominace od konkrétních organizací, třeba odborových organizací a podobně. Takže je to skutečně tak, že každý pojištěnec bude moci být volen a zároveň všichni, kteří odvádějí nějakým způsobem pojistné, budou moci volit, budou mít aktivní volební právo. Takže v tomto směru si myslím, že pozměňovací návrh, který načtu, by toto měl plně respektovat a nastavit ty volby transparentně.

Pokud jde o pana poslance Kasala, tak to je samozřejmě otázka, protože v současné době legislativa, tak jak je nastavena - zákon o zaměstnaneckých zdravotních pojišťovnách neumožňuje slučování. Je to o nějaké další změně zákona, protože v současné době, pokud bychom chtěli třeba slučovat pojišťovny, tak by musela vlastně příslušná zdravotní pojišťovna být v tzv. bankrotu, nemohla by platit závazky svým poskytovatelům asi šest měsíců atd., a jsou tam poměrně přísná kritéria, takže tam bude nutné ještě udělat zásadnější změnu zákona. To není otázka obsazení orgánů, ale to je otázka vůbec podmínek pro fúze, tak jak jsou v současné právní úpravě. Ale na druhou stranu si je třeba také uvědomit, že v řadě těch pojišťoven budou zastoupeni zaměstnanci státu stejně, jako jsou dnes. Ono dneska to tak je. Dneska vlastně jedna třetina je vláda a dvě třetiny jsou zástupci zaměstnavatelů, odborů, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra, Vojenská zdravotní pojišťovna, zástupci armády atd. Tady by se v zásadě nemělo nic změnit zásadního oproti tomu současnému stavu, ale nutné je upravit podmínky pro nějaké možné fúze, které jsou teď poměrně přísné v tom zákonu, a je to o hlubší právní úpravě. Ale my teď aktuálně nějakou analýzu v tomto směru připravujeme, a případně změnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Žádná další přihláška do obecné rozpravy není, obecnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova nevidím, přejdeme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy je jako první přihlášen pan poslanec Třešňák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Třešňák: Já se už jen přihlásím k pozměňovacím návrhům, které jsem zmínil v obecné rozpravě. Je to 3968, 4167 a 4168. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další se přihlásil do podrobné rozpravy pan ministr. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 4120, který komplexně upravuje zapojení jednotlivých skupin pojištěnců do voleb orgánů zdravotních pojišťoven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Další přihláška do podrobné rozpravy není. Podrobnou rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova také není. Nezazněl žádný návrh, o kterém bychom nyní mohli hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem číslo 10, kterým je

 

10.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 530/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona opět uvede pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji opět za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, dovolte tedy, abych uvedl návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví. Jak jsem předeslal již v rámci prvního čtení a při projednání návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví, hlavním důvodem předložení je potřeba adaptace dvou unijních nařízení, a to nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a nařízení Evropského parlamentu a Rady o poskytování informací o potravinách spotřebitelům.

Nařízení o úředních kontrolách jako celek nabylo účinnosti 14. prosince 2019. Český právní řád je tak třeba adaptovat na uvedené nařízení co nejdříve. Zákon o ochraně veřejného zdraví je jeden z několika zákonů, kterým je uvedená adaptace naplňována.

V souvislosti s implementací uvedených nařízení se zakotvují některé nové, zejména oznamovací povinnosti pro osoby dovážející nebo vyrábějící materiály, předměty určené pro styk s potravinami a dále pak také některé nové kompetence pro Ministerstvo zdravotnictví. Nad rámec implementace byla v zákoně o ochraně veřejného zdraví a v zákoně o specifických zdravotních službách identifikována ustanovení týkající se státního zdravotního dozoru v oblasti ochrany veřejného zdraví, jejichž aplikace v praxi byla zhodnocena jako problematická. V oblasti ochrany zdraví při práci dochází k úpravám, jejichž cílem je především snížení administrativní a ekonomické zátěže podnikatelským subjektům. Zakotvuje se například možnost předložit v rámci kategorizace práce pro faktory fyziologie práce u prací, které jsou nerizikové, odborné hodnocení provedené autorizovanou nebo akreditovanou osobou místo nákladného měření. Dále se odstraňuje duplicitní a časově náročný postup vypracování a projednání textu, písemných pravidel o bezpečnosti, ochraně zajišťující zdraví a ochraně životního prostředí. Současně jsou navrhovány změny navazující na probíhající legislativní úpravy pro oblast ochrany zdraví zaměstnanců, a to zejména při práci s chemickými látkami a směsmi, a to jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Součástí navrhované právní úpravy je i související změna zákona o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

Jako vždy při projednávání nového zákona o ochraně veřejného zdraví probíhá základní a zásadní diskuze ohledně povinného očkování, které obsahuje daný zákon. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že Ministerstvo zdravotnictví považuje za potřebné setrvat na základních principech očkování, to znamená zachování povinného očkování tak, jak je nastaveno v současné legislativě, zejména z důvodu zachování proočkovanosti populace, která se v současnosti nebezpečně snižuje.

Návrh zákona byl výborem pro zdravotnictví projednán a výbor doporučil Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem zákona.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předložený návrh uvádí český právní řád do souladu s unijní úpravou. V případě jeho nepřijetí samozřejmě by to mělo vliv na závazky vyplývající z členství v Evropské unii. Věřím, že návrh podpoříte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pane ministře. Návrh v prvém čtení byl přikázán k projednání výboru pro zdravotnictví jako garančnímu výboru, usnesení výboru máme k dispozici. Jde o sněmovní tisky 530/1 a 530/2. A já prosím zpravodajku výboru pro zdravotnictví, kterou byla paní poslankyně Olga Richterová, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jen velice stručně shrnu, že jsme návrh zákona projednali na 54. schůzi zdravotního výboru. Bylo to dne 8. ledna tohoto roku. Usnesení výboru je k dispozici jako sněmovní tisk 530/2. Podstatné je, že výbor nepřijal žádné pozměňovací návrhy a že doporučuje návrh zákona přijmout. Takto, myslím, lze shrnout stručně v rámci zpravodajské zprávy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji za informaci o projednání ve výboru pro zdravotnictví. Než otevřu obecnou rozpravu, tak ještě jedna omluva. Pan poslanec Antonín Staněk se omlouvá z dnešního jednání od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Otevírám obecnou rozpravu. Jako první vystoupí paní poslankyně Věra Adámková, připraví se pan poslanec Kamal Farhan. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP