(14.50 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Chtěla bych říct, že v průběhu posledních cirka deseti let došlo k dramatickému nárůstu dokladů potvrzených na výstupu v České republice. Průměrný roční nárůst potvrzených dokladů je od roku 2009 v objemu 19 %, přičemž hodnoty - z roku 2009 bylo 232 555 potvrzených dokladů, kdy byly v roce 2018 již téměř pětinásobně převýšeny na 1 016 477 potvrzených dokladů. V meziročním období je tedy nárůst u Celního úřadu Praha-Ruzyně ve srovnání roků 2018 a 2019: 1 016 477 potvrzených dokladů za rok 2018 a 1 054 355 potvrzených dokladů za rok 2019.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslanec Jakub Janda: Já vám chci poděkovat za odpověď. Jsem rád, že jste mě i pozvala. Pozvání velice rád přijmu. Můj bod, nebo vlastně novela zákona je zařazena na této schůzi, ale než se na ni dostane, tak to bude chvíli trvat. Takže věřím, že nic nebude bránit, když se tento provoz rozjede během roku 2020, a že nic nebude bránit tuto novelu přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní ministryně chce - asi nechce reagovat na doplňující dotaz.

Takže se posuneme dál a já prosím pana poslance Kohoutka, který bude interpelovat pana ministra Havlíčka, který je omluven, ve věci náklady na elektrickou distribuční síť. Prosím.

 

Poslanec Jiří Kohoutek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane nepřítomný ministře, prosím o informace, kolik stát a spotřebitele stojí výstavba a údržba distribuční sítě elektřiny. Podle některých zdrojů to stálo v posledních třinácti letech 1 800 miliard korun. Prosím také o informace, kdo a kolik a z jakých zdrojů na údržbu elektrické distribuční sítě čerpá. Prosím také o vyčíslení nákladů na páteřní přenosovou soustavu elektrické energie. Předem děkuji za odpovědi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan ministr na vaši interpelaci odpoví v souladu s jednacím řádem do třiceti dnů písemně.

A já prosím pana poslance Martínka, který bude interpelovat pana ministra Brabce ve věci povolení těžby v Tlustci. Připraví se paní poslankyně Langšádlová. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Tomáš Martínek: Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci zamítnutí odvolání proti udělení výjimky ze zvláště chráněných živočišných druhů v kategorii kriticky ohrožených, silně ohrožených a ohrožených. Výjimka byla udělena v souvislosti s hornickou činností v dobývacím prostoru Luhov, vedené pod číslem jednacím MZP/2019/540/790. Výjimka z ochrany zvláště chráněných druhů byla udělena z důvodu převyšujícího veřejného zájmu ve vztahu ke strategickým dopravním stavbám, na které je vytěžené kamenivo potřeba. V Libereckém kraji aktuálně není strategická dopravní stavba, která by obhájila veřejný zájem převyšující potřebnou ochranu ohrožených druhů. Železnice zahájí přípravné fáze výstavby nejdříve v roce 2023, obchvaty Mimoně, České Lípy, Nového Boru a Turnova jsou zatím jen na papíře, a to už desítky let. Dokud nebudou zaneseny změny do územních plánů a neproběhne výkup pozemků, nemá smysl těžbu zahajovat.

Pane ministře, ptám se vás, když je hornická činnost v dobývacím prostoru obhajována veřejným zájmem, neměl by začátek těžby být spojen se zahájením výstavby staveb zajišťujících tento převyšující veřejný zájem? Neměl by být kámen použit výhradně pro tento účel? Ročně se v lomu vytěží 840 tisíc tun kvalitního čediče, který bude prodán pravděpodobně mimo kraj, mimo Českou republiku. Udělejme si kružnici 60 kilometrů od Tlustce, porovnejme s výstavbou strategických staveb u nás v rozsahu potřeby 840 tisíc tun kameniva ročně, a uvidíme, kam se kámen bude dopravovat. Dojde k odtěžení podstatné části kopce, produkci spalin při dopravě kamene, vibracím, zvýšené prašnosti a hluku. Opravdu má těžař pod záminkou veřejného zájmu devastovat krajinu a kámen prodávat několik let, než bude potřeba v Libereckém kraji na uvedené strategické stavby? Za tři roky se vytěží zhruba 2,5 milionu tun kvalitního čediče, 2,5 milionu tun kameniva, které neskončí na strategických stavbách v kraji, a to jen pokud zahájení staveb půjde podle plánu.

Opravdu je surovinovou strategií České republiky (upozornění na čas) vytěžit vlastní zdroje na prodej do zahraničí, a pak suroviny draze nakupovat zpět? (Předsedající: Čas, pane poslanče.) Nemělo by tak dojít k odložení povolení minimálně do doby zahájení strategických staveb České republiky?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Prosím, dokončete. (Posl. Martínek: Děkuji.) Děkuji. A prosím pana ministra o odpověď.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Já to mám také poměrně ještě košaté, já se z toho budu snažit vybrat ty důležité věci.

Chci především zdůraznit, že ministerstvo, jak dobře víte, vlastně neschvaluje těžbu. Ministerstvo v této chvíli se vyjadřovalo k výjimkám, ten proces se táhl poměrně dlouho. My jsme vlastně vraceli i zpátky několikrát rozhodnutí krajského úřadu, který vydal výjimky ze zákona, ze základních ochranných podmínek celkem 21 zvláště chráněných druhů. To rozhodnutí nebylo vydáno bez odborných podkladů a jednalo se právě o třeba biologické hodnocení záměrů, biologické průzkumy Tlustce a okolí a další. My když jsme vlastně v květnu 2019 rozhodnutí zrušili jako Ministerstvo životního prostředí a věc vrátili k novému projednání a potom tedy následně 26. července Krajský úřad Libereckého kraje výjimku ze zákona ze základních ochranných podmínek potvrdil a výjimka byla doplněna - to je důležité - omezujícími podmínkami a její platnost byla omezena dokončením sanací po těžbě a ministerstvo následně posuzovalo veřejný zájem, jeho převahu a splnění dalších zákonných podmínek pro udělení výjimky a následně potvrdilo rozhodnutí krajského úřadu, zamítlo odvolání a výjimku potvrdilo. Ministerstvo tedy nepovolilo těžbu, což dělá samozřejmě až báňský úřad, nýbrž jsme potvrdili rozhodnutí příslušného krajského úřadu.

V současné době čelí samozřejmě celý těžební sektor, ale i my jako Ministerstvo životního prostředí tlaku zpracovatelské sféry, která argumentuje tím, že v České republice je momentálně výrazný nedostatek těženého kameniva, stavebního kamene pro dopravní stavby, a že nejsou dostatečné disponibilní zásoby v kamenolomech s povolením hornické činnosti.

Tady bych chtěl zdůraznit, že za prvé nemáme žádné signály o existenci významnějšího vývozu stavebního kamene do sousedních zemí ani o snaze tento vývoz nějakým způsobem zvýšit a také nám není známa žádná masivní stavba na německé či polské straně hranice vyžadující nákup kameniva z Tlustce. A co je důležité a opravdu je to na to, co vy se i ptáte, že ta těžba samozřejmě nezačne okamžitě. To znamená, pokud začne, umožní to za prvé rozhodnutí obvodního báňského úřadu, samozřejmě lze počítat s určitými odvolacími a zpomalovacími mechanismy. Rozhodování ve věci výjimky samotné probíhalo rok a půl. A právě i z tohoto důvodu je klidně možné, že vámi zmíněné obecně prospěšné stavby, jako jsou železnice, obchvaty a další, budou s těžbou na Tlustci časově prakticky synchronní. A každopádně je důležité se snažit o to, aby se tyto stavby nezpozdily.

To znamená, já chci říct, že ta politika tam nehraje prostě žádnou roli. To je vždycky nějaké konkrétní správní řízení. Jak víte, je přezkoumatelné. Ministr do něj - a já už jsem tady říkal několikrát v jiných záležitostech, viz Ostroh a další věci - prostě nikdy nevstupuje a je to opravdu o posouzení toho veřejného zájmu, těch konkrétních lidí, kteří ho pak musí obhájit před soudem nebo před nějakým odvolacím orgánem. Takže to poměřování veřejného zájmu je běžný proces, který se tam prostě děje. V tomto případě došlo k tomuto rozhodnutí. V jiných případech a v jiných oblastech, protože ty stavební suroviny samozřejmě jsou suroviny, které se obvykle nepřevážejí na nějakou delší trať, pak už to prostě samozřejmě není efektivní, a to byl jediný důvod, protože ten tlustecký čedič je samozřejmě především superkvalitní železniční štěrk a jako takový je ho potřeba využít ve smyslu jeho hospodárného využití z hlediska horního zákona.

Takže ano, můžeme se na to podívat prostě pohledem, že pro Ministerstvo životního prostředí i pro mě osobně, říkám, je vždycky důležitá přirozeně ochrana přírody, ale proto je tady právě poměřování veřejných zájmů, tak aby v tomto konkrétním případě ten člověk, který o tom rozhodne a podepíše se pod to, a znovu zdůrazňuji v tomto případě nejde o povolení těžby, ale pouze o potvrzení rozhodnutí Krajského úřadu Libereckého kraje z hlediska výjimky, kterou potvrdil. Takže ministerstvo se pouze ztotožnilo s názorem Libereckého kraje z hlediska udělení výjimky... (Předsedající: Čas, pane ministře.) A děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP